Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og lov om beskatning af pensionsordninger m.v.

(Særlig udbetalingsmulighed for indestående i Særlig Pensionsopsparing som led i aftale om forårspakke 2.0)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 8. juli 2008, som ændret ved § 7 i lov nr. 515 af 17. juni 2008, § 7 i lov nr. 517 af 17. juni 2008, lov nr. 1063 af 6. november 2008, lov nr. 117 af 17. februar 2009 og lov nr. 271 af 3. april 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 17 f, stk. 1, 1. og 3. pkt., ændres »jf. dog stk. 2 og 6.« til: »jf. dog stk. 2 og 9.«

2. I § 17 f indsættes efter stk. 5 som nye stykker:

»Stk. 6. Såfremt det den 15. maj 2009 eller senere ved ændring af en kontohavers skattemæssige årsopgørelse for et indkomstår i perioden 1998-2003 konstateres, at der er opkrævet for lidt eller for meget i særlig pensionsopsparing, foretager de statslige told- og skattemyndigheder ikke opkrævning af restbeløb eller udbetaling af overskydende beløb. Endvidere indstilles inddrivelsen af ikke rettidigt indbetalt særlig pensionsopsparing tillige med renter senest den 1. juni 2009.

Stk. 7. Såfremt det for en kontohaver omfattet af § 2 a, stk. 1-7, konstateres, at der er indbetalt for lidt eller for meget i pensionsopsparing, sker der ikke regulering af den pågældendes særskilte SP-konto. l. pkt. finder tilsvarende anvendelse på indbetalinger omfattet af stk. 3, 3. pkt.

Stk. 8. En kontohaver kan anmode told- og skatteforvaltningen om kompensation for skatteværdien af det fradrag eller den bortseelse, som ved en ændring af kontohaverens skattemæssige årsopgørelse for et indkomstår i perioden 1998-2003 kan henføres til den for meget indbetalte særlige pensionsopsparing, hvis kontohaveren ikke kan udnytte fradrags- eller bortseelsesretten ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i kontohaverens nye årsopgørelse. En anmodning efter 1. pkt. skal indgives til told- og skatteforvaltningen senest 6 måneder efter datoen for ændringen af kontohaverens skattemæssige årsopgørelse for et indkomstår i perioden 1998-2003.«

Stk. 6-9 bliver herefter stk. 9-12.

3. I § 17 f, stk. 8, der bliver stk. 11, ændres »og 6« til: »og 9«.

4. I § 17 f indsættes som stk. 13:

»Stk. 13. Uanset stk. 12, 2. pkt., kan indestående hidrørende fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, der i medfør af § 7 a, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond er overflyttet til den pågældendes særskilte SP-konto i Arbejdsmarkedets Tillægspension eller til en SP-konto i et andet pensionsinstitut, ikke udbetales efter § 17 j, stk. 7-9.«

5. I § 17 j indsættes som stk. 7-11:

»Stk. 7. Uanset stk. 1 kan kontohaver i perioden fra den 1. juni 2009 til den 31. december 2009 anmode Arbejdsmarkedets Tillægspension om udbetaling af det samlede indestående på den særskilte SP-konto indbetalt i medfør af § 17 f, stk. 1-3, som et engangsbeløb, jf. dog § 17 f, stk. 13.

Stk. 8. Uanset stk. 1 kan en kontohaver, der har overflyttet indestående på en særskilt SP-konto indbetalt i medfør af § 17 f, stk. 1-3, til en særskilt SP-konto i et andet pensionsinstitut, i perioden fra den 1. juni 2009 til den 31. december 2009 anmode dette pensionsinstitut om at udbetale det samlede indestående på den særskilte SP-konto som et engangsbeløb, jf. dog § 17 f, stk. 13.

Stk. 9. En kontohaver, til hvem udbetalingen af indeståendet på den særskilte SP-konto er påbegyndt efter stk. 1, kan i perioden fra den 1. juni 2009 til den 31. december 2009 anmode Arbejdsmarkedets Tillægspension eller det pensionsinstitut, hvortil den særskilte SP-konto måtte være overflyttet, om, at det resterende indestående på den særskilte SP-konto udbetales som et engangsbeløb, jf. dog § 17 f, stk. 13. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på en kontohaver, der har udskudt udbetalingen af SP-indeståendet efter stk. 5.

Stk. 10. Indestående på en særskilt SP-konto, som udbetales efter kontohavers anmodning i henhold til stk. 7-9, opgøres som værdien af den del af investeringskontoen, som hidrører fra indbetalinger i henhold til § 17 f, stk. 1-3, samt den del af indeståendet på kontantkontoen, som relaterer sig til midler indbetalt i henhold til § 17 f, stk. 1-3, med fradrag for pensionsafkastskat og omkostninger.

Stk. 11. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler for udbetaling og opgørelse af SP-konti m.v. efter stk. 7-10.«

6. I § 17 k, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Valgmuligheden efter 1. pkt. skal være udnyttet inden den 1. oktober 2009.«

7. I § 17 k indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Efter den 1. oktober 2009 kan investeringsinstitutter ikke godkendes til at indgå i SP-valg efter stk. 1-4.«

§ 2

I lov om beskatning af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1120 af 10. november 2006, som ændret senest ved § 23 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, foretages følgende ændring:

1. Efter § 29 C indsættes:

»§ 29 D. Ved udbetaling af Særlig Pensionsopsparing efter § 17 j, stk. 7-10, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension svares en afgift på 35 pct. af den del af udbetalingen, der ikke overstiger 15.000 kr. Af den del af udbetalingen, der overstiger 15.000 kr., svares en afgift på 50 pct.«

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 4

Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. maj 2009

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg