Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af retsplejeloven og udlændingeloven

(Videokommunikation ved fristforlængelser og justering af dommernormering)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1069 af 6. november 2008, som ændret bl.a. ved § 15 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og senest ved § 2 i lov nr. 319 af 28. april 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 2, 1. pkt., ændres »60« til: »58«.

2. I § 9, stk. 12, 2. pkt., ændres »stk. 6-8, yderligere 2 dommere ved hver af de retter, der er nævnt i stk. 9 og 10,« til: »stk. 6-10,«.

3. § 748, stk. 8-10, ophæves.

4. Efter § 748 indsættes:

»§ 748 a. Retten kan tillade, at sigtede deltager i et retsmøde ved anvendelse af telekommunikation med billede, hvis sigtedes tilstedeværelse i retten ikke er nødvendig. Skal sigtede afgive forklaring, finder § 192 tilsvarende anvendelse. En eventuel forsvarer skal deltage i retsmødet på samme sted som sigtede, medmindre retten finder det ubetænkeligt, at forsvareren i stedet møder frem i retten. 1. pkt. gælder ikke i de i § 760, stk. 2, og § 764, stk. 2, nævnte tilfælde.

Stk. 2. Retten kan tillade, at forsvareren deltager i et retsmøde ved anvendelse af telekommunikation med billede, hvis det er forsvarligt og sigtede ikke deltager i retsmødet.

Stk. 3. Retten kan tillade, at anklageren deltager i et retsmøde ved anvendelse af telekommunikation med billede, hvis

1) sigtede ikke deltager i retsmødet,

2) anklagerens deltagelse ved anvendelse af telekommunikation med billede er forsvarlig og

3) der i øvrigt foreligger særlige grunde.

§ 748 b. Retten kan bestemme, at en sigtet, der er undergivet varetægtsfængsling eller anden frihedsberøvende foranstaltning efter kapitel 70, deltager i et retsmøde om forlængelse af fristen for varetægtsfængslingen eller foranstaltningen ved anvendelse af telekommunikation med billede, når retten finder det ubetænkeligt henset til formålet med retsmødet og sagens øvrige omstændigheder. Dette gælder ikke for retsmøder, hvor der første gang skal tages stilling til forlængelse af en varetægtsfængsling eller varetægtsfængsling i isolation ud over de frister, som er nævnt i § 768 a, stk. 1 og 2, og § 770 c, stk. 3-5, eller når kæremål behandles mundtligt efter § 767, stk. 4, og § 770 e. Skal sigtede afgive forklaring, finder § 192 tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Deltager sigtede i et retsmøde om fristforlængelse ved anvendelse af telekommunika­tion med billede, skal forsvareren deltage i retsmødet på samme sted som sigtede, medmindre retten finder det ubetænkeligt, at forsvareren i stedet møder frem i retten eller deltager ved anvendelse af telekommunikation med billede fra et andet sted end sigtede. Deltager sigtede ikke i et retsmøde om fristforlængelse, kan retten tillade, at forsvareren deltager i retsmødet ved anvendelse af telekommunikation med billede, hvis det er forsvarligt.

Stk. 3. Deltager sigtede i et retsmøde om fristforlængelse ved anvendelse af telekommunika­tion med billede, eller deltager sigtede ikke i et retsmøde om fristforlængelse, kan retten tillade, at anklageren deltager i retsmødet ved anvendelse af telekommunikation med billede, hvis

1) anklagerens deltagelse ved anvendelse af telekommunikation med billede er forsvarlig og

2) der i øvrigt foreligger særlige grunde.«

5. I § 848, stk. 1, 2. pkt., § 916, stk. 1, 2. pkt., § 917, stk. 2, 3. pkt., § 937, stk. 1, 3. pkt., og § 972, stk. 2, 2. pkt . , ændres »§ 748, stk. 8-10,« til: »§ 748 a«.

§ 2

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 8. juli 2008, som ændret bl.a. ved lov nr. 431 af 1. juni 2008, § 40 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og lov nr. 1397 af 27. december 2008 og senest ved lov nr. 313 af 28. april 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 37, stk. 3, indsættes som 5. pkt . :

»Retsplejelovens § 748 b finder med undtagelse af bestemmelsens stk. 1, 2. pkt., tilsvarende anvendelse for retsmøder, hvor der skal tages stilling til forlængelse af fristen for frihedsberøvelse.«

2. I § 37 c, stk. 4, indsættes som 5. pkt . :

»Retsplejelovens § 748 b finder med undtagelse af bestemmelsens stk. 1, 2. pkt., tilsvarende anvendelse for retsmøder, hvor der skal tages stilling til iværksættelse eller forlængelse af isolation.«

§ 3

Stk. 1. Lovens § 1, nr. 1 og 2, træder i kraft den 1. juni 2009. Nedsættelsen af antallet af landsdommere ved Østre Landsret som fastsat ved lovens § 1, nr. 1, sker ved de to første tilfælde af ledighed i en fast stilling efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 3-5, træder i kraft efter justitsministerens nærmere bestemmelse.

Stk. 3. Lovens § 2 træder i kraft efter ministeren for flygtninge, indvandrere og integrations nærmere bestemmelse.

§ 4

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. Lovens § 2 gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Brian Mikkelsen