Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0123
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af ophavsretsloven1)

(Gennemførelse af servicedirektivet m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 20. juni 2008, som ændret ved § 5 i lov nr. 1404 af 27. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel indsættes som 9. pkt.:

»Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EU-Tidende, 2006, L 376, s. 36).«

2. I § 38 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om sagsbehandlingen i forbindelse med godkendelsen af den organisation, som er nævnt i stk. 5.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 7.

3. I § 39 indsættes som stk. 5 :

»Stk. 5. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om sagsbehandlingen i forbindelse med godkendelsen af den fællesorganisation, som er nævnt i stk. 3.«

4. Efter § 46 indsættes:

»§ 46 a. Kulturministeren kan yde rettighedshaverne kompensation for forskellen mellem provenuet for salg af blanke dvd’er i et bestemt år og provenuet for salg af blanke dvd’er i 2005, i det omfang førstnævnte provenu er mindre end i 2005.«

5. I § 47, stk. 2, ændres »§ 75 a, stk. 2« til: »§ 75 a, stk. 3«.

6. I § 50 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om sagsbehandlingen i forbindelse med godkendelsen af de rettighedshaverorganisationer, som er nævnt i stk. 4.«

7. I § 68 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om sagsbehandlingen i forbindelse med godkendelsen af den fællesorganisation, som er nævnt i stk. 2.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

8. I § 75 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om sagsbehandlingen i forbindelse med den godkendelse, som er nævnt i stk. 1.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

9. I § 76, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 38, stk. 6« til: »§ 38, stk. 7«.

§ 2

Loven træder i kraft den 28. december 2009.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Carina Christensen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EU-Tidende 2006 nr. L 376, s. 36).