Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Kunstrådet og lov om Statens Kunstfond

(Regler om repræsentantskaber m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet, som ændret ved § 6 i lov nr. 563 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om Statens Kunstråd«

2. Overalt i loven ændres »Kunstrådet« til: »Statens Kunstråd« og »Kunstrådets« til: »Statens Kunstråds«.

3. I § 2, stk. 1, ændres »teater« til: »scenekunst«.

4. I § 6, stk. 1, ændres »et fagudvalg for teater« til: »et fagudvalg for scenekunst«.

5. § 6, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Kulturministeren udpeger 2 medlemmer til hvert fagudvalg. Repræsentantskabet, jf. kapitel 3, udpeger 3 medlemmer til hvert fagudvalg. For så vidt angår fagudvalget for musik, udpeger kulturministeren dog 3 medlemmer, og repræsentantskabet udpeger 4 medlemmer. Ved nedsættelse af et udvalg for dansk billedkunst i udlandet udpeger ministeren 2 medlemmer, og repræsentantskabet udpeger 3 medlemmer. Kulturministeren udpeger tillige formanden for hvert fagudvalg blandt medlemmerne. Hvis et udvalg for dansk billedkunst i udlandet nedsættes, udpeger kulturministeren en fælles formand for fagudvalget for billedkunst og udvalget for dansk billedkunst i udlandet.«

6. § 6, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Medlemmer af Statens Kunstråd, Statens Kunstråds fagudvalg samt udvalget for dansk billedkunst i udlandet kan i 3 år efter beskikkelsesperiodens udløb ikke beskikkes til et andet af de nævnte organer. Medlemmer af Statens Kunstfonds udvalg kan ligeledes ikke i 3 år efter beskikkelsesperiodens udløb beskikkes til Statens Kunstråd og dets udvalg. Medlemmer af Statens Kunstråd og Statens Kunstråds udvalg kan ikke samtidig være medlem af andre af Statens Kunstråds organer eller Statens Kunstfonds organer, medmindre andet følger af denne lov. Samtidigt medlemskab af Statens Kunstråds og Statens Kunstfonds repræsentantskaber er muligt, og medlemmer udpeget af Folketingets partier til repræsentantskabet for Statens Kunstråd, jf. § 10, skal samtidig være medlem af repræsentantskabet for Statens Kunstfond.«

7. § 8, stk. 1, affattes således:

»Der nedsættes et repræsentantskab, der har til opgave at udpege medlemmer til Statens Kunstråd, til dets fagudvalg og et udvalg for dansk billedkunst i udlandet, såfremt et sådant nedsættes, jf. § 6.«

8. § 8, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Repræsentantskabet skal følge Statens Kunstråds virksomhed. Statens Kunstråds regnskab og beretning forelægges repræsentantskabet til bemærkninger, inden det af Statens Kunstråd forelægges kulturministeren.«

9. § 8, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Repræsentantskabet arrangerer i samarbejde med Statens Kunstfonds repræsentantskab et årligt seminar om kunstens rolle i samfundet.«

10. § 9, stk. 1, affattes således:

»Medlemmer af repræsentantskabet beskikkes for 4 år. Genbeskikkelse kan finde sted en gang. Afgår et medlem inden udløbet af sin beskikkelsesperiode, foretages nybeskikkelse kun for den resterende del af perioden.«

11. § 11, stk. 3, ophæves.

§ 2

I lov om Statens Kunstfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1002 af 29. november 2003, som ændret ved § 7 i lov nr. 563 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Kunstrådet« til: »Statens Kunstråd« og »Kunstrådets« til: »Statens Kunstråds«.

2. I § 1, stk. 2, ændres »teaterkunsten« til: »scenekunsten«.

3. I § 4, stk. 1, ændres »udvalg for film- og teaterkunsten« til: »udvalg for film- og scenekunsten«.

4. § 5, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Medlemmerne af repræsentantskabet beskikkes for et tidsrum af 4 år. Genbeskikkelse kan finde sted en gang. Afgår et medlem inden udløbet af sin beskikkelsesperiode, foretages nybeskikkelse kun for den resterende del af perioden. Medlemmer af Statens Kunstfonds udvalg kan ikke samtidig være medlem af andre af Statens Kunstfonds organer eller af Statens Kunstråd og dets organer, medmindre andet følger af denne lov. Medlemmer af udvalg efter § 4 kan ikke i 3 år efter beskikkelsesperiodens udløb beskikkes til Statens Kunstråd og dets udvalg. For medlemmer af udvalg efter § 4 gælder endvidere, at medlemmerne i 3 år efter beskikkelsesperiodens ophør ikke kan beskikkes til et andet udvalg efter § 4. Medlemmer af Statens Kunstråd og dets udvalg kan ligeledes ikke i 3 år efter beskikkelsesperiodens udløb beskikkes til Statens Kunstfonds udvalg, jf. § 4. Samtidigt medlemskab af Statens Kunstfonds og Statens Kunstråds repræsentantskaber er muligt, og medlemmer udpeget af Folketingets partier skal samtidig være medlem af repræsentantskabet for Statens Kunstråd. Medlemmer udpeget af de partier, der er opstillingsberettiget til og repræsenteret i Folketinget og af KL (Kommunernes Landsforening), skal være folkevalgte politikere.«

5. § 5, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Repræsentantskabet arrangerer i samarbejde med Statens Kunstråds repræsentantskab et årligt seminar om kunstens rolle i samfundet.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2009.

Stk. 2. Formanden for Statens Kunstråds billedkunstudvalg og for et udvalg for dansk billedkunst i udlandet udpeges pr. 1. april 2011, jf. § 1, nr. 5.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Carina Christensen