Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

(Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet for køretøjer omfattet af taxilovgivningen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ l

I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved § 17 i lov nr. 473 af 9. juni 2004 og lov nr. 1591 af 20. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 12, stk. 1, nr. 10, ændres »disciplinærbod, samt« til: »disciplinærbod,«.

2. I § 12, stk. 1, nr. 11, ændres »tilladelse.« til: » tilladelse samt«.

3. I § 12, stk. 1, indsættes som nr. 12:

»12) krav til miljøegenskaber og energieffektivitet for de af loven omfattede køretøjer.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2009.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lars Barfoed