Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

(Videregivelse af kundeoplysninger, outsourcing, oprettelse af andelsklasser og ændringer i hvidvaskloven m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 4. september 2008, som ændret ved § 159 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 16 i lov nr. 67 af 3. februar 2009 og § 1 i lov nr. 133 af 24. februar 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, ændres »nr. 6« til: »nr. 5«.

2. § 1, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. For filialer her i landet af udenlandske virksomheder, der er meddelt tilladelse til at udøve den i §§ 7-11 nævnte virksomhed i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, finder §§ 30, 32, 34-36, 43, 44, 47, 48, 50-60, 344 og 345, § 347, stk. 1, 2, 4 og 6, §§ 348, 354 a, 360 og 363 a, §§ 368-370, 373 og 374 anvendelse. For filialer her i landet af kreditinstitutter finder § 152 a, stk. 2, 2. pkt., endvidere anvendelse. For filialer her i landet af kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse til at yde investeringsservice i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og som udfører sådan aktivitet her i landet, finder §§ 30, 32 og 43, § 72, stk. 2, nr. 5, §§ 344 og 345, § 347, stk. 1, 2, 4 og 6, samt §§ 348 og 354 a anvendelse.«

3. I § 1, stk. 15, ændres »§ 125, stk. 1 og 4-6, §§ 127-129, § 131, stk. 1, 3, 4 og 6,« til: »§ 125, stk. 1, stk. 2, nr. 1 og 2, stk. 5 og 7-9, §§ 127-129, § 131, stk. 1-3 og 5,«.

4. I § 1, stk. 15, ændres »§ 361, stk. 1, nr. 19« til: »§ 361, stk. 1, nr. 18«.

5. I § 1 indsættes som stk. 16:

»Stk. 16. For leverandører og underleverandører til outsourcingvirksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 24 og 25, finder § 347, stk. 1 og 5, anvendelse.«

6. I § 5, stk. 1, indsættes som nr. 22-25:

»22)
Outsourcing:
 
En virksomheds henlæggelse af væsentlige aktivitetsområder, der er underlagt Finanstilsynets tilsyn, til en leverandør.
23)
Outsourcingvirksomhed:
 
En finansiel virksomhed, der outsourcer aktiviteter til en leverandør.
24)
Leverandør:
 
En virksomhed, som varetager outsourcede opgaver for outsourcingvirksomheden.
25)
Videreoutsourcing:
 
En leverandørs outsourcing af opgaver, som denne varetager i henhold til en aftale med outsourcingvirksomheden, til en underleverandør og underleverandørens eventuelle videreoutsourcing af opgaverne til næste led i kæden af underleverandører samt eventuel videreoutsourcing til andre led i kæden af underleverandører.«

7. I § 5, stk. 7, nr. 1, ændres »§§ 124 og 125« til: »§§ 124-126«.

8. I § 11, stk. 1, 2. pkt., ændres »aktiver« til: »forsikringsklasser«.

9. I § 11 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. En virksomhed, der har tilladelse til forsikringsklasse 10 (ansvarsforsikring for motordrevne landkøretøjer) bortset fra fragtførerens ansvar skal til enhver tid have en skadesbehandlingsrepræsentant i hvert af de øvrige lande i Den Europæiske Union og i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område.«

10. I § 16 ændres »Fondsrådets« til: »Finanstilsynets«, og »stk. 1, nr. 12« ændres til: »stk. 2«.

11. § 18, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ansøgning om tilladelse til forsikringsklasse 10 (ansvarsforsikring for motordrevne landkøretøjer) skal være ledsaget af oplysninger om, hvem selskabet vil udpege som skadesbehandlingsrepræsentant i hvert af de øvrige lande i Den Europæiske Union og i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om skadesbehandlingsrepræsentanter og deres beføjelser.«

12. Efter § 72 indsættes:

»§ 72 a. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om outsourcing vedrørende

1) outsourcingvirksomhedens ansvar og kontrol med en leverandør, herunder dennes videreoutsourcing,

2) outsourcingvirksomhedens pligt til at underrette Finanstilsynet senest 8 hverdage efter outsourcingkontraktens indgåelse,

3) outsourcingvirksomhedens interne retningslinjer for outsourcing og

4) krav, som outsourcingvirksomheden som minimum skal sikre at leverandøren til enhver tid opfylder, og som skal være aftalt i outsourcingkontrakten.

Stk. 2. Finanstilsynet kan træffe afgørelse om, at outsourcingvirksomhedens outsourcing skal bringes til ophør inden for en af Finanstilsynet nærmere fastsat frist, hvis outsourcingkontrakten eller dennes parter ikke opfylder reglerne fastsat i medfør af stk. 1.«

13. I § 86 indsættes efter »generalforsamlingen«: », jf. dog § 69«.

14. I § 105 ændres »samtidig med« til: »8 hverdage efter«.

15. Efter § 117 indsættes:

»§ 117 a. Et pengeinstitut kan videregive oplysninger om en kundes navn og adresse til den, der har overført penge til en kundes konto som følge af en fejloverførsel af penge til den pågældende kundes konto, således at den pågældende kan forfølge et eventuelt krav mod kunden i forbindelse med transaktionen. Et pengeinstitut kan tilsvarende videregive oplysninger om en kundes navn og adresse til en betalingsmodtager, når kunden har anvendt et betalingsmiddel til at betale for varer eller tjenesteydelser hos betalingsmodtageren og der er sket en fejlagtig transak­tion.

Stk. 2. Pengeinstituttet skal varsle videregivelsen over for kunden, inden oplysninger om kundens navn og adresse kan videregives.

Stk. 3. Hvis en kunde har navne- og adressebeskyttelse efter lov om Det Centrale Personregister, kan pengeinstituttet ikke videregive oplysninger om den pågældende, jf. stk. 1.«

16. I § 118 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Forsikringsselskaber og pensionskasser kan til brug for rådgivning om livsforsikrings- og pensionsordninger samt personforsikringer, der indgår i disse ordninger, videregive oplysninger om kundeforhold til forsikringsselskaber, som forsikringsselskabet eller pensionskassen er koncernforbundet med, til det administrerende selskab i et forsikringsadministrationsfællesskab, til et aktieselskab, som Arbejdsmarkedets Tillægspension ejer fuldt ud og til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 23, stk. 4, og § 26 b, stk. 3, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Oplysninger om helbredsmæssige forhold og andre følsomme oplysninger kan alene videregives, hvis den, der videregives oplysninger om, har givet samtykke hertil.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

17. I § 118, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1-3«.

18. I § 121, stk. 1, indsættes efter »samtykke hertil«: », jf. dog § 118, stk. 3«.

19. I § 134, nr. 6, ændres »såfremt selskabet opfylder solvenskravet i § 248, stk. 3, nr. 3« til: »såfremt kernekapitalelementerne i selskabet udgørende indbetalt aktie- og garantikapital, overskud ved emission, andre reserver, der ikke modsvarer forpligtelser, overført overskud eller underskud, medlemskonti, særlige bonushensættelser af type B og årets løbende resultat tilsammen udgør mere end en tredjedel af solvenskravet eller tilsammen udgør et beløb større end minimumskapitalkravet«.

20. I § 138, nr. 7, ændres »såfremt selskabet opfylder solvenskravet i § 248, stk. 3, nr. 3« til: »såfremt kernekapitalelementerne i selskabet udgørende indbetalt aktie- og garantikapital, overskud ved emission, andre reserver, der ikke modsvarer forpligtelser, overført overskud eller underskud, medlemskonti, særlige bonushensættelser af type B og årets løbende resultat tilsammen udgør mere end en tredjedel af solvenskravet eller tilsammen udgør et beløb større end minimumskapitalkravet«.

21. § 162, stk. 1, nr. 12, affattes således:

»12) Kapitalandele og andre værdipapirer optaget til handel på et marked i lande uden for zone A, hvis markedet svarer til et reguleret marked inden for Den Europæiske Union, samt andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande omfattet af zone A.«

22. § 248, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Selskabets plan skal tilsigte en genoprettelse af dets økonomiske stilling over et kortere tidsrum, der fastsættes af Finanstilsynet, når

1) basiskapitalen i et forsikringsselskab er mindre end en tredjedel af solvenskravet eller

2) basiskapitalen i et forsikringsselskab er mindre end minimumskapitalkravet.«

23. I § 293, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Sikkerhedsfondens midler kan dog anvendes til dækning af tab ved afvikling af de forsikringsmæssige forpligtelser eller på anden måde til fordel for de forsikrede.«

24. I § 316 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. § 5, stk. 1, nr. 22-25, og § 72 a om finansielle virksomheders outsourcing finder tilsvarende anvendelse for udstedere af elektroniske penge.«

25. I § 320, stk. 1, nr. 4, ændres to steder »amtskommuner« til: »regioner«.

26. I § 324, stk. 1, ændres »Lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v.« til: »Årsregnskabsloven«.

27. § 333 a, stk. 2, nr. 3, affattes således:

»3) 1 medlem indstilles af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i forening eller hver for sig.«

28. I § 337 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. § 5, stk. 1, nr. 22-25, og § 72 a om finansielle virksomheders outsourcing finder tilsvarende anvendelse for sparevirksomheder.«

29. I § 344 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Finanstilsynet deltager i arbejdet i de europæiske tilsynskomiteer og anvender som udgangspunkt de standarder og vejledninger, som tilsynskomiteerne udarbejder.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

30. I § 344 indsættes efter stk. 4, der bliver stk. 5, som nyt stykke:

»Stk. 6. Finanstilsynet skal i tilrettelæggelsen af tilsynsvirksomheden overveje de potentielle konsekvenser for den finansielle stabilitet i andre lande inden for Den Europæiske Union eller et land, som fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område. Det gælder navnlig i forbindelse med krisesituationer. For filialer beliggende her i landet af udenlandske virksomheder, der er meddelt tilladelse til at udøve den i §§ 7-11 nævnte virksomhed i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, skal Finanstilsynet overvåge filialerne og bistå de kompetente tilsynsmyndigheder i tilsynet med filialerne. Finanstilsynet skal for betydningsfulde filialer og datterselskaber af udenlandske virksomheder, der er meddelt tilladelse til at udøve den i §§ 7-11 nævnte virksomhed i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, deltage i eventuelle samarbejdsfora om tilsynet med den samlede koncern.«

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 7 og 8.

31. § 345, stk. 1, nr. 5 og 6, affattes således:

»5) En repræsentant for erhvervslivet, som indstilles af DI, Danmarks Rederiforening, Dansk Erhverv, Håndværksrådet og Landbrugsraadet i forening.

6) En repræsentant for realkreditinstitutterne, som indstilles af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i forening eller hver for sig.«

32. I § 347, stk. 1, ændres »finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder« til: »finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder, leverandører og underleverandører«.

33. I § 347 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Finanstilsynet kan til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse få adgang til en leverandør eller underleverandør med henblik på indhentelse af oplysninger om den outsourcede aktivitet.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

34. I § 355 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Som part i forhold til Finanstilsynets afgørelser truffet som led i tilsynets kontrol af regnskaber aflagt efter reglerne i denne lovs kapitel 13 og de regler, der er udstedt i medfør af § 196, og af koncernregnskaber omfattet af artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder anses i øvrigt enhver, som Finanstilsynet anser som part i sagen.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

35. I § 355, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes som 4. pkt.:

»Partsstatus og partsbeføjelser efter stk. 4 er begrænset til forhold, hvor tilsynets afgørelse er truffet efter den 1. juli 2009.«

36. I § 355 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Finanstilsynet kan, når tilsynet tager en sag op om videregivelse af fortrolige oplysninger, jf. kapitel 9, give visse partsbeføjelser til andre fysiske eller juridiske personer end de i stk. 2 og 3 nævnte. Partsbeføjelser kan alene gives, for så vidt angår den del af sagen, som har direkte og væsentlig betydning for den pågældende. Partsbeføjelser skal gives under hensyntagen til beskyttelsen af fortrolige oplysninger om de virksomheder, der er under tilsyn. Partsbeføjelserne er begrænset til forhold, hvor tilsynets afgørelser træffes efter den 1. januar 2004.«

37. I § 360, stk. 2, ændres »jf. § 361, stk. 1, nr. 22.« til: »jf. § 361, stk. 1, nr. 21.«

38. § 361, stk. 1, nr. 4, ophæves.

Nr. 5-23 bliver herefter nr. 4-22.

39. I § 361, stk. 1, nr. 17, der bliver nr. 16, ændres »8.250 kr.« til: »6.800 kr.«

40. I § 361, stk. 1, nr. 18, der bliver nr. 17, ændres »15.000 kr.« til: »12.400 kr.«, og »2.000 kr.« ændres til: »1.650 kr.«

41. I § 361, stk. 1, nr. 19, der bliver nr. 18, ændres »15.000 kr.« til: »12.400 kr.«

42. I § 361, stk. 1, nr. 20, der bliver nr. 19, ændres »10.000 kr.« til: »8.250 kr.«

43. I § 361, stk. 1, nr. 21, der bliver nr. 20, ændres »10.000 kr.« til: »8.250 kr.«, og »3.000 kr.« ændres til: »2.450 kr.«

44. I § 361, stk. 1, nr. 22, der bliver nr. 21, ændres »900 kr.« til: »750 kr.«

45. I § 361, stk. 1, nr. 23, litra a , der bliver nr. 22, litra a, ændres »2.000 kr.« til: »1.650 kr.«

46. I § 361, stk. 1, nr. 23, litra b , der bliver nr. 22, litra b, ændres »10.000 kr.« til: »8.250 kr.«

47. I § 361, stk. 1, nr. 23, litra c , der bliver nr. 22, litra c, ændres »65.000 kr.« til: »53.750 kr.«

48. I § 361, stk. 1, nr. 23, litra d , der bliver nr. 22, litra d, ændres »275.000 kr.« til: »227.500 kr.«

49. I § 361, stk. 2, indsættes efter »Grundbeløb, jf. stk. 1,«: »er angivet i 2004-niveau og«.

50. § 362, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

51. I § 363, stk. 1, ændres »nr. 7« til: »nr. 6«.

52. Efter § 363 indsættes:

»§ 363 a. Filialer her i landet af udenlandske virksomheder, der er meddelt tilladelse til at udøve den i §§ 7-11 nævnte virksomhed i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, betaler årligt 15 pct. af, hvad virksomheder af tilsvarende art og størrelse med dansk tilladelse betaler, jf. §§ 363-366. Hvis der er etableret et tilsynskollegium, betales dog 20 pct. af, hvad virksomheder af tilsvarende art og størrelse med dansk tilladelse skal betale efter §§ 363 og 364-366. Der pålægges altid en minimumsafgift på 2.000 kr.«

53. I § 373, stk. 1, ændres »§ 118, stk. 3« til: »§ 118, stk. 4«.

54. I § 373, stk. 2, indsættes efter »§ 152 c, stk. 2,«: »§ 152 d, stk. 1 og 2,«.

§ 2

I lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 19. august 2008, som ændret ved § 19 i lov nr. 1003 af 10. oktober 2008, § 18 i lov nr. 67 af 3. februar 2009 og § 3 i lov nr. 133 af 24. februar 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. For leverandører og underleverandører til outsourcingvirksomheder, jf. § 2 c, nr. 3 og 4, finder § 87, stk. 1 og 8, tilsvarende anvendelse.«

2. Efter § 2 b indsættes:

»§ 2 c. I denne lov forstås ved

1)
Outsourcing:
 
En virksomheds henlæggelse af væsentlige aktivitetsområder, der er underlagt Finanstilsynets tilsyn, til en leverandør.
2)
Outsourcingvirksomhed:
 
En virksomhed omfattet af § 7, stk. 1, der outsourcer aktiviteter til en leverandør.
3)
Leverandør:
 
En virksomhed, som varetager outsourcede opgaver for outsourcingvirksomheden.
4)
Videreoutsourcing:
 
En leverandørs outsourcing af opgaver, som denne varetager i henhold til en aftale med outsourcingvirksomheden, til en underleverandør og underleverandørens eventuelle videreoutsourcing af opgaverne til næste led i kæden af underleverandører samt eventuel videreoutsourcing til andre led i kæden af underleverandører.«

3. § 12, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Et selskab omfattet af § 7, stk. 1, må ikke uden Finanstilsynets godkendelse indgå aftaler om outsourcing eller andre forhold af vidtrækkende betydning med andre virksomheder vedrørende drift af et reguleret marked, værdipapirclearingvirksomhed og registreringsvirksomhed samt betalingsformidling.«

4. Efter § 15 indsættes:

»§ 15 a. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om outsourcing vedrørende

1) outsourcingvirksomhedens ansvar og kontrol med en leverandør, herunder dennes videreoutsourcing,

2) outsourcingvirksomhedens interne retningslinjer for outsourcing og

3) krav, som outsourcingvirksomheden som minimum skal sikre at leverandøren til enhver tid opfylder, og som skal være aftalt i outsourcingkontrakten.

Stk. 2. Finanstilsynet kan træffe afgørelse om, at outsourcingvirksomhedens outsourcing skal bringes til ophør inden for en af Finanstilsynet nærmere fastsat frist, hvis outsourcingkontrakten eller dennes parter ikke opfylder reglerne fastsat i medfør af stk. 1.«

5. I § 32 a, stk. 1, ændres »notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked« til: »handel på et reguleret marked«.

6. I § 83 indsættes som stk. 11:

»Stk. 11. Finanstilsynet skal i tilrettelæggelsen af tilsynsvirksomheden overveje de potentielle konsekvenser for den finansielle stabilitet i andre lande inden for Den Europæiske Union eller et land, som fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område. Det gælder navnlig i forbindelse med krisesituationer. Finanstilsynet skal for betydningsfulde datterselskaber af udenlandske virksomheder, der er meddelt tilladelse til at udøve den i § 7, stk. 1, nævnte virksomhed i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, deltage i eventuelle samarbejdsfora om tilsynet med den samlede koncern.«

7. § 84, stk. 1, nr. 7 og 8, affattes således:

»7) To repræsentanter for udstedere af andre værdipapirer end realkreditobligationer, som indstilles af DI, Danmarks Rederiforening og Dansk Erhverv i forening.

8) En repræsentant for realkreditobligationsudstederne, som indstilles af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i forening eller hver for sig.«

8. I § 87, stk. 1, ændres »registrerede betalingssystemer og udstedere« til: »registrerede betalingssystemer, udstedere, leverandører og underleverandører«.

9. I § 87 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Finanstilsynet kan til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse få adgang til leverandører og underleverandører med henblik på indhentelse af oplysninger om den outsourcede aktivitet.«

10. I § 93, stk. 1, ændres »§ 27, stk. 1, stk. 2, 1. pkt.,« til: »§ 27, stk. 1, stk. 2, 1. og 2. pkt.,«.

§ 3

I lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, jf. lovbekendtgørelse nr. 442 af 11. maj 2007, som ændret ved § 1 i lov nr. 512 af 17. juni 2008 og § 10 i lov nr. 517 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Denne lovs § 2 finder anvendelse på forhandlere af genstande samt auktionsholdere.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

2. I § 6, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »set i forhold til kunden«: »samt transaktioner, der har forbindelse til lande eller territorier, hvor der i henhold til erklæringer fra Financial Action Task Force anses at være en særlig risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme. Fi­nans­tilsynet kan fastsætte nærmere regler om, hvornår pligten til at være opmærksom på transaktioner, der har forbindelse til de pågældende lande og territorier, træder i kraft«.

3. § 6, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Formålet med de transaktioner, der er nævnt i stk. 1, skal undersøges, og resultaterne af en undersøgelse skal noteres og opbevares, jf. § 23.«

4. I § 9 ændres »Hvis Finanstilsynet eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen« til: »Hvis Finanstilsynet, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller Advokatsamfundet«.

5. I § 10, stk. 1, ændres »Financial Action Task Forces anbefalinger,« til: »anbefalinger fra Financial Action Task Force eller fælles holdninger eller forordninger vedtaget af Den Europæiske Union,«.

6. I § 15 ændres »En virksomhed eller person« til: »Virksomheder og personer«.

7. § 15, 2. pkt., affattes således:

»Endvidere skal de virksomheder og personer, der er omfattet af loven, sikre sig, at den, der handler på vegne af en anden, er beføjet dertil.«

8. I § 15 indsættes som stk. 2-4:

»Stk. 2. Hvis en person eller virksomhed handler på vegne af en anden, skal den pågældendes identitet klarlægges på baggrund af en risikovurdering. Den reelle kunde skal identificeres og legitimeres i overensstemmelse med kravene i denne lov.

Stk. 3. Kravet i stk. 1, 2. pkt., gælder ikke, hvis den, der handler på vegne af en anden, er omfattet af kredsen af virksomheder nævnt i § 21, stk. 1, nr. 1, eller hvis den pågældende er advokat med beskikkelse her i landet eller i et land som beskrevet i § 21, stk. 1, nr. 1.

Stk. 4. Kravet i stk. 2 om legitimation af den, der handler på en andens vegne, gælder ikke, hvis den pågældende er omfattet af kredsen af virksomheder nævnt i § 21, stk. 1, nr. 1.«

9. § 25, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Virksomheder og personer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-12, skal udpege en person på ledelsesniveau, der skal sikre, at virksomheden eller personen overholder pligterne efter loven, de regler, der er udstedt i medfør heraf, Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler, og forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer.«

10. I § 32, stk. 1, ændres »og de regler, der er udstedt i medfør heraf« til: »de regler, der er udstedt i medfør heraf, og forordninger udstedt af Europa-Parlamentet og Rådet indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer«.

11. I § 32, stk. 2, ændres »vurdering af risikoen for hvidvask og finansiering af terrorisme« til: »risikovurdering«.

12. I § 32, stk. 3, ændres »regler udstedt i medfør heraf samt overholdelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler« til: »de regler, der er udstedt i medfør heraf, Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler, og forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer«.

13. I § 32 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan påbyde de virksomheder og personer, som er nævnt i stk. 1, inden for en frist fastsat af styrelsen at foretage de nødvendige foranstaltninger i tilfælde af overtrædelse af bestemmelser i hvidvaskloven, de regler, der er fastsat i medfør heraf, Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler, eller forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

14. § 34, stk. 1, affattes således:

»Finanstilsynet påser, at virksomheder og personer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-10 og 12, overholder loven, de regler, der er udstedt i medfør heraf, Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler, og forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer.«

15. I § 34, stk. 5, ændres »regler udstedt i medfør heraf samt overholdelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler« til: »de regler, der er udstedt i medfør heraf, Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler, og forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder og organer.«

16. § 34, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Finanstilsynet kan påbyde de virksomheder og personer, som er nævnt i stk. 1, inden for en frist fastsat af tilsynet at foretage de nødvendige foranstaltninger i tilfælde af overtrædelse af bestemmelser i hvidvaskloven, de regler, der er fastsat i medfør heraf, Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler, eller forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer.«

17. Efter § 34 indsættes:

»§ 34 a. Advokatrådet påser, at advokater omfattet af § 1, stk. 1, nr. 13 og 14, overholder loven og de regler, der er udstedt i medfør heraf, samt Europa-Parlamentets og Rådets forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer. § 32, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse for Advokatrådet. Tilsynet sker på grundlag af en vurdering af risikoen for overtrædelse af bestemmelserne, som er nævnt i 1. pkt.

Stk. 2. Advokatrådet kan påbyde advokater inden for en frist fastsat af Advokatrådet at foretage de nødvendige foranstaltninger i tilfælde af overtrædelse af bestemmelser i denne lov, de regler, der er fastsat i medfør heraf, eller Europa-Parlamentets og Rådets forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer.«

18. I § 37, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 6, stk. 2, 2. pkt.« til: »§ 6, stk. 2«, og »§ 15« ændres til: »§ 15, stk. 1, 1. pkt., § 15, stk. 2,«.

19. I § 37, stk. 5, ændres »§ 34, stk. 7« til: »§ 32, stk. 5, eller § 34, stk. 7«.

§ 4

I lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 18. september 2008, som ændret ved § 17 i lov nr. 67 af 3. februar 2009 og § 4 i lov nr. 133 af 24. februar 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, nr. 9, udgår »samt institutter af den lukkede type«.

2. I § 4, stk. 4, ændres »§ 11« til: »§§ 11 og 16«.

3. I § 6, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Medlemmerne hæfter alene med deres andele.«

4. I § 6, stk. 4, ændres »dog § 10, stk. 1, nr. 6« til: »dog § 9 a om andelsklasser, § 10, stk. 1, nr. 7,«.

5. Efter § 9 indsættes:

»§ 9 a. Bestyrelsen kan efter vedtægternes bestemmelser herom etablere andelsklasser i en afdeling. Det skal fremgå af afdelingens navn, hvis bestyrelsen kan etablere andelsklasser i afdelingen.

Stk. 2. En andelsklasse i en investeringsforening eller i en specialforening skal have en formue på mindst 10 mio. kr. Andelsklassens formue skal, senest 3 måneder efter at bestyrelsen har truffet beslutning om etablering, enten være tegnet, eller der skal foreligge en ubetinget garanti fra et pengeinstitut eller et forsikringsselskab om tegning af andele for mindst 10 mio. kr.

Stk. 3. Senest 8 hverdage efter at bestyrelsen har truffet beslutning om etablering af en andelsklasse, skal meddelelse herom indsendes til Finanstilsynet. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om andelsklassens karakteristika og principperne for fordeling af omkostninger, jf. stk. 5.

Stk. 4. En andelsklasse har ikke fortrinsret til nogen andel af afdelingens formue, herunder eventuelle klassespecifikke aktiver. Den har alene ret til en del af afkastet af formuen, herunder en del af afkastet af den fælles portefølje og afkastet af de klassespecifikke aktiver.

Stk. 5. Er en afdeling opdelt i andelsklasser, skal bestyrelsen fastsætte principper for fordeling af omkostninger mellem andelsklasserne, således at hver andelsklasse kun bærer sin andel af afdelingens fælles omkostninger samt de særlige omkostninger, der er forbundet med andelsklassens specifikke karakteristika. Finanstilsynet kan påbyde en bestyrelse for en forening at ændre den omkostningsfordeling, der er nævnt i 1. pkt., hvis en andelsklasse efter de principper, der er nævnt i 1. pkt., pålægges omkostninger, der ikke kan henføres til andelsklassen.

Stk. 6. Reglerne i stk. 1-5 og § 86 a, stk. 1-4, finder ikke anvendelse for ex kupon-andelsklasser.

Stk. 7. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere bestemmelser om andelsklasser, herunder bestemme, at visse typer af andelsklasser ikke kan etableres.«

6. I § 10, stk. 1, indsættes efter nr. 5 som nyt nummer:

»6) bestyrelsens mulighed for at etablere andelsklasser, herunder hvilke typer andelsklasser bestyrelsen kan etablere, og disse andelsklassers karakteristika, jf. § 9 a, stk. 1,«

Nr. 6-30 bliver herefter nr. 7-31.

7. I § 10, stk. 1, nr. 19, der bliver nr. 20, udgår », der investerer i obligationer,«.

8. § 10, stk. 1, nr. 20, der bliver nr. 21, affattes således:

»21) at medlemmerne af en forening eller en afdeling alene hæfter med deres andele,«

9. Efter § 10 indsættes:

»§ 10 a. En forening, der har andelsklasser, skal på foreningens hjemmeside på internettet oplyse, hvilke andelsklasser der er oprettet i foreningens afdelinger. Foreningen skal ligeledes give oplysninger om de karakteristika, der gælder for hver andelsklasse, og om principperne for fordeling af omkostninger, jf. § 9 a, stk. 5.«

10. I § 11 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Finanstilsynet kan fastsætte bestemmelser om, på hvilke vilkår udenlandske investeringsinstitutter omfattet af § 11 kan markedsføre deres andele her i landet.«

11. I § 21, stk. 2, indsættes efter »stk. 3«: »og 4«.

12. I § 21 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. De beføjelser, der udøves af foreningens generalforsamling, tilkommer på generalforsamlingen medlemmerne af en andelsklasse i en afdeling, for så vidt angår

1) ændring af andelsklassens specifikke karakteristika,

2) andelsklassens afvikling og

3) andre spørgsmål, der udelukkende vedrører andelsklassen.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.

13. I § 21, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes efter »stk. 3«: »og 4«, og »5 og 6« ændres til: »6 og 7«.

14. I § 21, stk. 6, der bliver stk. 7, indsættes efter »medlem«: »,«.

15. I § 34, stk. 5, ændres »den finansielle virksomheds« til: »foreningens«, og »virksomhedens« ændres til: »foreningens«.

16. I § 38, stk. 1, indsættes efter »forening«: »eller dens investeringsforvaltningsselskab«, og efter »foreningen« indsættes: »eller dens investeringsforvaltningsselskab«.

17. I § 38, stk. 2, indsættes efter »forening«: »eller dens investeringsforvaltningsselskab«.

18. I § 44, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »forening«: »eller afdeling«.

19. I § 44, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »foreningens«: »eller afdelingens«.

20. I § 59, stk. 2, ændres »indskydere« til: »investorer«.

21. I § 73, stk. 1, ændres »nr. 27« til: »nr. 28«.

22. I § 73, stk. 2, udgår », der anbringer formuen i obligationer,«.

23. I § 74, stk. 5, ændres »pålægge« til: »påbyde«.

24. I § 78, stk. 3, ændres », dog således at foreningerne selv skal sørge for bekendtgørelse heraf i Statstidende efter aktieselskabslovens § 158, stk. 1« til: ». Foreningen skal offentliggøre fu­sions-, spaltnings-, sammenlægnings- og delingsdokumenter på foreningens kontor. Foreningen skal bekendtgøre i Statstidende, at disse dokumenter kan rekvireres på foreningens kontor«.

25. I § 81, stk. 1, ændres »kapital« til: »formue«.

26. I § 83 ophæves 2. pkt., og i stedet indsættes:

»Foreningen skal snarest ved en bekendtgørelse i Statstidende med et varsel af mindst 3 måneder opfordre foreningens kreditorer til at anmelde deres krav. Opfordring til at anmelde krav skal samtidig sendes til alle kendte kreditorer.«

27. Efter § 86 indsættes:

»Andelsklassers ophør

§ 86 a. Beslutning om afvikling af en andelsklasse træffes af andelsklassens medlemmer på en generalforsamling, jf. dog stk. 2. Hvis andelsklassens medlemmer ikke ønsker deres andele overført til en anden andelsklasse, gennemføres afviklingen, ved at afdelingen indløser samtlige andele, som er udstedt i andelsklassen.

Stk. 2. Opfylder en andelsklasse ikke formuekravene i § 9 a, stk. 2, senest 3 måneder efter at bestyrelsen har truffet beslutning om etablering, skal foreningen afvikle andelsklassen ved at tvangsindløse samtlige andele, som er udstedt af andelsklassen, uden forudgående generalforsamlingsbeslutning. Opfylder en andelsklasse ikke formuekravet i § 9 a, stk. 2, og har den ikke tilvejebragt den foreskrevne formue inden for en af Finanstilsynet fastsat frist, skal foreningen ligeledes afvikle andelsklassen ved at tvangsindløse samtlige andele, som er udstedt af andelsklassen, uden forudgående generalforsamlingsbeslutning. Ved tvangsindløsning skal medlemmerne dog have tilbud om at overføre deres andele til en anden andelsklasse.

Stk. 3. Finanstilsynet kan påbyde en forening at afvikle en andelsklasse, hvis andelsklassen ikke har påbegyndt sin virksomhed, senest 12 måneder efter at bestyrelsen har truffet beslutning om andelsklassens etablering.

Stk. 4. Når en andelsklasse er afviklet, skal foreningen straks orientere Finanstilsynet herom med angivelse af årsagen til beslutningen samt oplyse, hvem der har truffet beslutningen.

Stk. 5. Finanstilsynet kan fratage en forening retten til at have andelsklasser.«

28. § 108, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. En investeringsinstitutforening eller afdeling heraf må højst investere 75 pct. af sin formue i en forening eller et udenlandsk investeringsinstitut, dog højst 20 pct. i en erhvervsudviklingsforening. Såfremt foreningen eller det udenlandske investeringsinstitut er opdelt i afdelinger, gælder de grænser, der er nævnt i 1. pkt., på afdelingsniveau, således at investeringsinstitutforeningen eller afdelingen kan have hele sin formue placeret i en forening fordelt på mindst to afdelinger.«

29. Overskriften til § 109 a udgår.

30. I § 110 a, stk. 1, ændres »Virksomheder« til: »Foreninger«.

31. I § 110 a, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »samt«: »i andele«.

32. I § 110 b, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:

»Medlemmerne hæfter alene med deres andele.«

33. I § 110 b, stk. 4, ændres »nr. 6« til: »nr. 7«.

34. I § 110 c, stk. 1, udgår »af Finanstilsynet godkendt«.

35. § 110 d, stk. 1, affattes således:

»En forening kan, inden for 1 måned efter at foreningen er gyldigt stiftet, anmode Finanstilsynet om at blive registreret som professionel forening. Finanstilsynet registrerer foreningen som professionel forening, når

1) foreningens bestyrelse erklærer, at kravene i §§ 110 a-110 c er opfyldt,

2) medlemmerne af foreningens bestyrelse opfylder kravene i §§ 31 og 32,

3) foreningen har valgt et depotselskab, som skal yde tilstrækkelig finansiel og faglig sikkerhed for reelt at kunne udøve hvervet,

4) foreningen eller en afdeling i foreningen har en indbetalt formue på mindst 25 mio. kr., jf. § 110 a, stk. 4, og § 110 b, stk. 2, eller der foreligger en ubetinget garanti afgivet af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab om tegning af andele for mindst 25 mio. kr. og

5) foreningen har hovedkontor og hjemsted her i landet.«

36. I § 110 d, stk. 2, 1. pkt., udgår »eller ophør«.

37. § 110 d, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Samtidig med anmodningen i stk. 1 kan foreningen foretage anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, med henblik på at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen foretager de nødvendige selskabsretlige registreringer.«

38. I § 110 e, stk. 1, 1. pkt., udgår »heri«.

39. I § 110 g, stk. 1 og 2, ændres »fusion, spaltning« til: »sammenlægning, deling«.

40. § 110 g, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Når sammenlægningen, delingen, likvidationen eller afviklingen er gennemført, indsender investeringsforvaltningsselskabet et eksemplar af sammenlægnings-, delings-, likvidations- eller afviklingsregnskabet revideret af foreningens revisorer og en erklæring fra foreningens bestyrelse og investeringsforvaltningsselskabets direktør om, at al gæld er betalt, når der er tale om likvidation eller afvikling på anden måde end likvidation. Finanstilsynet sletter herefter afdelingen af sit register.«

41. I § 110 j, stk. 1, ændres »kapital« til: »formue«.

42. I § 110 m, stk. 1, indsættes efter »§ 3,«: »§ 9 a, stk. 1, 2, 4-6,«, og »§ 83, stk. 2 og 3,« ændres til: »§ 86 a, stk. 1-3 og 5,«.

43. I § 113, stk. 1, ændres »§§ 6, 30-32« til: »§§ 6, 9 a, 30-32«, og »og 86« ændres til: », 86 og 86 a«.

44. I § 114 b indsættes som 3. pkt.:

»Medlemmerne hæfter alene med deres andele.«

45. § 114 f, stk. 1, affattes således:

»§ 3, stk. 1, § 6, stk. 2-4, § 8, § 9, § 9 a, § 10, stk. 1, nr. 1-28, §§ 17-42, 44, 46 og 47, § 48, stk. 1, 5 og 6, § 49, kapitel 9 og 10, §§ 74-76, 78 og 80-86 a samt kapitel 18-20 finder med de fornødne tilpasninger anvendelse for hedgeforeninger, som er omfattet af § 114 a, stk. 1.«

46. I § 114 f, stk. 2, indsættes efter »§ 8,«: »§ 9 a,«, og »80-82 og 86« ændres til: »80-82, 86 og 86 a«.

47. I § 115, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »instrumenter«: »eller i likvide midler«.

48. I § 115, stk. 2, ændres », pengeinstitutter eller fondsmæglerselskaber« til: »eller pengeinstitutter«.

49. § 120, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Finanstilsynet kan give påbud om berigtigelse af forhold, der er i strid med § 18. Finanstilsynet kan i den forbindelse foretage inspektionsbesøg i filialer af administrationsselskaber og investeringsselskaber.«

50. I § 132, stk. 1, indsættes efter »§ 6, stk. 1,«: »§ 9 a, stk. 3-5,«, og »§§ 77 a,« ændres til: »§ 77 a, § 86 a, stk. 2 og 4, §§«.

51. I § 133, stk. 2, ændres »værdipapirer« til: »andele«.

§ 5

I lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 6. marts 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 19, stk. 4, ændres », og en kontoførende forening, jf. § 2 i lov om beskatning af medlemmer af kontoførende foreninger.« til: ». Et investeringsselskab som nævnt i stk. 2 omfatter heller ikke en kontoførende forening, der opfylder betingelserne i § 2, 2.-4. pkt., i lov om beskatning af medlemmer af kontoførende foreninger.«

§ 6

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 176 af 11. marts 2009, som ændret senest ved § 13 i lov nr. 275 af 7. april 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 16 C, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »indskud«: », jf. stk. 16«.

2. I § 16 C indsættes som stk. 16:

»Stk. 16. Det er en betingelse for, at der foreligger en udloddende forening, at beviserne i foreningen eller afdelingen berettiger alle medlemmer til samme forholdsmæssige andel af årets afkast af hvert enkelt aktiv eller passiv i foreningen eller afdelingen. Beviserne i en udloddende forening skal ligeledes lade alle medlemmer bære samme forholdsmæssige andel af samtlige årets udgifter i foreningen eller afdelingen bortset fra omkostninger ved foreningens eller afdelingens køb og salg i forbindelse med medlemmernes ind- og udtræden. De forholdsmæssige afkast m.v. opgøres efter forholdet mellem bevisets pålydende og pålydende af samtlige beviser i foreningen eller afdelingen. En forening mister dog ikke sin status som udloddende forening, selv om beviser i perioden fra indkomstårets udgang indtil førstkommende generalforsamling handles eller udstedes uden ret til udbytte.«

§ 7

I lov om beskatning af medlemmer i kontoførende investeringsforeninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 471 af 23. maj 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 2 indsættes som 2.-5. pkt.:

»Det er en betingelse for beskatning efter denne lov, at alle medlemmer er berettiget til samme forholdsmæssige andel af årets afkast af hvert enkelt aktiv eller passiv i foreningen eller afdelingen. Andelene i en kontoførende forening skal ligeledes lade alle medlemmer bære samme forholdsmæssige andel af samtlige årets udgifter i foreningen eller afdelingen bortset fra omkostninger ved foreningens eller afdelingens køb og salg i forbindelse med medlemmernes ind- og udtræden. De forholdsmæssige afkast m.v. opgøres efter forholdet mellem andelens pålydende og pålydende af samtlige andele i foreningen eller afdelingen. 2.-4. pkt. gælder ikke pensionsafkastskattepligtige medlemmer.«

§ 8

I lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 898 af 4. september 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 29, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Konkursboet kan kun ændre bidrag og lign., hvis ændringen er begrundet i hensynet til de markedsmæssige vilkår og der samtidig er konstateret et behov for yderligere midler til administrationen af boet. Ændringer skal varsles skriftligt, senest 3 måneder før de skal træde i kraft.«

2. I § 39, stk. 2, indsættes efter »§ 33 c, stk.«: »1, 2 og«.

§ 9

I lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 18. september 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 54, stk. 1, indsættes efter »§ 20, stk. 1-3,«: »§ 21, stk. 1 og 2,«.

§ 10

I lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1561 af 19. december 2007, som ændret ved § 3 i lov nr. 515 af 17. juni 2008, § 4 i lov nr. 517 af 17. juni 2008 og § 5 i lov nr. 133 af 24. februar 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. For leverandører og underleverandører til outsourcingvirksomheder, jf. § 3 b, nr. 3 og 4, finder § 66, stk. 2, anvendelse.«

2. Efter § 3 a indsættes:

»§ 3 b. I denne lov forstås ved:

1)
Outsourcing:
 
En firmapensionskasses henlæggelse af væsentlige aktivitetsområder, der er underlagt Finanstilsynets tilsyn, til en leverandør.
2)
Outsourcingvirksomhed:
 
En firmapensionskasse, der outsourcer aktiviteter til en leverandør.
3)
Leverandør:
 
En virksomhed, som varetager outsourcede opgaver for firmapensionskassen.
4)
Videreoutsourcing:
 
En leverandørs outsourcing af opgaver, som denne varetager i henhold til en aftale med firmapensionskassen, til en underleverandør og underleverandørens eventuelle videre outsourcing af opgaverne til næste led i kæden af underleverandører samt eventuel videre outsourcing til andre led i kæden af underleverandører.«

3. Efter § 30 indsættes:

»§ 30 a. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om outsourcing vedrørende

1) firmapensionskassens ansvar og kontrol med en leverandør, herunder dennes videreoutsourcing,

2) firmapensionskassens pligt til at underrette Finanstilsynet senest 8 hverdage efter outsourcingkontraktens indgåelse,

3) firmapensionskassens interne retningslinjer for outsourcing og

4) krav, som firmapensionskassen som minimum skal sikre at leverandøren til enhver tid opfylder, og som skal være aftalt i outsourcingkontrakten.

Stk. 2. Finanstilsynet kan træffe afgørelse om, at firmapensionskassens outsourcing skal bringes til ophør inden for en frist fastsat af Finanstilsynet, hvis outsourcingkontrakten eller dennes parter ikke opfylder regler fastsat i medfør af stk. 1.«

4. § 46 d, stk. 1, nr. 11, affattes således:

»11) Kapitalandele og andre værdipapirer optaget til handel på et marked i lande uden for zone A, hvis markedet svarer til et reguleret marked inden for Den Europæiske Union, samt andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande omfattet af zone A.«

5. I § 66 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Leverandører og underleverandører skal give Finanstilsynet de oplysninger, der er nødvendige for Finanstilsynets virksomhed. Finanstilsynet kan til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse få adgang til leverandøren og underleverandøren med henblik på indhentelse af oplysninger om den outsourcede aktivitet.«

§ 11

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 8. juli 2008, som ændret ved § 7 i lov nr. 515 af 17. juni 2008, § 7 i lov nr. 517 af 17. juni 2008, lov nr. 1063 af 6. november 2008, lov nr. 117 af 17. februar 2009 og lov nr. 271 af 3. april 2009, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 23 b indsættes:

»§ 23 c. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om outsourcing vedrørende

1) Arbejdsmarkedets Tillægspensions ansvar og kontrol med en leverandør, herunder dennes videreoutsourcing,

2) Arbejdsmarkedets Tillægspensions pligt til at underrette Finanstilsynet senest 8 hverdage efter outsourcingkontraktens indgåelse,

3) Arbejdsmarkedets Tillægspensions interne retningslinjer for outsourcing og

4) krav, som Arbejdsmarkedets Tillægspen­sion som minimum skal sikre at leverandøren til enhver tid opfylder, og som skal være aftalt i outsourcingkontrakten.

Stk. 2. Outsourcing, outsourcingvirksomhed, leverandør og videreoutsourcing forstås på samme måde som i § 5 i lov om finansiel virksomhed med de nødvendige tilpasninger.

Stk. 3. Finanstilsynet kan træffe afgørelse om, at Arbejdsmarkedets Tillægspensions outsourcing skal bringes til ophør inden for en af Fi­nans­tilsynet nærmere fastsat frist, hvis outsourcingkontrakten eller dennes parter ikke opfylder reglerne fastsat i medfør af stk. 1.

Stk. 4. For leverandører og underleverandører til outsourcingkontrakter, jf. stk. 2, finder § 27 b, stk. 1 og 3, anvendelse.«

2. § 26 b, stk. 1, nr. 11, affattes således:

»11) Kapitalandele og andre værdipapirer optaget til handel på et marked i lande uden for zone A, hvis markedet svarer til et reguleret marked inden for Den Europæiske Union, samt andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det Finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande omfattet af zone A.«

3. § 27, stk. 1, affattes således:

»Finanstilsynet påser overholdelsen af § 23, stk. 6, §§ 23 b, 23 c og 24 a, § 24 b, stk. 3-9, §§ 24 c og 24 d samt kapitlerne 6, 7 a og 8.«

4. I § 27 b, stk. 1, ændres »Arbejdsmarkedets Tillægspension« til: »Arbejdsmarkedets Tillægspension, leverandører og underleverandører«.

5. I § 27 b indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Finanstilsynet kan til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse få adgang til leverandører og underleverandører med henblik på indhentelse af oplysninger om den outsourcede aktivitet.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

§ 12

I lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 3. oktober 2007, som ændret ved § 8 i lov nr. 515 af 17. juni 2008 og § 8 i lov nr. 517 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 4 c indsættes:

»§ 4 d. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om outsourcing vedrørende

1) Lønmodtagernes Dyrtidsfonds ansvar og kontrol med en leverandør, herunder dennes videreoutsourcing,

2) Lønmodtagernes Dyrtidsfonds pligt til at underrette Finanstilsynet senest 8 hverdage efter outsourcingkontraktens indgåelse,

3) Lønmodtagernes Dyrtidsfonds interne retningslinjer og

4) krav, som Lønmodtagernes Dyrtidsfond som minimum skal sikre at leverandøren til enhver tid opfylder, og som skal være aftalt i outsourcingkontrakten.

Stk. 2. Outsourcing, outsourcingvirksomhed, leverandør og videreoutsourcing forstås på samme måde som i § 5 i lov om finansiel virksomhed med de nødvendige tilpasninger.

Stk. 3. Finanstilsynet kan træffe afgørelse om, at Lønmodtagernes Dyrtidsfonds outsourcing skal bringes til ophør inden for en af Finanstilsynet nærmere fastsat frist, hvis outsourcingkontrakten eller dennes parter ikke opfylder reglerne fastsat i medfør af stk. 1.

Stk. 4. For leverandører og underleverandører til outsourcingkontrakter, jf. stk. 2, finder § 10 b, stk. 1 og 3, anvendelse.«

2. § 6 b, stk. 1, nr. 11, affattes således:

»11) Kapitalandele og andre værdipapirer optaget til handel på et marked i lande uden for zone A, hvis markedet svarer til et reguleret marked inden for Den Europæiske Union, samt andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande omfattet af zone A.«

3. § 10, stk. 1, affattes således:

»Finanstilsynet påser overholdelsen af §§ 4 b-4 d og 5, § 5 a, stk. 3-9, §§ 5 b og 5 c samt kapitlerne 4 og 5.«

4. I § 10 b, stk. 1, ændres »Lønmodtagernes Dyrtidsfond« til: »Lønmodtagernes Dyrtidsfond, leverandører og underleverandører«.

5. I § 10 b indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Finanstilsynet kan til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse få adgang til leverandører og underleverandører med henblik på indhentelse af oplysninger om den outsourcede aktivitet.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

§ 13

I lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006, som ændret bl.a. ved § 10 i lov nr. 108 af 7. februar 2007 og § 1 i lov nr. 496 af 6. juni 2007 og senest ved § 1 i lov nr. 186 af 18. marts 2009, foretages følgende ændring:

1. § 69, stk. 1, nr. 11, affattes således:

»11) Kapitalandele og andre værdipapirer optaget til handel på et marked i lande uden for zone A, hvis markedet svarer til et reguleret marked inden for Den Europæiske Union, samt andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande omfattet af zone A.«

§ 14

I lov nr. 517 af 17. juni 2008 om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Direktionens og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed, gennemførelse af direktiv om ligebehandling m.v.) foretages følgende ændring:

1. § 14 affattes således:

»§ 14

Stk. 1. §§ 1, 2 og 4-12 gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. § 3 gælder ikke for Færøerne.

Stk. 3. §§ 1, 2, 6 og 10 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 4. §§ 4, 5 og 9 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.«

§ 15

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2009, jf. dog stk. 2-7.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 1, 2, 4, 30, 37-52, og § 3, nr. 7 og 8, træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 3. Lovens § 4, nr. 4-6, 9, 11-13, 21, 27, 33, 42, 43, 45, 46 og 50, og §§ 5-7 træder i kraft den 1. januar 2010, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. For afdelinger, der oprettes i tidsrummet den 1. juli 2009 til den 31. december 2009, eller for eksisterende afdelinger, der beskattes efter aktieavancebeskatningslovens § 19, træder bestemmelserne nævnt i stk. 3 i kraft den 1. juli 2009.

Stk. 5. Fondsmæglerselskaber, der ved lovens ikrafttræden administrerer en eller flere kollektive investeringsordninger, jf. § 115 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., kan fortsætte med at administrere disse kollektive investeringsordninger, såfremt de administrerede kollektive investeringsordninger anmeldes til Finanstilsynet inden den 1. september 2009.

Stk. 6. Lovens § 9 træder i kraft den 1. juni 2009. § 9 har virkning for indberetninger, der skulle have været indsendt til Finanstilsynet senest den 1. juni 2009 og efterfølgende.

Stk. 7. Ændringen af § 120, stk. 2, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., jf. § 4, nr. 49, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 16

Stk. 1. Lovens §§ 1-7 og 9-13 gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. § 8 gælder ikke for Færøerne.

Stk. 3. §§ 1-4, 9, 10 og 13 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 4. §§ 1-4 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. maj 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lene Espersen