Oversigt (indholdsfortegnelse)

»Bilag 3

Bilag 4

Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj 2009

Forslag

til

Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og forskellige andre love1)

(Beskyttelse af visse dyrearter m.v.)

§ 1

I lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1042 af 20. oktober 2008, som ændret ved § 31 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. Fodnote 1 og 2 til lovens titel ophæves, og i stedet indsættes:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle, (EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1), som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 363, side 368), Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet), (EF-Tidende 1992 nr. L 206, side 7), som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 363, side 368) og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader, (EU-Tidende 2004 nr. L 143, side 56).«

2. Efter § 29 indsættes i kapitel 5:

»§ 29 a. De dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Forbuddet gælder i forhold til alle livsstadier af de omfattede dyrearter.

Stk. 2. Yngle- eller rasteområder for de arter, der er nævnt i bilag 3 til loven, må ikke beskadiges eller ødelægges.

§ 29 b. Miljøministeren kan udfærdige forvaltningsplaner og iværksætte andre tiltag, herunder yde tilskud, med henblik på bevaring af de arter eller bestande af disse, der er nævnt i bilag 3 til loven.«

3. I § 31, stk. 2, indsættes efter »bilag 3«: »og 5«.

4. § 50, stk. 3-5, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning, hvis det ansøgte kan

1) beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller

2) ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

Stk. 4. Det skal fremgå af afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 5.

5. I § 65 indsættes som stk. 6 og 7:

»Stk. 6. Miljøministeren kan, hvis der ikke findes et tilfredsstillende alternativ, meddele dispensation fra forbuddet i § 29 a. Dispensationen må ikke hindre opretholdelse af den pågældende bestands bevaringsstatus i dens naturlige udbredelsesområde og skal have til formål at

1) beskytte vilde dyr og planter og bevare naturtyperne,

2) forhindre alvorlig skade navnlig på afgrøder, besætning, skove, fiskeri, vand og andre former for ejendom,

3) sikre hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed eller andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social og økonomisk art, og hensyn til væsentlige gavnlige virkninger på miljøet,

4) fremme forskning og undervisning,

5) genoprette en bestand, genudsætte eller opdrætte arter, herunder kunstigt at opformere planter, eller

6) tillade indsamling eller opbevaring af enheder af arter, der er nævnt i bilag 3 til loven, i et begrænset og specificeret antal og under strengt kontrollerede betingelser.

Stk. 7. Afgørelser efter lovgivningen eller regler fastsat i medfør heraf, som indebærer fravigelse af beskyttelsen efter § 29 a, træder i stedet for dispensationer efter stk. 6, hvis afgørelsen er truffet under betingelser, som svarer til stk. 6, og som er fastsat i lovgivningen.«

6. § 71, stk. 4 og 5, affattes således:

»Stk. 4. Miljøministeren fastsætter med henblik på gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs direktiver og beslutninger på naturbeskyttelsesområdet regler om, i hvilke tilfælde og på hvilke vilkår

1) tilladelser kan meddeles efter § 8, stk. 5, nr. 7, § 15, stk. 4, nr. 7, § 31, stk. 1, og § 32,

2) klitfredning kan ophæves efter § 9, stk. 3,

3) påbud og forbud kan meddeles efter § 11, stk. 1 og 2, § 26, stk. 3, og § 26 a, stk. 3,

4) dispensationer kan meddeles fra § 3, stk. 1-3, § 8, stk. 1, § 11, stk. 3, § 15, stk. 1, og §§ 16-19, jf. § 65,

5) dispensationer kan meddeles fra regler udstedt efter § 8, stk. 7, § 51, stk. 1, eller fra regler, som fortsat er i kraft i medfør af § 101, stk. 1,

6) godkendelse kan meddeles efter regler udstedt efter § 20, stk. 2, og

7) bygge- eller beskyttelseslinjer kan ophæves helt eller delvis efter § 8 og §§ 15-18, jf. § 69, stk. 1.

Stk. 5. Gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs direktiver og beslutninger sker endvidere i regler, som miljøministeren fastsætter i medfør af § 8, stk. 6 og 7, § 27, stk. 1-4, § 29, stk. 1 og 2, § 30, stk. 1-3, og § 31, stk. 2 og 3.«

7. Efter § 71 indsættes:

»§ 71 a. Miljøministeren kan til opfyldelse af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet) ændre lovens bilag 3-5.

§ 71 b. Forsvarsministeren fastsætter regler eller træffer bestemmelser om forsvarets aktiviteter med henblik på at gennemføre Det Europæiske Fællesskabs direktiver og beslutninger på naturområdet.«

8. I § 89, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »§ 28,«: »§ 29 a,«.

9. Bilag 3 og 4 affattes således:

, den 28. maj 2009


»Bilag 3

Liste over arter på habitatdirektivets bilag IV, som er naturligt hjemmehørende i Danmark og beskyttet efter § 29 a og § 30, stk. 2.

Dansk navn
 
Latinsk navn
PATTEDYR
 
 
SMÅFLAGERMUS
MICROCHIROTERA
Alle arter, herunder
Vandflagermus
Damflagermus
Skægflagermus
Brandts Flagermus
Frynseflagermus
Bechsteins Flagermus
Skimmelflagermus
Sydflagermus
Brun Flagermus
Bredøret Flagermus
Langøret Flagermus
Dværgflagermus
Troldflagermus
Pipistrelflagermus
Myotis daubentoni
Myotis dasycneme
Myotis mystcinus
Myotis brandtii
Myotis nattereri
Myotis bechsteini
Vespertilio murinus
Estesicus serotinus
Nyctalus noctula
Barbastella barbastellus
Plecotus auritus
Pipistrellus pygmaeus
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus pipistrellus
 
 
Gnavere
Hasselmus
Birkemus
Rodentia
Muscardinus avellanarius
Sicista betulina
 
 
Rovdyr
Odder
Carnivora
Lutra Lutra
 
 
Hvaler
Alle arter, herunder Marsvin
Cetacea
Phocoena phocoena
 
 
KRYBDYR
 
Sumpskildpadder
Europæisk sumpskildpadde
 
Emys orbicularis
 
 
Firben
Markfirben
 
Lacerta agilis
 
 
Snoge
Glatsnog
Æskulapsnog
 
Coronella austriaca
Elaphe longissima
 
 
PADDER
 
Salamandre
 
Stor vandsalamander
Triturus cristatus
 
 
Skivetungede frøer
 
Klokkefrø
Bombina bombina
 
 
Løgfrøer
 
Løgfrø
Pelobates fuscus
 
 
Løvfrøer
 
Løvfrø
Hyla arborea
   
Ægte frøer
 
Spidssnudet frø
Springfrø
Rana arvalis
Rana dalmatina
   
Tudser
Strandtudse
Grønbroget tudse
 
Bufo calamita
Bufo viridis
   
FISK
 
Laksefisk
Snæbel
 
Coregonus oxyrhynchus
   
INSEKTER
 
Biller
Bred vandkalv
Lys skivevandkalv
 
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
 
 
Torbister
Eremit
 
Osmoderma eremita
 
 
Sommerfugle
Sortplettet blåfugl
 
Maculinea arion
 
 
Guldsmede
Grøn mosaikguldsmed
Stor kærguldsmed
Grøn kølleguldsmed
 
Aeshna viridis
Leucorrhinia pectoralis
Ophiogomphus cecilia
 
 
BLØDDYR
 
Muslinger
Tykskallet malermusling
 
Unio crassus


Bilag 4

Liste over danske dyre- og plantearter, hvor der er behov for at sikre, at indsamling og udnyttelse er forenelig med hensynet til bevaringen af disse arter, jf. § 30, stk. 3.

Dansk navn
Latinsk navn
PATTEDYR
 
SMÅFLAGERMUS
MICROCHIROPTERA
Alle arter, herunder
Vandflagermus
Damflagermus
Skægflagermus
Brandts Flagermus
Frynseflagermus
Bechsteins Flagermus
Skimmelflagermus
Sydflagermus
Brun Flagermus
Bredøret Flagermus
Langøret Flagermus
Dværgflagermus
Troldflagermus
Pipistrelflagermus
 
Myotis daubentonii
Myotis dasycneme
Myotis mystcinus
Myotis brandtii
Myotis nattereri
Myotis bechsteinii
Vespertilio murinus
Estesicus serotinus
Nyctalus noctula
Barbastella barbastellus
Plecotus auritus
Pipistrellus pygmaeus
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus pipistrellus
   
Gnavere
Hasselmus
Birkemus
Rodentia
Muscardinus avellanarius
Sicista betulina
   
Rovdyr
Odder
Carnivora
Lutra Lutra
   
Hvaler
Alle arter, herunder Marsvin
Cetacea
Phocoena phocoena
   
PADDER
 
Butsnudet frø
Rana temporaria
Grøn frø
Rana esculenta
Latterfrø
Rana ridibunda
   
RUNDMUNDE
 
Flodlampret
Lampetra fluviatilis
   
FISK
 
Støre
Alle arter af stør, der ikke er opført i bilag IV i EF-habitatdirektivet
Accipenseridae
Accipenser spp.
Stalling
Laks
Thymallus thymallus
Salmo salar (kun i ferskvand)
Karpefisk
Alle arter af Barbe
Cyprinidae
Barbus spp. (Forkortelsen »spp.« henviser til samtlige arter tilhørende denne familie eller slægt)
Stavsild
Alle arter af stavsild
Clupeidae
Alosa spp.
   
LEDDYR
 
Flodkrebs
Astacus astacus
   
IGLER, SNEGLE OG MUSLINGER
 
Lægeigle
Hirudo medicinalis
Vinbjergsnegl
Helix pomatia
Flodperlemusling
Margaritifera margaritifera
   
MOSSER OG LAVER
 
Rensdyrlav
Cladonia L. spp.
Hvidmos
Leucobryum glaucum
Sphagnum
Sphagnum L. spp.
   
PLANTER
 
Otteradet ulvefod
Lycopodium selago
Bjergulvefod
Lycopodium alpinum
Cypresulvefod
Lycopodium tristachyum
Flad ulvefod
Lycopodium complanatum
Almindelig ulvefod
Lycopodium clavatum
Femradet ulvefod
Lycopodium annotinum
Liden ulvefod
Lycopodium inundatum
Guldblomme
Arnica montana

«

§ 2

I lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1045 af 20. oktober 2008, som ændret ved § 24 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. Fodnote 1 og 2 til lovens titel ophæves, og i stedet indsættes:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle, (EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1), som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 363, side 368), Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet), (EF-Tidende 1992 nr. L 206, side 7), som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 363, side 368) og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader, (EU-Tidende 2004 nr. L 143, side 56).«

2. I § 6 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om biotopplaner.

Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at kun personer, som har gennemgået et kursus, kan udsætte fuglevildt. Miljøministeren kan endvidere fastsætte regler om kursus i udsætning af fuglevildt.

Stk. 5. Miljøministeren kan fastsætte regler om aflevering af vildt, der findes dødt i naturen.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 6 og 7.

3. Efter § 6 indsættes:

»§ 6 a. Yngle- eller rasteområder for de pattedyr, der er nævnt i bilag 1, må ikke ødelægges eller beskadiges.

Stk. 2. Fugles reder må ikke forsætligt ødelægges, beskadiges eller fjernes. Æg må ikke forsætligt ødelægges eller beskadiges.

Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om fældning af visse træer og forbud mod ødelæggelse eller beskadigelse af redesteder og yngle- eller rasteområder.«

4. § 7 affattes således:

»§ 7. De pattedyr, der er nævnt i bilag 1, må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Forbuddet gælder i forhold til alle livsstadier af de omfattede dyrearter.

Stk. 2. Fugle må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden.«

5. I § 9 a indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Miljøministeren kan etablere en rådgivningsordning, der rådgiver om beskyttelse af de pattedyr, der er nævnt i lovens bilag 1.«

6. I § 15 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Betingelsen i stk. 1 om fast bopæl her i landet gælder ikke for personer, som er omfattet af Det Europæiske Fællesskabs og EØS´s regler om etablering, arbejdskraftens frie bevægelighed og udveksling af tjenesteydelser, og som derved har opnået en nærmere tilknytning til landet.«

7. I § 46, stk. 2, indsættes efter »bestemmelserne i«: »§ 6 a, stk. 1 og 2, § 7, stk. 1 og 2,«.

8. I § 52, stk. 4, nr. 1, indsættes efter »§ 4, stk. 1,«: »§ 6 a, stk. 1 og 2, § 7, stk. 1 og 2,«.

9. I § 52, stk. 4, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) dispensationer kan meddeles fra regler om vildtreservater udstedt i medfør af § 33,«.

Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 3 og 4.

10. Efter § 52 indsættes:

»§ 52 a. Miljøministeren kan til opfyldelse af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet) ændre lovens bilag 1 og 2.«

11. I § 54, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »§ 4, stk. 1,«: »§ 6 a, § 7,«.

§ 3

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1027 af 20. oktober 2008, som ændret ved § 32 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændring:

1. Fodnote 1 til lovens titel affattes således:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EF-fuglebeskyttelsesdirektivet), (EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1), som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 363, side 368), dele af Rådets direktiv nr. 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet), (EF-Tidende 1985 nr. L 175, side 40), som ændret senest ved Rådets og Europa-Parlamentets direktiv nr. 2003/35/EF om mulighed for deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF, for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet), (EF-Tidende 1992 nr. L 206, side 7), som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 363, side 368).«

§ 4

I lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1043 af 20. oktober 2008, som ændret ved § 39 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændring:

1. I fodnoten til lovens titel indsættes efter »Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører«: »dele af Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EF-fuglebeskyttelsesdirektivet), (EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1), som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 363, side 368), dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet), (EF-Tidende 1992 nr. L 206, side 7), som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 363, side 368), og«.

§ 5

I lov om okker, jf. lovbekendtgørelse nr. 1033 af 20. oktober 2008, foretages følgende ændring:

1. Som fodnote til lovens titel indsættes:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle, (EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1), som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 363, side 368), og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet), (EF-Tidende 1992 nr. L 206, side 7), som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 363, side 368).«

§ 6

I lov om vandforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 20. oktober 2008, som ændret ved § 38 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 1 i lov nr. 1402 af 27. december 2008, foretages følgende ændring:

1. I fodnoten til lovens titel indsættes efter »Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører«: »dele af Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EF-fuglebeskyttelsesdirektivet), (EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1), som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 363, side 368)«, og efter »(EF-Tidende 1991 nr. L 375, side 1),« indsættes: »dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet), (EF-Tidende 1992 nr. L 206, side 7), som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 363, side 368),«.

§ 7

I lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken, jf. lovbekendtgørelse nr. 1041 af 20. oktober 2008, foretages følgende ændring:

1. I fodnoten til lovens titel indsættes efter »Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører«: »dele af Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EF-fuglebeskyttelsesdirektivet), (EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1), som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 363, side 368), dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet), (EF-Tidende 1992 nr. L 206, side 7), som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 363, side 368), og«.

§ 8

I lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1028 af 20. oktober 2008, som ændret ved § 2 i lov nr. 1402 af 27. december 2008, foretages følgende ændring:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EF-fuglebeskyttelsesdirektivet), (EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1), som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 363, side 368), Rådets direktiv 79/923/EØF af 30. oktober 1979 om kvalitetskrav til skaldyrvande, (EF-Tidende 1979 nr. L 281, side 47), dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet), (EF-Tidende 1992 nr. L 206, side 7), som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 363, side 368), og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (vandrammedirektivet), (EF-Tidende 2000 nr. L 327, side 1).«

§ 9

I lov om skove, jf. lovbekendtgørelse nr. 1044 af 20. oktober 2008, som ændret ved § 35 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændring:

1. I fodnoten til lovens titel ændres: »Rådets forordning (EF) 807/2003 af 14. april 2003 (EU-Tidende 2003 nr. L 122, side 36)« til: »Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 363, side 368)«, og »Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 1882/2003 af 29. september 2003 (EU-Tidende 2003 nr. L 284, side 1)« ændres til: »Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 363, side 368),«.

§ 10

I lov om miljø og genteknologi, jf. lovbekendtgørelse nr. 811 af 21. juni 2007, som ændret ved § 6 i lov nr. 507 af 17. juni 2008, § 15 i lov nr. 508 af 17. juni 2008 og § 29 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændring:

1. I fodnoten til lovens titel indsættes som 1. pkt.: »Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EF-fuglebeskyttelsesdirektivet), (EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1), som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 363, side 368), og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet), (EF-Tidende 1992 nr. L 206, side 7), som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 363, side 368).«

§ 11

I lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 507 af 17. juni 2008, § 9 i lov nr. 508 af 17. juni 2008 og senest ved § 28 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændring:

1. I fodnoten til lovens titel ændres: »som ændret senest ved Rådets forordning (EF) 807/2003 af 14. april 2003 (EU-Tidende 2003 nr. L 122, side 36)« til: »som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 363, side 368)«, og »som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1882/2003 af 29. september 2003 (EU-Tidende 2003 nr. L 284, side 1)« ændres til: »som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 363, side 368),«.

§ 12

I lov om forurenet jord, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 22. marts 2007, som ændret ved lov nr. 1151 af 17. december 2003, lov nr. 507 af 7. juni 2006, lov nr. 1587 af 20. december 2006, § 2 i lov nr. 507 af 17. juni 2008 og § 7 i lov nr. 508 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. I fodnoten til lovens titel indsættes efter »Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører«: »dele af Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EF-fuglebeskyttelsesdirektivet), (EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1), som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 363, side 368), dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet), (EF-Tidende 1992 nr. L 206, side 7), som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 363, side 368),«.

§ 13

Loven træder i kraft den 1. oktober 2009.

§ 14

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Officielle noter

1) Lovforslaget indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EF-fuglebeskyttelsesdirektivet), (EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1), som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 363, side 368) og Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet), (EF-Tidende 1992 nr. L 206, side 7), som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 363, side 368).