Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Ansøgning og meddelelse af tilsagn om tilskud

Kapitel 2   Ansøgning om udbetaling af tilskud

Kapitel 3   Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

Kapitel 4   Tilsyn

Kapitel 5   Klagebestemmelser

Kapitel 6   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om administration af tilskud til grøn ordning

I medfør af § 20, stk. 2, nr. 1, 3, og 4, i lov nr. 1392 af 27. december 2008 om fremme af vedvarende energi, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 70:

Kapitel 1

Ansøgning og meddelelse af tilsagn om tilskud

§ 1. Ansøgning om tilsagn om tilskud til aktiviteter m.m. omfattet af § 18, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi indgives til Energinet.dk.

Stk. 2. Ansøgningsskemaet, som kan hentes på Energinet.dk’s hjemmeside

www.energinet.dk

skal udfyldes og være underskrevet af kommunalbestyrelsen eller formanden for kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Ansøgningsskemaet skal være bilagt:

1) Projektbeskrivelse af aktivitet.

2) Specificeret budget.

3) Kommunalbestyrelsens offentliggjorte forslag til kommuneplan, forslag til kommuneplantillæg eller forslag til lokalplan om opstilling af nye vindmøller, såfremt ansøgning indgives i forbindelse med behandlingen af ansøgning om opstilling af vindmøller i medfør af lov planlægning.

Stk. 4. Energinet.dk kan fastsætte vilkår for tilsagn om tilskud, herunder

1) der gives tilladelse til opstilling af en vindmølle,

2) vindmøllen vil blive opstillet, og

3) kommunen har pligt til at meddele Energinet.dk ændringer i aktiviteten.

Stk. 5. Der kan ikke gives tilsagn om tilskud til påbegyndte aktiviteter.

Kapitel 2

Ansøgning om udbetaling af tilskud

§ 2. Kommunalbestyrelsen skal indgive ansøgning til Energinet.dk om udbetaling af tilskud. Udbetaling af tilskud i henhold til § 19 i lov om fremme af vedvarende energi, kan ske på grundlag af dokumentation for afholdte udgifter efter endelig gennemførelse af aktiviteten.

Stk. 2. Før endelig gennemførelse af aktiviteten kan Energinet.dk udbetale tilskud til delvis gennemførelse, såfremt Energinet.dk har givet tilsagn om tilskud på 500.000 kr. eller derover.

Stk. 3. Ansøgningsskemaet, som kan hentes på Energinet.dk’s hjemmeside

www.energinet.dk

skal udfyldes og være underskrevet af kommunalbestyrelsen eller formanden for kommunalbestyrelsen.

Stk. 4. Ansøgningsskemaet skal være bilagt:

1) Tilsagn om tilskud efter § 1.

2) Dokumentation for hel eller delvis gennemførelse af aktiviteten.

3) Dokumentation for opfyldelse af vilkår fastsat tilsagn om tilskud.

4) Regnskab for aktiviteten udarbejdet af kommunen forsynet med revisorerklæring.

Stk. 5. Revisionen skal være udført af en statsautoriseret, registreret revisor eller af kommunalt revisionsorgan.

Kapitel 3

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

§ 3. Energinet.dk kan træffe afgørelse om, at tilsagn om tilskud, jf. § 1, helt eller delvis bortfalder, hvis

1) kommunalbestyrelsen har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller udeladt oplysninger af betydning i forbindelse med afgørelsen om tilsagn om tilskud efter § 1, eller

2) vilkår fastsat i tilsagn om tilskud ikke opfyldes.

§ 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbagebetale udbetalt tilskud, hvis kommunalbestyrelsen har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller udeladt oplysninger af betydning i ansøgningen, jf. § 2, stk. 3, nr. 1-4.

Kapitel 4

Tilsyn

§ 5. Energinet.dk udarbejder årligt en rapport, som beskriver ordningens administration, herunder hvilke aktiviteter, der er givet tilskud til. Rapporten indsendes til Klima- og Energiministeriet.

Kapitel 5

Klagebestemmelser

§ 6. Afgørelser truffet af Energinet.dk kan påklages til Energiklagenævnet i henhold til § 66, stk. 2, i lov om fremme af vedvarende energi.

Stk. 2. Afgørelser truffet i henhold til § 18, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. bekendtgørelsens §§ 1 og 2 ikke påklages.

Stk. 3. Klage efter stk. 1 skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2009.

Energistyrelsen, den 26. maj 2009

Ib Larsen

/ Hanne Windemuller