Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj 2009

Forslag

til

Lov om ændring af retsplejeloven, lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love samt lov om ændring af søloven og forskellige andre love

(Visse ændringer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning)

§ 1

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1069 af 6. november 2008, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 319 af 28. april 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 488, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Ved digitale pantebreve, der er eller har været tinglyst eller registreret i skibsregisteret eller i Dansk Internationalt Skibsregister, skal anmodningen i stedet indeholde en præcis henvisning til dokumentet i tingbogen, bilbogen, andelsboligbogen, personbogen, skibsregisteret eller Dansk Internationalt Skibsregister.«

2. I § 581 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Er et digitalt pantebrev blevet slettet i tingbogen i medfør af stk. 1, kan den, der ifølge oplysningerne i tingbogen har ret til at gøre eventuelle personlige fordringer efter pantebrevet gældende over for skyldneren, kræve, at Tinglysningsretten konverterer det digitale pantebrev til et papirdokument. Papirdokumentet er at anse som et originalt gældsbrev.«

§ 2

I lov nr. 539 af 8. juni 2006 om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love. (Digital tinglysning) foretages følgende ændringer:

1. § 3, nr. 2, ophæves.

2. I § 13, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Justitsministeren kan endvidere bestemme, at tinglysningslovens § 49 d som affattet ved denne lovs § 1, nr. 80, træder i kraft på et andet tidspunkt end de øvrige dele af loven.«

3. § 15, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Nye rettigheder over eller ændringer i et forud for lovens ikrafttræden tinglyst pantebrev skal tinglyses for at opnå beskyttelse mod aftaler om pantebrevet og mod retsforfølgning. Dette gælder også overdragelse eller anden overførsel af pantebrevet. Ved tinglysningen skal pantebrevet konverteres til et digitalt pantebrev. Den aftale eller retsforfølgning, der skal kunne fortrænge en utinglyst ret over pantebrevet, skal selv være tinglyst og erhververen ifølge aftalen være i god tro.«

4. § 15, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Nye rettigheder over eller ændringer i et forud for lovens ikrafttræden tinglyst ejerpantebrev skal tinglyses for at opnå beskyttelse mod aftaler om pantebrevet og mod aftaler om eller retsforfølgning mod pantet. Dette gælder også overdragelse eller anden overførsel af rettigheder over ejerpantebrevet. Ved tinglysningen skal ejerpantebrevet konverteres til et digitalt ejerpantebrev. Tinglysningslovens § 1 a som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, finder anvendelse.«

5. I § 15 indsættes efter stk. 13 som nye stykker:

»Stk. 14. Anmeldere, som er autoriseret efter reglerne i tinglysningslovens kapitel 7 b, kan aflyse papirbaserede pantebreve uden forudgående konvertering. Anmelderen skal forud for aflysningen kontrollere, at der foruden bemyndigelse fra den, der ifølge tinglysningssystemet er berettiget til at råde over den pågældende ret, også foreligger samtykke til aflysningen fra eventuelle andre indehavere af omsætningsbeskyttede rettigheder.

Stk. 15. Hvis der i forbindelse med aflysning af pantebrevet efter stk. 14 sker tinglysning af et tilsvarende digitalt pantebrev, udløser tinglysningen af det digitale pantebrev ikke tinglysningsafgift. Afgiftsfriheden forudsætter, at anmeldelse til tinglysning af det nye pantebrev sker senest samtidig med aflysning af det tidligere pantebrev og senest 5 år efter lovens ikrafttræden.«

Stk. 14 og 15 bliver herefter stk. 16 og 17.

§ 3

I lov nr. 526 af 7. juni 2006 om ændring af søloven og forskellige andre love. (Digital skibsregistrering, pant, udlæg m.v. i fiskerirettigheder, fordeling af bjærgeløn og skibes hjemsted) foretages følgende ændring:

1. § 3, nr. 1 og 2, ophæves.

§ 4

Stk. 1. Justitsministeren kan bestemme, at der i forbindelse med overgangen til digital tinglysning ikke kan anmeldes dokumenter til tinglysning i en nærmere bestemt periode, som ikke kan overstige 3 uger.

Stk. 2. Dokumenter, som anmeldes til tinglysning inden for den i medfør af stk. 1 fastsatte lukkeperiode, afvises.

Stk. 3. Fastsættes der i medfør af § 13, stk. 2, 1. pkt., i lov nr. 539 af 8. juni 2006 forskellige ikrafttrædelsestidspunkter for tingbogen, bilbogen, andelsboligbogen og personbogen, kan ministeren fastsætte forskellige lukkeperioder som nævnt i stk. 1 for tinglysning i de enkelte bøger.

§ 5

Loven træder i kraft den 1. juli 2009.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

, den 29. maj 2009