Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om valgfri indplacering i sikringsgrupper, udstedelse af sundhedskort m.v.

I medfør af §§ 12 og 58 i sundhedsloven, lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar 2008, fastsættes:

Indplacering i sikringsgruppe 1 og 2

§ 1. En person skal vælge mellem sikringsgruppe 1 og 2 ved udstedelse af sundhedskort og meddele det til kommunen.

Stk. 2. Forældremyndighedens indehaver eller værgen skal samtykke i valget for en person under 15 år.

Stk. 3. En person mellem 15 og 18 år kan vælge sikringsgruppe uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver eller værgen.

§ 2. Vælger en person ikke sikringsgruppe, meddeler kommunen den sikrede, forældremyndighedens indehaver eller værgen, at den sikrede indplaceres i gruppe 1, medmindre der inden for 14 dage fremsættes anmodning om valg af gruppe 2.

§ 3. Overflytning mellem sikringsgruppe 1 og 2 sker ved henvendelse til kommunen med virkning 14 dage efter, kommunen har registreret at have modtaget gebyr for nyt sundhedskort. Fornyet overflytning mellem sikringsgruppe 1 og 2 kan tidligst finde sted 1 år herefter.

§ 4. Personer, der tilflytter fra Færøerne, Grønland eller udlandet, skal ved tilmelding til folkeregisteret opfordres til at vælge sikringsgruppe.

§ 5. Kommunen kan beslutte, at en gruppe 2-sikret straks skal overføres til gruppe 1-sikring og forblive under denne sikringsgruppe, når der er ydet den sikrede sygehjælp efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik eller af rådighedsbeløbet for personlige tillæg til sociale pensioner.

Stk. 2. Den sikrede forbliver under gruppe 1-sikring, så længe det skønnes påkrævet af hensyn til den pågældendes økonomiske forhold og behov for sygehjælp.

§ 6. Regionen kan beslutte, at en gruppe 2-sikret straks skal overføres til gruppe 1-sikring og forblive under denne sikringsgruppe, i tilfælde hvor den sikrede har fået så omfattende ydelser af lægehjælp, at der må anses at foreligge misbrug af retten til tilskud efter sundhedslovens §§ 60, stk. 2 og 64, stk. 2.

Stk. 2. Den sikrede forbliver under gruppe 1-sikring, så længe regionen skønner det påkrævet.

Sundhedskort

§ 7. Alle personer, der er tilmeldt med bopæl i folkeregistret, forsynes med et sundhedskort. Nyfødte dog tidligst, når de er navngivet.

§ 8. Sundhedskortet skal indeholde oplysninger om:

1) Personnummer, navn og adresse,

2) sikringsgruppe,

3) for gruppe 1-sikrede den valgte læge (eller lægekompagniskab) og

4) bopæls- eller opholdskommune, jf. dog § 15, stk. 2.

§ 9. Personer, der er registreret i folkeregistret som værende uden fast bopæl (hjemløse), forsynes også med et sundhedskort.

§ 10. På grundlag af kommunens registrering af borgerens indplacering i sikringsgruppe og oplysninger om valg af læge udstedes sundhedskortet af kommunen efter nærmere aftale med regionen.

§ 11. Ved enhver ændring i de i § 8 nævnte oplysninger udstedes et nyt sundhedskort.

Stk. 2. Ved udstedelse af et nyt sundhedskort afleveres tidligere udstedt kort til bopælskommunen eller tilintetgøres.

Særligt sundhedskort

§ 12. Personer, der er berettiget til lovens ydelser uden at have bopæl her i landet, kan ved henvendelse til kommunen vælge sikringsgruppe med virkning 14 dage efter, kommunen har modtaget skriftlig anmodning herom. Fornyet skift mellem sikringsgruppe 1 og 2 kan tidligst ske 1 år herefter. Kommunen forsyner disse personer med et særligt sundhedskort, der kan udstedes med højst 2 års gyldighed.

Opkrævning af gebyr

§ 13. Kommunen opkræver et gebyr på 155 kr. (grundbeløb 2007-niveau) for hvert sundhedskort eller særligt sundhedskort, der udstedes på grund af kortets bortkomst eller ødelæggelse, eller når den sikrede ønsker ændringer i oplysningerne, jf. § 8, der kan henføres til vedkommendes egen beslutning eller handlemåde. Dog opkræves ikke gebyr for kort, der udstedes:

1) I forbindelse med generel udskrivning af kort til alle aktivt sikrede.

2) Når den sikrede første gang får ret til ydelser efter sundhedsloven.

3) I forbindelse med overgang mellem hvilende og aktiv sikring, f.eks. i forbindelse med påbegyndelse eller ophør af værnepligt.

4) Ved ændring af personnummer.

5) I forbindelse med lægeskift som følge af praksisophør, ved ophævelse eller ændring af kompagniskabspraksis eller andre ændringer i lægepraksis, som er begrundet i beslutninger, der træffes af den enkelte læge eller regionen.

6) I forbindelse med flytning, herunder hvis der samtidig med flytning sker lægeskift.

7) Ved navneændring i forbindelse med indgåelse af ægteskab.

8) Ved brud eller revner i kortet, når dette er mere end 4 år gammelt.

9) Ved defekt ved magnetstriben, der ikke kan henføres til forkert opbevaring eller brug af kortet.

Stk. 2. Grundbeløbet, jf. stk. 1, reguleres én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste med 5 delelige beløb.

Klageadgang

§ 14. Klage over afgørelser efter denne bekendtgørelse kan inden 4 uger efter, at sikrede har fået meddelelse om afgørelsen, indbringes for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, jf. §§ 6 og 10 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009. Klagen sendes til den kommune, der har truffet afgørelsen.

Stk. 2. Inden en klage efter stk. 1 behandles af Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, skal kommunen vurdere, om der er grundlag for at give klageren helt eller delvist medhold. Kan kommunen ikke give klageren medhold, sendes klagen med begrundelse for afgørelsen og genvurderingen til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2009.

Stk. 2. Sygesikringsbeviser, der er udstedt før den 1. januar 2007, vil gælde som dokumentation for retten til ydelser efter sundhedsloven, indtil bevisets oplysninger skal ændres som følge af andre årsager end kommunalreformen.

Stk. 3. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 995 af 10. august 2007 om valgfri indplacering i sikringsgrupper, udstedelse af sundhedskort m.v.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 10. juni 2009

Jakob Axel Nielsen

/ Helle Schnedler