Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0802

Resumé

Klager – en person – klagede over artiklen ”Ulykken rammer ikke altid din nabo” i Viborg Stifts Folkeblad.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.

Materialet i artiklen hidrører fra en workshop på Aalestrup Realskole afholdt af SSP Vesthimmerland og Lions i Aalestrup. Oplægget blev holdt i et klasseværelse, hvor avisen var til stede efter aftale med SSP.

Pressenævnet finder herefter, at [K] som udgangspunkt ikke kan forventes at være bekendt med, at hendes historie ville blive offentliggjort i Viborg Stifts Folkeblad. Da artiklen indeholder særdeles følsomme oplysninger om [K]s liv burde avisen have sikret sig, at klager var indforstået med, at avisen refererede foredraget. Efter det oplyste præsenterede avisens medarbejder sig imidlertid som journalist for [K] efter foredraget, ligesom klager løbende holder foredrag om sit liv. Pressenævnet udtaler derfor ikke kritik af Viborg Stifts Folkeblad for at offentliggøre oplysningerne og billedmaterialet.

[K] har klaget til Pressenævnet over en artikel i Viborg Stifts Folkeblad den 4. februar 2009, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

Viborg Stifts Folkeblad bragte den 4. februar 2009 en artikel under overskriften ”Ulykken rammer ikke altid din nabo” og underoverskriften ”Unge lyttede til livserfaringer på Aalestrup Realskole”. Af artiklen fremgik bl.a. følgende:

”AALESTRUP: Livet er skønt og problemfrit, når du er ung, men det kan hurtigt ændre sig.

I går inviterede SSP og Lions i Aalestrup eleverne på Aalestrup Realskole til en række foredrag med mennesker, som på den ene eller anden måde er blevet rigere på livserfaring inden for ganske kort tid.

»Vi gør det for at forebygge. Via små workshops skal de unge oplyses og ikke mindst debattere risikoen ved at eksperimentere med rusmidler og ungdomskriminalitet. De vil også høre om, hvordan, at et øjebliks uforsigtighed i trafikken kan blive fatal. Erfarne folk fra politiet, hospitalsvæsenet og Falck vil med bistand fra en eks-misbruger og et trafikoffer fortælle om deres vinkler på ungdomslivet og give gode råd og vejledning,« siger SSP-koordinatior i Vest Himmerland Johnny Nielsen.

Dagen igennem cirkulerede de unge mellem de forskellige workshops, mens deres forældre deltog i de samme workshops på skolen om aftenen.

Et liv styret af stoffer

I den ene workshop fortalte den tidligere narkoman [K] om sit liv. Hun begyndte at tage stoffer som 15-årig, og trods gentagne nedture og nedværdigelse, fortsatte hun den livsstil i fem år.

»Gang på gang stoppede jeg. Nu var det nok, men hver gang gik der nogle få måneder, og så sad jeg i saksen igen. Til sidst styrede stofferne mit liv. Jeg har ligget på gaden og bare kastet skum op, mens mine såkaldte venner, som selv var skæve, gik videre. Jeg har kørt den ene weekend efter den anden uden søvn for til sidst at kollapse, og nogle gange sad jeg bare på gaden i Løgstør og græd og græd,« sagde [K].

Hun sluttede foredraget med at fortælle, hvordan hun stadig i dag – fem år efter at hun blev stoffri – lever med konsekvenserne af sit liv.

»De Bandidos-rockere som, jeg opbevarede stoffer for, dukkede pludselig op på min bopæl og smadrede hele mit hus. Jeg fik besked på at flytte fra Aalborg, men jeg bor der endnu. Rocker- og stofmiljøet kan lyde sejt, men virkeligheden er, at du altid træder ved siden af i det miljø – uanset hvad du gør, og at du aldrig kan forlade det helt. Min fortid dukkede op fire år efter, at jeg troede, at jeg havde lagt det bag mig,« sagde [K].”

Artiklen fortsatte med en beskrivelse af et oplæg fra et yngre trafikoffer. I tilknytning til artiklen var bl.a. indsat et nærfoto af [K] samt et billede taget på afstand med vue over klasselokalet fra bagerst i lokalet.

En identisk artikel blev samme dag offentliggjort på Viborg Stifts Folkeblads hjemmeside.

2 Parternes synspunkter

2.1 [K]s synspunkter

[K] har oplyst, at hun holder forebyggende foredrag for unge mennesker om livet som misbruger. Formålet med foredraget på Aalestrup Realskole den 3. februar 2009 var at give de unge et realistisk billede af dette liv.

[K] har anført, at hun ikke var oplyst om, at foredraget blev dækket af pressen. Journalisten var til stede under ét af klagers fire foredrag den dag. Hun er ikke en offentlig person og har hverken givet tilladelse til, at foredraget blev dækket af pressen eller til offentliggørelsen af billederne. Der kunne have været skrevet en fin artikel i samarbejde med klager, men avisen beskriver et følsomt emne med alvorlige konsekvenser, når man nærmer sig omtalen af Bandidos-rockerne. Avisen slutter endda med at oplyse, at klager stadig bor i huset. Efter offentliggørelsen fandt klager sig nødsaget til igen at fraflytte sin bopæl pga. angst for, at rockerne ville opsøge hende på ny.

2.2 Viborg Stifts Folkeblads synspunkter

Viborg Stifts Folkeblad har oplyst, at avisen var inviteret af Johnny Nielsen, der er koordinator for SSP Vesthimmerland til at dække forebyggelsesdagen på Aalestrup Realskole, herunder de forskellige workshops. SSP var orienteret om, at avisen ville medbringe en fotograf, og Viborg Stifts Folkeblad antog, at det var aftalt med oplægsholderne. Avisens medarbejder ankom lidt inde i [K]s oplæg og gik derfor bagefter op til klager og præsenterede sig som journalist fra avisen og bad om hendes navn. Klager gav ikke i den forbindelse udtryk for ikke at ville i avisen. Under foredraget tog journalisten åbenlyst notater, ligesom fotografen var iført en synlig fotovest og bar et kamera. De offentliggjorte billeder er taget inde fra klasseværelset.

Viborg Stifts Folkeblad har oplyst, at [K] rettede telefonisk henvendelse til avisen den 5. februar 2009, idet hun ønskede artiklen fjernet. Avisen fjernede artiklen fra hjemmesiden, men havde selvsagt ikke mulighed for at gøre det samme med papirudgaven.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Axel Kierkegaard, Hans Peter Blicher, Kaare R. Skou og Marianne Druedahl.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.

Materialet i artiklen hidrører fra en workshop på Aalestrup Realskole afholdt af SSP Vesthimmerland og Lions i Aalestrup. Oplægget blev holdt i et klasseværelse, hvor avisen var til stede efter aftale med SSP.

Pressenævnet finder herefter, at [K] som udgangspunkt ikke kan forventes at være bekendt med, at hendes historie ville blive offentliggjort i Viborg Stifts Folkeblad. Da artiklen indeholder særdeles følsomme oplysninger om [K]s liv burde avisen have sikret sig, at klager var indforstået med, at avisen refererede foredraget. Efter det oplyste præsenterede avisens medarbejder sig imidlertid som journalist for [K] efter foredraget, ligesom klager løbende holder foredrag om sit liv. Pressenævnet udtaler derfor ikke kritik af Viborg Stifts Folkeblad for at offentliggøre oplysningerne og billedmaterialet.

Afgjort den 26. maj 2009