Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Tihøje og Vind

 

I medfør af § 51, stk. 1, § 70, § 73, stk. 4, og § 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 835 af 1. november 1997 samt § 33, § 49, stk. 1 og 3, og § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at beskytte Vind og Tihøje heder som levested for flora og fauna, herunder især som yngleområde for hede- og hedemosefugle.

Afgrænsning

§ 2. Vind og Tihøje Vildtreservat i Ringkøbing Amt omfatter hederne ved Vind og Tihøje, som angivet på kortbilag:

1) Vind Hede: del af matr.nr. 1a, matr.nr. 1f og 1g Sandfær, Vind, matr.nr. 1o, 1q, 1s, 4a og 4b Kirkegård, del af 1a samt 2h, 4b og 6 Fuglsang, Vind, 1 b og 1c Bar, Vind, der mod nordvest afgrænses af Råstedvej og mod syd af stien mellem Sandfær og Fuglsang Bro.

2) Tihøje: matr.nr.1d, 1i og 3c Vognstrup By, Vinding.

Reservatbestemmelser

§ 3. Det er forbudt at medtage hunde.

Stk. 2. Opgravning af planter er forbudt.

Stk. 3. Tobaksrygning og brug af åben ild er forbudt.

Færdsel

§ 4. Færdsel er forbudt fra 1. marts til 30. juni. Den øvrige del af året er færdsel kun tilladt til fods.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for:

1) Færdsel på vejen fra Vind til Fuglsang Bro og Råstedvej (Vind Hede).

2) Færdsel på vejen mellem Røddinglund og Agerfeld (Tihøje).

3) Færdsel til fods og på cykel ad sporet fra Røddinglundvej syd om punkt 111 og ad stien fra Røddinglundvej til punkt 111 (Tihøje).

Dispensation og tilsyn

§ 5. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i § 3 og § 4.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 6. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttræden

§ 7. Overtrædelse af bestemmelserne i § 3 og § 4 eller af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 5 straffes med bøde, med mindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2002.

Stk. 2. Samtidig hermed ophæves

1) Bekendtgørelse nr. 402 af 19. august 1943 om fredning af dyrelivet på arealer ved Tihøje i Vinding og Vildbjerg Sogne i Ringkøbing Amt.

2) Bekendtgørelse nr. 14 af 16. januar 1945 om Fredning af dyrelivet på arealer i Vind Sogn, Ringkøbing.

Miljø- og Energiministeriet, den 23. september 2001

Svend Auken

/Jens Peter Simonsen


Bilag 1

Tihøje og Vind Vildtreservat. Grafik > 

 249Kb


Bilag 2

Tihøje og Vind Vildtreservat. Grafik > 

 290Kb