Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om dyrlæger

(Sprogkrav og praktiserende dyrlægers uafhængighed)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 433 af 9. juni 2004 om dyrlæger, som ændret ved § 31 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, § 2 i lov nr. 105 af 20. februar 2006, § 3 i lov nr. 1557 af 20. december 2006 og § 46 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. Den, der autoriseres som dyrlæge i medfør af stk. 1 eller 3, skal aflægge et dyrlægeløfte, hvis ordlyd fastsættes af ministeren.

Stk. 5. Ministeren fastsætter regler om sprogkrav for dyrlæger, der udøver dyrlægegerning i Danmark.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

2. § 8 a affattes således:

»§ 8 a . En praktiserende dyrlæge må ikke praktisere uden tilladelse fra ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, hvis dyrlægen gennem ejerskab, ansættelsesforhold eller på anden måde har økonomiske interesser i virksomheder, der fremstiller, indfører, udfører, oplagrer, forhandler, fordeler, udleverer, opsplitter eller emballerer lægemidler til dyr. Tilladelse kan kun gives i særlige tilfælde.

Stk. 2. Reglen i stk. 1 finder ikke anvendelse for dyrlægers fordeling, opsplitning og udlevering af lægemidler til brug i dyrlægepraksis.

Stk. 3. Hvis en praktiserende dyrlæges ægtefælle, samlever eller beslægtede i lige linje gennem ejerskab, ansættelsesforhold eller på anden måde har betydelige økonomiske interesser i en virksomhed, der fremstiller, indfører, udfører, oplagrer, forhandler, fordeler, udleverer, opsplitter eller emballerer lægemidler til dyr, skal dyrlægen give ministeren oplysning derom.

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om, hvornår og på hvilken måde oplysningerne som nævnt i stk. 3 skal gives. Ministeren kan meddele forbud mod, at dyrlægen praktiserer, hvis de forhold, der oplyses, er af en sådan karakter, at de skønnes at kunne påvirke den praktiserende dyrlæges ordinationsadfærd.«

3. I § 38, stk. 1, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

»3) uden tilladelse praktiserer som dyrlæge i tilfælde, hvor en tilladelse efter § 8 a, stk. 1, er påkrævet,«

Nr. 3-5 bliver herefter nr. 4-6.

4. I § 38, stk. 1, nr. 3, der bliver nr. 4, indsættes efter »undlader at efterkomme«: »forbud efter § 8 a, stk. 4, 2. pkt.,«.

5. § 38, stk. 1, nr. 4, der bliver nr. 5, affattes således:

»5) undlader at meddele oplysninger efter § 8 a, stk. 3, eller oplysninger, som er afkrævet vedkommende efter § 11, stk. 1, 1. pkt., § 11, stk. 2, og § 32, stk. 3, eller«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2009.

Stk. 2. En praktiserende dyrlæge, der ved lovens ikrafttræden er omfattet af dyrlægelovens § 8 a, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, skal senest 6 måneder efter lovens ikrafttræden have indgivet ansøgning om tilladelse, jf. § 8 a, stk. 1. Dispensationer givet i henhold til § 8 a, stk. 2, som affattet ved § 3 i lov nr. 1557 af 20. december 2006 bevarer deres gyldighed, indtil der er givet tilladelse efter den nye § 8 a, stk. 1, dog senest indtil 6 måneder efter lovens ikrafttræden. En praktiserende dyrlæge, der ved lovens ikrafttræden er omfattet af den nye § 8 a, stk. 3, skal senest 6 måneder efter lovens ikrafttræden give ministeren oplysning om forholdet.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Fredensborg Slot, den 28. maj 2009

MARGRETHE R.

/ Eva Kjer Hansen