Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Tillægsbetænkning afgivet af Retsudvalget den 27. maj 2009

Tillægsbetænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand

(Folketingets ombudsmands pension, Ombudsmandens kompetence i forhold til halvoffentlige organer og private institutioner m.v.)

[af Thor Pedersen (V), Svend Auken (S), Søren Espersen (DF), Holger K. Nielsen (SF) og Helge Adam Møller (KF)]

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 7. maj 2009 og var til 1. behandling den 13. maj 2009. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget. Udvalget afgav betænkning den 19. maj 2009. Lovforslaget var til 2. behandling den 26. maj 2009, hvorefter det blev henvist til fornyet behandling i Retsudvalget.

Møder

Udvalget har, efter at lovforslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, behandlet dette i 1 møde.

Spørgsmål

Et af udvalgets spørgsmål til Folketingets formand og dennes svar herpå er optrykt som bilag 2 til tillægsbetænkningen.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Dansk Folkeparti konstaterer, at lovforslaget indeholder en række ændringer vedrørende ombudsmandsinstitutionen. Dansk Folkeparti kan generelt acceptere disse ændringer, hvorfor Dansk Folkeparti også via sit præsidiemedlem har været med til at fremsætte lovforslaget.

Kun et forhold er grundlæggende forkert i forslaget. Nemlig at ombudsmanden med tilbagevirkende kraft skal have forøget sin pension med knap 130.000 kr. årligt. I dag har ombudsmanden ret til en pension på ca. 350.000 kr., hvorfor der med tilbagevirkende kraft sker en voldsom forøgelse.

Den nuværende ombudsmand har hele tiden kendt sine pensionsvilkår. Det virker derfor uforståeligt, at Folketingets flertal nu vil give ombudsmanden mulighed for at vælge ændrede pensionsregler med tilbagevirkende kraft. Det eneste rigtige vil være, at en eventuel begunstigelse alene sker fremadrettet.

Dansk Folkeparti har forsøgt at få ændret på forholdet – og er blevet nedstemt – og vil ikke modsætte sig de justeringer af ombudsmandsinstitutionen, der i øvrigt sker med lovforslaget. På den baggrund vil Dansk Folkeparti stemme for lovforslaget ved 3. behandling.

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for tillægsbetænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i tillægsbetænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i tillægsbetænkningen.

Kim Andersen V Søren Pind V Karsten Nonbo V Peter Skaarup DF fmd. Marlene Harpsøe DF René Christensen DF Tom Behnke KF Vivi Kier KF Naser Khader KF Karen Hækkerup S Anne‑Marie Meldgaard S Mogens Jensen S Morten Østergaard RV Anne Baastrup SF nfmd. Karina Lorentzen Dehnhardt SF Simon Emil Ammitzbøll UFG Line Barfod EL

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Liberal Alliance (LA)
2
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
25
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
18
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
9
 
Uden for folketingsgrupperne
2
Enhedslisten (EL)
4
 
(UFG)
 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 213 efter afgivelse af betænkning

Bilagsnr.

Titel

5
Betænkning
6
1. udkast til tillægsbetænkning
7
2. udkast til tillægsbetænkning


Bilag 2

Et af udvalgets spørgsmål til Folketingets formand og dennes svar herpå

Spørgsmål 2 og Folketingets formands svar herpå er optrykt efter ønske fra DF.

Spørgsmål 2:

Det ønskes oplyst (i kroner), hvor stor en pension den nuværende ombudsmand har ret til efter henholdsvis de nuværende regler og de mere gunstige nye regler.

Svar:

Pensionering efter ombudsmandslovens nugældende pensionsbestemmelse vil udgøre en årlig pension på 266.893 kr. årligt. Dertil kommer en opsat tjenestemandspension til Hans Gammeltoft-Hansen fra hans ansættelse som professor på 81.455,52 kr. årligt, i alt 348.348,52 kr. årligt.

Såfremt ombudsmanden vælger pensionering efter de regler, som svarer til dem, der gælder for Folketingets tjenestemænd, jf. lovforslaget, vil hans årlige pension udgøre 477.721,40 kr. I dette beløb er medregnet pensionsalder fra Hans Gammeltoft-Hansens professoransættelse.

Ovenstående beløb er beregnet i aktuelt niveau (1/4-09) og ved pensionering som 65-årig med 32 års pensionsalder.