Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden for Fyns Amt af strandbeskyttelseslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven

 

I medfør af § 15 b, stk. 3-5, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 835 af 1. november 1997, som ændret ved lov nr. 282 af 12. maj 1999, og i medfør af § 3, stk. 2 og 3, i lov nr. 439 af 1. juni 1994, som ændret ved § 2, nr. 3, i lov nr. 282 af 12. maj 1999, samt efter indstilling fra den i medfør af naturbeskyttelseslovens § 15 a nedsatte Strandbeskyttelseskommission, fastsættes:

§ 11) . § 2, nr. 1, 2 og 4, i lov nr. 439 af 1. juni 1994 om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse (Beskyttelse af kystområderne), som ændret ved § 2, nr. 1 og 2, i lov nr. 282 af 12. maj 1999 om ændring af lov om naturbeskyttelse og af lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse, træder i kraft i Fyns Amt den 25. november 2001.

Stk. 2. Samtidig træder § 1, nr. 1, 8 og 9, i lov nr. 282 af 12. maj 1999 om ændring af lov om naturbeskyttelse og af lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse i kraft, jf. denne lovs § 3, stk. 2.

§ 2. Strandbeskyttelseslinjen efter naturbeskyttelseslovens § 15 fastlægges i Fyns Amt, således som det ved bekendtgørelsens ikrafttræden fremgår af matrikelkortet for de berørte ejendomme. Eventuelle senere ændringer af strandbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 69, vil ligeledes blive vist på matrikelkortet.

Stk. 2. Matrikelkortet kan ses i Kort- og Matrikelstyrelsen og i Fyns Amt, når bekendtgørelsen er trådt i kraft, jf. § 4, stk. 1.

Stk. 3. Kort- og Matrikelstyrelsen registrerer på matrikelkortet og i matrikelregisteret, hvilke ejendomme, der er berørt af strandbeskyttelseslinjen. Kort- og Matrikelstyrelsen foranlediger, at der foretages notering i tingbogen om strandbeskyttelseslinjen.

Stk. 4. Kortbilag 1-3 til bekendtgørelsen viser oversigtskort over strandbeskyttelseslinjens forløb ved bekendtgørelsens ikrafttræden.

§ 3. Områder, der ikke tidligere har været omfattet af strandbeskyttelseslinjen, og som ved bekendtgørelsens ikrafttræden er omfattet af en lokalplan, kan udnyttes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser, uanset bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1, jf. stk. 2-4.

Stk. 2. Krav om tilladelser efter anden lovgivning berøres ikke af bestemmelsen i stk. 1.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. november 2001.

Stk. 2. Efter den 25. november 2001 kan der ikke ske gentilplantning på arealer, hvor der efter den 1. august 1994 er foretaget tilplantning, som ikke er et led i den hidtidige drift, jf. § 3, stk. 4, i lov nr. 439 af 1. juni 1994. Det gælder dog ikke for arealer, hvor tilladelse er meddelt efter bekendtgørelse nr. 801 af 5. oktober 1995 om en overgangsordning vedrørende beplantning på jordbrugsejendomme indenfor klitfrednings- og strandbeskyttelseslinien.

Stk. 3. Deklarationer om strandbeskyttelseslinjens forløb, som er tinglyst i henhold til tidligere lovgivning, kan aflyses.

Stk. 4. Følgende bekendtgørelser ophæves:

  1. Bekendtgørelse nr. 270 af 16. september 1937 angaaende Undtagelser fra Forbudet mod Bebyggelse i § 25, 1ste Stk., i Lov af 7. maj 1937 om Naturfredning,
  2. Bekendtgørelse nr. 273 af 22. september 1937 angaaende Undtagelser fra Forbudet mod Bebyggelse i § 25, 1ste Stk i Lov af 7. maj 1937 om Naturfredning, og
  3. Bekendtgørelse nr. 278 af 23. september 1937 angaaende Undtagelser fra Forbudet mod Bebyggelse i § 25, 1ste Stk i Lov af 7. maj 1937 om Naturfredning.

Miljø- og Energiministeriet, den 22. oktober 2001

Svend Auken

/Jens Peter Simonsen


Bilag 1

Strandbeskyttelseslinjen for Fyns Amt. Grafik > 

 84,3Kb


Bilag 2

Strandbeskyttelseslinjen for Fyns Amt. Grafik > 

 85Kb


Bilag 3

Strandbeskyttelseslinjen for Fyns Amt. Grafik > 

 86,4Kb

Officielle noter

1) De i § 1 nævnte bestemmelser drejer sig om naturbeskyttelseslovens § 8, § 15, § 25, § 65 og § 67, som affattet ved lov nr. 439 af 1. juni 1994, som ændret ved lov nr. 282 af 12. maj 1999, samt om § 10, der ophæves, jf. lov nr. 282 af 12. maj 1999.