Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og integrationsloven

(Erhvervsrettet danskundervisning på internettet, danskuddannelse til EU-grænsependlere m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr. 259 af 18. marts 2006, som ændret ved § 13 i lov nr. 523 af 24. juni 2005 og § 2 i lov nr. 104 af 7. februar 2007, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 2 indsættes:

»§ 2 a. Ud over de i § 2 nævnte tilfælde tilbyder kommunalbestyrelsen danskuddannelse til en udlænding, der er fyldt 18 år, har bopæl uden for Danmark og

1) godtgør at have status her i landet af arbejdstager efter EF-Traktatens artikel 39 eller

2) godtgør at have udnyttet retten efter EF-Traktatens artikel 43 til at etablere selvstændig virksomhed her i landet.

Stk. 2. En udlænding anses at opfylde betingelsen i stk. 1, nr. 1, hvis vedkommende fremlægger dokumentation for registrering hos skattemyndighederne og dokumentation for at være statsborger i et EU-land, EØS-land eller Schweiz. Betingelsen i stk. 1, nr. 2, anses for opfyldt, hvis udlændingen fremlægger dokumentation for registrering i Det Centrale Virksomhedsregister, eller, hvor en sådan ikke kan tilvejebringes, anden egnet dokumentation for at drive selvstændig virksomhed her i landet samt dokumentation for at være statsborger i et EU-land, EØS-land eller Schweiz.

Stk. 3. Danskuddannelsen til udlændinge omfattet af stk. 1, nr. 1, tilbydes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor den pågældendes arbejdssted ligger. Danskuddannelsen til udlændinge omfattet af stk. 1, nr. 2, tilbydes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor den pågældende har etableret selvstændig virksomhed.

Stk. 4. Ved tilbud om danskuddannelse efter stk. 1 finder reglerne i § 2, stk. 1 og 5-7, § 6, stk. 1 og 2, § 8 og § 13, stk. 1, tilsvarende anvendelse.«

2. Efter § 16 indsættes:

»§ 16 a. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration stiller vederlagsfrit et erhvervsrettet danskundervisningstilbud på internettet til rådighed for alle.«

3. § 17 affattes således:

»§ 17. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fravige lovens bestemmelser, i det omfang det anses for hensigtsmæssigt for at fremme forsøgs- og udviklingsarbejde inden for lovens område.«

§ 2

I lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1593 af 14. december 2007, som ændret ved § 32 i lov nr. 1344 af 19. december 2008 og § 8 i lov nr. 286 af 15. april 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 50, stk. 6, indsættes efter »kapitel 4-6«: »og af sager om finansiering og resultattilskud m.v. efter kapitel 9«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2009.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Birthe Rønn Hornbech