Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af udlændingeloven

(Skærpelse af udvisningsreglerne og reglerne om indrejseforbud, udelukkelse m.v. af udlændinge opført på FN’s og EU’s sanktionslister m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 8. juli 2008, som ændret ved lov nr. 431 af 1. juni 2008, lov nr. 1334 af 19. december 2008, § 40 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, lov nr. 1397 af 27. december 2008, lov nr. 1398 af 27. december 2008 og lov nr. 313 af 28. april 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 b, stk. 5, udgår »Schweiz eller«.

2. I § 10 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. En udlænding, som er omfattet af restriktive foranstaltninger i form af begrænsninger med hensyn til indrejse og gennemrejse besluttet af De Forenede Nationer eller Den Europæiske Union, jf. § 32, stk. 8, kan ikke gives registreringsbevis eller opholdskort i medfør af EU-reglerne, jf. § 6, eller opholdstilladelse efter §§ 7-9 f, medmindre særlige grunde taler derfor.«

3. I § 19, stk. 2, nr. 3, indsættes efter »nr. 1 og 2,«: »og stk. 5,«.

4. § 19, stk. 7, 2. pkt., affattes således:

»Ved afgørelser om inddragelse af opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 2 og 3, jf. § 10, stk. 5, finder § 26, stk. 2, tilsvarende anvendelse.«

5. I § 22, nr. 1, ændres »4 år« til: »3 år«.

6. I § 22, nr. 2, ændres »2 år« til: »1 år«.

7. I § 22, nr. 3, ændres »2 år« til: »1 år«.

8. I § 22, nr. 6, indsættes efter »§ 123«: », § 136«, efter »§ 193, stk. 1« indsættes: », § 208, stk. 1«, og efter »§ 237« indsættes: », § 244«.

9. I § 22, nr. 6, udgår »§ 192 a,«, og efter »karakter,« udgår »eller«.

10. I § 22, nr. 7, ændres »karakter.« til: »karakter, eller«.

11. I § 22 indsættes som nr. 8:

»8) udlændingen efter straffelovens § 192 a, § 10, stk. 1, jf. §§ 1 og 2, eller § 10, stk. 2 og 3, i lov om våben og eksplosivstoffer eller § 43, stk. 4, jf. § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 449 af 9. juni 2005 om våben og ammunition m.v., idømmes ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter.«

12. I § 23, nr. 2, ændres »2 år« til: »1 år«.

13. I § 23, nr. 3, ændres »1 års« til: »6 måneders«.

14. I § 23, nr. 4, ændres »1 års« til: »6 måneders«.

15. § 24 a affattes således:

»§ 24 a. Ved afgørelse om udvisning ved dom, navnlig efter § 22, nr. 4-8, skal der lægges vægt på, om udvisning må anses for særlig påkrævet på grund af

1) grovheden af den begåede kriminalitet,

2) længden af den idømte frihedsstraf,

3) den fare, skade eller krænkelse, der var forbundet med den begåede kriminalitet,

4) tidligere domme for strafbart forhold, eller

5) at kriminaliteten er begået af flere i forening.«

16. I § 26, stk. 2, ændres »§ 22, nr. 4-7« til: »§ 22, nr. 4-8«.

17. I § 32, stk. 2, nr. 1, ændres »3 år« til: »4 år«.

18. I § 32, stk. 2, nr. 2, ændres »5 år« til: »6 år«.

19. I § 32, stk. 2, nr. 3, ændres »10 år« til: »12 år«.

20. I § 32, stk. 2, nr. 4, ændres »10 år« til: »12 år«.

21. I § 32, stk. 3, ændres »§ 22, nr. 4-7« til: »§ 22, nr. 4-8«, og »5 år« ændres til: »6 år«.

22. I § 32, stk. 4, ændres »1 år« til: »2 år«, og »3 år« ændres til: »4 år«.

23. I § 32 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. En udlænding, som er omfattet af restriktive foranstaltninger i form af begrænsninger med hensyn til indrejse og gennemrejse besluttet af De Forenede Nationer eller Den Europæiske Union, må ikke uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet (indrejseforbud). Indrejseforbuddet gælder, så længe udlændingen er omfattet af de restriktive foranstaltninger. Indrejseforbuddet bortfalder, hvis udlændingen ophører med at være omfattet af de restriktive foranstaltninger eller udlændingen af særlige grunde meddeles opholdstilladelse her i landet.«

24. § 40, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»Udlændingen skal oplyses om, at de oplysninger, der er nævnt i 1. og 2. pkt., kan videregives til efterretningstjenesterne og anklagemyndigheden efter reglerne i kapitel 7 a.«

25. § 59, stk. 1, nr. 2, ophæves.

Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 2 og 3.

26. Efter § 59 a indsættes:

»§ 59 b. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den udlænding, der indrejser her i landet i strid med et indrejseforbud eller et tilhold meddelt i henhold til tidligere udlændingelove.«

27. I § 62 ændres »§ 59, stk. 1, nr. 2,« til: »§ 59 b«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2009.

Stk. 2. Udlændingelovens §§ 22-24 a, § 26, stk. 2, § 32, stk. 2-4, og § 59 b som indsat eller ændret ved denne lovs § 1, nr. 5-22 og 26, finder anvendelse for lovovertrædelser begået efter lovens ikrafttræden. For lovovertrædelser begået før lovens ikrafttræden finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Birthe Rønn Hornbech