Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om planlægning

(Begrænsning i adgangen til ekspropriation, opførelse af mindre bygninger i landzone m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1027 af 20. oktober 2008, som ændret ved § 32 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 a, stk. 4, ændres »11 a« til: »11 f«.

2. § 5 h affattes således:

»§ 5 h. Hovedstadsområdet omfatter i denne lov kommunerne i Region Hovedstaden, bortset fra Bornholms Regionskommune, samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner.«

3. I § 11 b, stk. 1, nr. 12, ændres »nr. 4« til: »nr. 5«.

4. § 19, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. En bestemmelse i en lokalplan, hvis indhold er fastlagt i overensstemmelse med regler eller beslutning efter § 3 eller en aftale med en nationalparkfond eller en statslig, regional eller kommunal myndighed, kan kun fraviges med miljøministerens henholdsvis den pågældende myndigheds samtykke.«

5. I § 28, stk. 1, ændres »§§ 29, 29 a, eller 29 b« til: »§§ 29, 29 a, 29 b eller 29 c«.

6. § 28, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Kan de involverede myndigheder ikke nå til enighed i sager, hvor der er gjort indsigelse efter § 29, stk. 3, §§ 29 a og 29 c, kan spørgsmålet indbringes for miljøministeren.«

7. § 28, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Indsigelser efter §§ 29, 29 a, 29 b eller 29 c skal være begrundede og indeholde en henvisning til, at indsigelsen har den i stk. 1 angivne virkning.«

8. § 28, stk. 4, ophæves.

9. I § 29, stk. 1-3, § 29 a, stk. 1, og § 29 c udgår »efter § 28«.

10. I § 29 a, stk. 1, indsættes efter »den regionale udviklingsplan«: »eller den regionale råstofplan, jf. § 5 a i lov om råstoffer«.

11. § 36, stk. 1, nr. 7, affattes således:

»7) Opførelse af garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende bygninger på højst 50 m2, når disse opføres i tilknytning til enfamiliehuse eller sommerhuse og byggeriet ikke medfører oprettelse af en ny bolig.«

12. I § 47, stk. 1, udgår »for at sikre gennemførelsen af en byudvikling i overensstemmelse med kommuneplanen eller«.

13. § 50, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Disse myndigheder afgør endvidere spørgsmål om berettigelsen af krav efter §§ 47 A, 48 og 49.«

14. I § 51, stk. 2, udgår », stk. 1«.

15. § 56, stk. 1, affattes således:

»En tilladelse eller dispensation efter denne lov bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år.«

16. I § 56, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Dette gælder, selv om retten hviler på en tilladelse eller dispensation.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2009.

Stk. 2. Har kommunalbestyrelsen truffet beslutning om ekspropriation for at sikre gennemførelsen af en byudvikling i overensstemmelse med kommuneplanen, jf. § 47, stk. 1, før denne lovs ikrafttræden, finder de regler anvendelse, der var gældende på tidspunktet for beslutningen.

Stk. 3. Sager, der før denne lovs ikrafttræden er indbragt for Naturklagenævnet i medfør af § 58, stk. 1, nr. 4, med henblik på at vurdere berettigelsen af et krav efter § 47 A, afgøres af taksationsmyndighederne.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Troels Lund Poulsen