Links til EU direktiver, jf. note 1
32000L0060
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. og forskellige andre love1)

(Konsekvenser af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Miljøministeriet

§ 1

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 173 af 12. marts 2008 og senest ved lov nr. 251 af 31. marts 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 19, stk. 5, 4. pkt., indsættes efter »beholdere«: », herunder regler om, at fælles, obligatoriske tømningsordninger skal varetages af et spildevandsforsyningsselskab, der leverer spildevandsforsyning i kommunen, udpeget af kommunalbestyrelsen,«.

2. I § 23, stk. 1, ændres »offentligt vandforsyningsanlæg« til: »alment vandforsyningsanlæg«.

3. § 28, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Kommunalbestyrelsen giver tilladelse til tilslutning af spildevand til anlæg, der tilhører spildevandsforsyningsselskaber omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, samt dertil hørende udløbsledninger under overholdelse af tilladelsen i stk. 1.«

4. I § 29, 3. pkt., ændres »offentlige spildevandsanlæg« til: »spildevandsforsyningsselskaber omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold«.

5. I § 30, stk. 1, ændres »§ 32, stk. 4« til: »§ 32, stk. 5«.

6. I § 30, stk. 5, 1. pkt., udgår »eller anlæg tilsluttet et offentligt spildevandsanlæg i henhold til § 28, stk. 3,«.

7. § 30, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Spildevandsanlæg etableret af spildevandsforsyningsselskaber omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold efter § 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. er private, selv om de drives og vedligeholdes af spildevandsforsyningsselskabet.«

8. I § 31, stk. 1, ændres »fælleskommunale« til: »fælles« og »kommunalbestyrelser« til: »spildevandsforsyningsselskaber«.

9. I § 32, stk. 1, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

»3) områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at give en ejendom tilladelse til direkte tilslutning til spildevandsrenseforsyningsselskabet,«

Nr. 3-6 bliver herefter nr. 4-7.

10. § 32, stk. 1, nr. 6, der bliver nr. 7, affattes således:

»7) hvorvidt der er tale om et spildevandsforsyningsselskab omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold,«

11. I § 32, stk. 1, indsættes efter nr. 6, der bliver nr. 7, som nyt nummer:

»8) afgrænsningen mellem de enkelte vandselskabers kloakeringsområder, og«

Nr. 7 bliver herefter nr. 9.

12. I § 32 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Den, der er ansvarlig for driften af et spildevandsforsyningsselskab, der er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen give alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for kommunalbestyrelsens planlægning efter stk. 1.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

13. I § 32, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.

14. I § 58, stk. 4, ændres »private spildevandsanlæg« til: »spildevandsanlæg, der ikke er ejet af spildevandsforsyningsselskaber omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold,«.

15. § 66, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ministeren fører endvidere tilsyn med spildevandsudledninger fra spildevandsforsyningsselskaber, der er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.«

§ 2

I lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 20. oktober 2008, som ændret ved § 38 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 1 i lov nr. 1402 af 27. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 1 indsættes:

»§ 1 a. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet om omkostningsdækning, herunder miljømæssige og ressourcerelaterede omkostninger, og prissætning med tilskyndelsesvirkning. Derudover tages der hensyn til, at de forskellige vandanvendelsessektorer yder et passende bidrag, og til princippet om, at forurener betaler.«

2. I § 37, stk. 1, udgår »offentligt vandforsyningsanlæg og for et privat«.

3. § 46 affattes således:

»§ 46. Miljøministeren kan, hvis det skønnes nødvendigt, pålægge et vandforsyningsanlæg, der er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, leveringspligt til bestemte områder.

Stk. 2. Ved et pålæg til et vandforsyningsanlæg om levering til områder uden for det forsyningsområde, som vandforsyningsanlægget er tillagt i vandforsyningsplanen, skal det leverende vandforsyningsanlæg i økonomisk henseende holdes skadesløs i alle forhold vedrørende leveringspligten, herunder for alle udgifter ved anskaffelse af de anlæg m.v., der er nødvendige for leveringen, og udgifterne i øvrigt ved fremskaffelse og leveringen af vandet, jf. § 52 a.

Stk. 3. Opstår der uenighed om leveringsprisen i forbindelse med levering af vand fra et alment vandforsyningsanlæg til et andet alment vandforsyningsanlæg, som begge er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, afgøres spørgsmålet af miljøministeren.«

4. Efter § 46 indsættes:

»§ 46 a. Miljøministeren kan pålægge et vandforsyningsanlæg, der er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, midlertidigt at overtage driften af et andet vandforsyningsanlæg omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, såfremt sidstnævnte vandforsyningsanlæg anmelder betalingsstandsning eller tages under konkursbehandling.

Stk. 2. Ved et pålæg til et vandforsyningsanlæg om midlertidig overtagelse af driften af et andet vandforsyningsanlæg skal den overtagende forsyning i økonomisk henseende holdes skadesløs i alle forhold vedrørende overtagelsespligten, herunder for alle udgifter i øvrigt ved fremskaffelse og levering af vandet, jf. § 52 a.«

5. § 47, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Hvis et alment vandforsyningsanlæg, der ikke er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, ikke mener at kunne opfylde et pålæg om udbygning, kan det kræve sig overtaget af et lokalt alment vandforsyningsanlæg omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Vilkårene for overtagelsen fastsættes i mangel af enighed af miljøministeren.«

6. I § 48, stk. 1, udgår »kommunale og private« og »og mellem private almene vandforsyningsanlæg«.

7. § 52 a, stk. 1 og 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Ved levering af vand fra et alment vandforsyningsanlæg kan der under overholdelse af det prisloft, som måtte være fastsat for forsyningen i medfør af § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, i prisen indregnes de i denne bestemmelse anførte udgifter, jf. dog stk. 3 og 4. Udgifterne omfatter nødvendige omkostninger til indvinding og distribution af vand, lønninger og andre driftsomkostninger, administration, bidrag til dækning af udgifter til det forsyningssekretariat, der er oprettet i medfør af kapitel 4 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, driftsmæssige afskrivninger, forrentning af fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne og henlæggelser til nyinvesteringer. Desuden kan der indregnes udgifter til rådgivning af vandforsyningens kunder om vandbesparelser, finansiering af vandbesparende foranstaltninger samt deltagelse i vandværkssamarbejder og lign. Herudover kan indregnes udgifter til kortlægning, overvågning og beskyttelse af de vandressourcer, som anlægget indvinder fra eller i fremtiden kan forventes at indvinde fra, i det omfang en sådan supplerende overvågning og beskyttelse ud over den offentlige kortlægning, overvågning og beskyttelse er nødvendig eller hensigtsmæssig for vandforsyningsanlægget. Der kan endvidere indregnes udgifter til dækning af afgifter, jf. §§ 24 a og 24 b og § 35 i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder. Endelig kan der i prisen indregnes den almene vandforsynings bidrag til dækning af udgifter til opgaver, der falder ind under Vandsektorens Teknologiudviklingsfond, jf. kapitel 7 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Stk. 2. Hel eller delvis overdragelse af et alment vandforsyningsanlæg må hverken direkte eller indirekte føre til højere priser for ydelser fra det pågældende anlæg, herunder som følge af indregning af forøgede udgifter til finansiering ved fremmed kapital, driftsmæssige afskrivninger eller forrentning af indskudskapital.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 omfatter også prisfastsættelsen for salg af vand mellem almene vandforsyningsanlæg.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

8. § 53, stk. 1, affattes således:

»Et alment vandforsyningsanlæg fastsætter under overholdelse af det prisloft, der måtte være fastsat for forsyningen i medfør af § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, anlægs- og driftsbidrag en gang årligt ved levering af vand fra forsyningen. De årligt fastsatte anlægs- og driftsbidrag skal efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor det almene vandforsyningsanlæg er beliggende. Kommunalbestyrelsen kan for almene vandforsyningsanlæg, der ikke er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, træffe bestemmelse om forhøjelse af visse former for bidrag, hvis forhøjelsen er en nødvendig følge af, at kommunalbestyrelsen har nægtet at godkende forhøjelsen af andre former for bidrag.«

9. I § 53, stk. 2, 1. pkt., udgår »fastsættes eller«.

10. § 53, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

11. § 53, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Når en forsyningsledning til et alment vandforsyningsanlæg omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold etableres, kan der pålægges grundejere, til hvis ejendomme der kan leveres vand til almindelig brug, bidrag til ledningsanlægget og til eventuel stikledning og stophane. For almene vandforsyningsanlæg, der ikke er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, kan kommunalbestyrelsen godkende, at der pålægges sådanne bidrag.«

12. I § 53 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Ministeren kan fastsætte regler om opbygning af vandforsyningsanlæggenes takstblade.«

13. I § 53 a, stk. 1, ændres »private almene vandforsyningsanlæg« til: »almene vandforsyningsanlæg, der ikke er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold«.

14. I § 53 a, stk. 2, ændres »et privat alment vandforsyningsanlæg« til: »almene vandforsyningsanlæg, der ikke er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold«.

15. § 54 ophæves.

16. § 55, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Regulativet for almene vandforsyningsanlæg udarbejdes af vandforsyningsanlægget og godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandforsyningsanlægget har hjemsted. Regulativet for anlæg, der ejes af et andelsselskab eller interessentskab, kan indeholde bestemmelser om forbrugernes medlemskab.«

17. § 55, stk. 4, ophæves.

Stk. 5-8 bliver herefter stk. 4-7.

18. I § 66, stk. 1, udgår »privat«.

19. I § 67, stk. 1, indsættes efter »betydning for vandforsyningen«: », for kommunalbestyrelsens udarbejdelse af en vandforsyningsplan«.

20. I § 76, nr. 4, udgår »og 4«.

§ 3

I lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 22. marts 2007, som ændret ved § 22 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I lovens titel ændres »spildevandsanlæg« til: »spildevandsforsyningsselskaber«.

2. Som fodnote til lovens titel indsættes:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (vandrammedirektivet), (EF-Tidende 2000 nr. L 327, s. 1).«

3. § 1, stk. 1 og 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Loven har til formål at sikre hensynet til princippet om omkostningsdækning, herunder miljømæssige og ressourcerelaterede omkostninger, og prissætning med tilskyndelsesvirkning. Derudover tages der hensyn til, at de forskellige vandanvendelsessektorer yder et passende bidrag, og til princippet om, at forurener betaler.

Stk. 2. I denne lov forstås ved spildevandsforsyningsselskaber, medmindre andet er angivet, sådanne spildevandsforsyningsselskaber, der er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Stk. 3. Loven fastsætter regler om betaling for afledning til spildevandsforsyningsselskabers spildevandsanlæg. Loven finder endvidere anvendelse på betaling for afledning til spildevandsanlæg etableret efter § 7 a og for betaling til fælles, obligatoriske tømningsordninger for tømning og bortskaffelse af humane affaldsprodukter, slam og spildevand fra samletanke og bundfældningstanke.

Stk. 4. Udgifter til udførelse, drift og vedligeholdelse af spildevandsforsyningsselskabers spildevandsanlæg og anlæg, der er etableret efter § 7 a, dækkes af bidrag fra de berørte ejere af fast ejendom (herunder umatrikulerede arealer), der tilleder til spildevandsforsyningsselskabers spildevandsanlæg, eller som er kontraktligt tilknyttet spildevandsforsyningsselskabet. I bidraget efter 1. pkt. kan indregnes spildevandsforsyningsselskabets bidrag til dækning af udgifter til opgaver, der falder ind under Vandsektorens Teknologiudviklingsfond, jf. kapitel 7 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 5.

4. I § 1, stk. 3, der bliver stk. 5, ændres »kommunale tømningsordninger« til: »fælles, obligatoriske tømningsordninger«.

5. I § 1 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Hel eller delvis overdragelse af spildevandsaktivitet omfattet af § 2, stk. 1 eller 3, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold må hverken direkte eller indirekte føre til højere priser for ydelser fra den pågældende aktivitet, herunder som følge af indregning af forøgede udgifter til finansiering ved fremmed kapital, driftsmæssige afskrivninger eller forrentning af indskudskapital.«

6. I § 2, stk. 1, ændres to steder, og i § 4 a, stk. 1, og § 7 a, stk. 2, ændres »et offentligt spildevandsanlæg« til: »et spildevandsforsyningsselskab«.

7. I § 2, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Der kan ikke opkræves tilslutningsbidrag fra ejendomme, der før den 1. januar 2010 var tilsluttet eller var pålignet tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg i henhold til tidligere regler.«

8. I § 2, stk. 4 og 10, § 2 a, stk. 1, 4 og 9, og § 2 b, stk. 1, ændres »det offentlige spildevandsanlæg« til: »et spildevandsforsyningsselskab«.

9. I § 2, stk. 8, § 2 a, stk. 3, § 3, stk. 1, 1. pkt., § 4, § 4 a, stk. 1, og § 7 a, stk. 5, ændres »Kommunalbestyrelsen« til: »Spildevandsforsyningsselskabet«.

10. I § 2 a indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til, at en ejendom alene betaler for brugen af et spildevandsrenseforsyningsselskabs spildevandsrenseanlæg. Tilladelsen kan alene gives under forudsætning af, at ejendommen for egen regning finansierer og vedligeholder en transportledning til spildevandsrenseanlægget.«

Stk. 3-11 bliver herefter stk. 4-12.

11. I § 2 a, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »kommunalbestyrelsen fastsatte« til: »spildevandsforsyningsselskabet fastsatte og af kommunalbestyrelsen godkendte«.

12. I § 2 a, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »Kommunalbestyrelsen kan vælge« til: »Spildevandsforsyningsselskabet kan vælge« og »kommunalbestyrelsen fastsatte« til: »spildevandsforsyningsselskabet fastsatte og af kommunalbestyrelsen godkendte«.

13. I § 2 a, stk. 6, 6. pkt., der bliver stk. 7, 6. pkt., ændres »stk. 3« til: »stk. 4«, og i § 2 a, stk. 6, 7. pkt., der bliver stk. 7, 7. pkt., ændres »stk. 5« til: »stk. 6«.

14. I § 2 a, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »stk. 6« til: »stk. 7«.

15. I § 2 a, stk. 8, der bliver stk. 9, udgår »det offentlige spildevandsanlægs«, og efter »etablering og drift« indsættes: »af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg«.

16. I § 2 a, stk. 9, der bliver stk. 10, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«, og to steder ændres »stk. 6« til: »stk. 7«.

17. I § 2 a, stk. 10, der bliver stk. 11, § 2 b, stk. 1 og 2, § 4 a, stk. 3, og § 7 a, stk. 1 og 2, ændres »kloakforsyningen« til: »spildevandsforsyningsselskabet«.

18. I § 2 a, stk. 11, der bliver stk. 12, ændres »det offentlige spildevandsanlæg.« til: »spildevandsforsyningsselskabets anlæg.«, »det offentlige spildevandsanlæg, betales« til: »et spildevandsforsyningsselskabs anlæg, betales« og »det offentlige spildevandsanlæg begyndes« til: »spildevandsforsyningsselskabets anlæg begyndes«.

19. I § 2 b, stk. 1-3, og § 7 a, stk. 2, ændres, og i § 3, stk. 1, ændres to steder »kommunalbestyrelsen« til: »spildevandsforsyningsselskabet«.

20. I § 3, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 2 a, stk. 6« til: »§ 2 a, stk. 7«.

21. I § 3, stk. 1, indsættes som 3. og 4. pkt.:

»De fastsatte takster og bidrag skal overholde det prisloft, der er fastsat for spildevandsforsyningsselskabet i medfør af § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Den af spildevandsforsyningsselskabet fastsatte kubikmetertakst og eventuelle faste bidrag skal godkendes af kommunalbestyrelsen en gang årligt i den kommune, hvor spildevandsforsyningsselskabet er beliggende.«

22. § 3, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. De nærmere regler om betalingsordningen fastsættes i en vedtægt, der udarbejdes af spildevandsforsyningsselskabet og godkendes af kommunalbestyrelsen. Den godkendte vedtægt offentliggøres i lokale medier.«

23. § 3, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. De nærmere regler for betaling til fælles, obligatoriske tømningsordninger for bortskaffelse af humane affaldsprodukter, slam og spildevand fra tanke for spildevand m.v. fastsættes i betalingsvedtægten efter stk. 2 eller i et særskilt regulativ for den eller de fælles, obligatoriske tømningsordninger. Spildevandsforsyningsselskabet udformer et særskilt regnskab for hver enkelt fælles, obligatorisk tømningsordning.«

24. Efter § 4 a indsættes:

»§ 4 b. Miljøministeren kan pålægge et spildevandsforsyningsselskab, der er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, midlertidigt at overtage driften af et andet spildevandsforsyningsselskab omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, såfremt sidstnævnte selskab anmelder betalingsstandsning eller tages under konkursbehandling.

Stk. 2. Ved et pålæg til et spildevandsforsyningsselskab om midlertidig overtagelse af driften af et andet spildevandsforsyningsselskab skal den overtagende forsyning i økonomisk henseende holdes skadesløs i alle forhold vedrørende overtagelsespligten, herunder for alle udgifter i øvrigt ved håndteringen, transporten og behandlingen af spildevandet.«

25. Overskriften til § 5 affattes således:

»Andre spildevandsanlæg«

26. I § 5, stk. 1, ændres »private spildevandsanlæg« til: »andre spildevandsanlæg«.

27. § 5, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Såfremt et spildevandsanlæg, der er omfattet af stk. 1, ønskes helt eller delvis tilsluttet et spildevandsforsyningsselskab, der er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, fastsætter spildevandsforsyningsselskabet i overensstemmelse med § 2 bidrag for tilslutning, der fordeles på de berørte ejendomme, jf. stk. 2.«

28. § 5, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Når et spildevandsanlæg omfattet af stk. 1 er tilsluttet et spildevandsforsyningsselskab omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, betales vandafledningsbidrag efter reglerne i § 2 a.«

29. § 6 affattes således:

»§ 6. Hvis et spildevandsanlæg omfattet af § 5, stk. 1, overtages af et spildevandsforsyningsselskab omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, opkræves tilslutningsbidrag, jf. § 2, og der ydes ejerne godtgørelse for anlæggets værdi.

Stk. 2. I mangel af enighed afgøres spørgsmålet om godtgørelse efter stk. 1 af de taksationsmyndigheder, der er nævnt i § 57 og § 58 i lov om offentlige veje. Om sagens behandling for taksationsmyndighederne og om godtgørelsens udbetaling finder bestemmelserne i §§ 51-56 og §§ 58 a-67 i lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Efter overtagelsen af et spildevandsanlæg omfattet af § 5, stk. 1, har spildevandsforsyningsselskabet ansvaret for spildevandsanlæggets drift og vedligeholdelse, mod at de tilsluttede brugere betaler vandafledningsbidrag efter § 2 a.«

30. I § 7 a, stk. 3, ændres »Kommunalbestyrelsens« til: »Spildevandsforsyningsselskabets«.

31. I § 7 b, stk. 1, ændres »den offentlige kloakforsyning« til: »et spildevandsforsyningsselskabs spildevandsanlæg« og »§ 2 a, stk. 3« til: »§ 2 a, stk. 4«, og »kloakforsyningen« ændres to steder til: »spildevandsforsyningsselskabet«.

32. I § 7 b, stk. 2, ændres »kommunalbestyrelsen« til: »det spildevandsforsyningsselskab, som leverer spildevandsforsyningsydelser til den pågældende ejendom,«.

33. I § 9 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Miljøministeren træffer afgørelse om fordelingen af udgifter til fælles spildevandsanlæg i tilfælde af uenighed mellem de pågældende spildevandsforsyningsselskaber.«

34. § 10 ophæves.

§ 4

I lov nr. 8 af 3. januar 1992 om privat bortskaffelse af spildevand på Sejerø og andre småøer og i områder med spredt bebyggelse, som ændret ved § 15 i lov nr. 564 af 24. juni 2005 og § 33 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I lovens titel udgår »privat«.

2. I § 1, stk. 1, ændres »private anlæg til bortskaffelse af spildevand« til: »anlæg til bortskaffelse af spildevand, der ikke er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold,«.

3. I § 1, stk. 2, ændres »kommunal fælles bortskaffelse« til: »obligatorisk, fælles bortskaffelse«, og »det private spildevandslav« ændres til: »spildevandsforsyningen omfattet af stk. 1,«.

4. I § 5, stk. 2, ændres »et offentligt anlæg« til: »en spildevandsforsyning«.

5. I § 6, stk. 2, ændres »private spildevandsanlæg« til: »en spildevandsforsyning«.

6. § 6, stk. 3, ophæves.

7. I § 8, stk. 1, udgår »private«.

§ 5

I lov nr. 534 af 6. juni 2007 om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, ændres »vandforsyning« til: »varmeforsyning«.

2. § 7 affattes således:

»§ 7. Forsyningsvirksomheder må kun deltage i anden virksomhed, når denne har nær tilknytning til forsyningsvirksomheden, og når den udøves på kommercielle vilkår i et selvstændigt selskab med begrænset ansvar, jf. § 18 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Midler anvendt i strid hermed betragtes som uddelinger efter § 2, stk. 3. Miljøministeren træffer afgørelse om, at forsyningsvirksomheden skal afstå eller afvikle deltagelsen i anden virksomhed, der ikke har nær tilknytning til forsyningsvirksomheden, og meddeler en frist herfor.«

3. § 8 ophæves.

4. § 10, stk. 1, nr. 3-5, ophæves, og i stedet indsættes:

»3) anvender midler i strid med § 7 eller

4) undlader at efterkomme miljøministerens afgørelse om afståelse eller afvikling af deltagelse inden for den fastsatte frist herfor, jf. § 7.«

Indenrigs- og Socialministeriet

§ 6

I lov nr. 549 af 24. juni 2005 om midlertidig binding af kommunernes og amtskommunernes overskudslikviditet, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 225 af 8. april 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 1 b indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Deponeret overskud for 2009, der vedrører vandforsyning og spildevandsanlæg, frigives pr. 1. januar 2010.«

Klima- og Energiministeriet

§ 7

I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 8. november 2006, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 520 af 7. juni 2006, § 11 i lov nr. 465 af 17. juni 2008 og § 1 i lov nr. 503 af 17. juni 2008 og senest ved § 7 i lov nr. 1400 af 27. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 37, stk. 2, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Dette er dog betinget af, at virksomheden eller virksomhederne er omfattet af stk. 1 eller, hvis det er en spaltning, § 2, stk. 1-3, i lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger. Hvis en spaltning fører til, at en eller flere virksomheder alene bliver omfattet af § 2, stk. 1-3, i lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger, er det yderligere en betingelse, at der i de udspaltede virksomheder ikke er anvendt eller medfulgt midler, som stammer fra aktiviteter omfattet af denne lov, lov om varmeforsyning, lov om kommunal fjernkøling eller lov om naturgasforsyning. Kommunen afgiver i forbindelse med spaltninger omfattet af 3. pkt. en erklæring til Energitilsynet i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af § 37 b om, at der ikke i de udspaltede virksomheder er anvendt eller medfulgt midler i strid med 3. pkt. § 37 a, stk. 6, 2.-5. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

2. I § 37 a, stk. 2, ændres »aktiviteter forbundet med vandforsyningsanlæg i medfør af lov om vandforsyning eller aktiviteter forbundet med spildevandsanlæg« til: »aktiviteter omfattet af § 2, stk. 1 eller 3, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold«.

3. I § 37 a, stk. 3, ændres »aktiviteter forbundet med vandforsyningsanlæg i medfør af lov om vandforsyning eller til aktiviteter forbundet med spildevandsanlæg« til: »aktiviteter omfattet af § 2, stk. 1 eller 3, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold«.

4. I § 37 a, stk. 4, ændres »Aktiviteter forbundet med vandforsyningsanlæg i medfør af lov om vandforsyning eller aktiviteter forbundet med spildevandsanlæg« til: »Aktiviteter omfattet af § 2, stk. 1 eller 3, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold«.

5. I § 37 b, stk. 1, ændres »omfattet af § 37, stk. 5,« til: »omfattet af § 37, stk. 2 og 5,«.

§ 8

I lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 520 af 7. juni 2006, § 5 i lov nr. 548 af 6. juni 2007 og § 12 i lov nr. 465 af 17. juni 2008 og senest ved § 3 i lov nr. 503 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 23 l, stk. 2, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Dette er dog betinget af, at virksomheden eller virksomhederne er omfattet af stk. 1 eller, hvis det er en spaltning, § 2, stk. 1-3, i lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger. Hvis en spaltning fører til, at en eller flere virksomheder alene bliver omfattet af § 2, stk. 1-3, i lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger, er det yderligere en betingelse, at der i de udspaltede virksomheder ikke er anvendt eller medfulgt midler, som stammer fra aktiviteter omfattet af denne lov, lov om elforsyning, lov om kommunal fjernkøling eller lov om naturgasforsyning. Kommunen afgiver i forbindelse med spaltninger omfattet af 3. pkt. en erklæring til Energitilsynet i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af § 23 n om, at der ikke i de udspaltede virksomheder er anvendt eller medfulgt midler i strid med 3. pkt. § 23 m, stk. 6, 2.-5. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

2. I § 23 m, stk. 2, ændres »aktiviteter forbundet med vandforsyningsanlæg i medfør af lov om vandforsyning eller aktiviteter forbundet med spildevandsanlæg« til: »aktiviteter omfattet af § 2, stk. 1 eller 3, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold«.

3. I § 23 m, stk. 3, ændres »aktiviteter forbundet med vandforsyningsanlæg i medfør af lov om vandforsyning eller til aktiviteter forbundet med spildevandsanlæg« til: »aktiviteter omfattet af § 2, stk. 1 eller 3, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold«.

4. I § 23 m, stk. 4, ændres »Aktiviteter forbundet med vandforsyningsanlæg i medfør af lov om vandforsyning eller aktiviteter forbundet med spildevandsanlæg« til: »Aktiviteter omfattet af § 2, stk. 1 eller 3, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold«.

5. I § 23 n, stk. 1, ændres »omfattet af § 23 l, stk. 5,« til: »omfattet af § 23 l, stk. 2 og 5,«.

Skatteministeriet

§ 9

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 272 af 3. april 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, indsættes som nr. 2 h:

»2 h) vandforsyningsselskaber, der er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, og spildevandsforsyningsselskaber, hvorved i denne lov forstås selskaber m.v., der for andre og mod betaling behandler og transporterer spildevand. Skattepligten gælder uanset vand- henholdsvis spildevandsforsyningsselskabets organisationsform. Indregistrerede aktieselskaber omfattes dog af nr. 1. Hvis aktivitet som nævnt i 1. pkt. udøves af et interessentskab, et kommanditselskab eller et kommanditaktieselskab, beskattes henholdsvis interessenterne, komplementaren og kommanditisterne efter reglerne i denne bestemmelse,«

2. I § 3, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 2 f« til: »§ 1, stk. 1, nr. 2 f og 2 h«.

3. I § 3, stk. 1, nr. 4, udgår », vand-«.

4. I § 3, stk. 1, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:

»4 a) Vandforsyningsselskaber m.v., der ikke er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Det er en betingelse, at leverance fra vandforsyningsselskabet står åben for alle inden for det område, hvori selskabet arbejder, og at vandforsyningsselskabets indtægter, bortset fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital, ifølge selskabets vedtægter kun kan anvendes til selskabets formål.«

5. I § 11, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 g, 3 a-5 b,« til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 h, 3 a-5 b,«.

6. I § 11 B, stk. 1, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-g, 3 a-6,« til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 h, 3 a-6,«.

7. I § 11 C, stk. 1, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-g, 3 a-6,« til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 h, 3 a-6,«.

8. I § 13, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 g, og 3 a-5 b,« til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 h, 3 a-5 b,«, og »§ 1, stk. 1, nr. 1, 2, 2 e og 2 f,« ændres til: »§ 1, stk. 1, nr. 1, 2, 2 e, 2 f og 2 h,«.

9. I § 13, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1, 2, 2 e og 2 f,« til: »§ 1, stk. 1, nr. 1, 2, 2 e, 2 f og 2 h,«.

10. I § 13, stk. 3, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1, 2, 2 e, 2 f, 4 eller 5 a,« til: »§ 1, stk. 1, nr. 1, 2, 2 e, 2 f, 2 h, 4 eller 5 a,«.

11. I § 17, stk. 1, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 g, og 3 a-6, og § 3, stk. 7,« til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 h og 3 a-6, og § 3, stk. 7,«.

12. I § 17, stk. 2, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 g, og 3 a-5 b,« til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 h og 3 a-5 b,«.

13. I § 31, stk. 1, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 g, 3 a-5 og 5 b,« til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 h, 3 a-5 og 5 b,«.

§ 10

I lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1192 af 11. oktober 2007, som ændret ved § 7 i lov nr. 513 af 6. juni 2006 og § 3 i lov nr. 1534 af 19. december 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 a, og 3 a-5 b« til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 h og 3 a-5 b«.

§ 11

I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1286 af 8. november 2007, som ændret bl.a. ved § 6 i lov nr. 335 af 7. maj 2008 og § 7 i lov nr. 527 af 17. juni 2008 og senest ved § 3 i lov nr. 98 af 10. februar 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 14, stk. 1, indsættes som nr. 11:

»11) Ved fusion af vand- og spildevandsforsyningsselskaber omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 h.«

2. Efter § 14 k indsættes:

»§ 14 l. Ved omdannelse af vandforsyningsselskaber henholdsvis spildevandsforsyningsselskaber omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 h, til aktieselskaber, finder bestemmelserne i kapitel 1 bortset fra § 6 tilsvarende anvendelse. § 13 finder ligeledes tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Underskud fra tidligere indkomstår kan uanset § 8, stk. 6, bringes til fradrag i det modtagende selskabs indkomstopgørelse efter ligningslovens § 15, hvis forsyningsselskabets aktiver og gæld som helhed overdrages til et af forsyningsselskabet ejet eller oprettet aktieselskab, hvori forsyningsselskabet ejer hele aktiekapitalen. Det er en betingelse, at aktieselskabet ikke tidligere har drevet erhvervsmæssig virksomhed.«

3. I § 15 a indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Bestemmelserne i dette kapitel finder tilsvarende anvendelse ved spaltning af vand- og spildevandsforsyningsselskaber omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 h, hvis det eller de modtagende selskaber beskattes efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, eller § 1, stk. 1, nr. 2 h.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 7.

4. I § 15 c indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Bestemmelserne i dette kapitel finder tilsvarende anvendelse for vand- og spildevandsforsyningsselskaber omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 h, hvis det modtagende selskab beskattes efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, eller § 1, stk. 1, nr. 2 h.«

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 6 og 7.

§ 12

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005, som ændret bl.a. ved § 7 i lov nr. 1414 af 21. december 2005, § 9 i lov nr. 515 af 7. juni 2006 og § 7 i lov nr. 335 af 7. maj 2008 og senest ved § 1 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 65, stk. 1, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1, 2, 2 e og 4,« til: »§ 1, stk. 1, nr. 1, 2, 2 e, 2 h og 4,«.

§ 13

I konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1011 af 4. oktober 2006, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 521 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 2 ændres »2 d-2 g« til: »2 d-2 h«.

§ 14

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 176 af 11. marts 2009, som ændret ved § 13 i lov nr. 1587 af 20. december 2006 og § 13 i lov nr. 275 af 7. april 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 7 Z ændres »kloakforsyningsselskaber« til: »spildevands- og vandforsyningsselskaber«, og »kloakforsyningen« ændres til: »spildevands- og vandforsyningen«.

§ 15

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 19. september 2006, som ændret bl.a. ved § 11 i lov nr. 335 af 7. maj 2008 og senest ved § 3 i lov nr. 1343 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 4 a, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1, 2, 2 e, eller 4,« til: »§ 1, stk. 1, nr. 1, 2, 2 e, 2 h eller 4,«.

2. I § 4 a, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1, 2, 2 e, eller 4,« til: »§ 1, stk. 1, nr. 1, 2, 2 e, 2 h eller 4,«.

§ 16

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2010, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 5, nr. 2, og §§ 18, 19 og 20 træder i kraft den 1. juli 2009.

§ 17

Underskud opgjort efter almindeligt anerkendte regnskabsmæssige principper, der er opstået i regnskabsåret før overgangen til skattepligt, og som indregnes i det følgende regnskabsårs priser efter et hvile i sig selv-princip, jf. § 52 a i lov om vandforsyning og § 1, stk. 4, og § 5, stk. 1, i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det første indkomstår under skattepligt.

§ 18

Ved kommuners overdragelse af fast ejendom til et af kommunen helt eller delvis ejet aktie- eller anpartsselskab, der sker som led i gennemførelsen af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, beregnes tinglysningsafgift efter tinglysningsafgiftslovens § 7, stk. 1, såfremt ejerskiftet er tinglyst senest den 31. december 2010.

§ 19

Direkte eller indirekte forbrugerejede vand- eller spildevandsforsyningsvirksomheder, der senest den 31. december 2009 overtager og viderefører vand- eller spildevandsforsyningsvirksomhed, der hidtil har været drevet af en kommune, skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ikke medregne et beløb svarende til den ved overførslen teknisk opgjorte egenkapital, som virksomheden modtager vederlagsfrit i forbindelse med overførslen af vand- eller spildevandsforsyningsvirksomheden. Ved overførslen finder reglerne i selskabsskattelovens § 5 D anvendelse.

§ 20

Vandforsyninger, der er omfattet af selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4, og som fra den 1. januar 2010 omfattes af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 h, kan i 2010 overdrages til et selskab med begrænset ansvar omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller nr. 2 h, uden skattemæssige konsekvenser for overdrager, hvis overdragelsen sker til handelsværdi. Det er en betingelse, at overdrager beslutter at tillægge overdragelsen virkning fra den 1. januar 2010, og at selskabets regnskabsår løber fra denne dato. Selskabsskattelovens § 5 D finder anvendelse på de modtagne aktiver og passiver, og indtægter og udgifter, som må anses for at vedrøre selskabet, hvis overdragelsen rent faktisk var sket den 1. januar 2010, medregnes ved selskabets indkomstopgørelse. Hvis overdragelsen sker til et aktie- eller anpartsselskab, der allerede er registreret, er det en betingelse, at selskabet er stiftet senest den 1. januar 2010, at selskabet ikke forud for det tidspunkt, hvor overdragelsen finder sted, har drevet erhvervsmæssig virksomhed, og at hele selskabets egenkapital fra stiftelsen har henstået som et ubehæftet kontant indestående i et pengeinstitut. Herudover er det en betingelse, for at overdragelsen kan tillægges tilbagevirkende kraft, at selskabet senest 1 måned efter overdragelsen af vandforsyningen indsender genpart til selskabets skatteansættende myndighed af de dokumenter, der i selskabslovgivningen er foreskrevet udarbejdet i forbindelse med stiftelsen af det selskab, hvortil vandforsyningen overdrages, og dokumentation for, at selskabet er anmeldt til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, eller at overdragelsen til et allerede registreret selskab har fundet sted. Skattepligten for selskabet indtræder den 1. januar 2010.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Troels Lund Poulsen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (vandrammedirektivet), (EF-Tidende 2000 nr. L 327, s. 1).