Links til EU direktiver, jf. note 1
32008L0098
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og andre love1)

(Ny organisering af affaldssektoren)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006, som ændret ved § 1 i lov nr. 172 af 12. marts 2008, § 1 i lov nr. 173 af 12. marts 2008, § 1 i lov nr. 507 af 17. juni 2008, § 10 i lov nr. 508 af 17. juni 2008, lov nr. 509 af 17. juni 2008, § 27 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 2 i lov nr. 97 af 10. februar 2009 og lov nr. 251 af 31. marts 2009, foretages følgende ændringer:

1. Fodnote 1 til lovens titel affattes således:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EF-fuglebeskyttelsesdirektivet), (EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1), som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 363, side 368), dele af Rådets direktiv nr. 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet), (EF-Tidende 1985 nr. L 175, side 40), som ændret senest ved Rådets og Europa-Parlamentets direktiv nr. 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse, (EU-Tidende 2003 nr. L 156, side 17), Rådets direktiv 91/156/EØF af 18. marts 1991 om ændring af direktiv 75/442/EØF om affald, (EF-Tidende 1991 nr. L 78, side 32), Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget, (EF-Tidende 1991 nr. L 375, side 1), som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 363, side 368), dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet), (EF-Tidende 1992 nr. L 206, side 7), som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1882/2003/EF af 29. september 2003, (EU-Tidende 2003 nr. L 284, side 1), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald, (EF-Tidende 1994 nr. L 365, side 10), Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, (EF-Tidende 1996 nr. L 257, side 26), Rådets direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, (EF-Tidende 1997 nr. L 10, side 13), Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald, (EF-Tidende 1999 nr. L 182, side 1), dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer, (EF-Tidende 2000, nr. L 269, side 34), dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (vandrammedirektivet), (EF-Tidende 2000 nr. L 327, side 1), dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), (EU-Tidende 2003 nr. L 37, side 24), direktiv 2003/108/EF af 8. december 2003 om ændring af direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), (EU-Tidende 2003 nr. L 345, side 106)¸ dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader, (EU-Tidende 2004 nr. L 143, side 56), dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF, (EU-Tidende 2006 nr. L 266, side 1) og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver, (EU-Tidende 2008 nr. L 312, side 3).«

2. I § 1, stk. 2, nr. 5, og § 51, stk. 1 og 4, ændres »affaldsbortskaffelse« til: »affaldshåndtering«.

3. I § 2, stk. 1, nr. 3, ændres »eller bortskaffelse« til: »eller ved den senere håndtering som affald«.

4. I § 4, stk. 2, ændres »bortskaffelse af spildevand og affald« til: »bortskaffelse af spildevand og håndtering af affald«.

5. I § 5, stk. 2, nr. 2, ændres »genanvendelse« til: »genbruge eller genanvende«.

6. I § 5, stk. 2, nr. 3, ændres »bortskaffelse« til: »behandling«.

7. I § 5, stk. 3, ændres »bortskaffelsen« til: »affaldshåndteringen« og »affaldsbortskaffelsen« til: »affaldshåndteringen«.

8. § 7, stk. 3, nr. 2 og 3, affattes således:

»2) at personale, der betjener bestemte forurenende anlæg, skal have bevis for at have modtaget undervisning i miljømæssig og teknisk forsvarlig drift af anlæggene, herunder om undervisningens indhold og om kravene til opnåelse af beviset,

3) særlig uddannelse og vandelsvurdering af de i nr. 1 og 2 nævnte personkategorier, der arbejder med risikobetonede processer, eller som har ansvar for oplagring og håndtering af stoffer, og«

9. I § 7, stk. 3, indsættes som nr. 4:

»4) at der i virksomheder, der forestår indsamling af genanvendeligt erhvervsaffald, skal være mindst en person med ledelsesansvar for indsamlingen, som skal have bevis for at kunne forestå indberetning af data og miljømæssig forsvarlig håndtering af affaldet, herunder om krav om undervisning og om opnåelse af bevis.«

10. I § 9, stk. 1, ændres »pante-« til: »pant-«.

11. I § 9, stk. 1, og § 10, stk. 1, ændres »bortskaffelsen« til: »håndteringen som affald«.

12. I § 9, stk. 2, ændres »panteordninger« til: »pantordninger«.

13. I § 9, stk. 3, ændres », genanvendelse eller bortskaffelse« til: »eller affaldsbehandling«.

14. I § 9 a, stk. 1, nr. 7, og § 9 b, nr. 2, udgår »indsamling og«.

15. I § 9 a, stk. 1, nr. 7, og § 9 b, nr. 2, indsættes efter »emballager«: »som affald«.

16. I § 9 h, stk. 1, ændres »affaldsbortskaffelse« til: »affaldshåndtering«, og »genanvendt eller særskilt håndteret« ændres til: »genbrugt, genanvendt eller på anden måde særskilt håndteret«.

17. I § 9 l, stk. 4, indsættes efter »særskilt håndtering af«: »affald af«.

18. I § 9 n, stk. 3, ændres »genvundet eller nyttiggjort« til: »genanvendt eller på anden måde nyttiggjort som affald«.

19. § 9 u, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer skal finansiere den kommunale indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer samt udgifter i forbindelse med opkrævning og udbetaling af betalingen, herunder etablering af systemer, vedligeholdelse, drift og administration af opkrævning og udbetaling«

20. I § 9 u, stk. 2, 2. pkt., udgår »til indsamlingen«.

21. I § 9 u indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om indbetaling, angivelse og opkrævning af betalingen efter stk. 2, herunder regler om registrering, betalingsperiode, tilbagebetaling, renter og klage m.v., samt at indbetaling skal ske elektronisk. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om videregivelse til den private organisation, jf. § 9 ø, af oplysninger indberettet i forbindelse med indbetaling.

Stk. 4. Hvis der i medfør af § 80, stk. 1, fastsættes regler om, at indbetaling skal ske til told- og skatteforvaltningen, kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om indbetaling og angivelse, herunder at indbetaling skal ske elektronisk.«

Stk. 3-7 bliver herefter stk. 5-9.

22. I § 9 v, stk. 3, ændres »jf. § 9 u, stk. 4« til: »jf. § 9 u, stk. 6«.

23. I § 9 x, stk. 1, ændres »genvindingsordninger« til: »genanvendelsesordninger«, og »genvindingen af batterier og akkumulatorer« ændres til: »genanvendelsen af udtjente batterier og akkumulatorer«.

24. I § 9 x, stk. 4, ændres »genvinding« til: »genanvendelse«.

25. I § 9 y, stk. 1, ændres »genvundet eller nyttiggjort« til: »genanvendt eller på anden måde nyttiggjort«.

26. I § 9 y, stk. 2, ændres »§ 9 u, stk. 5« til: »§ 9 u, stk. 7«.

27. I § 9 ø, stk. 2, nr. 1, ændres »jf. § 9 u, stk. 4« til: »jf. § 9 u, stk. 6«.

28. § 9 ø, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Afgørelser truffet af en privat organisation i henhold til stk. 1 kan af den, afgørelsen retter sig imod, påklages til miljøministeren. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være skriftlig og skal indgives til ministeren. En klage har ikke opsættende virkning, medmindre ministeren bestemmer andet.«

29. I § 10, stk. 4, ændres »bortskaffer« til: »håndterer som affald«, og »bortskaffelse« ændres til: »håndtering som affald«.

30. I § 13 a, nr. 5, ændres »bortskaffelsen« til: »håndteringen«.

31. I § 39 a, stk. 1, ændres »deponering af« til: »anden håndtering af«.

32. § 43 affattes således:

»§ 43. Enhver, der frembringer, opbevarer, sorterer eller håndterer affald, er ansvarlig for, at der ikke opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord.«

33. I § 44, stk. 1, ændres »bortskaffelse af affald, herunder om anmeldelse, sortering, opbevaring, indsamling, transport, behandling, oparbejdning af affald« til: »klassificering, håndtering, sortering og opbevaring af affald samt mærkning af indsamlingsmateriel og pligt til at anvende mærkning samt«.

34. I § 44 indsættes som stk. 4-6:

»Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte regler om

1) godkendelse som indsamlingsvirksomhed for genanvendeligt erhvervsaffald, herunder hvilke oplysninger en ansøgning om godkendelse skal indeholde samt på hvilke vilkår en godkendelse kan meddeles, og om hvordan ansøgningen skal ske, og

2) overdragelse af virksomheders ansvar for håndtering af genanvendeligt erhvervsaffald og indberetning af data til en tilmeldt og godkendt indsamlingsvirksomhed for genanvendeligt erhvervsaffald, herunder om overdragelsesaftalens udformning og indhold.

Stk. 5. Miljøministeren kan endvidere fastsætte regler om, at godkendelse efter stk. 4, nr. 1, kan nægtes og tilbagekaldes, såfremt den pågældende gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelighed. Afgørelse om tilbagekaldelse skal indeholde oplysning om adgangen til at begære en tilbagekaldelse indbragt for domstolene og om fristen herfor og om, at indbringelse vil have opsættende virkning.

Stk. 6. Miljøministeren kan bestemme, at en virksomhed skal have eneret til at forestå behandlingen af en bestemt affaldsfraktion. En eneret kan gives for en periode på indtil 6 år ad gangen.«

35. § 45 affattes således:

»§ 45. Kommunalbestyrelsen forestår håndteringen af affald, medmindre andet er fastsat i loven eller i regler udstedt i medfør af loven.

Stk. 2. Miljøministeren fastsætter regler om kommunale affaldsordninger, herunder om

1) kommunalbestyrelsens pligt til at anvise behandlingsmuligheder for affald,

2) kommunalbestyrelsens pligt til at forestå indsamling og behandling af affald,

3) kommunalbestyrelsens pligt til at give adgang til genbrugspladser i kommunen, herunder pligten til at begrænse denne adgang, og foretage brugerundersøgelser og

4) borgeres, grundejeres og virksomheders pligt til at benytte kommunale affaldsordninger.

Stk. 3. Når en kommunal indsamlingsordning er etableret, må indsamling af det af ordningen omfattede affald kun finde sted ved kommunalbestyrelsens foranstaltning eller bemyndigelse.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fastsætter i et regulativ forskrifter om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v.

Stk. 5. Miljøministeren kan fastsætte regler om regulativer omfattet af stk. 4. Miljøministeren kan herunder fastsætte regler om udformning, indhold, indberetning og offentliggørelse af regulativer samt om indberetningsform.

Stk. 6. Stk. 3 finder ikke anvendelse på indsamlingsordninger for genanvendeligt erhvervsaffald. Producenter og importører af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. § 9 i, og producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer, jf. § 9 t, er endvidere uanset stk. 3 berettiget til individuelt eller kollektivt at etablere tilbagetagningsordninger for affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger og for udtjente bærbare batterier og akkumulatorer i overensstemmelse med regler udstedt efter § 44.

Stk. 7. Miljøministeren kan fastsætte regler om borgeres, grundejeres og virksomheders pligt til at benytte en tilbagetagningsordning etableret i henhold til stk. 6.«

36. I § 45 a indsættes efter »at«: »dokumentation,«.

37. I § 45 b ændres »Ministeren« til: »Miljøministeren«.

38. § 45 c ophæves.

39. Efter § 45 c indsættes:

»§ 45 d. Miljøministeren kan fastsætte regler om oprettelse af registre over

1) virksomheder, der indsamler affald,

2) affaldstransportører,

3) anlæg, der behandler genanvendeligt erhvervsaffald,

4) forhandlere og mæglere af affald og

5) personer, der har bevis for at kunne forestå indberetning af data og miljømæssig forsvarlig håndtering af affaldet, jf. § 7, stk. 3, nr. 4.

Stk. 2. Miljøministeren kan endvidere fastsætte regler om virksomheders, anlægs, transportørers, forhandleres og mægleres og personers pligt til at tilmelde sig registrene og om deres pligt til at indberette oplysninger hertil, herunder formen herfor.«

40. I § 46 ændres », behandles og bortskaffes« til: »og håndteres«.

41. Efter § 46 indsættes:

»§ 46 a. Miljøministeren fastsætter regler om etablering af et register over oplysninger om eksisterende affaldsmængder og om affaldets håndtering.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om krav til anmeldelse, dokumentation og oplysninger om affald, herunder om myndigheders, borgeres, grundejeres, virksomheders, ejeres, køberes, sælgeres og eksportørers pligt til at foretage anmeldelse af, dokumentere og afgive oplysninger om affald, herunder i sager om klassificering af affald samt foretage undersøgelser af affald for egen regning.

Stk. 3. Miljøministeren fastsætter regler om kommunalbestyrelsens pligt til at indsamle og registrere oplysninger om eksisterende og planlagte affaldsanlæg, herunder behandlings- og deponeringsanlæg, jf. dog stk. 2.

§ 46 b. Miljøministeren fastsætter regler om, at kommunale anlæg, der er godkendt til behandling af genanvendeligt affald og godkendt og sat i drift inden den 26. februar 2009, fortsat kan behandle genanvendeligt erhvervsaffald.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte de nærmere vilkår for driften af de i stk. 1 nævnte anlæg, herunder vilkår om regnskabsmæssig adskillelse.«

42. § 47, stk. 1, ophæves.

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 1-3.

43. I § 47, stk. 2, der bliver stk. 1, ændres »bortskaffelsen af affaldet« til: »håndteringen af affald«

44. I § 47, stk. 2, der bliver stk. 1, indsættes efter »kommunen«: », dog ikke for genanvendeligt erhvervsaffald bortset fra affald, der afleveres på genbrugspladser i kommunen, og affald produceret af kommunale virksomheder og institutioner«.

45. § 48 affattes således:

»§ 48. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte gebyrer til dækning af udgifter, herunder udgifter efter stk. 8, til

1) planlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger, jf. dog § 50 a,

2) indsamling og registrering af oplysninger, jf. § 46 a, og

3) forskudsvis dækning af planlagte investeringer på affaldsområdet, jf. dog stk. 9 og § 50 a.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter dog ikke gebyrer, jf. stk. 1, for indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer, jf. § 9 u, stk. 1 og 2.

Stk. 3. Der skal fastsættes særskilt gebyr for hver affaldsordning baseret på de udgifter, som er opgjort i kommunalbestyrelsens regnskab. Kommunalbestyrelsen skal på anmodning udlevere oplysninger om beregningen af gebyret for hver ordning.

Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte regler om principper for fastsættelse og opkrævning af gebyrer, herunder regler om fritagelse og dokumentation for gebyrets sammensætning.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 6. Gebyrer efter stk. 1 skal, for så vidt angår husholdninger, opkræves hos den, der har tinglyst adkomst på ejendommen. Beløbene har samme fortrinsret i ejendommen som offentlige skatter og afgifter.

Stk. 7. Gebyrer efter stk. 1 skal, for så vidt angår virksomheder, opkræves hos den i CVR-registeret registrerede ejer af virksomheden.

Stk. 8. Miljøministeren opkræver et gebyr hos kommunalbestyrelsen til dækning af udgifter til drift, vedligeholdelse og administration af nationale digitale systemer for affaldsdata og for udarbejdelse af affaldsregulativer.

Stk. 9. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1, nr. 3, nævnte henlæggelser til planlagte investeringer, herunder vilkår om sammenhæng til affaldsplaner og om kommunalbestyrelsens beslutning om henlæggelser på baggrund af konkrete, planlagte og budgetterede investeringer og deres finansiering.«

46. I § 49, stk. 1 og 2, og § 54 d, stk. 1, ændres »affaldsbortskaffelse« til: »affaldshåndtering«.

47. Efter § 50 b indsættes:

»Regnskaber for og benchmarking af forbrændings- og deponeringsanlæg

§ 50 c. Ejere af affaldsforbrændingsanlæg og deponeringsanlæg skal aflægge funktionsopdelte regnskaber for anlæggene. Hvis ejeren foruden affaldsforbrændings- eller deponeringsvirksomhed driver andre aktiviteter, skal ejeren aflægge særskilte regnskaber for henholdsvis affaldsforbrændings- og deponeringsaktiviteten.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om regnskabsføring og budgettering for affaldsforbrændings- og deponeringsanlæggenes aktiviteter, herunder at der skal udarbejdes årsrapporter for affaldsforbrændings- og deponeringsanlæg, som revideres og offentliggøres i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven.

Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om beregning af driftsmæssige afskrivninger, om regnskabsmæssig adskillelse mellem forskellige aktiviteter og om opgørelse af åbningsbalance, herunder værdiansættelsen af anlæggenes aktiver.

§ 50 d. Forbrændings- og deponeringsanlæg skal årligt benchmarkes på baggrund af oplysninger om anlæggets miljø-, service-, driftsforhold og økonomiske forhold.

Stk. 2. Miljøministeren fastsætter regler om benchmarkingens indhold og udformning, herunder om, hvilke oplysninger der skal registreres, om opgørelses- og målemetoder og om pligt for ejere af forbrændings- og deponeringsanlæg til at afgive oplysninger samt frister for indberetning. Miljøministeren kan endvidere fastsætte regler om indhentning af oplysninger til brug for benchmarking.

Stk. 3. Miljøministeren kan beslutte, at indberetning skal ske ved brug af særlige skemaer eller formularer.

Stk. 4. Miljøministeren fastsætter regler om offentliggørelse af resultaterne af benchmarking.«

48. I § 53, stk. 1, ændres »affaldsbortskaffelse« til: »affaldshåndtering« og »varens bortskaffelse« til: »håndtering af materialet, produktet eller varen som affald«.

49. I § 53 a, stk. 1, ændres »bortskaffelse« til: »håndtering«.

50. I § 53 b ændres »eller bortskaffer, herunder indsamler, forarbejder eller forbrænder,« til: », indsamler, forarbejder eller håndterer som affald«.

51. §§ 55 a og b ophæves.

52. I § 56, stk. 3, udgår to steder », § 55 a«.

53. I § 58, stk. 1, ændres »affaldsbehandlings- og deponeringsanlæg« til: »affaldshåndterings- og deponeringsanlæg«.

54. § 86 affattes således:

»§ 86. Tilsynsmyndighederne kan hos andre offentlige myndigheder indhente de oplysninger, der er nødvendige for at udføre tilsyns- eller andre opgaver efter denne lov. Tilsynsmyndighederne kan i forbindelse hermed foretage sammenstilling og samkøring af oplysninger, herunder personoplysninger, i kontroløjemed.«

55. I § 110, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 45, stk. 4« til: »§ 45, stk. 3«.

56. I § 110, stk. 1, nr. 13, udgår », § 55 b«.

57. I § 110, stk. 3, ændres »§ 45, stk. 2, 3 og 6« til: »§ 45, stk. 2, 3, 5 og 7«, og »§ 45 c,« ændres til: »§ 45 d, § 46 a, stk. 2, § 46 b,«.

58. I § 110, stk. 3, ændres »§ 47, stk. 3,« til: »§ 47, stk. 2,«.

59. I § 110, stk. 3, indsættes efter »§ 50 a, stk. 3,«: »§ 50 c, § 50 d,«.

§ 2

I lov nr. 506 af 7. juni 2006 om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet, som ændret ved § 100 i lov nr. 1572 af 20. december 2006, foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 2, nr. 7, ophæves.

Nr. 8-18 bliver herefter nr. 7-17.

§ 3

I lov nr. 541 af 24. juni 2005 om forpligtende kommunale samarbejder, som ændret ved § 17 i lov nr. 506 af 7. juni 2006 og § 98 i lov nr. 1572 af 20. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, nr. 3, litra g, ophæves.

Litra h-r bliver herefter litra g-q.

2. I § 1, stk. 2, nr. 3, litra q, der bliver litra p, ændres »litra a-n og r« til: »litra a-m og q«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2009, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. § 9 u, stk. 2, 1. pkt., § 9 u, stk. 3 og 4, og § 9 ø, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse som affattet ved denne lovs § 1, nr. 19, 21 og 28, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 3. §§ 2 og 3 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 4. § 47, stk. 2, § 48, § 50 c, stk. 1, og § 50 d, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse som ændret henholdsvis affattet ved denne lovs § 1, nr. 44, 45 og 47, træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 5. Regler, der er udstedt efter § 45 c i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006, opretholdes, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt i medfør af denne lov. Overtrædelse af reglerne straffes efter de hidtil gældende regler.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Troels Lund Poulsen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver, (EU-Tidende 2008 nr. L 312, side 3).