Den fulde tekst

Lov om ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love

(Forenkling af reglerne om opkrævning af arbejdsmarkedsbidrag og konsekvensændringer som følge af Forårspakke 2.0 m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Skatteministeriet

§ 1

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005, som ændret bl.a. ved § 7 i lov nr. 1414 af 21. december 2005, § 14 i lov nr. 404 af 8. maj 2006, § 9 i lov nr. 515 af 7. juni 2006, § 3 i lov nr. 1577 af 20. december 2006, § 3 i lov nr. 345 af 18. april 2007, § 2 i lov nr. 538 af 6. juni 2007, § 7 i lov nr. 540 af 6. juni 2007, § 7 i lov nr. 1235 af 24. oktober 2007, § 6 i lov nr. 521 af 17. juni 2008, § 1 i lov nr. 522 af 17. juni 2008, § 1 i lov nr. 531 af 17. juni 2008, § 3 i lov nr. 906 af 12. september 2008 og § 109 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og senest ved § 1 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, 5. pkt., og stk. 4, 1. pkt., udgår »skat efter lov om«.

2. I § 4, stk. 2, ændres »afsnit III og efter personskatteloven« til: »afsnit III, personskatteloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag«.

3. § 5 B, stk. 1, nr. 6, affattes således:

»6) Obligatoriske udenlandske sociale bidrag, når den pågældende er omfattet af social sikringslovgivning i fremmed stat i medfør af De Europæiske Fællesskabers forordninger om social sikring for arbejdstagere, selvstændigt erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, eller er omfattet af udenlandsk social sikringslovgivning i medfør af en mellemfolkelig aftale, som Danmark har tiltrådt.«

4. § 5 B, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

5. I § 23, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »skatter«: », bortset fra arbejdsmarkedsbidraget,«.

6. I § 25 A, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§§ 2-4,«: »samt ved opgørelsen af den arbejdsmarkedsbidragspligtige indkomst«.

7. I § 25 A, stk. 3, 1. pkt., ændres »117.950 kr.,« til: »215.500 kr. (2010-niveau),«.

8. I § 25 A, stk. 3, 1. pkt., ændres »og personlig indkomst« til: », personlig indkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst«.

9. I § 25 A, stk. 3, 3. pkt., udgår »på 117.950 kr.«

10. I § 25 A, stk. 5, ændres »og den personlige indkomst« til: », den personlige indkomst og den arbejdsmarkedsbidragspligtige indkomst«.

11. § 25 A, stk. 7, 1. pkt., affattes således:

»En lønaftale mellem ægtefæller, der begge deltager i driften af den ene ægtefælles eller begges erhvervsvirksomhed, kan tillægges skattemæssig virkning, hvis pligterne efter denne lov og lov om arbejdsmarkedsbidrag til at indeholde og indbetale A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt beløb, som skal indeholdes efter reglerne i § 10 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, overholdes.«

12. I § 25 A, stk. 8, 2. pkt., ændres »og kapitalindkomst« til: », kapitalindkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst«.

13. I § 41, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »§§ 43-49,«: » ved indeholdelse efter reglerne i §§ 49 A-49 D,«.

14. § 41, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Foreløbige beløb, der tilsvares ved indeholdelse efter reglerne i §§ 43-49, benævnes A-skat Foreløbige beløb, som tilsvares ved indeholdelse efter reglerne i §§ 49 A-49 D, benævnes indeholdt arbejdsmarkedsbidrag Arbejdsmarkedsbidrag, som tilsvares i henhold til skattebillet, benævnes foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag Skattepligtig indkomst, hvori A-skat skal indeholdes, benævnes A-indkomst Skattepligtig indkomst, hvori arbejdsmarkedsbidrag skal indeholdes eller svares i henhold til skattebillet, benævnes arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst Skattepligtig indkomst, hvori der hverken skal indeholdes A-skat eller den i afsnit VI omhandlede udbytteskat eller royaltyskat, benævnes B-indkomst Foreløbige beløb, der tilsvares i henhold til skattebillet af B-indkomst, benævnes B-skat«

15. I § 45, stk. 2, indsættes efter »A-skat«: »og arbejdsmarkedsbidrag«.

16. I § 48, stk. 6, 1. pkt., indsættes efter »skatter,«: »bortset fra arbejdsmarkedsbidrag,«.

17. I § 48, stk. 7, ændres »60 pct.« til: »55 pct.«

18. I § 48 B, stk. 2, ændres »§ 8 M, stk. 4« til: »§ 8 M, stk. 5«.

19. § 48 E, stk. 3, nr. 5, affattes således:

»5) vederlaget i penge i henhold til ansættelseskontrakten som et gennemsnit inden for samme kalenderår udgør et grundbeløb på mindst 69.300 kr. (2010-niveau) om måneden, hvilket reguleres efter personskattelovens § 20, hvortil kommer bidrag efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. dog stk. 5.«

20. § 48 F, stk. 1, 6. pkt., affattes således:

»Indkomstskattepligten af vederlaget er endeligt opfyldt ved erlæggelse af A-skat og arbejds-markedsbidrag, jf. dog stk. 3 og 4.«

21. I § 48 F, stk. 4, 3. pkt., og stk. 6, 3. pkt., indsættes efter »foreløbig skat«: », jf. stk. 13«.

22. I § 48 F, stk. 8, 1. pkt., ændres »og 4« til: »og 5«.

23. I § 48 F indsættes som stk. 13:

»Stk. 13. Er indeholdelse af skat sket med et for lavt beløb, skal det manglende beløb modregnes i eventuel overskydende skat, jf. § 62, stk. 1. Er indeholdelsen af skat sket med et for stort beløb, modregnes dette i eventuel restskat efter § 61, stk. 1. Fører modregning efter 1. og 2. pkt. til et samlet overskydende beløb, udbetales dette med procentgodtgørelse efter § 62, stk. 2. Fører modregning efter 1. og 2. pkt. til et samlet resterende beløb, opkræves dette med tillæg af rente beregnet efter § 61, stk. 2, i henhold til fristerne i § 61, stk. 4. Bestemmelserne i § 62, stk. 3, 2. og 3. pkt., § 62 A, stk. 1, 3. pkt., § 62 A, stk. 2, 2. pkt., § 62 A, stk. 3, 2. og 3. pkt., og § 62 A, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.«

24. Efter § 49 indsættes:

»§ 49 A. Den arbejdsmarkedsbidragspligtige indkomst, for hvilken der foretages indeholdelse af arbejdsmarkedsbidrag, omfatter vederlag m.v. som nævnt i § 43, stk. 1.

Stk. 2. Den arbejdsmarkedsbidragspligtige indkomst, for hvilken der foretages indeholdelse af arbejdsmarkedsbidrag, omfatter ud over de indkomster, som er nævnt i stk. 1, følgende vederlag m.v., i det omfang vederlagene er gjort til A-indkomst efter § 43, stk. 2:

1) Den skattepligtige værdi af privat anvendelse af bil efter ligningslovens § 16, stk. 4, der helt eller delvis vederlagsfrit stilles til rådighed som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt.

2) Den skattepligtige værdi af fri sommerbolig omfattet af ligningslovens § 16, stk. 5, 2.-4. og 8. pkt.

3) Den skattepligtige værdi af fri lystbåd omfattet af ligningslovens § 16, stk. 6, 2.-4. og 9. pkt.

4) Den skattepligtige værdi af fri helårsbolig omfattet af ligningslovens § 16, stk. 9, bortset fra de i § 16, stk. 9, 13. pkt., nævnte tilfælde.

5) Den skattepligtige værdi af aktier, tegningsretter til aktier eller køberetter til aktier omfattet af ligningslovens § 16 eller § 28, stk. 1 eller 2, jf. statsskattelovens § 4.

6) Den skattepligtige værdi af udbytte i form af rådighed over bil, sommerbolig, lystbåd og helårsbolig omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 6, bortset fra de tilfælde, der er nævnt i ligningslovens § 16, stk. 5, 5. pkt., og § 16, stk. 6, 5. og 8. pkt.

7) Vederlag, honorarer eller anden indkomst for personligt arbejde uden for ansættelsesforhold, som ikke kan henføres til selvstændig erhvervsvirksomhed.

8) Vederlag i penge samt den skattepligtige værdi af fri kost og logi for at være stillet til rådighed for at udføre arbejde her i landet af en virksomhed, der ikke har hjemting her i landet, jf. § 43, stk. 2, litra h.

9) Løn m.v., der udbetales af en arbejdsgiver under lønmodtagerens fravær fra arbejdet på grund af sygdom eller graviditet, barsel og adoption.

10) Multimedier, som stilles til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse, jf. ligningslovens § 16, stk. 3, nr. 3, og stk. 12.

11) Fratrædelsesgodtgørelser, efterbetalinger, efterløns- og pensionslignende ydelser, når disse har sammenhæng med et tidligere tjenesteforhold, lønnet tillidshverv eller erhvervsforhold her i landet.

Stk. 3. Den arbejdsmarkedsbidragspligtige indkomst, for hvilken der skal foretages indeholdelse af arbejdsmarkedsbidrag, omfatter ud over de indkomster, der er nævnt i stk. 1 og 2:

1) Indbetalinger til pensionsordninger som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 19, herunder indbetalinger til Arbejdsmarkedets Tillægspension vedrørende arbejdsgiverbetalte dagpengeydelser i henhold til lov om sygedagpenge, som arbejdsgivere, tidligere arbejdsgivere og offentlige myndigheder foretager.

2) Indbetalinger til Arbejdsmarkedets Tillægspension, som foretages for modtagere af

a) sygedagpenge i henhold til lov om sygedagpenge,

b) barseldagpenge i henhold til barselloven,

c) delpension i henhold til lov om del­pen­sion,

d) førtidspension i henhold til lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension m.v.,

e) kontanthjælp, revalideringsydelse eller ledighedsydelse efter §§ 25, 52 og 74 d i lov om aktiv socialpolitik,

f) ydelser efter §§ 42 og 43 i lov om social service,

g) introduktionsydelse efter § 27 i inte­gra­tions­loven,

h) fleksydelse efter lov om fleksydelse,

i) dagpenge og aktiveringsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

j) godtgørelse i henhold til lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse,

k) efterløn i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

l) uddannelsesgodtgørelse, jobrotationsydelse eller aktiveringsydelse efter § 134, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og

m) jobrotationsydelse efter § 97 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

3) Indbetalinger til en supplerende arbejdsmarkedspension, som er omfattet af § 19, stk. 4, i pensionsbeskatningsloven efter §§ 33 b-33 e i lov om social pension.

4) Indbetalinger, som de kommunale myndigheder foretager til en ordning omfattet af § 19 i pensionsbeskatningsloven for en person, der modtager hjælp efter § 42 i lov om social service.

5) Indbetalinger, som arbejdsgiveren foretager til en pensionsordning i fremmed stat, og som ikke medregnes ved den skattepligtige indkomst som følge af bestemmelser i en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

6) Indbetalinger, der ikke kan henføres til den enkelte ansatte, som en arbejdsgiver foretager til en pensionskasse omfattet af lov om tilsyn med firmapensionskasser eller til en hjælpe- og understøttelsesfond efter reglerne i pensionsbeskatningslovens § 52.

§ 49 B. Arbejdsgivere, hvervgivere m.fl., der udbetaler arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst som nævnt i § 49 A, stk. 1, og stk. 2, nr. 1- 10, opgør ved enhver udbetaling bidragsgrundlaget og beregner bidragets størrelse. Bestemmelserne i §§ 46 og 49 finder tilsvarende anvendelse, jf. dog stk. 2. Indbetalinger som nævnt i § 49 A, stk. 3, nr. 5 og 6, indgår i bidragsgrundlaget efter 1. pkt.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen opgør bidragsgrundlaget og bidragets størrelse for personer med indkomster, som efter § 45 er gjort til B-indkomst, vederlag m.v., der er B-indkomst efter § 44, og vederlag og honorarer m.v. som nævnt i § 49 A, stk. 2, nr. 7, der er B-indkomst. Tilsvarende opgør told- og skatteforvaltningen på grundlag af de oplysninger, der er lagt til grund ved skatteansættelsen, bidragsgrundlaget og beregner bidragets størrelse for sommerbolig, lystbåd, helårsbolig, vederlag i form af aktier, tegningsretter til aktier eller køberetter til aktier, jf. § 49 A, stk. 2, nr. 1-6, og bil, jf. § 49 A, stk. 2, nr. 6.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan med virkning for fremtiden bestemme, at der ikke skal indeholdes arbejdsmarkedsbidrag, eller at indeholdelsen skal ske med en lavere procentsats end efter § 1 i lov om arbejdsmarkedsbidrag, når det er åbenbart, at den bidragspligtige som følge af lempelse eller af anden årsag ikke skal svare arbejdsmarkedsbidrag eller kun skal svare arbejdsmarkedsbidrag med et lavere beløb. Afgørelsen kan begrænses til at angå et bestemt bidragsgrundlag eller bidragsgrundlag, som opgøres for en bestemt periode eller indtil et bestemt maksimalbeløb. Når en sådan afgørelse er truffet, udsteder told- og skatteforvaltningen en erklæring om fritagelse for at indeholde arbejdsmarkedsbidrag.

§ 49 C. For personer, som modtager fratrædelsesgodtgørelser, efterbetalinger, efterløns- og pensionslignende ydelser, når disse har sammenhæng med et tidligere tjenesteforhold, lønnet tillidshverv eller erhvervsforhold her i landet, jf. § 49 A, stk. 2, nr. 11, opgør den arbejdsgiver, hvervgiver m.fl., der foretager udbetaling, bidragsgrundlaget og beregner bidragets størrelse.

§ 49 D. For indbetalinger som nævnt i § 49 A, stk. 3, nr. 1-4, opgør pensionskassen, herunder Arbejdsmarkedets Tillægspension, forsikringsselskabet eller pengeinstituttet, bidragsgrundlaget og beregner bidragets størrelse, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. For indbetalinger omfattet af § 49 A, stk. 3, nr. 1 og 4, foretages den opgørelse, som er nævnt i stk. 1, på grundlag af arbejdsgiverens, den tidligere arbejdsgivers eller den offentlige myndigheds oplysninger om bidragspligtige beløb.

Stk. 3. For indbetalinger omfattet af § 49 A, stk. 3, nr. 2 og 3, foretages den opgørelse, som er nævnt i stk. 1, på grundlag af oplysninger om det bidragspligtige beløb, som gives af den offentlige myndighed eller andre, som foretager indbetaling til Arbejdsmarkedets Tillægspension, livsforsikringsselskabet eller pensionskassen.

Stk. 4. For indbetalinger som nævnt i § 49 A, stk. 3, nr. 1-4, der indbetales til et udenlandsk forsikringsselskab, pensionskasse eller kreditinstitut, som er godkendt af told- og skatteforvaltningen, og som efter tilladelse i et land inden for EU/EØS udøver livsforsikringsvirksomhed, pensionskassevirksomhed eller kreditinstitutvirksomhed dér, opgør arbejdsgiveren, den tidligere arbejdsgiver eller offentlige myndighed bidragsgrundlaget og beregner bidragets størrelse.«

25. § 50 affattes således:

»§ 50. Må det forventes, at den skattepligtige skal svare foreløbig skat af B-indkomst, men ikke af A-indkomst, opkræves den foreløbige skat ved skattebillet. For selvstændigt erhvervsdrivende og for personer, for hvem told- og skatteforvaltningen opgør grundlaget for arbejdsmarkedsbidraget og bidragets størrelse efter § 49 B, stk. 2, opkræves det foreløbige arbejdsmarkedsbidrag ved skattebillet. Den foreløbige skat af B-indkomst beregnes af den forventede B-indkomst nedsat med de fradrag, der må forventes at ville tilkomme den skattepligtige ved den endelige indkomstopgørelse og skatteberegning for det pågældende indkomstår. Tilsvarende beregnes det foreløbige arbejdsmarkedsbidrag, som det må forventes skal tilsvares ved den endelige indkomstopgørelse og skatteberegning for det pågældende år.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte regler om beregning af den foreløbige skat af B-indkomst og det foreløbige arbejdsmarkedsbidrag efter stk. 1.«

26. § 51 affattes således:

»§ 51. Må det forventes, at den skattepligtige både skal have indeholdt A-skat eller arbejdsmarkedsbidrag og samtidig skal betale B-skat eller foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag i henhold til skattebillet, bestemmer told- og skatteforvaltningen, i hvilket omfang den foreløbige skat skal opkræves ved indeholdelse og ved skattebillet. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler herom.«

27. I § 53, stk. 2, 2. pkt., § 59, stk. 1, 1. pkt., og § 60, stk. 1, litra a, indsættes efter »A-indkomst«: »og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst«.

28. § 57 affattes således:

»§ 57. Skatteministeren kan fastsætte regler om de indeholdelsespligtiges pligt til at sikre oplysninger til brug ved indberetning til indkomstregisteret af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, jf. §§ 2-4 i lov om et indkomstregister, herunder pligt til at notere navn og adresse m.v. på modtagere af arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst og A-indkomst, for hvem der ikke er rekvireret skattekort, bikort eller frikort. Skatteministeren kan endvidere fastsætte regler om de indeholdelsespligtiges regnskabsførelse vedrørende udbetaling og godskrivning af A-indkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst samt indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.«

29. I § 58 indsættes efter »B-skat«: »og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag«.

30. § 60, stk. 1, litra j, affattes således:

 
»j)
Beløb efter § 6 i lov om arbejdsmarkedsbidrag.«

31. I § 60, stk. 1, indsættes som litra l:

 
»l)
Beløb efter lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter.«

32. I § 60, stk. 2, ændres »litra k« til: »litra k og l«.

33. I § 60, stk. 2, litra a, ændres »A-indkomst« til: »A-indkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst«.

34. I § 61, stk. 3, 1. pkt., ændres »10.000 kr.« til: »18.300 kr. (2010-niveau)«.

35. I § 61, stk. 3, 1. pkt., ændres »A- eller B-skat« til: »A-skat, B-skat eller arbejdsmarkedsbidrag«.

36. I § 61, stk. 5, 1. pkt., ændres »10.000 kr.« til: »18.300 kr. (2010-niveau)«.

37. § 61, stk. 9, affattes således:

»Stk. 9. Af de skattebeløb, der opkræves eller inddrives for et indkomstår, dækkes indkomstskat forud for ejendomsværdiskat, og arbejdsmarkedsbidrag dækkes forud for A-skat og B-skat.«

38. I § 61 A, 1. pkt., ændres »10.000 kr.« til: »18.300 kr. (2010-niveau)«.

39. I § 61 A indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Grundbeløbet i stk. 1 reguleres efter personskattelovens § 20.«

40. § 62, stk. 2, 4. pkt., affattes således:

»Der ydes ingen godtgørelse for et beløb, som modsvares af nedslaget efter lov om skattenedslag for seniorer og efter lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter.«

41. I § 62, stk. 3, 3. pkt., og § 62 A, stk. 4, 2. pkt., udgår »og eventuelle uforfaldne bidrag efter lov om arbejdsmarkedsbidrag § 15, stk. 1, 1. og 2. pkt«.

42. I § 62 A, stk. 3, 3. pkt., udgår »og eventuelle uforfaldne bidrag efter lov om arbejdsmarkedsbidrag § 15, stk. 1, 1. og 2. pkt«.

43. § 68 affattes således:

»§ 68. Er der ikke sket indeholdelse af A-skat eller arbejdsmarkedsbidrag i A-indkomst eller arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst som erhvervet af en her til landet skattepligtig person, eller er indeholdelse sket med for lavt beløb, skal erhververen straks indbetale det manglende beløb til det offentlige.«

44. I § 73 E, stk. 4, 2. pkt., og stk. 6, 1. og 2. pkt., udgår »og arbejdsmarkedsbidrag«.

45. I § 73 E, stk. 6, 1. pkt., udgår »og arbejdsmarkedsbidraget«.

46. I § 74, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »A-skat,«: »arbejdsmarkedsbidrag,«.

47. § 75, nr. 1, affattes således:

»l) lader sig udbetale A-indkomst eller arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst vidende om, at der ikke i indkomsten er indeholdt A-skat eller arbejdsmarkedsbidrag som påbudt,«

48. I § 75, nr. 2, indsættes efter »§ 48, stk. 6,«: » § 49 B, stk. 3,«.

49. I § 83, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »A-skat«: »og arbejdsmarkedsbidrag«.

50. I § 83, stk. 2, ændres »A-indkomstmodtageren« til: »indkomstmodtageren«, og efter »A-skat« indsættes: »og arbejdsmarkedsbidrag«.

51. § 84 affattes således:

»§ 84. Den indeholdelsespligtige skal skriftligt eller ved andet læsbart medie holde modtageren af A-indkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst underrettet om indeholdelserne efter denne lov. Et pensionsinstitut m.v., der indeholder arbejdsmarkedsbidrag efter § 49 D, underretter for hvert kalenderår den bidragspligtige om størrelsen af arbejdsmarkedsbidraget. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om underretning efter 1. og 2. pkt.«

52. I § 84, stk. 2, udgår »af A-indkomst«.

53. I § 85, stk. 2, litra c, indsættes efter »A-indkomst«: »samt arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst«.

54. I § 86, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »A-indkomst«: »og af arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst«.

55. I § 88, stk. 3, 2. pkt., ændres »og A-skat« til: », A-skat, arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst og arbejdsmarkedsbidrag«.

56. I § 89, 1. pkt., ændres »A-skat eller B-skat« til: »A-skat, B-skat eller arbejdsmarkedsbidrag«.

57. I § 91 ændres »og kapitalindkomst« til: », kapitalindkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst«.

58. I § 94, stk. 1, 2. pkt., ændres »og kapitalindkomsten« til: », kapitalindkomsten og den arbejdsmarkedsbidragspligtige indkomst«.

59. I § 94, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »§§ 6-9«: »og efter lov om arbejdsmarkedsbidrag«.

60. I § 96, stk. 1, ændres »og kapitalindkomst« til: », kapitalindkomst og af den arbejdsmarkedsbidragspligtige indkomst«.

§ 2

I lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003, som ændret bl.a. ved § 51 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, § 16 i lov nr. 404 af 8. maj 2006, § 2 i lov nr. 408 af 8. maj 2006, § 1 i lov nr. 513 af 7. juni 2006, § 9 i lov nr. 1235 af 24. oktober 2007 og § 6 i lov nr. 527 af 17. juni 2008 og senest ved § 4 i lov nr.1344 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Angivelser vedrørende den lov, som er nævnt i bilag 1, liste B, skal indgives til told- og skatteforvaltningen senest den 10. i den første måned efter udløbet af afregningsperioden, jf. dog stk. 6.«

2. I § 2, stk. 6, 1. pkt., udgår »og lov om arbejdsmarkedsbidrag«.

3. I § 2 indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:

»Stk. 8. Pensionskasser, Arbejdsmarkedets Tillægspension, forsikringsselskaber og pengeinstitutter som nævnt i kildeskattelovens § 49 D, stk. 1, indbetaler de forventede bidrag for kalenderåret af pensionsindbetalinger den 1. september, jf. dog kildeskattelovens § 49 D, stk. 4. Indbetaling sker til told- og skatteforvaltningen. Senest den 1. april i året efter udløbet af kalenderåret skal de selskaber m.v., som er nævnt i 1. pkt., indbetale de endelige arbejdsmarkedsbidrag, dog med modregning af de foreløbige arbejdsmarkedsbidrag efter 1. pkt. Overskydende bidrag indbetales til told- og skatteforvaltningen, der tillige forestår eventuel tilbagebetaling af for meget betalt bidrag. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetning m.v. omfattet af 1.-4. pkt.«

Stk. 8 bliver herefter stk. 9.

4. I § 11, stk. 2, 2. pkt., ændres »er filialbestyrer i virksomheden eller« til: »eller er filialbestyrer i virksomheden,«.

5. Bilag 1, liste B, nr. 1, ophæves.

Nr. 2 bliver herefter nr. 1.

§ 3

I lov nr. 403 af 8. maj 2006 om et indkomstregister, som ændret ved § 4 i lov nr. 1534 af 19. december 2007, § 3 i lov nr. 527 af 17. juni 2008 og § 108 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 1, nr. 7, ophæves.

Nr. 8-10 bliver herefter nr. 7-9.

2. § 4, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Skatteministeren fastsætter regler om fristen for indberetning for de i kildeskattelovens § 56 nævnte indeholdelsespligtige, for hvem der er fastsat regler om fremrykket afregning af indeholdt kildeskat efter kildeskatteloven.«

§ 4

I lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1191 af 11. oktober 2007, som ændret ved § 3 i lov nr. 1235 af 24. oktober 2007, § 1 i lov nr. 335 af 7. maj 2008 og § 3 i lov nr. 521 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 40, stk. 7, 5. pkt., ændres »§ 10« til: »§§ 4 og 5«.

§ 5

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 176 af 11. marts 2009, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 392 af 25. maj 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 7 L, stk. 1, affattes således:

»Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst og indkomst omfattet af kildeskattelovens § 48 F, stk. 1-3, medregnes for indkomster omfattet af § 2 i lov om arbejdsmarkedsbidrag ikke beregnede bidrag omfattet af indeholdelsespligten i kildeskattelovens § 49 B.«

2. § 8 M, stk. 1, affattes således:

»Arbejdsmarkedsbidrag af indkomst omfattet af § 2, stk. 1, nr. 2, og §§ 4 og 5 i lov om arbejdsmarkedsbidrag fragår ved opgørelsen af den pågældendes skattepligtige indkomst for det indkomstår, bidraget vedrører. Tilsvarende gælder indkomst omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1, når arbejdsgiveren ikke er indeholdelsespligtig af udbetalt løn, vederlag, honorar m.v. til den ansatte.«

3. § 8 M, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. For personer omfattet af kildeskattelovens § 1 fragår obligatoriske udenlandske sociale bidrag ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, som bidraget vedrører, når den pågældende

1) i henhold til en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst ikke er hjemmehørende i fremmed stat, Grønland eller Færøerne og

2) er omfattet af social sikringslovgivning i fremmed stat i medfør af De Europæiske Fællesskabers forordninger om social sikring for arbejdstagere, selvstændigt erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 finder tilsvarende anvendelse på personer, som i medfør af en mellemfolkelig aftale, som Danmark har tiltrådt, er omfattet af udenlandsk social sikringslovgivning.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

4. I § 8 M, stk. 5, som herefter bliver stk. 6, ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.

§ 6

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1126 af 24. november 2005, som ændret bl.a. ved § 17 i lov nr. 404 af 8. maj 2006 og senest ved § 6 i lov nr. 98 af 10. februar 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., indsættes efter »A-indkomst«: »eller arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, jf. kildeskattelovens § 49 A, stk. 1,«.

2. I § 7, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »modtageren«: »og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, for hvilken der skal foretages indeholdelse efter kildeskattelovens § 49 A, stk. 2«.

3. § 7, stk. 2, nr. 3, affattes således:

»3) Størrelsen af det samlede beløb af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt beløb indeholdt efter reglerne i § 10 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige vedrørende den enkelte modtager.«

4. § 7, stk. 2, nr. 4, affattes således:

»4) Den skatteperiode vedrørende A-skatten og arbejdsmarkedsbidraget, som udbetalingerne eller godskrivningerne skal henføres til.«

5. I § 7, stk. 4, 1. pkt., ændres »den indeholdte A-skat« til: »indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag«.

§ 7

I lov nr. 473 af 17. juni 2008 om skattenedslag for seniorer, som ændret ved § 4 i lov nr. 1341 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

»En person, der i perioden fra og med indkomståret 2010 til og med indkomståret 2016 fylder 64 år, kan for de indkomstår, hvor personen fylder 64 og 65 år, få et nedslag i indkomstskatten efter reglerne i denne lov.«

2. I § 1 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Nedslaget i indkomstskatten sker i form af tilbagebetaling af en del af det betalte arbejdsmarkedsbidrag. Grundlaget herfor er henholdsvis

1) det vederlag m.v. nævnt i § 8, stk. 1, og § 10 i den hidtil gældende lov om arbejdsmarkedsbidrag inklusive bidrag og præmier til pensionsordninger m.v. omfattet af § 18 i pensionsbeskatningsloven, for så vidt angår indkomstårene indtil indkomståret 2011, og

2) de indkomster som nævnt i §§ 2, 4 og 5 i den gældende lov om arbejdsmarkedsbidrag, for så vidt angår indkomstårene fra og med indkomståret 2011.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

3. I § 1, stk. 3, som herefter bliver stk. 4, ændres tre steder »stk. 2« til: »stk. 3« og »§ 8, stk. 1, og § 10 i lov om arbejdsmarkedsbidrag inklusive bidrag og præmier til pensionsordninger m.v. omfattet af § 18 i pensionsbeskatningsloven« til: »stk. 2, nr. 1 og 2,«.

4. I § 2, stk. 1, og § 6, stk. 4, ændres: »§ 8, stk. 1, og § 10 i lov om arbejdsmarkedsbidrag inklusive bidrag og præmier til pensionsordninger m.v. omfattet af § 18 i pensionsbeskatningsloven« til: »§ 1, stk. 2, nr. 1 og 2,«.

5. I § 2, stk. 2, 1. pkt., ændres »(i 1987-niveau) på 311.000 kr.« til: »569.000 kr. (2010-niveau)«.

6. § 2, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Grundbeløbet i 1. pkt. reguleres efter personskattelovens § 20, dog således at det regulerede beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 1.000.«

7. I § 2, stk. 3, 1. pkt., ændres »er omfattet af bidragspligten efter lov om arbejdsmarkedsbidrag« til: »har været omfattet af bidragspligten efter den hidtil gældende lov om arbejdsmarkedsbidrag eller efter lov om arbejdsmarkedsbidrag.«

8. I § 3, 1. pkt., § 7, stk. 1, og stk. 4, nr. 2, § 9, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4, nr. 2, og § 13, 2. pkt., ændres »§ 8, stk. 1, og § 10 i lov om arbejdsmarkedsbidrag inklusive bidrag og præmier til pensionsordninger m.v. omfattet af § 18 i pensionsbeskatningsloven« til: »§ 1, stk. 2, nr. 1 og 2«.

9. I § 3, 1. pkt., ændres »§ 3 i lov om arbejdsmarkedsbidrag« til: »§ 3 i den hidtil gældende lov om arbejdsmarkedsbidrag eller § 1 i lov om arbejdsmarkedsbidrag.«

10. I § 4, stk. 1, 1. pkt., og to steder i stk. 3 og stk. 4, 1. pkt., ændres »§ 1, stk. 2, nr. 1,« til: »§ 1, stk. 3, nr. 1,«.

11. I § 6, stk. 4, 1. pkt., og to steder i 2. pkt. ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

12. I § 7, stk. 3, 1. pkt., ændres »(i 1987-niveau) på 11.300 kr.« til: »20.700 kr. (2010-niveau)«.

§ 8

I lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 908 af 28. august 2006, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 521 af 17. juni 2008 og senest ved § 2 i lov nr. 1343 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 1, ændres »1.420.400 kr.« til: »2.595.100 kr. (2010-niveau).«

2. § 6, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Grundbeløbet i stk. 1 reguleres efter personskattelovens § 20.«

3. I § 10, stk. 1, ændres »83.300 kr.« til: »152.200 kr. (2010-niveau).«

4. § 10, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Grundbeløbet i stk. 1 reguleres efter personskattelovens § 20.«

5. I § 11, stk. 1, 1. pkt., ændres »83.300 kr.« til: »152.200 kr. (2010-niveau).«

6. § 11, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Grundbeløbet i stk. 1 reguleres efter personskattelovens § 20.«

7. Efter § 12 indsættes:

»§ 12 A. Uanset om § 12 finder anvendelse, anses afdødes krav på beløb efter § 1 i lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter for endeligt afgjort med nedsættelsen af den foreløbige skat, jf. kildeskattelovens § 42, med et sådant beløb, der er erlagt før dødsfaldet.«

8. I § 12 A indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Uanset om § 12 finder anvendelse, anses betalingen af afdødes arbejdsmarkedsbidrag i dødsåret for endeligt afgjort med betalingen af de foreløbige arbejdsmarkedsbidrag, der er forfaldet før dødsfaldet efter kildeskattelovens § 50, eller som efter kildeskattelovens § 49 B eller § 49 D skulle indeholdes af indkomst, som afdøde havde optjent før dødsfaldet.«

9. I § 14, stk. 2, 1. pkt., § 14, stk. 3, 1. pkt., § 30, stk. 3, 1. pkt., og § 30, stk. 4, 1. pkt., ændres »1.000 kr.« til: »1.900 kr. (2010-niveau).«

10. § 14, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Grundbeløbet i stk. 2 og 3 reguleres efter personskattelovens § 20.«

11. I § 15, stk. 4, 1. pkt., ændres »17.850 kr.« til: »32.700 kr. (2010-niveau)«.

12. I § 15, stk. 5, 1. pkt., ændres »1.500 kr.« til: »2.800 kr. (2010-niveau)«.

13. § 15, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Grundbeløbet i stk. 4 og 5 reguleres efter personskattelovens § 20.«

14. I § 24, stk. 1, 1. pkt., og § 25, stk. 1, 1. pkt., ændres »83.300 kr.« til: »152.200 kr. (2010-niveau).«

15. § 24, stk. 5, og § 25, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Grundbeløbet i stk. 1 reguleres efter personskattelovens § 20.«

16. I § 30, stk. 2, 1. pkt., ændres »2.800 kr.« til: »5.200 kr. (2010-niveau)«.

17. § 30, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Grundbeløbet i stk. 2-4 reguleres efter personskattelovens § 20.«

18. Efter § 33 indsættes:

»Skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter samt arbejdsmarkedsbidrag

§ 33 A. Afdødes krav på beløb efter § 1 i lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter anses for endeligt afgjort med nedsættelsen af den foreløbige skat, jf. kildeskattelovens § 42, med et sådant beløb, der er erlagt før dødsfaldet.«

19. I § 33 A indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Betalingen af afdødes arbejdsmarkedsbidrag i dødsåret anses for endeligt afgjort med betalingen af de foreløbige arbejdsmarkedsbidragsbeløb, der er forfaldet før dødsfaldet efter kildeskattelovens § 50, eller som efter kildeskattelovens § 49 B eller § 49 D skulle indeholdes af indkomster, som afdøde havde optjent før dødsfaldet.«

20. I § 72, stk. 4, ændres »34.050 kr.« til: »62.300 kr. (2010-niveau).«

21. § 72, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Grundbeløbet i stk. 4 reguleres efter personskattelovens § 20.«

22. I § 74, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 1. pkt., ændres »83.300 kr.« til: »152.200 kr. (2010-niveau)«.

23. § 74, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Grundbeløbet i stk. 2 og 3 reguleres efter personskattelovens § 20.«

24. I § 77 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Afdødes krav på beløb efter § 1 i lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter vedrørende det seneste indkomstår forud for dødsfaldet og vedrørende mellemperioden anses for endeligt afgjort med nedsættelsen af den foreløbige skat, jf. kildeskattelovens § 42, med et sådant beløb, der er erlagt henholdsvis i det seneste indkomstår forud for dødsfaldet og i mellemperioden.«

25. I § 77 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Betalingen af afdødes arbejdsmarkedsbidrag vedrørende det seneste indkomstår forud for dødsfaldet og vedrørende mellemperioden anses for endeligt afgjort med betalingen af de foreløbige arbejdsmarkedsbidragsbeløb, der er forfaldet før dødsfaldet efter kildeskattelovens § 50, eller som efter kildeskattelovens § 49 B eller § 49 D skulle indeholdes af indkomster, som afdøde havde optjent før dødsfaldet.«

26. I § 78 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Afdødes krav på beløb efter § 1 i lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter vedrørende mellemperioden anses for endeligt afgjort med nedsættelsen af den foreløbige skat, jf. kildeskattelovens § 42, med et sådant beløb, der er erlagt før dødsfaldet.«

27. I § 78 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Betalingen af afdødes arbejdsmarkedsbidrag vedrørende mellemperioden anses for endeligt afgjort med betalingen af de foreløbige arbejdsmarkedsbidragsbeløb, der er forfaldet før dødsfaldet efter kildeskattelovens § 50, eller som efter kildeskattelovens § 49 B eller § 49 D skulle indeholdes af indkomster, som afdøde havde optjent før dødsfaldet.«

§ 9

I lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 3. maj 2006, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 98 af 10. februar 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 21, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »og andre former for indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed«: », hvortil kommer skat efter lov om arbejdsmarkedsbidrag«.

§ 10

I lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding, jf. lovbekendtgørelse nr. 413 af 3. maj 2006, som ændret ved § 3 i lov nr. 513 af 7. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 2, indsættes efter »A-indkomst«: »og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst«.

§ 11

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1120 af 10. november 2006, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 347 af 18. april 2007, § 10 i lov nr. 1235 af 24. oktober 2007 og § 1 i lov nr. 1534 af 19. december 2007 og senest ved § 2 i lov nr. 387 af 25. maj 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 15 B, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»Ved opgørelsen af de samlede indbetalinger ses bort fra erlagte arbejdsmarkedsbidrag.«

2. I § 16, stk. 2, 1. pkt., ændres »arbejdsmarkedsbidrag efter lov om arbejdsmarkedsbidrag § 11, stk. 5 og 6« til: »erlagte arbejdsmarkedsbidrag«.

§ 12

I lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk (sømandsbeskatningsloven), som ændret bl.a. ved § 12 i lov nr. 343 af 18. april 2007 og senest ved § 12 i lov nr. 1235 af 24. oktober 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 8, stk. 1-6,« til: »§ 2«, og 2. pkt. ophæves.

§ 13

I lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1159 af 4. oktober 2007, som ændret ved § 4 i lov nr. 521 af 17. juni 2008, § 78 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 10 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 1, litra a og b, ændres »(i 1987-niveau) på 144.500 kr.,« til: »på 264.100 kr. (2010-niveau),«.

2. I § 6 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Grundbeløbet i stk. 1 reguleres efter personskattelovens § 20.«

3. I § 22, stk. 1, ændres »(i 1987-niveau) på 32.100 kr.« til: »på 58.700 kr. (2010-niveau)«.

4. I § 22, stk. 2, ændres »(i 1987-niveau) på 11.200 kr.« til: »på 20.500 kr. (2010-niveau).«

5. I § 22 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Grundbeløbene i stk. 1 og 2 reguleres efter personskattelovens § 20.«

§ 14

I ejendomsværdiskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 912 af 22. august 2008, som ændret ved § 1 i lov nr. 1340 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, 1. pkt., ændres »(i 1987-niveau) 95.550 kr.« til: »174.600 kr. (2010- niveau).«

2. I § 10, 2. pkt., ændres »(i 1987-niveau) 147.000 kr.« til: »268.600 kr. (2010-niveau).«

3. I § 10 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Grundbeløbene i stk. 1 reguleres efter personskattelovens § 20.«

§ 15

I lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, jf. lovbekendtgørelse nr. 1012 af 5. oktober 2006, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1343 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 2, 1. pkt., og stk. 4, 1. pkt., ændres »overstiger 62.300 kr.« til: »overstiger et grundbeløb på 113.900 kr. (2010-niveau).«

2. I § 5, stk. 5, ændres »Beløbsgrænsen« til: »Grundbeløbet«.

§ 16

I lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. lovbekendtgørelse nr. 273 af 17. april 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 6 A, stk. 3, ændres »beløb svarende til overskuddet for regnskabsåret 2003 tillagt 20 mio. kr.,« til: »grundbeløb på 1.768 mio. kr. (2010-niveau),«.

2. I § 6 A, stk. 4, ændres »beløb, svarende til overskuddet for regnskabsåret 2003 tillagt 20 mio. kr.,« til: »grundbeløb,«.

3. § 6 A, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Grundbeløbene i stk. 3 og 4 reguleres efter personskattelovens § 20, dog således at det regulerede beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 1 million.«

§ 17

I lov om lokale totalisatorspil, jf. lovbekendtgørelse nr. 22 af 16. januar 2006, som ændret ved § 13 i lov nr. 513 af 7. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 A, stk. 2, 1. pkt., ændres »10.600 kr.« til: »19.400 kr. (2010-niveau)«.

2. I § 2 A, stk. 2, 2. pkt., ændres »1.500 kr.« til: »2.800 kr. (2010-niveau)«.

3. I § 2 B, stk. 2, 1. pkt., ændres »5.400 kr.« til: »9.900 kr. (2010-niveau)«.

4. I § 2 B, stk. 2, 2. pkt., ændres »7.300 kr.« til: »13.400 kr. (2010-niveau)«.

§ 18

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom (ejendomsavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2006, som ændret ved § 4 i lov nr. 335 af 7. maj 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 5 A, stk. 1, indsættes efter »fra anskaffelsesåret«: »til indkomståret 2009 ganget med ændringen fra indkomståret 2010«.

Indenrigs- og Socialministeriet

§ 19

I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 109, stk. 3, nr. 8, ændres »arbejdsmarkedsfondslovens § 10, stk. 1 eller 2« til: »§§ 4 og 5 i lov om arbejdsmarkedsbidrag«.

§ 20

I lov om kommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006, som ændret ved § 5 i lov nr. 1577 af 20. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 3, 3. pkt., ændres »overstiger 25.000 kr.« til: »overstiger et grundbeløb på 46.000 kr. (2010-niveau)«.

2. I § 10, stk. 3, 4. pkt., og § 11, stk. 3, 3. pkt., ændres »Beløbet« til: »Grundbeløbet«.

3. I § 11, stk. 3, 1. pkt., ændres »Beløb på mindre end 3.000 kr.« til: »Grundbeløb på mindre end 6.000 kr. (2010-niveau)«.

Beskæftigelsesministeriet

§ 21

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 8. juli 2008, som ændret bl.a. ved lov nr. 1063 af 6. november 2008 og § 1 i lov nr. 387 af 25. maj 2009 og senest ved § 11 i lov nr. 392 af 25. maj 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 17 f, stk. 1, affattes således:

»Der kan efter særlig lovbestemmelse herom opkræves en særlig pensionsopsparing til Arbejdsmarkedets Tillægspension på 1,0 pct. af bidragsgrundlaget efter § 2, stk. 1, nr. 1-3, jf. dog § 3, samt §§ 4 og 5 i lov om arbejdsmarkedsbidrag. Reglerne i opkrævningsloven og i kildeskatteloven om opkrævning, angivelse og indbetaling, periodisering, indberetning, straf, regulering m.v. og skattekontrollovens § 11 F om terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret og anvendelse af disse oplysninger til samkøring og sammenstilling med kontrolformål finder tilsvarende anvendelse for pensionsopsparing efter 1. pkt.«

2. § 17 f, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Pensionsopsparing, der opkræves efter særlig lovbestemmelse, jf. stk. 1, opkræves første gang af løn, vederlag m.v., der ved indeholdelse af foreløbig skat efter kildeskatteloven henregnes til en periode i det kalenderår, hvor personen fylder 17 år, og sidste gang af løn, vederlag m.v., der ved indeholdelse af foreløbig skat efter kildeskatteloven henregnes til en periode i det kalenderår, hvor personen fylder 64 år. Ved pensionsopsparing af anden indkomst omfattet af stk. 1 opkræves pensionsopsparing første gang for det indkomstår, hvor personen fylder 17 år, og for sidste gang for det indkomstår, hvor personen fylder 64 år.«

3. I § 17 g, stk. 1, 3. pkt., ændres: »§ 15, stk. 3, 2. pkt., i lov om en arbejdsmarkedsfond« til: »§ 10 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige«.

§ 22

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 484 af 29. maj 2007, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 445 af 9. juni 2008 og senest ved § 5 i lov nr. 286 af 15. april 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 29, stk. 1, nr. 1, og § 32 a, stk. 1, nr. 1, ændres »det deri nævnte bundfradrag« til: »de deri nævnte grundbeløb og bundfradrag«.

§ 23

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 485 af 29. maj 2007, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 286 af 15. april 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 25, stk. 1, nr. 1, ændres »det deri nævnte bundfradrag« til: »de deri nævnte grundbeløb og bundfradrag«.

§ 24

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 1. oktober 2008, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 1345 af 19. december 2008 og senest ved § 7 i lov nr. 286 af 15. april 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 8, stk. 1, ændres »det deri nævnte bundfradrag« til: »de deri nævnte grundbeløb og bundfradrag«.

§ 25

I lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 24. november 2008, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 1345 af 19. december 2008 og senest ved § 1 i lov nr. 1411 af 27. december 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 10 c, stk. 7, nr. 1, ændres »bundfradrag og fradrag for grundbeløb« til: »grundbeløb og bundfradrag«.

Finansministeriet

§ 26

I lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af 15. september 1999, som ændret ved § 4 i lov nr. 1235 af 24. oktober 2007, § 10 i lov nr. 1534 af 19. december 2007 og lov nr. 346 af 6. maj 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 5, stk. 4, 1. pkt., ændres »§ 11, stk. 5, i lov om arbejdsmarkedsbidrag« til: »§ 49 D, stk. 1-3, i kildeskatteloven« og »§ 11, stk. 6, i lov om arbejdsmarkedsbidrag« til: »§ 49 D, stk. 4, i kildeskatteloven«.

Justitsministeriet

§ 27

I lov nr. 383 af 22. maj 1996 om skifte af dødsboer (dødsboskifteloven), som ændret bl.a. ved § 102 i lov nr. 428 af 6. juni 2005 og senest ved § 2 i lov nr. 521 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 80, stk. 2, 2. pkt., ændres »beløb på over 4 mio. kr.« til: »grundbeløb på over 4.200.000 kr. (2010-niveau).«

2. § 80, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Grundbeløbet i stk. 2 reguleres efter personskattelovens § 20, dog således at det regulerede beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100.000.«

Økonomi- og Erhvervsministeriet

§ 28

I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 23. januar 2004, som ændret ved § 119 i lov nr. 428 af 6. juni 2005 og § 18 i lov nr. 1587 af 20. december 2006, foretages følgende ændring:

1. § 3, stk. 2-4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om bidragets størrelse, beregningen heraf og det samlede beløb, som kan udbetales til en husstand.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 3.

§ 29

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra indkomståret 2011, jf. dog stk. 2-10.

Stk. 2. § 1, nr. 5, har virkning fra indkomståret 2008.

Stk. 3. § 2, nr. 4, har virkning fra den 1. januar 2009.

Stk. 4. For indkomstårene 2009 og 2010 modregner told- og skatteforvaltningen overskydende arbejdsmarkedsbidrag i uforfalden restskat med den virkning, at beregningsgrundlaget og dermed restskattetillægget reduceres med det godskrevne bidrag. Det sker dog kun for overskydende bidrag, som kunne være indbetalt til told- og skatteforvaltningen inden fristen i kildeskattelovens § 59. Bestemmelsen i 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for overskydende bidrag, som er konstateret for indkomstårene 2006-2008.

Stk. 5. § 21, nr. 1 og 2, og § 28 har virkning fra den 1. januar 2010. Bidragsgrundlaget som nævnt i 1. pkt. i den foreslåede affattelse i § 21, nr. 1, af § 17 f, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension følger dog for 2010 af den hidtil gældende bestemmelse i § 17 f, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, ligesom henvisningen til reglerne om opkrævning m.v. i dette stykke og i den foreslåede affattelse i § 21, nr. 2, af § 17 f, stk. 2, for indkomståret 2010 følger af den hidtil gældende bestemmelse i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 6. § 1, nr. 7, 9, 17, 21, 23, 31, 32, 34, 36 og 38-40, § 7, nr. 5, 6 og 12, § 8, nr. 1-7, 9-18, 20-24 og 26, og §§ 13-18, 20, 22-25 og 27 har virkning fra og med indkomståret 2010.

Stk. 7. For indkomståret 2010 fastsættes grundbeløbet i kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 5, til 63.800 kr.

Stk. 8. For indeholdelsespligtige har loven virkning for løn, vederlag m.v., der udbetales fra og med den 1. januar 2011. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for løn, vederlag m.v., der udbetales før den 1. januar 2011, i det omfang lønnen m.v. ved indeholdelse af foreløbig skat efter kildeskatteloven henregnes til en periode efter den 31. december 2010.

Stk. 9. § 23, stk. 3 og 4, i lov om arbejdsmarkedsbidrag om opkrævning af lønmodtagerbidrag vedrørende 1994 på grundlag af ATP-restancer samt beskæftigelsesministerens adgang til at fastsætte nærmere regler om beregning, opkrævning og betaling af bidrag på grundlag af ATP-restancer finder fortsat anvendelse.

Stk. 10. § 8 finder anvendelse, når en person er afgået ved døden den 1. januar 2011 eller senere, jf. dog stk. 6.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Kristian Jensen