Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

(Grøn omlægning af bilbeskatningen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, jf. lovbekendtgørelse nr. 217 af 12. marts 2007, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 1338 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven)«

2. § 1, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Der svares afgift, herunder tillæg til statskassen efter denne lov, af følgende biler, hvis bilen skal registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer efter færdselsloven:

1) Personbiler, der er indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet.

2) Varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg, jf. § 5, stk. 2.

Stk. 2. Der svares ikke afgift af biler, der registreres på grænsenummerplader.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

3. I § 2 ændres »Personbilens« til: »Bilens«.

4. I § 3, stk. 1, A, ændres »personbiler mv.« til: »biler m.v.« og »personbil« til: »bil«.

5. I § 3, stk. 1, B, ændres »personbiler mv.« til: »biler m.v.« og »personbil« til: »bil«.

6. Efter § 3 indsættes:

»§ 3 a. For varebiler som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 2, betales et tillæg for privat anvendelse og for blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse efter § 2 a i vægtafgiftsloven.

§ 3 b. For dieseldrevne person- og varebiler som nævnt i § 1, stk. 1, betales et tillæg på 1.000 kr. om året, hvis partikeludslippet enten ikke er målt eller er målt til mere end 5 mg pr. kilometer ved typegodkendelse i henhold til Rådets direktiv 70/220/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emission fra motorkøretøjer eller i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer.

Stk. 2. Der betales ikke tillæg efter stk. 1 for en bil, hvis bilen efterfølgende er monteret med et godkendt partikelfilter. Kontrollen af, at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker, foretages af en synsvirksomhed. Færdselsstyrelsen fastsætter regler om godkendelse af disse partikelfiltre til eftermontering og om den kontrol, synsvirksomheden skal foretage. Pligten til at betale tillægget bortfalder fra det tidspunkt, hvor told- og skatteforvaltningen modtager en anmeldelse fra synsvirksomheden om, at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker.«

7. I § 6, stk. 3, ændres »afgift med 1/4 af sædvanlig afgift« til: »afgift eller tillæg med 1/4 af sædvanlig afgift eller tillæg«.

8. I § 7 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på tillæg for privat anvendelse efter § 3 a, men ikke på tillæg for partikeludledning efter § 3 b.«

9. I § 9, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»For varebiler som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 2, finder § 9, stk. 1, 2.-4. pkt., i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. tilsvarende anvendelse.«

10. § 15, stk. 2, nr. 1, affattes således:

»1) undlader i overensstemmelse med § 9, stk. 1, 2. pkt., eller stk. 2, at give told- og skatteforvaltningen oplysning om ændringer ved en bil eller ændret anvendelse af en bil, som er af betydning for afgiftens beregning,«

§ 2

I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juni 2008, som ændret bl.a. ved § 4 i 1338 af 19. december 2008 og senest ved § 25 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 14, 1. pkt., ændres »§ 6, stk. 1, nr. 1« til: »§ 6 a, stk. 1«.

2. I § 2, stk. 1, nr. 14, 2. pkt., ændres »§ 6, stk. 1« til: »§ 6 a«.

3. I § 2, stk. 3, ændres »§§ 4-6« til: »§§ 4-6 b«.

4. I § 3 b, stk. 10, ændres »§§ 4, 5, 5 a eller 6« til: »§§ 4, 5, 5 a, 6, 6 a eller 6 b«.

5. I § 4, stk. 1, nr. 1, ændres »7.201 – 20.300 kr.« til: »8.900 – 24.900 kr. (2010-niveau)«.

6. § 4, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) Andre køretøjer, jf. dog §§ 5-6 a: 105 pct. af 79.000 kr. (2010-niveau) og 180 pct. af resten.«

7. I § 4, stk. 4, ændres »lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler« til: »brændstofforbrugsafgiftsloven«.

8. § 4, stk. 9, affattes således:

»Stk. 9. Beløbsgrænserne i stk. 1 reguleres efter personskattelovens § 20.«

9. I § 5, stk. 1, ændres »13.800 kr.« til: »16.900 kr. (2010-niveau)«.

10. I § 5, stk. 6, ændres »lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler« til: »brændstofforbrugsafgiftsloven«.

11. § 5, stk. 13, affattes således:

»Stk. 13. Beløbet i stk. 1 reguleres efter personskattelovens § 20.«

12. § 6 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 6. For køretøjer, som udelukkende benyttes til erhvervsmæssig befordring af patienter og donorer, udgør afgiften 0 pct. af de første 12.100 kr. af den afgiftspligtige værdi og 20 pct. af resten, jf. dog § 2, stk. 1, nr. 6, litra c.

Stk. 2. Køretøjets afgiftspligtige værdi forhøjes med 7.450 kr. for nye køretøjer, der ikke er forsynet med sikkerhedspude, og med 3.725 kr. for nye køretøjer, der kun er forsynet med én sikkerhedspude.

Stk. 3. For brugte køretøjer beregnes afgiften på samme måde som for nye. Beløbene i stk. 1 og 2, § 3, stk. 2, og § 8, stk. 7, nedsættes med samme procentdele, som køretøjets værdi inklusive afgift er ændret, sammenholdt med tilsvarende køretøjer, der er afgiftsberigtiget som nye. Et brugt køretøjs alder bestemmes efter § 4, stk. 8.

Stk. 4. Et køretøj, som er afgiftsberigtiget efter stk. 1, afgiftsberigtiges efter § 4, hvis betingelsen for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere opfyldes. Afgiften nedsættes dog med 20 pct. af den del af køretøjets værdi, der overstiger 12.100 kr.

§ 6 a. For køretøjer, som har tilladelse til taxikørsel efter § 1, stk. 1, i lov om taxikørsel, udgør afgiften 0 pct. af de første 230.000 kr. af den afgiftspligtige værdi og 70 pct. af resten, hvis køretøjet alene benyttes til erhvervsmæssig personbefordring og herudover alene

1) til lejlighedsvis kørsel med hastende småforsendelser uden ledsager, men efter taksten for passagertransport, eller

2) til kørsel af hastende karakter for de sociale myndigheder.

Stk. 2. Køretøjets afgiftspligtige værdi forhøjes med 7.450 kr. for nye køretøjer, der ikke er forsynet med sikkerhedspude, og med 3.725 kr. for nye køretøjer, der kun er forsynet med én sikkerhedspude.

Stk. 3. For brugte køretøjer beregnes afgiften på samme måde som for nye. Beløbene i stk. 1 og 2, § 3, stk. 2, og § 8, stk. 7, nedsættes med samme procentdele, som køretøjets værdi inklusive afgift er ændret, sammenholdt med tilsvarende køretøjer, der er afgiftsberigtiget som nye. Et brugt køretøjs alder bestemmes efter § 4, stk. 8.

Stk. 4. Et køretøj, som er afgiftsberigtiget efter stk. 1, afgiftsberigtiges efter § 4, hvis betingelsen for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere opfyldes. Afgiften nedsættes dog med 70 pct. af den del af køretøjets afgiftspligtige værdi, der overstiger 230.000 kr. Afgiften bortfalder, hvis omregistrering sker, efter at køretøjet her i landet har kørt

1) mindst 3 år og mindst 210.000 km, heraf mindst 97.000 besatte kilometer, eller

2) mindst 2 år og mindst 250.000 km, heraf mindst 115.000 besatte kilometer.

Stk. 5. Taxameterattest og trafikbog skal føres som dokumentation for, at de i stk. 4 og 5 nævnte betingelser er opfyldt. Skatteministeren kan fastsætte særlige kontrolregler som betingelse for afgiftsfritagelsen.«

§ 6 b. For køretøjer, som har tilladelse til limousinekørsel efter § 2, stk. 3, i lov om taxikørsel, udgør afgiften 0 pct. af de første 12.100 kr. af den afgiftspligtige værdi og 20 pct. af resten, hvis køretøjet alene benyttes til erhvervsmæssig befordring af personer i overensstemmelse med tilladelsen til limousinekørsel.

Stk. 2. Køretøjets afgiftspligtige værdi forhøjes med 7.450 kr. for nye køretøjer, der ikke er forsynet med sikkerhedspude, og med 3.725 kr. for nye køretøjer, der kun er forsynet med én sikkerhedspude.

Stk. 3. For brugte køretøjer beregnes afgiften på samme måde som for nye. Beløbene i stk. 1 og 2, § 3, stk. 2, og § 8, stk. 7, nedsættes med samme procentdele, som køretøjets værdi inklusive afgift er ændret, sammenholdt med tilsvarende køretøjer, der er afgiftsberigtiget som nye. Et brugt køretøjs alder bestemmes efter § 4, stk. 8.

Stk. 4. Et køretøj, som er afgiftsberigtiget efter stk. 1, afgiftsberigtiges efter § 4, hvis betingelsen for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere opfyldes. Afgiften nedsættes dog med 20 pct. af den del af køretøjets afgiftspligtige værdi, der overstiger 12.100 kr. Afgiften bortfalder, hvis omregistreringen sker, efter at køretøjet her i landet har kørt

1) mindst 3 år og mindst 125.000 km, heraf mindst 112.000 besatte kilometer, eller

2) mindst 2 år og mindst 150.000 km, heraf mindst 135.000 besatte kilometer.

Stk. 5. Taxameterattest og trafikbog skal føres som dokumentation for, at de i stk. 4 og 5 nævnte betingelser er opfyldt. Skatteministeren kan fastsætte særlige kontrolregler som betingelse for afgiftsfritagelsen.«

13. I § 7, stk. 1,1. pkt., ændres »§ 6« til: »§§ 6, 6 a eller 6 b«.

14. I § 7 b, stk. 1, ændres »§§ 4, 5, 5 a, 6« til: »§§ 4, 5, 5 a, 6, 6 a, 6 b«.

15. § 7 b, stk. 2, nr. 5, ophæves, og i stedet indsættes:

»5) For sygetransportkøretøjer afgiftsberigtiget efter § 6, som afgiften efter § 6.

6) For taxier afgiftsberigtiget efter § 6 a, som afgiften efter § 6 a.

7) For køretøjer afgiftsberigtiget efter § 6 b, som afgiften efter § 6 b.«

16. § 7 b, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Skal der indhentes synsrapport efter § 7 c, stk. 1, hæves godtgørelsesbeløbet med 300 kr. (2010-niveau). Beløbet reguleres fra 2015 efter personskattelovens § 20.«

17. I § 23, stk. 2, ændres »§ 6, stk. 1« til: »§ 6, stk. 1, § 6 a, stk. 1, eller § 6 b, stk. 1«.

18. I § 27, stk. 1, nr. 4, ændres »eller § 6, stk. 1« til: »§ 6, stk. 1, § 6 a, stk. 1, eller § 6 b, stk. 1«.

§ 3

I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 931 af 18. september 2008, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1337 af 19. december 2008 og senest ved § 29 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, ændres »lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler« til: »brændstofforbrugsafgiftsloven«.

2. § 2 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 2. For samtlige afgiftspligtige køretøjer svares vægtafgift.

Stk. 2. For afgiftspligtige køretøjer omfattet af § 3, stk. 1, A-D, og § 4, stk. 1, I og II, som er indrettet til at benytte anden drivkraft end benzin, eller som fremføres af et sådant køretøj, svares tillige en udligningsafgift, jf. dog § 15.

§ 2 a. For motorkøretøjer omfattet af § 4, stk. 1, II, A, hvis første indregistrering som nye sker efter den 2. juni 1998, betales tillæg for privat anvendelse og for blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse.

Stk. 2. Et køretøj anses for at blive anvendt privat, når den registrerede ejer eller bruger ikke anvender køretøjet i forbindelse med udøvelse af virksomhed eller er forpligtet til at anvende det ved udførelse af arbejdsopgaver som led i et ansættelsesforhold.

Stk. 3. Et køretøj anses for at blive anvendt blandet privat og erhvervsmæssigt, når den registrerede ejer eller bruger er

1) en fysisk eller juridisk person, som udøver virksomhed i offentligt eller privat regi, og køretøjet anvendes såvel som led i den omhandlede virksomhed som til formål, der er virksomheden uvedkommende, eller

2) en fysisk person, der som led i et ansættelsesforhold skal anvende køretøjet ved udførelse af arbejdsopgaver for ansættelsesstedet eller anvender køretøjet i forbindelse med selvstændigt bierhverv, som efter momslovgivningen anses for at være afgiftspligtig virksomhed eller efter skattelovgivningen anses for erhvervsmæssigt, og det under hensyn til formålet er nødvendigt, at kørselen udføres med en varebil.

Stk. 4. Hvis køretøjets registrerede bruger er forskellig fra ejeren, fastlægges køretøjets afgiftsmæssige status på grundlag af brugerens anvendelse.

§ 2 b. For dieseldrevne personbiler, der er indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, betales et tillæg på 1.000 kr. om året, hvis partikeludslippet enten ikke er målt eller er målt til mere end 5 mg pr. kilometer ved typegodkendelse i henhold til Rådets direktiv 70/220/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emission fra motorkøretøjer eller i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer.

Stk. 2. Der betales ikke tillæg efter stk. 1 for en bil, hvis bilen efterfølgende er monteret med et godkendt partikelfilter. Kontrollen af, at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker, foretages af en synsvirksomhed. Færdselsstyrelsen fastsætter regler om godkendelse af disse partikelfiltre til eftermontering og om den kontrol, synsvirksomheden skal foretage. Pligten til at betale tillægget bortfalder fra det tidspunkt, hvor told- og skatteforvaltningen modtager en anmeldelse fra synsvirksomheden om, at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker.

§ 2 c. For køretøjer, som efter deres anvendelse omfattes af flere afgiftssatser, svares afgift efter den højeste sats.«

3. § 3, stk. 3, ophæves.

4. § 4, stk. 3, ophæves, og i stedes indsættes:

»Stk. 3. For biler med en tilladt totalvægt på indtil 4 t omfattet af stk. 1, II, A, eller § 1, stk. 2, i brændstofforbrugsafgiftsloven, der ikke er registreret til hel eller delvis privat benyttelse, kan told- og skatteforvaltningen tillade, at der for privat benyttelse af køretøjet betales en afgift på 225 kr. pr. dag, hvor køretøjet anvendes privat i indtil 20 dage pr. kalenderår. Der udstedes bevis for betalingen, som skal medbringes under kørsel med bilen den pågældende dag og på forlangende forevises politiet eller told- og skatteforvaltningen.

Stk. 4. Betaling efter stk. 3 dækker de tilsvar, der følger af den private benyttelse af og rådighed over køretøjet den pågældende dag, og køretøjet anses fortsat som udelukkende erhvervsmæssigt benyttet. Der kan ikke udstedes tilladelse til motorkøretøjer, der er fritaget for afgift efter denne lov eller brændstofforbrugsafgiftsloven eller fritaget for registreringsafgift efter § 2 i registreringsafgiftsloven.

Stk. 5. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om administrationen af stk. 3 og 4.«

Stk. 4-9 bliver herefter stk. 6-11.

5. I § 4 a, stk. 1, 3. pkt., ændres »§ 2, stk. 5« til: »§ 2 c«.

6. I § 6, stk. 2, og stk. 4, 3. pkt., og § 15, stk. 1 og 3, ændres »og tillæg for privat anvendelse« til: », privatbenyttelsestillæg og partikeludledningstillæg«.

7. I § 11, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Det samme gælder for køretøjer omfattet af § 3 a i brændstofforbrugsafgiftsloven.«

8. I § 21 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse ved told- og skatteforvaltningens administration af § 3 a i brændstofforbrugsafgiftsloven.«

§ 4

I lov nr. 1338 af 19. december 2008 om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre love. (Justeringer vedrørende digital motorregistrering, registreringsafgift af motorcykler, godkendelse af afgift ved eksport af køretøjer og kontrol af registreringsafgift samt krav om syn ved eksport af køretøjer) foretages følgende ændring:

1. § 3, nr. 4, affattes således:

»4. I § 1, stk. 2, indsættes efter »grænsenummerplader«: »eller prøvemærker«.«

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2010, jf. dog stk. 5.

Stk. 2. Brændstofforbrugsafgiftslovens § 1, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, har virkning for varebiler, der anmeldes til registrering som nye i Centralregisteret for Motorkøretøjer den 18. marts 2009 eller senere.

Stk. 3. Registreringsafgiftslovens § 6 a, stk. 4, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 12, finder ikke anvendelse på køretøjer, der er anmeldt til registrering i Centralregisteret for Motorkøretøjer til taxikørsel før den 1. januar 2010.

Stk. 4. Partikeludledningstillæg efter brændstofforbrugsafgiftslovens § 3 b eller vægtafgiftslovens § 2 b som affattet ved denne lovs § 1, nr. 6, og § 3, nr. 2, opkræves første gang sammen med opkrævning af brændstofforbrugsafgift eller vægtafgift for den første opkrævningsperiode i 2010 med virkning fra den 1. januar 2010. Hvis ejeren af et køretøj mener, at partikeludledningstillægget opkræves med urette, fritages ejeren for tillægget mod over for told- og skatteforvaltningen enten at fremlægge en typegodkendelse for bilen, der viser, at bilen overholder normen om en partikeludledning på ikke over 5 mg pr. kilometer, eller at fremlægge en anmeldelse fra en synsvirksomhed om, at bilen er monteret med et partikelfilter, der er godkendt og virker.

Stk. 5. Skatteministeren bestemmer tidspunktet for ikrafttræden af § 3, nr. 4.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Kristian Jensen