Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., lov om afgift af konsum-is, lov om afgift af mineralvand m.v., lov om tobaksafgifter og lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m.

(Afgiftsforhøjelser på chokolade, is, sukkerholdigt sodavand og tobak samt afgiftsnedsættelse på sukkerfrit sodavand)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 567 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 1057 af 17. december 2002 og § 1 i lov nr. 1583 af 20. december 2006 og senest ved § 12 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, affattes således:

»Afgiften svares efter følgende satser på grundlag af den afgiftspligtige vægt:

1)
Varer, hvis indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g sukker pr. 100 g
17 kr. og 75 øre pr. kg.
2)
Varer, hvis indhold af sukker udgør højst 0,5 g sukker pr. 100 g
14 kr. og 20 øre pr. kg.«

2. Efter § 5 indsættes:

»§ 5 a. Virksomheder, som ønsker at betale afgift efter § 2, stk. 1, nr. 2, skal fremlægge nødvendig dokumentation for, at varen opfylder betingelserne herfor. Er virksomheden ikke i stand til at fremlægge denne dokumentation, betales afgift efter § 2, stk. 1, nr. 1.«

3. I § 19, stk. 1, nr. 1, ændres »21 kr. 30 øre« til: »26 kr. og 65 øre«.

4. I § 19, stk. 1, nr. 2, ændres »25 kr. 55 øre« til: »31 kr. og 90 øre«.

5. I § 19, stk. 1, nr. 3, ændres »14 kr. 20 øre« til: »17 kr. og 75 øre«.

6. I § 19, stk. 1, nr. 4, ændres »17 kr. 05 øre« til: »21 kr. og 30 øre«.

7. I § 19, stk. 1, nr. 5, ændres »10 kr. 70 øre« til: »13 kr. og 40 øre«.

8. I § 19, stk. 1, nr. 6, ændres »7 kr. 10 øre« til: »8 kr. og 90 øre«.

9. I § 19, stk. 1, nr. 7, ændres »8 kr. 50 øre« til: »10 kr. og 60 øre«.

10. I § 19, stk. 1, nr. 8, ændres »4 kr. 25 øre« til: »5 kr. og 30 øre«.

11. § 22, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Afgiften svares efter følgende satser på grundlag af vægten af de afgiftspligtige bestanddele:

1)
Kokos
5 kr. og 30 øre pr. kg.
2)
Behandlede jordnødder
10 kr. og 60 øre pr. kg.
3)
Andre afgiftspligtige bestanddele, hvis indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g sukker pr. 100 g
17 kr. og 75 øre pr. kg.
4)
Andre afgiftspligtige bestanddele, hvis indhold af sukker højst udgør 0,5 g sukker pr. 100 g
14 kr. og 20 øre pr. kg.«

12. I § 22 indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. Virksomheder, som ønsker at betale afgift efter stk. 4, nr. 4, skal fremlægge nødvendig dokumentation for, at varen opfylder betingelserne herfor. Er virksomheden ikke i stand til at fremlægge denne dokumentation, betales afgift efter stk. 4, nr. 3.«

§ 2

I lov om afgift af konsum-is, jf. lovbekendtgørelse nr. 888 af 17. august 2006, som ændret ved § 3 i lov nr. 523 af 17. juni 2008 og § 81 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, udgår, og i stedet indsættes som nye stykker:

»Af her i landet i erhvervsmæssigt øjemed fremstillet konsum-is svares afgift til statskassen på:

1) 4 kr. og 25 øre pr. liter, når varens indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g sukker pr. 100 ml.

2) 3 kr. og 40 øre pr. liter, når varens indhold af tilsat sukker højst udgør 0,5 g pr. 100 ml.

Stk. 2. Af her i landet fremstillet konsum-is-miks, der er beregnet til erhvervsmæssig fremstilling af konsum-is i softicemaskiner og lignende apparater, svares afgift til statskassen på:

1) 4 kr. og 25 øre pr. liter konsum-is, der kan fremstilles af de pågældende varer, når varens indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g sukker pr. 100 ml.

2) 3 kr. og 40 øre pr. liter konsum-is, der kan fremstilles af de pågældende varer, når varens indhold af tilsat sukker højst udgør 0,5 g pr. 100 ml.«

Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.

2. I § 1, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 1, stk. 5« til: »stk. 6«.

3. I § 1, stk. 2, 2. pkt., der bliver stk. 3, 2. pkt., ændres »jf. dog stk. 3« til: »jf. dog stk. 4«.

4. I § 1, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., ændres »stk. 1« til: »stk. 1 og 2«.

5. I § 3, stk. 1, ændres to steder »§ 1, stk. 1, 2. pkt.« til: »§ 1, stk. 2, nr. 1 eller 2«.

6. I § 4, stk. 2, ændres »§ 1, stk. 1, 2. pkt.« til: »§ 1, stk. 2, nr. 1 eller 2«.

7. I § 5, stk. 3, ændres »§ 1, stk. 1, 2. pkt.« til: »§ 1, stk. 2, nr. 1 eller 2«.

8. I § 5 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 1, stk. 4« til: »§ 1, stk. 5«.

9. Efter § 5 a indsættes:

»§ 5 b. Virksomheder, som ønsker at betale afgift efter § 1, stk. 1, nr. 2, eller stk. 2, nr. 2, skal fremlægge nødvendig dokumentation for, at varen opfylder betingelserne herfor. Er virksomheden ikke i stand til at fremlægge denne dokumentation, betales afgift efter henholdsvis § 1, stk. 1, nr. 1, eller stk. 2, nr. 1.«

10. I § 6, stk. 1, ændres »§ 1, stk. 3« til: »§ 1, stk. 4«.

11. I § 10, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 1, stk. 4, 2. pkt.« til: »§ 1, stk. 5, 2. pkt.«

§ 3

I lov om afgift af mineralvand m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 109 af 22. januar 2007, som ændret ved § 86 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 21 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»For varer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-4, udgør afgiften:

1) 108 øre pr. liter af varer, hvis indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g sukker pr. 100 ml.

2) 57 øre pr. liter af varer, hvis indhold af tilsat sukker udgør højst 0,5 g sukker pr. 100 ml.

Stk. 2. For varer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 4, beregnes afgiften pr. liter læskedrik, der kan fremstilles af de pågældende varer, beregnet på grundlag af de oplysninger, der er angivet på pakningen, jf. § 5.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

2. I § 2, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

§ 4

I lov om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1296 af 20. december 2000, § 1 i lov nr. 1063 af 17. december 2002, § 3 i lov nr. 962 af 2. december 2003, § 1 i lov nr. 1392 af 20. december 2004 og § 1 i lov nr. 424 af 6. juni 2005 og senest ved § 28 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, foretages følgende ændring:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

»Der betales fra den 1. januar 2014 afgift af cigaretter og røgtobak her i landet efter reglerne i denne lov og efter følgende satser:

1) For cigaretter: 62,98 øre pr. styk + 21,5 pct. af detailprisen, jf. § 28, dog minimum 91,65 øre pr. styk.

2) For pladetobak, spunden og granuleret tobak samt anden røgtobak med en snitbredde på mindst 1 mm: 536,50 kr. pr. kilogram.

3) For anden røgtobak end nævnt i nr. 2, hvis mere end 25 vægtprocent af tobakspartiklerne har en snitbredde på mindre end 1 mm: 586,50 kr. pr. kilogram.«

§ 5

I lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 890 af 17. august 2006, som ændret ved § 97 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 30 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 11 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Fritaget for afgift efter denne lov er øl, der fremstilles af en privatperson og forbruges af denne, dennes familie eller dennes gæster, forudsat at der ikke finder noget salg sted.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

2. I § 25, stk. 1, nr. 7, ændres »§ 11, stk. 4« til: »§ 11, stk. 5«.

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2010, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 5 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 3. §§ 1-4 finder anvendelse på varer, som efter lovens ikrafttræden udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. For cigaretter og røgtobak, som fra den 1. januar 2010 til og med den 31. december 2013 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales afgift efter lov om tobaksafgifter og efter følgende satser:

1) For cigaretter: 62,98 øre pr. stk. + 20,8 pct. af detailprisen, jf. § 28 i lov om tobaksafgifter, dog minimum 91,65 øre pr. styk.

2) For pladetobak, spunden og granuleret tobak samt anden røgtobak med en snitbredde på mindst 1 mm: 522,50 kr. pr. kilogram.

3) For anden røgtobak end nævnt i nr. 2, hvis mere end 25 vægtprocent af tobakspartiklerne har en snitbredde på mindre end 1 mm: 572,50 kr. pr. kilogram.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Kristian Jensen