Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

I medfør af § 2, stk. 3, i lov nr. 1408 af 27. december 2008 om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), fastsættes:

§ 1. Bestemmelserne i SU-lovens § 12, § 38 a-38 e, § 39, stk. 9, § 43 a, stk. 1, 2. pkt., og ophævelsen af § 41, jf. § 1, nr. 13, 25, 27, 28 og 31, i lov nr. 1408 af 27. december 2008 træder i kraft den 1. juli 2009 og har virkning for ansøgning om uddannelsesstøtte eller ændring af uddannelsesstøtte, der modtages den 1. juli 2009 eller senere, jf. dog § 2. For ansøgninger modtaget før den 1. juli 2009 finder de hidtil gældende bestemmelser anvendelse.

§ 2 Ikrafttrædelsen af bestemmelserne i SU-lovens § 38 c og § 38 d om, hvordan studielån og slutlån frigives til disposition, sker med virkning for ansøgning om studielån eller slutlån for støtteåret 2010 eller senere.

Stk. 2. For ansøgning om studielån og slutlån for støtteåret 2009 finder de hidtil gældende bestemmelser anvendelse.

Undervisningsministeriet, den 8. juni 2009

Bertel Haarder

/ Hanna Dam