Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

(Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under Beskæftigelsesministeriet)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. maj 2008, som ændret ved § 2 i lov nr. 1587 af 20. december 2006, § 1 i lov nr. 176 af 27. februar 2007 og lov nr. 1396 af 27. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, gælder tillige kapitel 8 a om selvvalgt uddannelse.«

2. I § 21, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, at personer, der deltager i selvvalgt uddannelse efter kapitel 8 a, ikke er omfattet af det individuelle kontaktforløb.«

3. Efter § 26 indsættes:

»Kapitel 8 a

Selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

§ 26 a. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, kan i op til 6 uger efter eget valg deltage i uddannelse på folkeskoleniveau og anden uddannelse på tilsvarende niveau, i gymnasial uddannelse, i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau samt i videregående uddannelse.

Stk. 2. Uddannelsen skal foregå inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed for personer, der er fyldt 25 år, og inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed for personer, der ikke er fyldt 25 år.

Stk. 3. Under deltagelse i selvvalgt uddannelse modtager personen uddannelsesydelse efter kapitel 9 b i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 4. Arbejdsløshedskasserne træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for at få uddannelse efter dette kapitel er opfyldt.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om selvvalgt uddannelse for ledige, administration af ordningen, hvilke uddannelser der kan vælges efter stk. 1, betingelser for forudgående uddannelse, dækning af deltagerbetaling, betaling af kost og logi samt befordringsgodtgørelse under deltagelse i uddannelse.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at rådighedsforpligtelsen efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. kan fraviges for ledige i selvvalgt uddannelse efter dette kapitel.

§ 26 b. Personer, der anses for beskæftigede efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), har ikke ret til selvvalgt uddannelse efter dette kapitel.«

4. § 30, stk. 1, affattes således:

»En person, der er omfattet af § 2, nr. 1, og som har opbrugt adgangen til selvvalgt uddannelse i op til 6 uger, jf. kapitel 8 a, har ret til at få udarbejdet en jobplan efter dette kapitel med henblik på yderligere uddannelse, hvis personen fremsætter ønske herom.«

5. § 82, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, 4 og 5, og som deltager i tilbud efter kapitel 10-12, personer, som deltager i selvvalgt erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse efter kapitel 8 a, og personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, og som deltager i tilbud efter kapitel 10 og 11, har ret til befordringsgodtgørelse, når den daglige transport mellem bopæl og stedet, hvor tilbuddet eller uddannelsen gennemføres, og retur er mere end 24 km.«

6. I § 82, stk. 3, indsættes efter »kapitel 11«: »og under deltagelse i selvvalgt uddannelse efter kapitel 8 a«.

7. § 84, stk. 1, affattes således:

»Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, har pligt til at tage imod tilbud i hele ledighedsperioden, jf. § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Dette gælder dog ikke, hvis pligten til tilbud er bortfaldet efter § 91, eller under deltagelse i selvvalgt uddannelse efter kapitel 8 a.«

8. § 132 affattes således:

»§ 132. Arbejdsløshedskassens afgørelser om selvvalgt uddannelse efter reglerne i kapitel 8 a og om befordringsgodtgørelse efter kapitel 15 kan, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt, indbringes for Arbejdsdirektoratet af den, som afgørelsen vedrører. §§ 98 og 99 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. finder tilsvarende anvendelse.«

§ 2

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 975 af 26. september 2008, som ændret ved § 1 i lov nr. 1540 af 20. december 2006, § 2 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og lov nr. 118 af 17. februar 2009, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 52 f indsættes:

»Kapitel 9 b

Uddannelsesydelse under deltagelse i selvvalgt uddannelse

§ 52 g. Et medlem, som deltager i selvvalgt uddannelse efter kapitel 8 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan modtage uddannelsesydelse efter reglerne i dette kapitel.

Stk. 2. Uddannelsesydelsen til heltidsuddannelse udgør et beløb, der svarer til dagpengenes højeste beløb, jf. § 47. Ved deltidsuddannelse nedsættes uddannelsesydelsen forholdsmæssigt.

Stk. 3. For et medlem, der har et delvist tab af arbejdsmulighed, nedsættes uddannelsesydelsen forholdsmæssigt.

Stk. 4. Et deltidsforsikret medlem, der deltager i uddannelse på folkeskoleniveau og anden uddannelse på tilsvarende niveau, i gymnasial uddannelse og i videregående uddannelse, kan dog højst få udbetalt 30/37 af dagpengenes højeste beløb, jf. § 47.

§ 52 h. Et medlem, der modtager uddannelsesydelse, skal stå til rådighed for arbejde, som den pågældende er henvist til af staten i jobcenteret eller arbejdsløshedskassen. § 63, stk. 1, nr. 1, og stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

§ 52 i. Ved administration og udbetaling af uddannelsesydelse finder § 46, stk. 4, samt §§ 86 og 87 ikke anvendelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 86, stk. 4-6, finder tilsvarende anvendelse for uddannelsesydelse, der er udbetalt med urette.

§ 52 j. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsætte nærmere regler om uddannelsesydelse under deltagelse i selvvalgt uddannelse, herunder om administration, beregning og udbetaling af uddannelsesydelsen, herunder om reduktion af uddannelsesydelsen ved deltagelse i nærmere fastlagte uddannelser, og om, hvilken betydning studieaktivitet, deltidsuddannelse, delvist tab af indtægt eller arbejdsmulighed, konflikt, modtagelse af anden godtgørelse eller offentlig støtte har for uddannelsesydelsens størrelse, samt regler om mindsteudbetaling, tilbagebetaling, renter og sanktioner og unddragelse fra retsforfølgning.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med undervisningsministeren fastsætte regler om uddannelsesstedernes administration af opgaver i forbindelse med ansøgning om og modtagelse af uddannelsesydelse. I det omfang uddannelsessteder, der ikke er en del af den offentlige forvaltning, tillægges beføjelser til at træffe afgørelser efter denne lov, gælder forvaltningsloven og offentlighedsloven for disse uddannelsessteder.

Stk. 3. Endvidere fastsætter beskæftigelsesministeren efter forhandling med undervisningsministeren regler om afgivelse og udveksling af oplysninger og om indberetninger fra uddannelsesstederne, uddannelsesudbyderne samt Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte til Arbejdsmarkedets Ankenævn, Arbejdsdirektoratet og til arbejdsløshedskasserne, for så vidt angår deres egne medlemmer.«

2. I § 55, stk. 3, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

»4) perioder, hvor medlemmet modtager uddannelsesydelse efter kapitel 9 b,«

Nr. 4-6 bliver herefter nr. 5-7.

3. I § 62 a, stk. 2, 3. pkt., indsættes efter »hvor medlemmet modtager«: »uddannelsesydelse efter kapitel 9 b,«.

4. I § 75 h, stk. 5, indsættes efter »deltager i uddannelse og modtager«: »uddannelsesydelse efter kapitel 9 b eller«.

5. I § 79, stk. 1, ændres »kapitel 9 og 9 a« til: » kapitel 9, 9 a og 9 b«.

6. I § 85 c, stk. 1, indsættes efter »modtager dagpenge«: »eller fuld uddannelsesydelse efter kapitel 9 b i forbindelse med deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau«.

7. I § 85 c, stk. 1, ændres »jf. dog stk. 3 og 4« til: »jf. dog stk. 3-5«.

8. I § 85 c, stk. 2, indsættes efter »udbetales dagpenge«: »eller uddannelsesydelse«.

9. I § 85 c, stk. 3, ændres »stk. 10« til: »stk. 11«.

10. I § 85 c indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. ATP-bidraget for medlemmer, der deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau, og som modtager fuld uddannelsesydelse efter kapitel 9 b, betales af ydelsesmodtageren med 1/3 og statskassen med 2/3. Hver bidragsandel for en uge nedrundes til nærmeste hele kronebeløb.«

Stk. 5-20 bliver herefter stk. 6-21.

11. I § 85 c, stk. 5, der bliver stk. 6, indsættes efter »udbetalingen af dagpengene«: »eller uddannelsesydelsen«.

12. I § 85 c, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »jf. stk. 4« til: »jf. stk. 4 og 5«.

13. I § 85 c, stk. 8, der bliver stk. 9, ændres »stk. 3-7 og 11« til: »stk. 3-8 og 12«.

14. I § 85 c, stk. 12, der bliver stk. 13, og i § 85 c, stk. 13, 1. pkt., der bliver stk. 14, 1. pkt., ændres »stk. 11« til: »stk. 12«.

15. I § 85 c, stk. 13, 2. pkt., der bliver stk. 14, 2. pkt., ændres »stk. 12« til: »stk. 13«.

16. I § 85 e, stk. 1, indsættes efter »modtager dagpenge«: »eller fuld uddannelsesydelse efter kapitel 9 b i forbindelse med deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau«.

17. I § 85 e, stk. 2, indsættes efter »udbetalingen af dagpenge«: »eller uddannelsesydelse«.

§ 3

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 8. juli 2008, som ændret ved § 7 i lov nr. 515 af 17. august 2008, § 7 i lov nr. 517 af 17. juni 2008, lov nr. 1063 af 6. november 2008, lov nr. 117 af 17. februar 2009 og lov nr. 271 af 3. april 2009, foretages følgende ændring:

1. § 2 a, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Endvidere omfattes medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som under deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau modtager fuld uddannelsesydelse efter kapitel 9 b i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., af ordningen.«

§ 4

I lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 27. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, affattes således:

»Den personkreds, der kan opnå ydelser efter § 1, omfatter beskæftigede lønmodtagere, såvel privat som offentligt ansatte, og selvstændige erhvervsdrivende.«

2. I § 3, stk. 1, ændres »nr. 8« til: »nr. 6«, og nr. 5 og nr. 6 ophæves.

Nr. 7 og 8 bliver herefter nr. 5 og 6.

3. § 4, stk. 1, affattes således:

»Under deltagelse i uddannelse, der er omfattet af § 3, kan beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende opnå godtgørelse for tab af indtægt eller arbejdsmulighed som følge af deres deltagelse, jf. dog stk. 2.«

4. § 5, 2. pkt., ophæves.

5. I § 13, stk. 1, udgår »eller ledige med ret til selvvalgt uddannelse, jf. § 2, stk. 1, nr. 3«.

6. I § 13, stk. 3 og 4, ændres »arbejdsgivere omfattet af § 17 a i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension« til: »private arbejdsgivere, der er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven) eller lov om afgift af lønsum m.v.,«.

7. Kapitel 6 ophæves.

§ 5

I lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), jf. lovbekendtgørelse nr. 319 af 20. marts 2007, som ændret ved § 17 i lov nr. 1587 af 20. december 2006, lov nr. 546 af 17. juni 2008 og § 137 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 2, udgår »jf. dog § 11,«.

2. I § 5, stk. 1, 1. pkt., udgår »og § 11, stk. 2«.

3. I § 9, stk. 1, udgår », jf. dog § 11, stk. 2«.

4. Kapitel 5 ophæves.

5. I § 12, stk. 2, ændres »§ 9, stk. 1, og § 11, stk. 1« til: »og § 9, stk. 1«.

6. I § 13, stk. 6, udgår »herunder om beregning af SVU til ledige,«.

7. § 22, stk. 5, ophæves.

§ 6

I lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 18. marts 2008, som ændret ved § 2 i lov nr. 1173 af 10. december 2008 og lov nr. 49 af 28. januar 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 21, stk. 1, udgår »ledige med ret til selvvalgt uddannelse samt«.

§ 7

I lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 939 af 22. september 2008, som ændret ved § 5 i lov nr. 1173 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 8, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om deltagerbetalingen, herunder om størrelsen af deltagerbetalingen.«

2. I § 8 a, stk. 1, 3. pkt., udgår »og dagpengeberettigede ledige med ret til selvvalgt uddannelse«.

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2009.

Stk. 2. Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, der inden lovens ikrafttræden har påbegyndt en uddannelse med godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller med statens voksenuddannelsesstøtte, kan færdiggøre uddannelsesforløbet med godtgørelse eller støtte efter de hidtidige regler.

Stk. 3. Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, der inden lovens ikrafttræden har indgivet en ansøgning om statens voksenuddannelsesstøtte, jf. bekendtgørelse nr. 643 af 15. juni 2007 om statens voksenuddannelsesstøtte § 19, stk. 2, sidste pkt., til en SVU-administrator, kan deltage i den valgte uddannelse med voksenuddannelsesstøtte efter de hidtil gældende regler.

Stk. 4. Ved opgørelse af, om en person har udnyttet sin ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse efter § 26 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, medregnes perioder, hvor ansøgeren har deltaget i selvvalgt uddannelse for ledige efter de hidtil gældende regler.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg