Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af universitetsloven

(Tildeling af dansk eksamensbevis for visse uddannelser i udlandet, fleksible fripladser og stipendier m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1368 af 7. december 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 4-8, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. Universitetet kan tilbyde studerende som et individuelt valg og som et alternativ til at gennemføre en uddannelse i Danmark at gennemføre dele af uddannelsen ved et eller flere udenlandske universiteter efter aftale mellem de pågældende universiteter om gensidig udveksling.

Stk. 5. Universitetet kan i særlige tilfælde udbyde en uddannelse, hvor dele af uddannelsen ikke kan gennemføres i Danmark, men skal gennemføres ved et eller flere udenlandske universiteter efter aftale mellem de pågældende universiteter om gensidig udveksling, jf. dog stk. 1.

Stk. 6. Studerende, der er under uddannelse i medfør af stk. 4 og 5, følger, mens de er indskrevet på det udenlandske universitet, reglerne for det pågældende universitet og ikke reglerne fastsat i medfør af denne lov.

Stk. 7. Ministeren kan efter ansøgning fra et dansk universitet godkende, at en af universitetets uddannelser kan udbydes af et eller flere universiteter i udlandet. Ministeren fastsætter nærmere regler om betingelserne for godkendelsen.

Stk. 8. Ministeren kan som led i en aftale om gensidig udveksling efter stk. 4 og 5 bestemme, at det danske universitet kan udstede eksamensbevis til studerende, der har gennemført dele af deres uddannelse ved universitetet uden at have været optaget på den pågældende uddannelse. Tilsvarende kan det danske universitet udstede eksamensbevis til en studerende, som i udlandet har gennemført en uddannelse, der er godkendt i medfør af stk. 7.

Stk. 9. Ministeren fastsætter nærmere regler for gennemførelsen af uddannelsen efter stk. 4 og 5 og for udstedelse af eksamensbevis efter stk. 8 og kan i den forbindelse fravige bestemmelserne i § 17, stk. 4, § 18, stk. 5 og 6, og § 34, stk. 1.«

2. I § 14, stk. 8, ændres »5-8« til: »5-9«, og efter »§ 15, stk. 2,« indsættes: »§ 16 b, stk. 7,«.

3. I § 15, stk. 7, ændres »stk. 1 og 4« til: »stk. 1, 4 og 6«.

4. § 19, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Universitetet kan tildele hele eller delvise fripladser til visse udenlandske studerende. Fripladserne kan tildeles med helt stipendium, delvist stipendium eller uden stipendium. Stipendiet er støtte til at dække leveomkostninger i Danmark, mens den studerende gennemfører en hel eller dele af en uddannelse ved universitetet, jf. § 4, stk. 1. Rammen for fripladser og stipendier fastsættes på de årlige finanslove. Desuden kan universitetet anvende overskud optjent efter § 26, stk. 2, til at tildele yderligere fripladser eller stipendier efter reglerne i 1. og 2. pkt.«

5. I § 19, stk. 8, ændres »stk. 6« til: »stk. 7«.

6. I § 19, stk. 8, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) hvilke uddannelser der kan opnås friplads til,«

Nr. 2-4 bliver herefter nr. 3-5.

7. § 19, stk. 8, nr. 2, der bliver nr. 3, affattes således:

»3) ansøgning og tildeling af friplads og stipendium,«

8. I § 21 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Universitetet kan i forbindelse med udbud af uddannelser i udlandet efter § 3, stk. 7, eller forskningssamarbejder yde tilskud til et eller flere udenlandske universiteter. Rammerne for tilskud fastlægges på de årlige finanslove.«

9. I § 26, stk. 2, ændres »hvortil der ikke ydes tilskud eller ikke er givet friplads« til: »i det omfang der ikke er ydet tilskud eller givet friplads til aktiviteten«.

10. I § 26, stk. 4, 3. pkt., indsættes efter »omkostningerne«: »og udgør ved tildeling af delvis friplads efter § 19, stk. 7, differencen mellem værdien af den delvise friplads og tilskuddet efter § 19, stk. 2«.

11. I § 34, stk. 1, ændres »Universitets- og Bygningsstyrelsen« til: »ministeren«, og »af ministeren« ændres til: »af denne«.

12. I § 34, stk. 2, ændres »styrelsen« til: »ministeren«.

13. § 34, stk. 3, ophæves.

14. Efter § 36 indsættes i kapitel 6:

»§ 36 a. Ministeren kan bemyndige en statslig myndighed under ministeriet eller, efter forhandling med vedkommende minister, andre statslige myndigheder til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2009, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af universitetslovens § 34 som ændret ved denne lovs § 1, nr. 11-13.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Helge Sander