Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0811

Resumé

Klager – en person – klagede over artiklen ”Misbrugte sin datter: Fængsel for misbrug” på Nordkysten.nu.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at der i videst muligt omfang skal følges en klar saglig linje ved afgørelsen af hvilke sager, der omtales, og i hvilke tilfælde navne på de implicerede nævnes. En tiltalts navn eller anden identificering bør udelades, når ingen almen interesse taler for at offentliggøre navnet, jf. punkt C.6.

Pressenævnet finder, at retssagen, der i overensstemmelse med retsplejeloven blev behandlet i offentlighed, har almen interesse, og at der ikke er grundlag for at kritisere avisen for at identificere klager i artiklen. Det forhold, at klagers familiemedlemmer med samme efternavn angiveligt kan identificeres, kan ikke føre til et andet resultat. Nævnet har herved lagt vægt på sagens karakter.

[A] og [B] har i henhold til fuldmagt fra sønnen [K1] klaget til Pressenævnet over en artikel på Nordkysten.nu den 11. februar 2009, idet de mener, at god presseskik er tilsidesat.

Sagen er behandlet sammen med 2009-6-0810; [A], [B] og [K1] mod Frederiksborg Amts Avis, frederiksborgsavis.dk og dagbladetonline.dk, der angår samme retssag.

1 Sagsfremstilling

Nordkysten.nu bragte den 11. februar 2009 en artikel under overskriften ”Misbrugte sin datter: Fængsel for misbrug” og underoverskriften ”I en periode på op til otte år har en 35-årig stedfar banket og misbrugt sin steddatter lige fra hun var syv år. Pigen er nu 16 år. Onsdag blev stedfaren idømt 3½ års ubetinget fængsel”. Efter offentliggørelsen rettede klagerne henvendelse til avisen, der herefter slettede artiklen. Det har derfor ikke været muligt at fremskaffe en fuldstændig kopi af artiklen. Nedenstående er en afskrift af Pressenævnets kopi (de skarpe parenteser er udtryk for manglende tekst):

”HELSINGØR: Efter retssagen, der varede tre dage, blev den 36-årige [K1] fra Hornbæk onsdag ved Retten i Helsingør dømt skyldig i at have udsat sin steddatter for sex-overgreb fra hun var knap otte år, der accelererede efter 11 års alderen, til kort tid før hun fyldte 15 år.

Under sagen kom det frem, at overgrebene mod pigen allerede begyndte, da hun var syv år og først sluttede otte år senere, faktisk først da politiet anholdte hendes stedfar. Han har gjort sig skyldig i ugentlige seksuelle overgreb mod sin steddatter. Den 35-årige stedfar har i de seneste fire år desuden udsat steddatter[-en for vold i form] af lussinger og knytnæveslag.

Han erkendte syv tilfælde af samleje og nogle få overgreb på pi[-gen, men afviste,] at han på nogen måde skulle have været voldelig over for hende. I øvrigt [mangler tekst] steddatteren selv havde været bevidst om det passerede og med egen [vilje] deltaget.

Dommen blev anket

Den dømte ankede straks dommen på tre og et halvt års fængsel til la[ndsretten]. Forsvareren protesterede mod, at hans klient blev anholdt straks efter [domsafsigelsen], men det afviste dommeren. Herefter blev han fortsat varetægtsfængslet [indtil] ankesagen er afgjort ved landsretten. Yderligere blev han dømt til at b[-etale (beløb)] kroner i erstatning.”

2 Parternes synspunkter

2.1 [K1]s synspunkter

Klager har anført, at offentliggørelsen af [K1]s navn er en krænkelse af privatlivets fred, ligesom navnet i øvrigt gør det muligt at identificere syv familiemedlemmer med samme efternavn. Artiklen refererer ensidigt og går ikke sagligt ind på de punkter, som forsvareren fremførte i sit indlæg.

2.2 Nordkysten.nu’s synspunkter

Avisen har anført, at [K1] blev idømt ubetinget fængselsstraf af en enig domsmandsret, hvorfor avisen afviser at have overtrådt de presseetiske regler ved at offentliggøre referatet fra retssagen. For ikke at skabe gene for familien fjernede avisen artiklen fra nordkysten.nu medio marts 2009.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Axel Kierkegaard, Hans Peter Blicher, Kaare R. Skou og Marianne Drue­dahl.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at der i videst muligt omfang skal følges en klar saglig linje ved afgørelsen af hvilke sager, der omtales, og i hvilke tilfælde navne på de implicerede nævnes. En tiltalts navn eller anden identificering bør udelades, når ingen almen interesse taler for at offentliggøre navnet, jf. punkt C.6.

Pressenævnet finder, at retssagen, der i overensstemmelse med retsplejeloven blev behandlet i offentlighed, har almen interesse, og at der ikke er grundlag for at kritisere avisen for at identificere klager i artiklen. Det forhold, at klagers familiemedlemmer med samme efternavn angiveligt kan identificeres, kan ikke føre til et andet resultat. Nævnet har herved lagt vægt på sagens karakter.

Afgjort den 26. maj 2009