Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0833

Resumé

Klager – en virksomhed – klagede over artiklen ”Fynsk chauffør var kun på prøve” i Fyns Amts Avis.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende, jf. punkt A.3.

Efter det oplyste er udtalelsen fra næstformanden i 3F en kommentar til tidligere offentliggjorte oplysninger vedrørende en afskedigelsessag. [K] har over for avisen afvist at oplyse årsagen til afskedigelsen. Det fremgår af artiklen, at medarbejderen er afskediget i sin prøvetid. Under disse omstændigheder finder nævnet ikke grundlag for at kritisere Fyns Amts Avis for ikke at forelægge udtalelsen for klager. Nævnet udtaler ikke sin kritik.

[K] har ved pressechef [A] klaget til Pressenævnet over en artikel i Fyns Amts Avis den 16. april 2009, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

Fyns Amts Avis bragte den 16. april 2009 under overskriften ”Fyret chauffør var kun på prøve” og underoverskriften ”Fagforening erkender, at det bliver svært at få fyret chauffør tilbage på jobbet efter tørklædesagen” en artikel, hvoraf følgende fremgik:

”FYN: Den fynske [K]-chauffør, der afviste en tørklædeklædt kvinde i en bybus i Odense, og blev fyret kort før påske, var reelt kun på prøve. Chaufføren havde endnu ikke været ansat i ni måneder, og kunne derfor fyres uden grund.

Det oplyser fagforbundet 3F, der samtidig erkender, at det på den baggrund bliver svært at skaffe chaufføren tilbage bag rattet.

- Det er rigtigt, at han indenfor ni måneder kan afskediges uden grund, medgiver Jan Johansen, næstformand i 3F Østfyn.

Han angriber dog [K]s moral og har derfor bedt om et møde med trafikselskabets ledelse.

Ud over tørklædesagen var selv samme chauffør nemlig så sent som den 10. marts udsat for et overfald i bussen, og han måtte kort efter sygemeldes i tre-fire dage. Da han efter den voldsomme medieomtale af tørklædesagen meldte sig syg igen, fik han den besked, at der sandsynligvis ikke var brug for ham længere, hvis han meldte sig syg. Næste dag modtog han en fyreseddel.

- Medarbejderen har været ude for to episoder, han har reelt fået en arbejdsskade, og så fyrer man ham alligevel. Der mener vi, at der mangler noget moral i [K]s personalepolitik overfor medarbejderne, og derfor går vi ind i sagen, siger Jan Johansen.

[K]s kommunikationsdirektør, Jan Wildau, har tidligere afvist at kommentere fyringen af chaufføren.”

Til artiklen var indsat et billede med teksten: ”[K] kan fyre en chauffør uden grund, hvis han eller hun har været ansat mindre end ni måneder.”

2 Parternes synspunkter

2.1 [K]’ synspunkter

Pressechef [A] har anført, at næstformand i 3F kritiserer [K]s personalepolitik: ”medarbejderen har været ude for to episoder, han har reelt fået en arbejdsskade, og så fyrer man ham alligevel. Der mener vi, at der mangler noget moral i [K]s personalepolitik over for medarbejderne, og derfor går vi ind i sagen”. [K] har ikke haft mulighed for at svare på kritikken. [K] har afvist at fortælle årsagen til, at chaufføren blev afskediget, men har ikke afvist at kommentere sagen. Tidligere afvisninger af andre af sagens spørgsmål fritager ikke avisen for at forelægge ny kritik af [K].

2.2 Fyns Amts Avis’ synspunkter

Fyns Amts Avis har anført, at artiklen er en opfølgning på de forudgående dages artikler om samme sag. I forbindelse med de første artikler bad avisen [K] ved kommunikationsdirektør Jan Wildau om en kommentar. [K] afviste at kommentere sagen med henvisning til, at firmaet ikke vil kommentere en personsag, og at [K] af princip ikke udtaler sig om personsager. Forelagt oplysningen om, at [K] af princip ikke udtaler sig om sagen, mener Fyns Amts Avis ikke, at [K] kort tid efter alligevel kan gøre krav på at få mulighed for at udtale sig.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Axel Kierkegaard, Hans Peter Blicher, Kaare R. Skou og Marianne Druedahl.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende, jf. punkt A.3.

Efter det oplyste er udtalelsen fra næstformanden i 3F en kommentar til tidligere offentliggjorte oplysninger vedrørende en afskedigelsessag. [K] har over for avisen afvist at oplyse årsagen til afskedigelsen. Det fremgår af artiklen, at medarbejderen er afskediget i sin prøvetid. Under disse omstændigheder finder nævnet ikke grundlag for at kritisere Fyns Amts Avis for ikke at forelægge udtalelsen for klager. Nævnet udtaler ikke sin kritik.

Afgjort den 26. maj 2009