Den fulde tekst

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

(Enkel og effektiv kontrol samt mindre skatteplanlægning)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 6. marts 2009, som ændret ved § 5 i lov nr. 392 af 25. maj 2009 og § 2 i lov nr. 459 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3, nr. 4, ændres »børsnoterede aktier uden for de tilfælde, der er nævnt i nr. 1 og 2, hvor sælger ikke« til: »aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, medmindre sælger«.

2. § 3 ophæves.

3. I § 4, stk. 2, ændres »børsnoterede, jf. § 3« til: »optaget til handel på et reguleret marked«.

4. Overskriften til § 13 affattes således:

»Tab – aktier ikke optaget til handel på et reguleret marked

Personer«

5. § 13 affattes således:

»§ 13. Tab ved afståelse af aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse for aktier, som i den skattepligtiges ejertid har været optaget til handel på et reguleret marked. Tab på sådanne aktier behandles i stedet efter § 13 A.

Stk. 3. Tab på omsættelige investeringsforeningsbeviser behandles altid efter reglerne i § 13 A.«

6. Efter § 13 indsættes:

»Tab – aktier optaget til handel på et reguleret marked

Personer

§ 13 A. Tab ved afståelse af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, fradrages i summen af indkomstårets udbytter, gevinster og afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B, jf. dog nærværende lovs § 14. Tab kan dog kun fradrages i udbytter, gevinster og afståelsessummer, der vedrører aktier optaget til handel på et reguleret marked, hvor en eventuel gevinst er omfattet af § 12, og i udbytter, der vedrører aktier omfattet af § 44. Endvidere kan tab kun fradrages i udbytter, gevinster og afståelsessummer, der er aktieindkomst, jf. personskattelovens § 4 a.

Stk. 2. Tab, der ikke kan fradrages efter stk. 1, fradrages i de følgende indkomstårs udbytter, gevinster og afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B. Stk. 1, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Tab kan kun overføres til fradrag i senere indkomstår, såfremt det ikke kan rummes i summen af udbytter, gevinster og afståelsessummer i et tidligere indkomstår.

Stk. 3. Er den skattepligtige gift, og overstiger den skattepligtiges samlede tab summen af de samlede udbytter, gevinster og afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B, overføres det overskydende beløb i indkomståret til fradrag i nettobeløbet af ægtefællens samlede udbytter, gevinster, tab og afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B, hvis ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udgang, jf. kildeskattelovens § 4. Tabet overføres ligeledes efter reglen i 1. pkt. til fradrag i nettobeløbet af ægtefællens samlede udbytter, gevinster, tab og afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B i de følgende indkomstår, hvis tabet ikke kan indeholdes i summen af den skattepligtiges udbytter, gevinster og afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B i det pågældende indkomstår. Stk. 1, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

7. Overskriften til § 14 ophæves.

8. § 14 affattes således:

»§ 14. Fradrag efter § 13 A og § 22, stk. 3, er betinget af, at told- og skatteforvaltningen inden udløbet af selvangivelsesfristen for det indkomstår, hvor erhvervelsen har fundet sted, eller hvor båndlæggelsen af aktier båndlagt efter ligningslovens § 7 A ophører, har modtaget oplysninger om erhvervelsen af aktierne med angivelse af aktiernes identitet, antallet, anskaffelsestidspunktet og anskaffelsessummen.

Stk. 2. Betingelsen i stk. 1 anses for opfyldt, hvis told- og skatteforvaltningen uanset tidsfristen i stk. 1 har modtaget oplysninger om erhvervelsen ved indberetning efter skattekontrollovens § 10, stk. 4, § 10 B eller § 11 H. Betingelsen i stk. 1 anses uanset tidsfristen ligeledes for opfyldt, såfremt den skattepligtige kan påvise, at de indberetninger, der er foretaget på dennes vegne, er ukorrekte.

Stk. 3. For aktier erhvervet forud for indtræden af skattepligt her til landet anses betingelsen i stk. 1 for opfyldt, hvis den tabsgivende aktie indgår i oplysningerne i erklæringen efter skattekontrollovens § 11 B, stk. 4, eller hvis den tabsgivende aktie indgår i oplysningerne på en oversigt indeholdende de oplysninger, der er nævnt i skattekontrollovens § 11 B, stk. 4, om beholdningen af aktier ved indtræden af skattepligt her til landet, som den skattepligtige har indsendt til told- og skatteforvaltningen inden udløbet af selvangivelsesfristen for det indkomstår, hvor skattepligt her til landet indtræder. For aktier, der indgår i en beholdningsoversigt, jf. § 39 A, anses betingelsen i stk. 1 ligeledes for opfyldt.

Stk. 4. For aktier, som i den skattepligtiges ejertid optages til handel på et reguleret marked uden i forvejen at være optaget til handel, anses betingelsen i stk. 1 for opfyldt, hvis den skattepligtige oplyser told- og skatteforvaltningen om erhvervelsen inden udløbet af selvangivelsesfristen for det indkomstår, hvor aktien optages til handel på et reguleret marked.«

9. I § 21, stk. 11, ændres »den børs eller markedsplads, hvor værdipapiret er optaget til notering« til: »det regulerede marked, hvor værdipapiret er optaget til handel«.

10. I § 22, stk. 3, indsættes efter »kursgevinstlovens § 16«: », jf. dog nærværende lovs § 14«.

11. I § 24, stk. 2, ændres »børsnoterede aktier« til: »aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked,«.

12. Overskriften til § 25 affattes således:

»Aktieretter og tegningsretter til aktier optaget til handel på et reguleret marked

Selskaber m.v. og personer«

13. I § 25, stk. 1, ændres »børsnoterede aktier, jf. § 3« til: »aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked«.

14. I § 26, stk. 1, udgår »og § 25 om afståelse af aktieretter og tegningsretter til børsnoterede aktier«.

15. I § 26, stk. 2, udgår »uanset om aktierne er børsnoterede eller unoterede, og«.

16. § 26, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Aktieretter og tegningsretter til aktier, der er omfattet af § 25, skal ikke medregnes ved opgørelser efter stk. 2 og 6, og der skal ikke foretages en opgørelse efter stk. 2 og 6 ved afståelse af sådanne retter. Tilsvarende gælder for aktier, som indgår i en beholdning omfattet af § 44, og tegningsretter til aktier omfattet af § 16, stk. 1, hvor der er tale om tegningsretter til aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Endvidere skal tegningsretter til aktier omfattet af ligningslovens § 7 A, hvor der er tale om tegningsretter til aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, ikke medregnes ved opgørelser efter stk. 2 og 6. Tegningsretter som nævnt i 2. og 3. pkt. er ikke omfattet af reglerne i stk. 4.«

17. § 26, stk. 4, 1. pkt., affattes således:

»Tegningsretter til aktier, der ikke er omfattet af § 25, betragtes som aktier.«

18. I § 44, stk. 1, 1. pkt., ændres »jf. § 3, nr. 1 og 2« til: »jf. § 3, nr. 1 og 2, i lovbekendtgørelse nr. 171 af 6. marts 2009«.

19. I § 44, stk. 3, ændres »§§ 45-47« til: »§§ 46 og 47«.

20. § 44, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Skattefritagelsen efter stk. 1 gælder ikke for aktier, der senest på afståelsestidspunktet har ændret skattemæssig status, således at de ikke længere er optaget til handel på et reguleret marked. Ved opgørelsen af gevinst og tab ved afståelse af aktier som nævnt i 1. pkt. anses aktien for erhvervet for kursværdien på tidspunktet for ændring af den skattemæssige status.«

21. § 45 ophæves.

22. I § 46, stk. 1, ændres »jf. § 3, nr. 1 og 2, omfattet af § 12 og § 14« til: »jf. § 3, nr. 1 og 2, i lovbekendtgørelse nr. 171 af 6. marts 2009, omfattet af § 12 og § 13 A«.

23. § 46, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Tab på børsnoterede aktier, jf. § 3, nr. 1 og 2, i lovbekendtgørelse nr. 171 af 6. marts 2009, omfattet af § 12, der er konstateret i indkomståret 2002 eller senere, men før den 1. januar 2006, og som kunne fradrages i gevinster konstateret den 1. januar 2006 eller senere efter reglerne i § 2, stk. 2, eller § 4, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 835 af 29. august 2005, kan fradrages efter reglerne i § 13 A.«

24. § 46, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Tab på unoterede aktier omfattet af § 12, der er konstateret i indkomståret 2002 eller senere, men før den 1. januar 2006, og som kunne fradrages i gevinster konstateret den 1. januar 2006 eller senere efter reglerne i § 2, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 835 af 29. august 2005, kan fradrages i udbytter, gevinster og afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B konstateret den 1. januar 2006 eller senere. Tab kan kun fradrages i udbytter, gevinster og afståelsessummer, der vedrører aktier, hvor en eventuel gevinst er omfattet af § 12, og i udbytter vedrørende aktier omfattet af § 44. Endvidere kan tab kun fradrages i udbytter, gevinster og afståelsessummer, der er aktieindkomst, jf. personskattelovens § 4 a. Reglerne i § 13 A, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse. Som unoterede aktier anses aktier, der ikke er omfattet af § 3, nr. 1 og 2, i lovbekendtgørelse nr. 171 af 6. marts 2009.«

25. § 46, stk. 15, affattes således:

»Stk. 15. Tab, der realiseres som følge af, at et selskab m.v. i indkomståret 2009 skifter status, således at det omfattes af § 19, kan ikke fradrages efter § 14 i lovbekendtgørelse nr. 171 af 6. marts 2009 eller § 13 A, selv om tabene ellers er omfattet af en af disse bestemmelser. Tabene indgår i stedet i opgørelsen efter § 19 som et tillæg til værdien af aktien eller beviset ved opgørelsen efter § 23, stk. 7.«

26. I § 46 indsættes som stk. 16 og 17:

»Stk. 16. Tab på børsnoterede aktier, jf. § 3, nr. 1 og 2, i lovbekendtgørelse nr. 171 af 6. marts 2009, der er konstateret i perioden fra den 1. januar 2006 til og med den 31. december 2009, kan uanset § 14 fradrages efter § 13 A, stk. 2 og 3.

Stk. 17. § 13, stk. 2, finder ikke anvendelse, hvis der er tale om en aktie, som har været optaget til handel på et reguleret marked uden at opfylde betingelsen for at være børsnoteret i § 3, nr. 1 og 2, i lovbekendtgørelse nr. 171 af 6. marts 2009, og som inden den 1. januar 2010 er overgået til ikke at være optaget til handel på et reguleret marked.«

§ 2

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1126 af 24. november 2005, som ændret bl.a. ved § 18 i lov nr. 1414 af 21. december 2005, § 17 i lov nr. 404 af 8. maj 2006, § 5 i lov nr. 405 af 8. maj 2006, § 2 i lov nr. 1582 af 20. december 2006, § 2 i lov nr. 527 af 17. juni 2008, § 5 i lov nr. 530 af 17. juni 2008 og § 5 i lov nr. 1344 af 19. december 2008 og senest ved § 6 i lov nr. 98 af 10. februar 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Efter indstilling fra Skatterådet kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om indgivelse af og indholdet i anmodninger, der efter skattelovgivningen skal indgives i tilknytning til selvangivelsen.«

2. Efter § 1 indsættes:

»§ 1 A. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at skattepligtige ikke kan ændre oplysninger om visse indkomster og fradrag, som indberetningspligtige efter denne lov har indberettet til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvordan den underretning til told- og skatteforvaltningen, der er nævnt i § 16, om indkomster og fradrag efter stk. 1 kan finde sted.«

3. I § 3 C, stk. 7, ændres »14« til: »13 A«.

4. § 7 A, stk. 2, nr. 13 og 14, ophæves.

Nr. 15 bliver herefter nr. 13.

5. I § 7 A, stk. 3, udgår »efter indstilling fra Skatterådet«.

6. Efter § 7 K indsættes:

»§ 7 L. En person, som er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, § 2, stk. 1, nr. 4 eller 5, eller § 5 A, skal over for told- og skatteforvaltningen oplyse om identiteten af långivere af lån, hvoraf personen betaler renter, medmindre lånet er omfattet af indberetningspligt efter andre bestemmelser i denne lov.

Stk. 2. En person, som yder underholdsbidrag omfattet af ligningslovens § 10, stk. 1, 1. pkt., eller børnebidrag omfattet af ligningslovens § 10, stk. 2, eller § 11, stk. 1, 1. pkt., skal over for told- og skatteforvaltningen oplyse om identiteten af modtageren af underholdsbidraget eller børnebidraget.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke identifikationsoplysninger der skal afgives, herunder regler om identifikation m.v. for personer, der ikke har personnumre, og personer, der er bosat eller opholder sig i udlandet. Skatteministeren kan endvidere fastsætte frister for, hvornår identifikationsoplysningerne skal være afgivet.«

7. I § 9, stk. 1, ændres »§§ 7 K-8 G« til: »§ 7 K, §§ 8 A-8 G«, »§ 10 A, stk. 1, § 10 B, stk. 1, 1.-3. pkt.« til: »§ 10 A, stk. 1-3, § 10 B, stk. 1-3« og »§ 11 B, stk. 4-6« til: »§ 11 B, stk. 4, 5 og 8«.

8. I § 9 A indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte frister for de indberetninger, som er nævnt i stk. 1, der afviger fra de frister, der følger af stk. 1. Skatteministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om, at told- og skatteforvaltningen kan pålægge den, der indberetter efter den fastsatte frist eller en frist fastsat efter stk. 3, at underrette den, som de indberettede oplysninger vedrører, om det indberettede inden for en nærmere angivet frist.«

9. § 9 B, stk. 1, affattes således:

»Den, der som led i sin virksomhed modtager aktier m.v. i depot til forvaltning, skal hvert år foretage indberetning til told- og skatteforvaltningen om det udbytte, der er udloddet i det forudgående kalenderår af deponerede aktier m.v. optaget til handel på regulerede markeder og aktier m.v., der ikke er optaget til handel på regulerede markeder, men er registreret i en værdipapircentral.«

10. § 9 B, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Selskaber og foreninger m.v., som har pligt til at indeholde udbytteskat i henhold til kildeskattelovens § 65, skal hvert år foretage indberetning om udbytter udloddet i det forudgående kalenderår af aktier m.v., der ikke er optaget til handel på regulerede markeder og ikke er registreret i en værdipapircentral.«

11. § 9 B, stk. 3, nr. 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»4) Identiteten af aktien.

5) Hvilket land den udbyttegivende aktie m.v. er udstedt i, og om aktien m.v. er optaget til handel på et reguleret marked, når indberetningen sker efter stk. 1.«

12. I § 9 B, stk. 5, indsættes som 3. pkt.:

»Den indberetningspligtige skal i disse tilfælde indberette identiteten af den, udbetalingen sker til.«

13. I § 10, stk. 1, ændres »modtager aktier« til: »modtager aktier m.v.« og »børsnoterede aktier m.v.« til: »aktier m.v.«

14. § 10, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Indberetningen skal omfatte følgende oplysninger om den enkelte aktie:

1) Identiteten af aktien m.v.

2) Antal.

3) Om aktien m.v. er optaget til handel på et reguleret marked.

4) Kursværdien ved udgangen af kalenderåret, hvis der er tale om aktier m.v. optaget til handel på et reguleret marked.«

15. I § 10, stk. 3, ændres »børsnoterede aktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 3« til: »aktier m.v. optaget til handel på regulerede markeder« og »deponerede unoterede aktier« til: »andre deponerede aktier«.

16. I § 10, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Den, der som led i sin virksomhed formidler handel med aktier m.v., skal hvert år foretage indberetning til told- og skatteforvaltningen om erhvervelser og afståelser af aktier m.v. formidlet i det forudgående kalenderår, når erhvervelsen eller afståelsen er formidlet for en person. Indberetningspligten omfatter dog alene aktier m.v., der er optaget til handel på regulerede markeder. Indberetningen skal omfatte oplysninger om identiteten af aktien m.v. samt oplysninger om antallet af aktier m.v., anskaffelses- eller afståelsestidspunktet og anskaffelses- eller afståelsessummen for aktien m.v.«

17. § 10 A, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»De indberetningspligtige, som er nævnt i stk. 3, skal mindst en gang årligt indberette oplysninger til told- og skatteforvaltningen om beløbsstørrelsen af den enkelte ejers indløste rentekuponer eller tilskrevne renter vedrørende obligationer i det forudgående kalenderår og oplysning om obligationernes betegnelse. På tilsvarende måde skal der indberettes om indfrielse af obligationer. Desuden skal der indberettes de oplysninger, som er nævnt i stk. 5 og 6, og oplysning om beholdningen af obligationer ved kalenderårets udløb med angivelse af

1) obligationernes betegnelse,

2) kursværdi ved kalenderårets udløb og

3) arten og antallet, hvis der er tale om konvertible obligationer.

Stk. 2. De indberetningspligtige, som er nævnt i stk. 3, skal endvidere mindst en gang årligt indberette oplysninger til told- og skatteforvaltningen om indfrielse af udbyttekuponer vedrørende investeringsforeningsbeviser, udbytte af aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19 og tilskrivning på indskud i kontoførende investeringsforeninger. Indberetningen skal tillige omfatte de oplysninger, som er nævnt i nr. 1 og 2. Desuden skal der indberettes de oplysninger, som er nævnt i stk. 5 og 6, og oplysning om beholdning af de nævnte investeringsforeningsbeviser, aktier m.v. og indskud ved kalenderårets udgang med angivelse af

1) investeringsforeningsbevisernes, aktierne m.v.s eller den kontoførende investeringsforenings identitet, herunder art og virke,

2) antallet af aktier m.v. og investeringsforeningsbeviser og

3) kursværdien ved årets udgang.

Stk. 3. Indberetningspligten efter stk. 1 og 2 påhviler offentlige kasser, realkreditinstitutter, værdipapircentraler, aktieselskaber, investeringsselskaber omfattet af selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 19, banker, sparekasser, andelskasser, investeringsforeninger, vekselerere og andre, som indløser rente- eller udbyttekuponer, tilskriver renter eller udbytte vedrørende de værdipapirer, som er nævnt i stk. 1 eller 2, eller modtager de værdipapirer, som er nævnt i stk. 1 eller 2, i depot til forvaltning.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 4-6.

18. I § 10 A indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om indberetningen efter stk. 1 og 2 samt kredsen af indberetningspligtige efter stk. 3. Skatteministeren kan endvidere bestemme, at indberetningspligtige efter stk. 3 indbyrdes skal afgive oplysninger til brug for at opfylde indberetningspligten efter stk. 1 og 2.«

19. § 10 B affattes således:

»§ 10 B. Efter nærmere regler fastsat af skatteministeren skal de indberetningspligtige efter stk. 3 indberette oplysninger til told- og skatteforvaltningen om overdragelse af obligationer og rentekuponer, herunder oplysning om overdragelse af obligationer, der er udstedt uden pålydende rente eller med en pålydende rente under mindsterenten, jf. kursgevinstlovens § 38, jf. § 14.

Stk. 2. Efter nærmere regler fastsat af skatteministeren skal de indberetningspligtige, jf. stk. 3, desuden indberette oplysninger til told- og skatteforvaltningen om erhvervelser og afståelser af aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, investeringsforeningsbeviser, konvertible obligationer samt udbyttekuponer og rentekuponer vedrørende sådanne. Indberetningspligten omfatter endvidere hævninger i kontoførende investeringsforeninger. Herunder kan skatteministeren fastsætte regler om indberetning af oplysninger om

1) identiteten, antallet og arten af værdipapirerne samt anskaffelses- eller afståelsestidspunktet og anskaffelses- eller afståelsessummen og

2) tidspunktet for den enkelte hævning af indestående i en kontoførende investeringsforening samt den del af urealiseret fortjeneste eller tab på den kontoførende investeringsforenings værdipapirer på tidspunktet for hævningen, der svarer til den enkelte hævning.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om, hvem der er indberetningspligtige efter stk. 1 og 2. Indberetningspligten kan pålægges erhververen, overdrageren eller den, der formidler overdragelsen.

Stk. 4. Skatteministeren kan pålægge parterne pligt til at afgive identitetsoplysninger, jf. § 3 A, stk. 2, og godtgøre rigtigheden af de givne oplysninger. Skatteministeren kan fastsætte regler om identifikation m.v. for personer, der hverken har personnummer eller virksomhedsnummer, og personer, der er bosat eller opholder sig i udlandet.

Stk. 5. Stk. 1, 3 og 4 finder tilsvarende anvendelse på indgåelse af aftaler om eller overdragelse af terminskontrakter, køberetter og salgsretter omfattet af kursgevinstloven, når en af aftaleparterne er en person. Tilsvarende gælder for fordringer, der efter kursgevinstlovens § 29, stk. 3, omfattes af kursgevinstlovens kapitel 6 og 7.

Stk. 6. En erhverver eller overdrager, der ikke opfylder den oplysningspligt, vedkommende er pålagt, kan anses for skattepligtig af indberettede renter og udbytter vedrørende den overdragne obligation m.v. eller kupon. Oplysningspligten anses for opfyldt, hvis en formidler har indberettet oplysningerne efter § 11 H.«

20. § 10 E ophæves.

21. I § 11 B, stk. 1, ændres »stk. 3-5« til: »stk. 3-9«.

22. § 11 B, stk. 2, 3. pkt., affattes således:

»Betingelserne i stk. 1 skal ikke opfyldes vedrørende aktier m.v. tilhørende personer, der ejer mindst 25 pct. af aktiekapitalen i det pågældende selskab, medmindre aktierne m.v. er optaget til handel på et reguleret marked.«

23. I § 11 B, stk. 4, indsættes efter »skattepligt her til landet af værdipapiret«: », men dog inden udløbet af selvangivelsesfristen for det indkomstår, hvor skattepligten indtræder,«.

24. § 11 B, stk. 4, nr. 3, affattes således:

»3) Oplysninger til identifikation af depotet eller kontoen, herunder depotets eller kontoens nummer, og om ejeren er eneejer eller ejer en andel af depotet eller kontoen, og de indlagte værdipapirer ved depotets eller kontoens oprettelse, erhvervelse eller indtræden i skattepligt her til landet af værdipapirerne, herunder papirernes identitet, type og antal eller pålydende værdi.«

25. I § 11 B, stk. 4, indsættes som nr. 4:

»4) Tidspunktet for oprettelsen eller erhvervelsen af depotet eller kontoen eller for indtræden i skattepligt her til landet af værdipapirerne.«

26. § 11 B, stk. 5, nr. 2, affattes således:

»2) En eventuel erklæring fra depositaren eller kontoføreren efter stk. 7.«

27. § 11 B, stk. 6 og 7, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 6. Medmindre ejeren inden udløbet af kalenderåret har indsendt en erklæring efter stk. 5, nr. 2, eller stk. 7 til told- og skatteforvaltningen, som dækker det pågældende kalenderår, skal ejeren inden udløbet af selvangivelsesfristen sende følgende oplysninger til told- og skatteforvaltningen om de enkelte deponerede eller kontoførte værdipapirer det forudgående kalenderår, når deponeringen eller kontoføringen sker i udlandet:

1) De oplysninger, der er nævnt i stk. 4, nr. 1 og 2, samt identifikation af depotet eller kontoen.

2) Størrelsen af renter og udbytter, herunder handelsrenter, og hvilken valuta størrelsen er angivet i, bortset fra udbytter, der oplyses efter nr. 4.

3) Dato for rente- og udbyttetilskrivning.

4) Kursværdien og antallet eller den pålydende værdi af de enkelte deponerede respektive kontoførte værdipapirer ved årets udgang samt identiteten og typen af værdipapirerne, størrelsen af udbyttet af de enkelte aktier m.v., og hvilken valuta kursværdien og udbytterne er angivet i.

5) Størrelsen og sammensætningen af minimumsudlodningen fra en udloddende investeringsforening, jf. ligningslovens § 16 C, det faktisk udloddede og sammensætningen af en eventuel difference, hvis det udloddede overstiger minimumsudlodningen, alt i overensstemmelse med oplysning fra den udloddende investeringsforening.

6) Oplysning om depotets eller kontoens ophør eller overdragelse med angivelse af tidspunktet for dette.

Stk. 7. Ejeren kan undlade at indsende oplysninger efter stk. 6, hvis depositaren eller kontoføreren har erklæret at ville påtage sig at sende de oplysninger, der er nævnt i stk. 6, vedrørende depotet eller kontoen det forudgående kalenderår af egen drift til told- og skatteforvaltningen hvert år inden den 1. februar.

Stk. 8. Indsender depositaren eller kontoføreren på trods af erklæring herom ikke indberetninger efter stk. 7 rettidigt og med de krævede oplysninger til told- og skatteforvaltningen, kan told- og skatteforvaltningen pålægge ejeren at afvikle depotet eller kontoen, medmindre ejeren har indsendt oplysningerne inden udløbet af den frist, der er nævnt i stk. 6.

Stk. 9. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om erklæringer efter stk. 4 og 5, afgivelse af oplysninger efter stk. 6 og indberetning efter stk. 7.«

28. Efter § 11 G indsættes:

»§ 11 H. Formidlere af handler med værdipapirer, som ikke er indberetningspligtige efter § 10, stk. 4, eller § 10 B, kan efter aftale med overdrageren eller erhververen af værdipapirer foretage indberetning af de oplysninger, som er omfattet af indberetninger efter disse bestemmelser. Indberetningen skal ske inden udløbet af fristen i § 9 A, stk. 1.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om registrering af de formidlere, der indberetter efter stk. 1.«

29. I § 13 A, stk. 1, ændres »§ 11 B, stk. 6« til: »§ 11 B, stk. 8«.

30. I § 14, stk. 2, ændres »§§ 10, 10 A, stk. 1, og 10 B, stk. 1, 1.-3. pkt.« til: »§ 10, § 10 A, stk. 1-3, § 10 B, stk. 1-3«.

§ 3

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005, som ændret bl.a. ved § 9 i lov nr. 515 af 7. juni 2006, § 1 i lov nr. 105 af 7. februar 2007, § 1 i lov nr. 522 af 17. juni 2008 og § 1 i lov nr. 531 af 17. juni 2008 og senest ved § 1 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, nr. 4, ændres »eller kommuner« til: », kommuner eller andre offentlige institutioner m.v.«

2. I § 48 E, stk. 6, ændres to steder »betingelserne i stk. 3, nr. 1« til: »betingelserne i stk. 3, nr. 1 og 3«.

3. I § 48 F, stk. 2, indsættes som 4. pkt.:

»For personer som nævnt i § 48 E, stk. 5, indgår tidligere perioder, hvor beskatning efter stk. 1 har fundet sted, ikke ved bedømmelsen efter § 48 E, stk. 3, nr. 3.«

4. I § 48 F, stk. 9, ændres »§ 6 a, stk. 3« til: »§ 7, stk. 3«.

5. § 59 affattes således:

»§ 59. Den skattepligtige kan indbetale forskudsskat ud over, hvad der er indeholdt i A-indkomst eller opkrævet ved skattebillet frem til og med den 1. juli i året efter indkomståret. Ved betaling af forskudsskat efter udløbet af indkomståret skal der betales rente af forskudsskatten svarende til renten i opkrævningslovens § 7, stk. 2, 3. pkt., med tillæg af 2 procentenheder afrundet til en decimal. Ved forskudt indkomstår finder 2. pkt. anvendelse ved betaling af forskudsskat efter udløbet af det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for. Renten beregnes dagligt fra udløbet af indkomståret henholdsvis det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for, og frem til og med betalingsdagen. Renten anses for indeholdt i indbetalingen og fragår heri, inden betalingen godskrives den skattepligtige efter § 60, stk. 1, litra e.

Stk. 2. Fristen i stk. 1, 2. pkt., er ikke omfattet af § 41, stk. 3.«

6. § 61, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ved betaling af restskat skal der ud over restskatten betales et procenttillæg til staten af restskatten. Procenttillægget beregnes en gang årligt og fastsættes som rentesatsen i opkrævningslovens § 7, stk. 2, 3. pkt., med tillæg af 4 procentenheder afrundet til en decimal.«

7. § 62, stk. 2, 1.-3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Ved tilbagebetaling af overskydende skat ydes der den skattepligtige et procenttillæg af beløbet i godtgørelse. Procenttillægget beregnes en gang årligt og fastsættes som rentesatsen i opkrævningslovens § 7, stk. 2, 3. pkt., med fradrag af 2 procentenheder afrundet til en decimal. Procenttillægget kan dog ikke fastsættes til mindre end 0,5 procent af den overskydende skat. I det omfang det betalte tillæg modsvares af beløb, der er indbetalt efter § 59, ydes ingen godtgørelse.«

8. I § 73 E, stk. 3, 2. pkt., ændres »børsnoterede obligationer« til: »obligationer optaget til handel på et reguleret marked«.

§ 4

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 176 af 11. marts 2009, som ændret ved § 13 i lov nr. 1587 af 20. december 2006, § 13 i lov nr. 275 af 7. april og § 6 i lov nr. 392 af 25. maj 2009, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 8 E indsættes:

»§ 8 F. Personer, der er skattepligtige efter kildeskattelovens § 1, § 2, stk. 1, nr. 4 eller 5, eller § 5 A, kan kun fradrage renter ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis låntager har afgivet oplysninger om identiteten af långiver efter skattekontrollovens § 7 L, eller hvis lånet er indberetningspligtigt efter andre bestemmelser i skattekontrolloven.«

2. I § 10 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Fradragsretten efter stk. 1, 1. pkt., eller stk. 2, er betinget af, at bidragsyderen oplyser om identiteten af modtageren af bidraget efter skattekontrollovens § 7 L.«

3. I § 11, stk. 2, indsættes efter 3. pkt.:

»Fradragsretten efter stk. 1, 1. pkt., er yderligere betinget af, at bidragsyderen oplyser om identiteten af modtageren af bidraget efter skattekontrollovens § 7 L.«

4. I § 15, stk. 2, ændres »§ 6, stk. 4« til: »§ 6, stk. 3«.

5. I § 15, stk. 9, nr. 1, ændres »børsnoterede« til: »optaget til handel på et reguleret marked«.

6. I § 15, stk. 10, ændres tre steder »børsnoterede« til: »optaget til handel på et reguleret marked«.

7. § 15, stk. 10, 5. pkt., affattes således:

»Ved en aktieombytning, hvor et selskabs ejerkreds efter 2. pkt. skifter fra aktionærerne i et selskab, hvis aktier ikke er optaget til handel på et reguleret marked, til et selskab, hvis aktier er optaget til handel på et reguleret marked, kan sidstnævnte selskab med fremtidig virkning vælge at anvende reglerne i 1. pkt., hvis aktierne er noteret på navn.«

8. I § 15, stk. 10, 6. pkt., ændres »ikke-børsnoterede moderselskaber« til: »moderselskaber, hvis aktier ikke er optaget til handel på et reguleret marked,«.

§ 5

I lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1191 af 11. oktober 2007, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 521 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 14, stk. 2, nr. 2, ændres »fondsbørs« til: »reguleret marked«.

§ 6

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom (ejendomsavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2006, som ændret ved § 4 i lov nr. 335 af 7. maj 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 1, ændres »stk. 2-7« til: »stk. 2-6«.

2. § 6, stk. 3, ophæves.

Stk. 4-7 bliver herefter stk. 3-6.

3. § 6, stk. 4, der bliver stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. I fortjeneste, der i et givet indkomstår er skattepligtig efter stk. 1, kan den skattepligtige fradrage indkomstårets tab ved afståelse af fast ejendom, jf. dog stk. 4. Overstiger årets tab årets fortjenester, kan det overskydende tab fradrages i fortjeneste efter stk. 1 i de følgende indkomstår, jf. dog stk. 6. Tabet kan kun overføres til fradrag i et senere indkomstår, i det omfang det ikke kan rummes i nettofortjenesten ved afståelse af fast ejendom i et tidligere indkomstår.«

4. I § 6, stk. 7, 1. pkt., der bliver stk. 6, 1. pkt., ændres »§ 6, stk. 4,« til: »stk. 3«.

5. I § 6 A, stk. 1, ændres: »§ 6, stk. 2 og 3« til: »§ 6, stk. 2«.

6. I § 6 A indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indgivelse af og indholdet i begæringer efter stk. 2.«

§ 7

I lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, jf. lovbekendtgørelse nr. 1012 af 5. oktober 2006, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1343 af 19. december 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 4, stk. 1, 1. pkt., ændres »børsnoterede obligationer« til: »obligationer optaget til handel på et reguleret marked«.

§ 8

I lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 471 af 23. maj 2006, som ændret ved § 7 i lov nr. 392 af 25. maj 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 5, 2. pkt., ændres »§ 14, stk. 1 og 2« til: »§ 13 A, stk. 1 og 2«.

§ 9

I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1286 af 8. november 2007, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 530 af 17. juni 2008 og senest ved § 3 i lov nr. 98 af 10. februar 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 8, stk. 8, ændres »§ 6, stk. 4« til: »§ 6, stk. 3«.

§ 10

I konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1011 af 4. oktober 2006, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 343 af 18. april 2007 og senest ved § 7 i lov nr. 521 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 12, stk. 1, ændres »§ 14, stk. 2 og 3« til: »§ 13 A, stk. 2 og 3«.

2. I § 12, stk. 1, ændres »§ 6, stk. 4« til: »§ 6, stk. 3«.

§ 11

I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 140 af 5. februar 2008, som ændret bl.a. ved § 9 i lov nr. 335 af 7. maj 2008 og senest ved § 4 i lov nr. 906 af 12. september 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 3, 4. pkt., ændres »børsnoterede obligationer eller andre børsnoterede fordringer« til: »obligationer eller andre fordringer optaget til handel på et reguleret marked«.

2. I § 30, stk. 1, nr. 7, ændres »ikke er noteret på børs« til: »ikke er optaget til handel på et reguleret marked«.

3. I § 38, stk. 1, 3. pkt., ændres »noteres« til: »optages til handel« og »obligationer noteret over pari« til: »obligationer, hvor kursen er over pari,«.

§ 12

I lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003, som ændret bl.a. ved § 16 i lov nr. 404 af 8. maj 2006 og § 1 i lov nr. 513 af 7. juni 2006 og senest ved § 4 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 2, 4. pkt., ændres »noteres« til: »optages til handel« og »obligationer noteret over pari« til: »obligationer, hvor kursen er over pari,«.

§ 13

I pensionsafkastbeskatningsloven, lov nr. 1535 af 19. december 2007, som ændret senest ved § 22 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 1, ændres to steder »børskursværdien« til: »kursværdien«.

§ 14

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1120 af 10. november 2006, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1534 af 19. december 2007 og § 2 i lov nr. 1339 af 19. december 2008 og senest ved § 2 i lov nr. 387 af 25. maj 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 11 A, stk. 3, 3. pkt., ændres »noteres« til: »optages til handel« og »obligationer noteret over pari« til: »obligationer, hvor kursen er over pari,«.

2. I § 17 A ændres »unoterede aktier eller anparter, der ikke handles på et nationalt eller EU-retligt reguleret marked« til: »aktier eller anparter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet«.

3. I § 30 B, stk. 1, 1. pkt., udgår »unoteret«.

4. I § 30 B, stk. 1, 1. pkt., ændres »et nationalt eller EU-retligt reguleret marked« til: »et reguleret marked«.

5. I § 30 B, stk. 1, 5. pkt., ændres »det unoterede selskab« til: »et selskab som nævnt i 1. pkt.«

6. I § 30 B, stk. 2, 1. pkt., ændres »det unoterede selskab« til: »et selskab som nævnt i stk. 1, 1. pkt.«

7. I § 30 B, stk. 3, 1. pkt., ændres »et unoteret aktie- og anpartsselskab« til: »et aktie- og anpartsselskab som nævnt i stk. 1, 1. pkt.«

8. I § 30 B, stk. 3, ændres to steder »de unoterede aktier og anparter« til: »aktierne og anparterne«.

9. I § 30 B, stk. 3, 3. pkt., ændres »det unoterede selskab« til: »et selskab som nævnt i stk. 1, 1. pkt.«

§ 15

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 19. september 2006, som ændret bl.a. ved § 8 i lov nr. 343 af 18. april 2007 og senest ved § 3 i lov nr. 1343 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 13 a, stk. 1, ændres »§ 14, stk. 2 og 3« til: »§ 13 A, stk. 2 og 3«.

2. I § 13 a, stk. 1, ændres »§ 6, stk. 4« til: »§ 6, stk. 3«.

§ 16

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 272 af 3. april 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 A, stk. 5, 6. pkt., og § 2 C, stk. 4, 11. pkt., ændres »§ 6, stk. 4« til: »§ 6, stk. 3«.

2. I § 11 B, stk. 2, ændres »noteres« til: »optages til handel« og »obligationer noteret over pari« til: »obligationer, hvor kursen er over pari,«.

3. § 35 L, stk. 2, 3. pkt., ophæves.

§ 17

I lov om skattefri virksomhedsomdannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1166 af 2. oktober 2007, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 98 af 10. februar 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 2, ændres »§ 14, stk. 2 og 3« til: »§ 13 A, stk. 2 og 3«.

2. I § 8, stk. 2, ændres »§ 6, stk. 4« til: »§ 6, stk. 3«.

§ 18

I lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1075 af 10. september 2007, som ændret ved § 13 i lov nr. 1235 af 24. oktober 2007 og § 7 i lov nr. 530 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 9, 3. pkt., ændres »noteres« til: »optages til handel«.

§ 19

I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret bl.a. ved § 12 i lov nr. 394 af 28. maj 2003 og § 27 i lov nr. 1414 af 21. december 2005 og senest ved § 9 i lov nr. 576 af 6. juni 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 6 a, stk. 4, ændres »jf. aktieavancebeskatningslovens § 3« til: »jf. § 3, nr. 1 og 2, i lovbekendtgørelse nr. 171 af 6. marts 2009«.

§ 20

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 2, nr. 6 og 9-12, samt § 4, nr. 1-3.

Stk. 3. § 1, nr. 1-4, 7, 9, 11-18, 20 og 22-24, § 3, nr. 8, § 4, nr. 5-8, § 5, § 7, § 8, § 10, nr. 1, §§ 11-14, § 15, nr. 1, § 16, nr. 2, § 17, nr. 1, § 18 og § 19 har virkning fra og med den 1. januar 2010.

Stk. 4. § 1, nr. 5, 6, 8 og 10, har virkning for tab, der konstateres den 1. januar 2010 eller senere, jf. dog 2. og 4. pkt. § 13 A, stk. 2 og 3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 6, har virkning for tab konstateret i indkomståret 2010 eller senere. For tab på aktier, der er erhvervet før den 1. januar 2010, anses betingelsen i aktieavancebeskatningslovens § 14, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 8, for opfyldt, såfremt den tabsgivende aktie indgår i oplysninger om aktiebeholdningen pr. 31. december 2009, der er indberettet efter skattekontrollovens § 10, § 10 A eller § 11 B som ændret ved denne lovs § 2, nr. 13-17 og 21-27. For tab på aktier, der er erhvervet før den 1. januar 2010, der ikke omfattes af indberetningen efter 2. pkt., anses betingelsen i aktieavancebeskatningslovens § 14, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 8, for opfyldt, såfremt den skattepligtige har oplyst told- og skatteforvaltningen om erhvervelsen senest inden udløbet af selvangivelsesfristen for indkomståret 2010.

Stk. 5. § 1, nr. 19, § 2, nr. 3, § 4, nr. 4, § 6, nr. 3, § 9 og § 16, nr. 1 og 3, har virkning fra indkomståret 2010.

Stk. 6. § 2, nr. 4 og 5, har virkning for indberetninger om personalegoder ydet i januar 2010 eller senere.

Stk. 7. § 2, nr. 13, 14, 17, 18, 21, 27 og 29, har virkning for indberetning og indgivelse af oplysninger vedrørende kalenderåret 2009 og senere år. Oplysninger om udbytter omfattet af skattekontrollovens § 11 B, stk. 6, nr. 4, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 27, indgives dog for kalenderåret 2009 efter skattekontrollovens § 11 B, stk. 6, nr. 2, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 27.

Stk. 8. § 2, nr. 16, 19 og 28, har virkning for indberetning vedrørende kalenderåret 2010 og senere år.

Stk. 9. Personer, der ejer mindst 25 pct. af aktiekapitalen i det pågældende selskab, skal have deponeret aktier m.v. optaget til handel på regulerede markeder senest den 31. december 2009.

Stk. 10. § 2, nr. 19-22, har virkning for erklæringer, som indsendes den 1. januar 2010 eller senere.

Stk. 11. § 3, nr. 5-7, har virkning for betaling af forskudsskat for indkomståret 2009 og senere indkomstår samt restskattetillæg og godtgørelse vedrørende indkomstskatten for indkomståret 2009 og senere indkomstår.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Kristian Jensen