Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde

Kapitel 2   Registrering

Kapitel 3   Udlejerens forpligtelser

Kapitel 4   Lejerens og eventuel førers forpligtelser

Kapitel 5   Forsikring og selvrisiko

Kapitel 6   Dispensation

Kapitel 7   Straf

Kapitel 8   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøjer uden fører

I medfør af § 79 og § 118, stk. 8, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1058 af 4. november 2008, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på erhvervsmæssig udlejning af motorkøretøjer uden fører, hvorved forstås alle forhold, hvor et sådant køretøj erhvervsmæssigt overlades til brug, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på udlejers udlån af motorkøretøjer omfattet af bekendtgørelsen, jf. dog § 9.

Stk. 3. Forhold, hvorved en anden person opnår varig rådighed over et motorkøretøj, således at denne person skal registreres som bruger af køretøjet efter de almindelige regler herom, er ikke omfattet af bekendtgørelsen.

Kapitel 2

Registrering

§ 2. Motorkøretøjer, der ønskes anvendt til udlejning uden fører, skal registreres til udlejning uden fører.

§ 3. Hvis motorkøretøjets ejer lader en anden person etablere udlejningsforholdene, og hvis dette har karakter af en fast forretningsforbindelse, således at den anden person selv træffer bestemmelse om, hvem motorkøretøjet skal udlejes til, skal denne anden person registreres som bruger af køretøjet og anses som udlejer.

Kapitel 3

Udlejerens forpligtelser

§ 4. Udlejning kan kun ske til personer, der lovligt kan føre det udlejede køretøj. Udlejning til juridiske personer kan ske under forudsætning af, at den eller de fysiske personer, der skal føre det pågældende køretøj, lovligt vil kunne gøre dette, og at de pågældende med lejekontrakten gives tilladelse hertil, jf. § 5, stk. 3, nr. 1.

Stk. 2. Udlejeren skal i forbindelse med udlejningen kræve dokumentation i form af fremvisning af kørekort for, at lejeren og eventuelle førere lovligt kan føre det udlejede køretøj.

Stk. 3. Ved udlejning, hvor køretøjet skal anvendes til kørsel, der kræver særlig tilladelse eller uddannelse, skal udlejeren desuden kræve de fornødne tilladelser og uddannelsesbeviser fremvist.

§ 5. Før hver udlejning skal udlejeren oprette en skriftlig lejekontrakt med lejeren. Kontrakten skal udfærdiges i mindst to eksemplarer, hvoraf lejeren skal have udleveret det ene.

Stk. 2. Indholdet af denne bekendtgørelses § 10, § 12, stk. 2, og § 13 skal være særskilt og tydeligt fremhævet i kontrakten.

Stk. 3. Kontrakten skal i øvrigt indeholde følgende oplysninger:

1) Lejerens fulde navn og adresse samt navnene på eventuelle førere, der med kontrakten gives tilladelse til at føre køretøjet, og, hvis lejeren er en juridisk person, dennes CVR-nummer.

2) Nummer, udstedelsessted og -dato for lejerens pas eller dermed ligestillet identitetskort, hvis den pågældende er udenlandsk, ikke-nordisk statsborger.

3) Nummeret på hvert enkelt kørekort, der skal forevises efter § 4, stk. 2.

4) Nummeret på tilladelser og navnet på udstedende myndighed og dato for uddannelsesbeviser, der skal forevises efter § 4, stk. 3.

5) Motorkøretøjets registreringsnummer.

6) Tidspunktet for lejeforholdets begyndelse og ophør med angivelse af dato og klokkeslæt.

§ 6. Udlejeren skal opbevare sit eksemplar af lejekontrakten i mindst 5 år.

Stk. 2. Lejekontrakten skal på forlangende vises til politiet.

Udlejning af motorkøretøjer til erhvervsmæssig personbefordring og kørsel efter godskørselslovgivningen

§ 7. Motorkøretøjer må kun udlejes til erhvervsmæssig personbefordring og til kørsel, der kræver tilladelse efter godskørselslovgivningen, med henblik på midlertidigt at erstatte et køretøj, der anvendes i lejerens virksomhed, og som er ude af funktion. Udlejning kan i så fald ske for en periode på højst 8 uger.

§ 8. Udlejer skal have tilladelse fra Færdselsstyrelsen til udlejning af motorkøretøjer, der skal anvendes til firmakørsel.

Udlejers udlån af motorkøretøjer, der er registreret til udlejning uden fører

§ 9. Udlejer kan uanset § 1, stk. 2, udlåne motorkøretøjer, der er registret til udlejning uden fører, til personer, der hører til udlejers husstand, og til ansatte i udlejningsvirksomheden uden at iagttage reglerne i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Udlån af motorkøretøjer til kørsel omfattet af §§ 7 og 8 kan i alle tilfælde kun ske under iagttagelse af reglerne i bekendtgørelsen.

Kapitel 4

Lejerens og eventuel førers forpligtelser

§ 10. Et udlejet motorkøretøj må kun føres af lejeren eller eventuelle andre personer, der med lejekontrakten har fået tilladelse hertil, jf. § 5, stk. 3, nr. 1.

Stk. 2. Lejekontrakten skal medbringes under kørslen og på forlangende vises til politiet.

Kapitel 5

Forsikring og selvrisiko

§ 11. Ud over færdselslovens almindelige regler om erstatning og forsikring og reglerne i bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motorkøretøjer m.v. finder reglerne i dette kapitel anvendelse i forhold til udlejede motorkøretøjer.

§ 12. Ansvarsforsikringsaftaler for køretøjer omfattet af bekendtgørelsen skal udformes således, at lejeren og eventuelle andre førere, der er berettigede til at føre køretøjet, anses for sikrede.

Stk. 2. Hvis udlejeren ikke tegner kaskoforsikring for motorkøretøjet, skal lejeren og eventuelle andre førere, der er berettigede til at føre køretøjet, have samme retsstilling over for motorkøretøjets ejer, som han ville have haft, hvis kaskoforsikring havde været tegnet.

§ 13. Udlejeren og lejeren kan aftale, at lejeren skal holde udlejeren skadesløs for ethvert beløb på indtil 5.000 kr., som udlejeren er forpligtet til at betale i medfør af bestemmelser i ansvarsforsikringspolicen eller i en eventuel kaskoforsikringspolice om, at udlejeren bærer en del af risikoen for de skader, som er omfattet af den pågældende forsikring.

§ 14. Et forsikringsselskab kan kun gøre regres gældende over for lejeren eller føreren i overensstemmelse med færdselslovens § 108, stk. 2, og i tilfælde, hvor den pågældende har ført bilen uden at have gyldigt kørekort, eller hvor der foreligger en overtrædelse af § 10, stk. 1.

§ 15. Hvis udlejer og lejer har indgået en aftale som nævnt i § 13, kan forsikringsselskabet rette krav direkte mod lejer om betaling af det beløb, som lejer i henhold til aftalen er forpligtet til at holde udlejer skadesløs for.

§ 16. Hvis udlejeren ikke har overholdt sine forpligtelser efter §§ 4, 5, 7 eller 8, bærer udlejeren i forhold til forsikringsselskabet selv den fulde risiko for alle skader, der indtræder under udlejningen, og som er dækket af ansvarsforsikringen eller en eventuel kaskoforsikring, medmindre det godtgøres, at skadens indtræden eller omfang ikke skyldes, at de pågældende forpligtelser ikke er overholdt.

Stk. 2. Er de i stk. 1 nævnte forpligtelser ikke overholdt, er forsikringsselskabet berettiget til at ophæve forsikringsforholdet uden varsel.

§ 17. Anmeldelse til forsikringsselskabet af skader omfattet af ansvarsforsikringen eller en eventuel kaskoforsikring skal være ledsaget af et af de efter § 5, stk. 1, udfærdigede eksemplarer af lejekontrakten.

Kapitel 6

Dispensation

§ 18. Rigspolitichefen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i § 4, § 5, stk. 3, og § 10.

Stk. 2. Dispensation efter stk. 1 kan navnlig meddeles i tilfælde, hvor udlejer ønsker at udleje til f.eks. myndigheder eller virksomheder, der har behov for at leje et større antal køretøjer eller for at lade et eller flere lejede køretøjer benytte af et større antal førere.

Kapitel 7

Straf

§ 19. Med bøde straffes den, der overtræder §§ 2-8, § 9, stk. 2 og § 10.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 524 af 19. juni 1997 om udlejning af motorkøretøjer uden fører ophæves.

Justitsministeriet, den 29. maj 2009

Brian Mikkelsen

/ Dan Bjerring