Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

(Justering af udligningssystemet og visse tilskudsordninger)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 499 af 7. juni 2006 om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, som ændret ved § 12 i lov nr. 534 af 6. juni 2007, § 15 i lov nr. 477 af 17. juni 2008 og lov nr. 548 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 2, nr. 9, affattes således:

»9) antallet af udviklingshæmmede personer på 65 år og derunder og antallet af 20-59-årige personer uden for arbejdsstyrken med øvrige handicap med en vægt på 5 pct.,«

2. Overskriften til kapitel 4 affattes således:

»Udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud«

3. I § 12, stk. 1 og 2, ændres »25 pct. af de gennemsnitlige kommunale nettodrifts- og anlægsudgifter pr. indbygger« til: »96,5 pct. af den tilsvarende landsgennemsnitlige forskel«.

4. I § 16 ændres »180 mio. kr.« til: »164,9 mio. kr.« og »2008« til: »2010«.

5. I § 17, stk. 1, 1. pkt., ændres »regionale EU-støtteordninger« til: »EU-støtteordninger, der bidrager til erhvervsudvikling og beskæftigelsesfremme«.

6. I § 17, stk. 1, 2. pkt., ændres »som i til­skuds­året modtager tilskud efter § 12« til: »hvis strukturelle underskud pr. indbygger er mindst 25 pct. højere end landsgennemsnittet«.

7. I § 17, stk. 3 og 4, ændres »de regionale EU-støtteordninger« til: »EU-støtteordningerne«.

8. I § 19 ændres »0,1 pct.« til: »0,07 pct.«

9. I § 21, stk. 2, ændres »26,9 mio. kr.« til: »69,8 mio. kr.« og »2007« til: »2010«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 20. juni 2009 og har virkning fra tilskudsåret 2010, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 17, stk. 1, 3 og 4, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner som ændret ved denne lovs § 1, nr. 5, 6 og 7, træder i kraft den 20. juni 2009 og har virkning for fordeling af tilskud fra den 1. oktober 2009.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karen Ellemann