Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fødevarehygiejne

§ 1

I bekendtgørelse nr. 788 af 24. juli 2008 om fødevarehygiejne foretages følgende ændring:

1. I § 14 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Stk. 1 kan fraviges for rå mælk eller mælkebestanddele til fremstilling af forarbejdede produkter, når mælken eller mælkebestanddelene under fremstillingen af det forarbejdede produkt varmebehandles ved en kombination af tid og temperatur, der svarer til pasteurisering i overensstemmelse med hygiejneforordningen for animalske fødevarer.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 2009.

Fødevarestyrelsen, den 9. juni 2009

Annelise Fenger

/ Helene Vinten Madsen