Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

(Ændring af revisionsbestemmelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 173 af 19. marts 2001 om udendørs hold af svin, som ændret ved § 1 i lov nr. 1562 af 20. december 2006, foretages følgende ændring:

1. § 18 a affattes således:

»§ 18 a. Justitsministeren fremsætter i folketingsåret 2009-10 forslag om revision af § 12.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Brian Mikkelsen