Senere ændringer til forskriften
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0123
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed1)

(Ændringer som følge af servicedirektivet m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 319 af 14. maj 1997 om inkassovirksomhed, som ændret senest ved § 13 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 6, stk. 1, 4. pkt., affattes således:

»Udenlandske selskaber m.v. af den art, som er nævnt i 1. og 3. pkt., kan meddeles autorisa­tion, hvis dette er hjemlet i international aftale eller ved bestemmelser fastsat af justitsministeren.«

2. I § 7, stk. 2, indsættes som 3. pkt . :

»Fornyelse uden ændringer af en autorisation er dog gebyrfri.«

§ 2

I lov om vagtvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 149 af 16. marts 1999, som ændret ved § 21 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. § 4, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»Udenlandske selskaber m.v. af den art, som er nævnt i 1. og 2. pkt., kan meddeles autorisa­tion, hvis dette er hjemlet i international aftale eller ved bestemmelser fastsat af justitsministeren.«

§ 3

Loven træder i kraft den 28. december 2009.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Brian Mikkelsen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EU-Tidende nr. L 376 af 27. december 2006, s. 36).