Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af dyreværnsloven

(Forbud mod udstilling af ørekuperede hunde, forbud mod reklame for og salg af visse genstande og hold og fremvisning af dyr i cirkus m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1343 af 4. december 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 11, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

2. § 11, stk. 3, der bliver stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Hale- eller ørekuperede hunde må ikke udstilles eller på anden måde fremvises med henblik på bedømmelse af hundens ydre, dens brugsegenskaber eller færdigheder. Forbuddet gælder dog ikke for hunde, der er halekuperet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i medfør af § 14, stk. 3, 2. pkt.«

3. I § 11, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »stk. 3« til: »stk. 2«.

4. Efter § 12 indsættes:

»§ 12 a. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at reklame for og salg af genstande, der ikke må anvendes ved behandlingen af dyr, ikke er tilladt. Ministeren kan i den forbindelse endvidere fastsætte regler om, at forsøg kan straffes.«

5. § 17, stk. 2, 1. pkt., ophæves.

6. I § 17, stk. 3, ændres »politidirektørens tilladelse« til: »tilladelse fra en fødevareregion«.

7. § 17, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte regler om hold og fremvisning af dyr i cirkus, forlystelsesparker og lignende virksomheder, herunder om forbud mod hold og fremvisning af visse vilde dyrearter.«

8. I § 18, stk. 1, ændres »politidirektørens tilladelse« til: »tilladelse fra en fødevareregion«.

9. I § 21, stk. 2, ændres »kredsdyrlægen« til: »fødevareregionen«.

10. I § 23, 3. pkt., ændres »om politisager« til: »i retsplejelovens kapitel 80«.

11. I § 26, stk. 2, indsættes som 4. pkt.:

»Formanden og medlemmerne beskikkes for 3 år ad gangen.«

12. I § 26 a, stk. 1, ændres »efter anmodning fra en politidirektør« til: »efter anmodning fra en politidirektør eller en fødevareregion«.

13. I § 28, stk. 2, nr. 1, ændres »§ 11, stk. 2 og 3« til: »§ 11, stk. 2«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2009, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Forbuddet mod udstilling af ørekuperede hunde i dyreværnslovens § 11, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, gælder ikke for hunde, der er født før lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Dyreværnslovens § 17, stk. 3, § 18, stk. 1, og § 26 a, stk. 1, som ændret ved denne lovs § 1, nr. 6, 8 og 12, træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 4. Justitsministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet for dyreværnslovens § 17, stk. 2, som ændret ved denne lovs § 1, nr. 5.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Brian Mikkelsen