Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

(Aktindsigt i ministerkalendere)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen, som ændret bl.a. ved lov nr. 276 af 13. maj 1998 og senest ved § 5 i lov nr. 552 af 24. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Loven gælder endvidere ikke for sager om førelse af en ministerkalender.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Begæringer om aktindsigt i ministerkalendere, som er indgivet før den 5. maj 2009, afgøres efter de hidtil gældende regler.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Kongeskibet Dannebrog, den 4. juni 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Brian Mikkelsen