Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0036
 
32006L0123
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde

Kapitel 2   Personer

Kapitel 3   Sprøjtecertifikat

Kapitel 4   Sprøjtebevis

Kapitel 5   Opfølgningskursus

Kapitel 6   Etablering som erhvervsmæssig bruger af plantebeskyttelsesmidler

Kapitel 7   Midlertidig eller lejlighedsvis erhvervsmæssig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler

Kapitel 8   Fællesbestemmelser og tilsyn

Kapitel 9   Straf

Kapitel 10   Ikrafttræden

Kapitel 11   Overgangsbestemmelser

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om undervisning og anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. for erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler1)

I medfør af § 38 b, § 45, stk. 1, § 47, § 59, stk. 4, og § 60 i lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006, som ændret ved § 1 i lov nr. 97 af 10. februar 2009, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for erhvervsmæssig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, jf. lovens bilag 1, herunder statens, regionernes og kommunernes anvendelse af sådanne plantebeskyttelsesmidler.

Stk. 2. Undtaget fra bestemmelsen i stk. 1 er bekæmpelse, der foretages ved gasning af muldvarpe, mosegrise og korn.

§ 2. Bekendtgørelsen berører ikke bestemmelser i anden lovgivning om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler.

Kapitel 2

Personer

§ 3. Erhvervsmæssig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler må kun foretages af personer, der er i besiddelse af et sprøjtecertifikat eller et sprøjtebevis.

Stk. 2. Nedennævnte personer skal være i besiddelse af et sprøjtecertifikat:

1) Den, der erhvervsmæssigt udfører bekæmpelse for andre.

2) Den, der erhvervsmæssigt udfører bekæmpelse i egen eller forpagtet bedrift.

Stk. 3. Nedennævnte personer skal være i besiddelse af et sprøjtebevis:

1) Den, der inden 1. januar 1991 har etableret sig i egen eller forpagtet bedrift.

2) Ansatte, der som led i deres arbejde erhvervsmæssigt udfører bekæmpelse i mindre end 4 timer årligt.

3) Den, der alene udbringer repellenter ved påsmøring.

Stk. 4. Sprøjtecertifikat og sprøjtebevis skal kunne forevises på forlangende.

§ 4. Personer, der kan dokumentere, at de har gennemført et undervisningsforløb eller et kursus omfattet af bilag 1, er undtaget fra at skulle opnå sprøjtecertifikat.

Stk. 2. Personer, der har opnået sprøjtecertifikat eller kan dokumentere, at de har gennemført et undervisningsforløb eller et kursus omfattet af bilag 1 eller 2, er undtaget fra at skulle opnå sprøjtebevis.

§ 5. Elever, der som led i deres uddannelse udfører bekæmpelse under en arbejdsgivers instruktion, er undtaget fra reglerne om at skulle opnå sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis.

Stk. 2. Elever må kun udføre bekæmpelse, hvis de modtager instruktion af en person, der er i besiddelse af et sprøjtecertifikat eller et sprøjtebevis.

§ 6. Personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i andre EU- eller EØS-lande eller i lande, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv, og som agter at etablere sig erhvervsmæssigt som bruger af plantebeskyttelsesmidler i Danmark, er undtaget fra kravet om at skulle opnå sprøjtecertifikat og sprøjtebevis, såfremt Miljøstyrelsen anerkender de erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. kapitel 6.

§ 7. Personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i andre EU- eller EØS-lande eller i lande, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv, og som agter at anvende plantebeskyttelsesmidler erhvervsmæssigt i Danmark midlertidigt eller lejlighedsvist, er undtaget fra kravet om at skulle opnå sprøjtecertifikat og sprøjtebevis.

Stk. 2. Ovennævnte personer skal forudgående underrette Miljøstyrelsen med henblik på eventuel kontrol af erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. kapitel 7.

Kapitel 3

Sprøjtecertifikat

§ 8. Kursus til opnåelse af et sprøjtecertifikat afholdes af AMU-Centre, erhvervsskoler med jordbrugsafdeling, landbrugsskoler, Skovskolen og andre tilsvarende uddannelsesinstitutioner. Kursets hovedelementer samt varighed fremgår af bilag 3 til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte uddannelsessteder udsteder sprøjtecertifikater, når et kursus eller undervisningsforløb omfattet af kravene i bilag 3 er gennemført og prøven er bestået, jf. bilag 3.

Kapitel 4

Sprøjtebevis

§ 9. Kursus til opnåelse af et sprøjtebevis afholdes af AMU-Centre, erhvervsskoler med jordbrugsafdeling, landbrugsskoler, Skovskolen og andre tilsvarende uddannelsesinstitutioner, samt organisationer eller institutioner, der kan opnå tilskud til undervisning fra Undervisningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet eller Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Kursets hovedelementer samt varighed fremgår af bilag 4 til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte uddannelsessteder udsteder sprøjtebeviser, når et kursus eller undervisningsforløb er gennemført, jf. bilag 4.

Kapitel 5

Opfølgningskursus

§ 10. Personer, der er i besiddelse af et sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis, og som anvender plantebeskyttelsesmidler erhvervsmæssigt, skal gennemføre et opfølgningskursus senest fire år fra udstedelsen og herefter hvert fjerde år, jf. dog kapitel 11.

Stk. 2. Personer, der er fritaget for kravet om at skulle opnå sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis, jf. § 4, skal gennemføre et opfølgningskursus senest fire år efter kursets eller undervisningsforløbets gennemførelse og herefter hvert fjerde år, jf. dog kapitel 11.

Stk. 3. Personer, der er omfattet af § 6, skal gennemføre et opfølgningskursus, der kan sidestilles med det i bilag 5 nævnte, senest hvert fjerde år fra modtagelsen af anerkendelsesbrev, jf. § 14, stk. 2.

Stk. 4. Bevis for gennemførelse af opfølgningskursus skal kunne forevises på forlangende.

§ 11. Opfølgningskursus gennemføres på de i § 9 nævnte institutioner, jf. dog § 10, stk. 3. Kursets hovedelementer samt varighed fremgår af bilag 5.

Stk. 2. De i § 9 nævnte institutioner udsteder bevis for, at opfølgningskurset er gennemført, jf. bilag 5.

Kapitel 6

Etablering som erhvervsmæssig bruger af plantebeskyttelsesmidler

§ 12. Miljøstyrelsen kan meddele personer, jf. § 6, der agter at etablere sig som erhvervsmæssig bruger af plantebeskyttelsesmidler i Danmark, tilladelse hertil, når de opnåede erhvervsmæssige kvalifikationer kan sidestilles med de i bilag 3 og 4 beskrevne erhvervsmæssige kvalifikationer.

Stk. 2. Personer, som nævnt i § 6, skal inden erhvervsmæssig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler påbegyndes første gang, indgive skriftlig eller elektronisk ansøgning om anerkendelse af de erhvervsmæssige kvalifikationer til CIRIUS, jf. § 2, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1174 af 10. oktober 2007 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer m.v.

Stk. 3. En ansøgning efter stk. 1 skal ledsages af følgende dokumentation:

1) Bevis for ansøgerens nationalitet.

2) Bevis for ansøgerens erhvervsmæssige kvalifikationer i form af

a) kopi af kursus- eller uddannelsesbeviser, som giver adgang til at udøve erhvervsmæssig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, hvis erhvervet er lovreguleret i det pågældende land, og

b) dokumentation vedrørende eventuel relevant erhvervserfaring, eller

c) bevis for at ansøgeren erhvervsmæssigt har anvendt plantebeskyttelsesmidler på fuldtidsbasis i mindst to år i løbet af de sidste ti år og kopi af et eller flere kursus- eller uddannelsesbeviser, hvis erhvervet ikke er lovreguleret i det pågældende land.

§ 13. CIRIUS meddeler ansøgeren bekræftelse på modtagelsen af ansøgningen, jf. § 12, inden en måned fra modtagelsen og oplyser ansøgeren om eventuelle manglende dokumenter. CIRIUS videregiver herefter ansøgningen til Miljøstyrelsen.

§ 14. Miljøstyrelsen træffer afgørelse om anerkendelse af ansøgerens erhvervsmæssige kvalifikationer hurtigst muligt og senest tre måneder efter forelæggelsen af den fuldt dokumenterede ansøgning, jf. § 12.

Stk. 2. Kan Miljøstyrelsen anerkende de erhvervsmæssige kvalifikationer, udsteder Miljøstyrelsen et anerkendelsesbrev.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde forlænge den i stk. 1 nævnte frist med en måned.

§ 15. Miljøstyrelsen kan som vilkår for anerkendelsen kræve, at ansøgeren gennemgår en prøvetid, der dog ikke overstiger tre år, eller går op til en egnethedsprøve, når den uddannelse, som ansøgeren har fået, omfatter fag og discipliner, der er væsentligt forskellige fra dem, der er omfattet af det uddannelsesbevis, som kræves i Danmark.

Stk. 2. Miljøstyrelsen skal give ansøgeren adgang til at vælge mellem prøvetid og egnethedsprøve.

Stk. 3. De nærmere krav til prøvetid og egnethedsprøve fastsættes i afgørelsen af Miljøstyrelsen.

Kapitel 7

Midlertidig eller lejlighedsvis erhvervsmæssig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler

§ 16. Personer, jf. § 7, der midlertidigt eller lejlighedsvist agter at anvende plantebeskyttelsesmidler erhvervsmæssigt i Danmark, skal inden erhvervsudøvelsen påbegyndes første gang underrette Miljøstyrelsen herom ved indgivelse af en skriftlig anmeldelse. Erhvervsudøvelsen kan ikke påbegyndes før Miljøstyrelsens har truffet afgørelse efter § 18.

Stk. 2. En anmeldelse efter stk. 1 skal ledsages af følgende dokumentation:

1) Bevis for anmelderens nationalitet.

2) En attestation for, at anmelderen lovligt er etableret i et EU-, EØS-land eller et land, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv, for dér erhvervsmæssigt at anvende plantebeskyttelsesmidler, og at det på tidspunktet for indgivelse af attestationen i forbindelse med anmeldelsen ikke er forbudt anmelderen at udøve dette erhverv, heller ikke midlertidigt.

3) Bevis for anmelderens erhvervsmæssige kvalifikationer.

4) Hvis erhvervsmæssig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler ikke er lovreguleret i etableringslandet, bevis for at anmelderen har udøvet denne virksomhed i mindst to år i løbet af de sidste ti år forud for anmeldelsen, jf. stk. 1.

Stk. 3. En anmelder, jf. stk. 1, skal forny anmeldelsen en gang om året, senest et år efter indgivelsen af anmeldelsen, eller den seneste fornyelse, hvis den pågældende fortsat ønsker at anvende plantebeskyttelsesmidler erhvervsmæssigt i Danmark midlertidigt eller lejlighedsvist i løbet af det kommende år.

Stk. 4. Ved fornyelse af anmeldelsen, jf. stk. 3, skal der indgives fornyet dokumentation, jf. § 16, stk. 2, i det omfang der er sket væsentlig ændring i forhold til den allerede fremlagte dokumentation.

§ 17. Med henblik på at undgå alvorlig skade for tjenestemodtagerens sundhed eller sikkerhed kan Miljøstyrelsen kontrollere anmelderens erhvervsmæssige kvalifikationer, inden den pågældende første gang midlertidigt eller lejlighedsvist anvender plantebeskyttelsesmidler erhvervsmæssigt i Danmark.

Stk. 2. Hvis der er væsentlig forskel mellem anmelderens faglige kvalifikationer og den uddannelse, der kræves i Danmark i henhold til denne bekendtgørelse, og denne forskel kan skade den offentlige sikkerhed eller sundhed, skal den pågældende over for Miljøstyrelsen bevise, at vedkommende har erhvervet den manglende viden eller kompetence. Miljøstyrelsen kan kræve, at anmelderen består en egnethedsprøve.

Stk. 3. De nærmere krav til egnethedsprøven fastsættes i afgørelsen af Miljøstyrelsen.

§ 18. Miljøstyrelsen underretter inden en måned fra modtagelsen af anmeldelsen og fuldstændig dokumentation efter § 16, hvorvidt Miljøstyrelsen agter at foretage en forudgående kontrol af anmelderens kvalifikationer eller om resultatet af den forudgående kontrol, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. I tilfælde af vanskeligheder, der kan betyde forsinkelse, meddeler Miljøstyrelsen inden en måned efter modtagelse af anmeldelse og fuldstændig dokumentation grunden til forsinkelsen, og hvornår en afgørelse kan forventes, dog senest to måneder efter modtagelse af den fuldstændige dokumentation.

Stk. 3. Kræver Miljøstyrelsen at anmelderen består en egnethedsprøve, jf. § 17, stk. 2, 2. pkt., træffes afgørelse på baggrund af egnethedsprøven senest en måned efter, afgørelse om egnethedsprøve er truffet efter stk. 1.

Stk. 4. Hvis Miljøstyrelsen ikke har givet svar inden for de i stk. 1-3 fastsatte frister, kan anmelderen anvende plantebeskyttelsesmidler erhvervsmæssigt i Danmark midlertidigt eller lejlighedsvist, jf. dog § 16, stk. 3.

Stk. 5. I de tilfælde, hvor kontrollen af den erhvervsmæssige kvalifikation, jf. stk. 1, eller egnethedsprøven, jf. stk. 3, bekræfter anmelderens kvalifikationer, udsteder Miljøstyrelsen et dokument, der bekræfter at anmelderen kan anvende plantebeskyttelsesmidler erhvervsmæssigt i Danmark, jf. dog § 16, stk. 3.

Kapitel 8

Fællesbestemmelser og tilsyn

§ 19. Plantedirektoratet udøver kontrollen med overholdelse af bestemmelserne i kapitel 2 på jordbrug, jf. lovens bestemmelser herom.

Stk. 2. Ved jordbrug forstås i denne bekendtgørelse de jordbrugsbedrifter, der er omfattet af de af SKAT fastsatte benyttelseskoder 05 (landbrug, bebygget), 07 (frugtplantage, gartneri og planteskole, 17 (ubebygget jordbrugslod mv.) eller 01 (beboelse) for så vidt angår ejendomme med karakter af landbrug eller gartneri.

Stk. 3. Miljøstyrelsen udøver kontrollen med overholdelse af kapitel 2 på de områder, der ikke kontrolleres af Plantedirektoratet.

Stk. 4. Plantedirektoratets og Miljøstyrelsens afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 9

Straf

§ 20. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den,

1) der erhvervsmæssigt anvender plantebeskyttelsesmidler uden at være i besiddelse af

a) et sprøjtecertifikat, jf. § 3, stk. 2,

b) et sprøjtebevis, jf. § 3, stk. 3,

c) et bevis for gennemførelse af et kursus eller uddannelsesforløb, jf. § 4,

d) et bevis for gennemførelse af et opfølgningskursus, jf. § 11, stk. 2 eller

e) et anerkendelsesbrev, jf. § 14, stk. 2 eller

2) som har undladt at underrette Miljøstyrelsen om midlertidig eller lejlighedsvis erhvervsmæssig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, jf. kapitel 7.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 10

Ikrafttræden

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1208 af 28. november 2006 om undervisning for erhvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler ophæves.

Kapitel 11

Overgangsbestemmelser

§ 22. Personer, som er i besiddelse af et sprøjtecertifikat, jf. § 3, stk. 2, et sprøjtebevis, jf. § 3, stk. 3, eller et kursus eller uddannelsesforløb, jf. § 4,

1) som er fra før 30. juni 1995, skal inden 1. juli 2010 gennemføre et opfølgningskursus, som nævnt i § 11,

2) som er udstedt i perioden 1. juli 1995 til 30. juni 2002, skal inden 1. juli 2011 gennemføre et opfølgningskursus, som nævnt i § 11 eller

3) som er udstedt i perioden 1. juli 2002 til 30. juni 2009 skal inden 1. juli 2012 gennemføre et opfølgningskursus, som nævnt i § 11.

Miljøministeriet, den 9. juni 2009

Troels Lund Poulsen

/ Claus Torp


Bilag 1

Kurser, der helt eller delvist fritager fra kravet om at skulle opnå sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis, jf. § 3 og § 4

AMU-kurser:

Plantebeskyttelse i landbruget, trin 1

Plantebeskyttelse i gartneri, friland

Plantebeskyttelse i gartneri, væksthuse

Kursus fra landbrugsskoler:

Sprøjtecertifikat kursus

Landbrugsuddannelse med opnået sprøjtecertifikat

Landbrugstekniker

Lærlinge- og EFG-uddannelser:

Jordbrugsmaskinfører

Skovbrug

Væksthusgartner

Frilandsgartner

Planteskolegartner

Frugt- og bæravler

Anlægsgartner

Kursus fra gartnerskoler:

Gartneritekniker

Uddannelse fra Skovskolen:

Skovtekniker

Ovennævnte uddannelser og kurser skal være gennemført efter den 1.1.1985 og inden 1.6.1991

Teknikere beskæftiget med forsøgsarbejde:

Landbrugsteknikere, gartneriteknikere og skovteknikere, der har opnået uddannelsesbevis inden 1.1.1985 og som i minimum to år har været beskæftiget med sprøjtning af mark-, skov- eller væksthusforsøg, kan opnå sprøjtecertifikat på basis af deltagelse i 20 timers undervisning omfattende punkt 1, 5, 6, 7 og 8 i bilag 3. Det forudsættes, at der aflægges prøve i hele sprøjtecertifikatets pensum efter gældende retningslinjer.

Kandidatuddannelser fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, senere Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet:

Agronomuddannelse (Cand.agro.) / Agronomi

Hortonomuddannelse (Cand.hort.) / Havebrugsvidenskab

Skovbrugsuddannelse (Cand.silv.) / Skovbrug (forstkandidat)

Personer med uddannelse fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole/Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet er dog ikke fritaget for aflæggelse af prøve i hele sprøjtecertifikatets pensum efter de gældende retningslinjer.

Kandidatuddannelser fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet

Agrobiologi

Jordbrug, natur og miljø

Personer med uddannelse fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet er dog ikke fritaget for aflæggelse af prøve i hele sprøjtecertifikatets pensum efter de gældende retningslinjer.


Bilag 2

Krav til kurser, der fritager fra kravet om at skulle opnå sprøjtebevis, jf. § 4

1) Kurset skal være gennemført efter den 1. januar 1985 og inden den 21. juni 1993.

2) Der skal i forbindelse med afslutningen af kurset være udstedt bevis for gennemførelsen af kurset.

3) Det skal af kursusbeviset fremgå, at indholdet mindst svarer til de krav, der er fastsat i denne bekendtgørelses bilag 4.


Bilag 3

Sprøjtecertifikat

Undervisningen skal indeholde følgende hovedelementer:

1) Kemikaliekendskab: Fareklasser, fare-, risiko- og sikkerhedssætninger, forgiftningssymptomer, førstehjælp, opbevaring, bortskaffelse af rester og tom emballage.

2) Sprøjtekendskab: Sprøjtetyper, sprøjtens opbygning, funktion, eftersyn, vedligeholdelse og justering, sprøjteteknik, dysevalg, vinddrift, påfyldning af kemikalier, rengøring af materiel samt brugsanvisning for sprøjteudstyret.

3) Alment plantekendskab: Kulturplanternes familieforhold, ukrudtsarternes biologi, plantebestemmelse, optagelse, transport og persistens af bekæmpelsesmidlerne i planterne, principper for ukrudtsmidlernes selektivitet, skadetærskler for ukrudt, alternativ bekæmpelse.

4) Sygdomme og skadedyr: Skadevolderens biologi, symptomer på angreb, principper for forebyggelse og bekæmpelse, alternativ bekæmpelse, skadetærskler, varsling.

5) Miljøpåvirkning: Jord (binding, bevægelighed, persistens), vand (alger, dafnier og fisk), påvirkning af nytteinsekter og fugle.

6) Arbejdsmiljø: Værnemidler og andre sikkerhedsforanstaltninger, sikkerhedsdatablade, sundhedsrisici,ved anvendelse af bekæmpelsesmidler, særlig kemisk arbejdspladsvurdering og substitution.

7) Bekæmpelsesmidler: Bekæmpelsesmiddelgrupper, formuleringstyper, blandinger, tilsætningsstoffer, brugsanvisninger, behandlingsfrist. Beregning af aktivt stof og væskemængde.

8) Lovgivning: Relevante dele af Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris og Miljøministeriets lovgivninger.

Varighed: 74 timer fordelt på mindst 10 kursusdage.

De nærmere retningslinier for undervisningens indhold og omfang samt retningslinier for afholdelse af prøver kan rekvireres hos Miljøstyrelsen.

Udarbejdelse af opgaver, prøver og eventuelle vejledninger for undervisningens gennemførelse i henhold til Miljøstyrelsens retningslinier sker i et udvalg med repræsentanter for de i § 8 nævnte uddannelsesinstitutioner og Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i samarbejde med Miljøstyrelsen.


Bilag 4

Sprøjtebevis

Undervisningen skal indeholde følgende hovedelementer:

1) Kemikaliekendskab: Fareklasser, fare-, risiko- og sikkerhedssætninger, forgiftningssymptomer, førstehjælp, opbevaring samt bortskaffelse af rester og tom emballage.

2) Sprøjtekendskab: Sprøjtetyper, sprøjtens opbygning, funktion, eftersyn, vedligeholdelse og justering, sprøjteteknik, dysevalg, vinddrift, påfyldning af kemikalier, rengøring af materiel samt brugsanvisning for sprøjteudstyret.

3) Miljøpåvirkning: Jord (binding, bevægelighed, persistens), vand (alger, dafnier og fisk) samt påvirkning af nytteinsekter og fugle.

4) Arbejdsmiljø: Værnemidler og andre sikkerhedsforanstaltninger, sikkerhedsdatablade, sundhedsrisici ved anvendelse af bekæmpelsesmidler, særlig kemisk arbejdspladsvurdering og substitution.

5) Bekæmpelsesmidler: Bekæmpelsesmiddelgrupper, formuleringstyper, blandinger, tilsætningsstoffer, brugsanvisninger, behandlingsfrist.

6) Lovgivning: Relevante dele af Beskæftigelsesministeriets eller Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris og Miljøministeriets lovgivninger.

Varighed: Mindst 12 timer fordelt på mindst 2 kursusdage.

De nærmere retningslinier for undervisningens indhold og omfang kan rekvireres hos Miljøstyrelsen.

Udarbejdelse af vejledninger for undervisningen i henhold til Miljøstyrelsens retningslinier sker i et udvalg med repræsentanter for de i § 9 nævnte uddannelsesinstitutioner og Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i samarbejde med Miljøstyrelsen.


Bilag 5

Opfølgningskursus

Undervisningen skal indeholde følgende hovedelementer:

1) Sprøjteteknik: Ny teknologi, dysevalg og sprøjteteknik.

2) Bekæmpelsesmidler: Kendskab – ajourføring.

3) Behandlingsstrategier: Udnyttelse af seneste forsknings- og forsøgsresultater, vurdering af bekæmpelsesbehov.

4) Lovgivning: Ny/ændret lovgivning vedrørende bekæmpelsesmidler. Ny/ændret lovgivning og påvirkninger på omgivende miljø. Ny eller ændret lovgivning om arbejdsmiljø.

Varighed: Mindst 7 timer.

Der udstedes bevis for gennemført kursus. Kursus omfatter ikke prøveaflæggelse/eksamination.

De nærmere retningslinier for undervisningens indhold og omfang kan rekvireres hos Miljøstyrelsen.

Udarbejdelse af vejledninger for undervisningen i henhold til Miljøstyrelsens retningslinier sker i et udvalg med repræsentanter for de i § 9 nævnte uddannelsesinstitutioner og Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i samarbejde med Miljøstyrelsen.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, (EU-Tidende 2005 nr. L 255, side 22).