Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love

(Sammenlægning af Arbejdsmarkedets Ankenævn med Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, finansiering af arbejdsløshedsdagpenge, arbejdsløshedskassernes vejledningspligt og tilsyn med kommunerne m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Beskæftigelsesministeriet

§ 1

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 975 af 26. september 2008, som ændret ved § 1 i lov nr. 1540 af 20. december 2006, § 2 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og lov nr. 118 af 17. februar 2009, og som ændres ved § 2 i det af Folketinget den 28. maj 2009 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love. (Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under Beskæftigelsesministeriet) og § 2 i det af Folketinget den 28. maj 2009 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark. (Afbureaukratisering af reglerne om aktivering af unge, sanktionsreglerne for kontant- og starthjælpsmodtagere og målretning af aktiveringsindsatsen m.v.), foretages følgende ændringer:

1. I § 46, stk. 1, udgår »for 14 dage eller«.

2. I overskriften til kapitel 9 a og kapitel 10 udgår »og aktiveringsydelse«.

3. I § 52 a, stk. 3 og 4, udgår »aktiveringsydelse, der svarer til«.

4. § 52 a, stk. 5, ophæves.

5. I § 52 j, stk. 3, ændres »Arbejdsmarkedets Ankenævn« til: »Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg«.

6. § 55, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ved deltagelse i tilbud efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats modtager medlemmet dagpenge efter stk. 1.«

7. I § 55, stk. 4, nr. 4, indsættes efter »studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse«: »på ordinære vilkår«.

8. I § 58, stk. 1, nr. 1, udgår »og aktiveringsydelse«.

9. I § 58, stk. 1, nr. 3, litra a, § 77, stk. 3, nr. 1, § 85 c, stk. 2, og § 85 e, stk. 2, udgår »eller aktiveringsydelse«.

10. § 65, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»En arbejdsløshedskasse skal i fornødent omfang yde vejledning og bistand til medlemmer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for arbejdsløshedskassens sagsområde, jf. § 30.

Stk. 2. Modtager en arbejdsløshedskasse en skriftlig henvendelse, som ikke vedrører dens sagsområde, videresendes henvendelsen så vidt muligt til rette arbejdsløshedskasse eller forvaltningsmyndighed.«

Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.

11. I § 65, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1-4«.

12. I § 65, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 1-4« til: »stk. 1-5«.

13. I § 65, stk. 5, der bliver stk. 6, indsættes som 2. pkt.:

»Der kan herunder fastsættes regler om pligt til at yde vejledning og bistand, selv om medlemmet ikke har rettet henvendelse til arbejdsløshedskassen.«

14. I § 75 h, stk. 5, ændres »aktiveringsydelse« til: »dagpenge«.

15. Efter § 82 indsættes:

»Finansiering af udgifterne til dagpenge

§ 82 a. Kommunen skal bidrage til finansiering af statens udgifter til dagpenge, jf. §§ 52 a og 52 e og § 55, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Bidraget efter stk. 1 omfatter udgifter til personer, som har ophold i kommunen, jf. kapitel 3 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 3. Bidraget efter stk. 1 udgør 50 pct. af udgifterne til dagpenge. Under tilbud omfattet af kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats udgør bidraget dog 25 pct. af udgifterne til dagpenge. Hvis tilbud efter reglerne i kapitel 16 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ikke påbegyndes rettidigt eller ikke har det foreskrevne omfang, udgør bidraget dog 100 pct. af udgifterne til dagpenge for de timer, som ikke er omfattet af tilbuddet.

Stk. 4. Kommunen bidrager ikke til finansieringen af dagpenge, der er udbetalt for de sammenlagt første 4 uger efter indplaceringen i en dagpengeperiode, jf. §§ 53 og 54. Perioden opgøres på grundlag af uger, hvori der er udbetalt dagpenge.

Stk. 5. Udgifterne til dagpenge opgøres før skat, men efter fradrag for ATP-bidrag og særlig pensionsopsparing (SP), jf. kapitel 12 a.

Stk. 6. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om administrationen af stk. 1-5, herunder om kommunernes og arbejdsløshedskassernes opgaver i forbindelse hermed samt betingelser og dokumentation for beregningen af kommunens finansieringsbidrag.«

16. I § 84, stk. 7 og 8, § 90 b, stk. 3, § 91, stk. 7, § 92 a, stk. 5, § 99, stk. 1, og § 100 b ændres »Arbejdsmarkedets Ankenævn« til: »Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg«.

17. I § 84, stk. 7, og § 99, stk. 2, ændres to steder »ankenævnet« til: »Beskæftigelsesudvalget«.

18. I § 84, stk. 8, og § 99, stk. 2, ændres »Ankenævnets« til: »Beskæftigelsesudvalgets«.

19. I § 84, stk. 10, ændres »Arbejdsmarkedets Ankenævns« til: »Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalgs«.

20. I § 85 c, stk. 1, og § 85 e, stk. 1, udgår »eller aktiveringsydelse efter § 55, stk. 2«.

21. § 85 c, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. ATP-bidraget for dagpengemodtagere betales af dagpengemodtageren med 1/3, arbejdsløshedskassen med 1/3 og arbejdsgivere omfattet af stk. 11 med 1/3,

1) hvor kommunen bidrager til finansieringen af dagpenge med 50 pct. af dagpengeudgiften, jf. § 82 a, stk. 3, 1. pkt.,

2) hvor kommunen bidrager til finansieringen af dagpenge med 100 pct. af dagpengeudgiften, jf. § 82 a, stk. 3, 3. pkt., samt

3) hvor kommunen ikke bidrager til finansieringen, jf. § 82 a, stk. 4.

Hver bidragsandel for 1 uge nedrundes til nærmeste hele kronebeløb.«

22. § 85 c, stk. 4, 1. pkt., affattes således:

»ATP-bidraget for dagpengemodtagere, hvor kommunen bidrager til finansieringen af dagpenge med 25 pct. af dagpengeudgiften, jf. § 82 a, stk. 3, 2. pkt., betales af dagpengemodtageren med 1/3 og statskassen med 2/3.«

23. I § 85 c, stk. 6, udgår »eller aktiveringsydelsen«.

24. I § 91, stk. 6, udgår », overgangsydelses-,«.

25. I § 99, stk. 5, ændres »Ankenævnet« til: »Chefen for Ankestyrelsen«.

26. § 100 ophæves.

§ 2

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007, som ændret ved § 4 i lov nr. 346 af 18. april 2007, § 1 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 31 i lov nr. 1344 af 19. december 2008 og § 4 i lov nr. 286 af 15. april 2009, og som ændres ved § 3 i det af Folketinget den 28. maj 2009 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark. (Afbureaukratisering af reglerne om aktivering af unge, sanktionsreglerne for kontant- og starthjælpsmodtagere og målretning af aktiveringsindsatsen m.v.), foretages følgende ændringer:

1. I § 13 d indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

»Stk. 5. Kommunalbestyrelsen behandler det samlede resultat af Arbejdsdirektoratets tilsyn på et møde.

Stk. 6. Arbejdsdirektoratet kan i særlige tilfælde beslutte, at kommunalbestyrelsen skal orientere direktoratet om kommunalbestyrelsens behandling efter stk. 5, herunder om, hvilke foranstaltninger resultatet af tilsynet har givet anledning til. Arbejdsdirektoratet kan fastsætte en frist for denne orientering.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 7.

2. Efter § 44 indsættes:

»Kontrol med kommunernes opfølgning ved mistanke om uberettiget modtagelse af hjælp

§ 45. Hvis Arbejdsdirektoratet modtager oplysninger om, at en person kan være omfattet af § 42 eller § 43, kan direktoratet indhente en redegørelse fra kommunen om, hvorvidt kommunen har taget stilling til muligheden for en sanktion efter disse bestemmelser.«

§ 3

I lov om børnepasningsorlov, jf. lovbekendtgørelse nr. 193 af 23. marts 2004, som ændret ved § 6 i lov nr. 1380 af 20. december 2004, § 8 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, § 21 i lov nr. 523 af 24. juni 2005 og § 7 i lov nr. 1545 af 20. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 19, stk. 1, ændres »Arbejdsmarkedets Ankenævn, jf. § 100 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.« til: »Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.« og »Ankenævnets« til: »Beskæftigelsesudvalgets«.

2. I § 19, stk. 3, ændres »Arbejdsmarkedets Ankenævn« til: »Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg«.

3. I § 19, stk. 5, ændres »Arbejdsmarkedets Ankenævn, jf. § 100 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.« til: »Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.«

4. I § 19, stk. 6, ændres »Arbejdsmarkedets Ankenævn« til: »Chefen for Ankestyrelsen«.

§ 4

I ferieloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004, som ændret senest ved lov nr. 480 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 43 a og § 45, stk. 1, ændres »Arbejdsmarkedets Ankenævn« til: »Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg«.

2. I § 45, stk. 2, ændres »ankenævnet« til: »Beskæftigelsesudvalget« og »Ankenævnets« til: »Beskæftigelsesudvalgets«.

3. § 45, stk. 3, ophæves.

§ 5

I lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1011 af 15. august 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 1, ændres »Arbejdsmarkedets Ankenævn« til: »Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg«.

2. § 5, stk. 2, ophæves.

§ 6

I lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, som ændret ved § 1 i lov nr. 404 af 8. maj 2006, § 5 i lov nr. 1545 af 20. december 2006, § 2 i lov nr. 176 af 27. februar 2007 og § 1 i lov nr. 292 af 27. marts 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 54 ændres »§ 50 a og § 63, stk. 2,« til: »§ 59 a«.

§ 7

I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005, som ændret senest ved lov nr. 1395 af 27. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 77, stk. 5, nr. 2 og 3, ændres »påbydes« til: »påbyde«.

2. § 81 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Formanden skal være ansat i Ankestyrelsen og opfylde uddannelseskravet i § 51, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.«

3. I § 81 a, stk. 4, 1. pkt., og stk. 5, 6, 7 og 8, udgår »eller dennes stedfortræder«.

4. I § 81 a, stk. 4, 3. pkt., udgår »eller dennes stedfortræders«.

5. I § 81 a, stk. 11, ændres »Den Sociale Ankestyrelse« til: »Ankestyrelsen«.

§ 8

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 8. juli 2008, som ændret ved § 7 i lov nr. 515 af 17. juni 2008, § 7 i lov nr. 517 af 17. juni 2008, lov nr. 1063 af 6. november 2008, lov nr. 117 af 17. februar 2009, lov nr. 271 af 3. april 2009 og § 1 i lov nr. 387 af 19. maj 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 2 a, stk. 5 og 6, ophæves.

Stk. 7 og 8 bliver herefter stk. 5 og 6.

2. I § 17 f, stk. 3 og 10, ændres »§ 2 a, stk. 1-7« til: »§ 2 a, stk. 1-5«.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

§ 9

I lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1593 af 14. december 2007, som ændret ved § 32 i lov nr. 1344 af 19. december 2008 og § 8 i lov nr. 286 af 15. april 2009, og som ændres ved § 5 i det af Folketinget den 28. maj 2009 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark. (Afbureaukratisering af reglerne om aktivering af unge, sanktionsreglerne for kontant- og starthjælpsmodtagere og målretning af aktiveringsindsatsen m.v.), foretages følgende ændringer:

1. I § 25 b indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

»Stk. 5. Kommunalbestyrelsen behandler det samlede resultat af tilsynet på et møde.

Stk. 6. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan i særlige tilfælde beslutte, at kommunalbestyrelsen skal orientere ministeren om kommunalbestyrelsens behandling, jf. stk. 5, herunder om, hvilke foranstaltninger resultatet af tilsynet har givet anledning til. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte en frist for denne orientering.«

Stk. 5-8 bliver herefter stk. 7-10.

2. I § 31 a, stk. 4, ændres »lov om aktiv socialpolitik § 40 b« til: »lov om aktiv socialpolitik § 43«.

3. I § 31 a indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. § 45 i lov om aktiv socialpolitik finder tilsvarende anvendelse på udlændinge, der kan være omfattet af stk. 1-7.«

4. I § 53, stk. 6, ændres »kapitel 10« til: »kapitel 9 a og 10«.

Undervisningsministeriet

§ 10

I lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 18. marts 2008, som ændret ved § 2 i lov nr. 1173 af 10. december 2008 og lov nr. 49 af 28. januar 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 25, § 31, stk. 1 og 2, og § 32, stk. 1, stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3, ændres »Arbejdsmarkedets Ankenævn« til: »Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg«.

2. I § 32, stk. 2, ændres »Ankenævnet« til: »Beskæftigelsesudvalget«.

§ 11

I lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 27. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 20, stk. 1 og 2, § 21, stk. 1 og 3, § 22, stk. 3, og § 23 ændres »Arbejdsmarkedets Ankenævn« til: »Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg«.

2. I § 21, stk. 2, ændres »Ankenævnets« til: »Beskæftigelsesudvalgets«.

Indenrigs- og Socialministeriet

§ 12

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 877 af 3. september 2008, som ændret ved § 11 i lov nr. 434 af 8. maj 2006, § 3 i lov nr. 286 af 15. april 2009 og § 1 i lov nr. 316 af 28. april 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3, indsættes efter »Indenrigs- og socialministeren bestemmer«: », på beskæftigelsesområdet efter forhandling med beskæftigelsesministeren«.

2. § 50, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ankestyrelsen yder sekretariatsbistand til Arbejdsmiljøklagenævnet og Ligebehandlingsnævnet.«

3. § 50 a ophæves.

4. § 52 affattes således:

»§ 52. Indenrigs- og socialministeren fastsætter antallet af beskikkede medlemmer og stedfortrædere, der udpeges af indenrigs- og socialministeren efter indstilling fra

1) Dansk Arbejdsgiverforening,

2) Landsorganisationen i Danmark,

3) Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd,

4) KL (Kommunernes Landsforening) og

5) Danske Handicaporganisationer.

Stk. 2. Medlemmerne udpeges for 4 år ad gangen. Udpegning sker med virkning fra den 1. juni i året efter det kommunale valgår. Finder udpegning sted i løbet af en periode, gælder den til periodens udløb.

Stk. 3. Som medlemmer kan ikke udpeges personer,

1) der er medlem af et socialt nævn, eller

2) der tidligere i to fulde perioder har været beskikket som medlem af Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.«

5. § 57, nr. 1, 1. pkt., affattes således:

»Om en afgørelse, som et beskæftigelsesankenævn eller et socialt nævn har truffet, opfylder betingelserne i § 59 a, stk. 2, henholdsvis § 63 for at kunne blive behandlet af Ankestyrelsen.«

6. Efter § 59 indsættes:

»Kapitel 9 a

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg

§ 59 a. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg kan behandle klager over afgørelser truffet af beskæftigelsesankenævn nedsat i medfør af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. stk. 2.

Stk. 2. Hvis Ankestyrelsen skønner, at en sag har generel eller principiel betydning, kan Ankestyrelsen på baggrund af en klage beslutte, at sagen skal behandles i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Klagen skal være indbragt for Ankestyrelsen inden for de klagefrister, der er fastsat i lovgivningen, jf. § 67.

Stk. 3. Den person, som afgørelsen vedrører, eller kommunalbestyrelsen, herunder jobcenteret, kan anmode Ankestyrelsen om at få sagen behandlet i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Ved klager over afgørelser i spørgsmål om konkurrenceforvridning efter § 33, stk. 1, og §§ 49 og 65 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan tillige andre, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, anmode Ankestyrelsen om at få sagen behandlet.

Stk. 4. Ved behandlingen af klager over afgørelser truffet af beskæftigelsesankenævnene, jf. stk. 2, deltager to ankechefer, hvoraf den ene er formand, jf. dog § 59 d, stk. 5, samt et medlem udpeget af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra hver af følgende organisationer, jf. dog stk. 5:

1) KL (Kommunernes Landsforening).

2) Landsorganisationen i Danmark.

3) Dansk Arbejdsgiverforening.

4) Danske Handicaporganisationer.

Stk. 5. Ved behandlingen af klager over afgørelser om ret til sygedagpenge eller ret til orlov og dagpenge ved barsel til søfarende deltager i stedet for de to medlemmer, der er udpeget efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark og Dansk Arbejdsgiverforening, to medlemmer udpeget af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra henholdsvis en rederiorganisation og en organisation for søfarende.

Stk. 6. § 50, stk. 4, § 51, stk. 2, §§ 57, 59 og 66-70, § 71, stk. 1, § 72, stk. 1 og 8, og § 74 finder anvendelse på Beskæftigelsesudvalget og dets behandling af klager efter stk. 2, jf. stk. 1.

§ 59 b. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg behandler klager over afgørelser truffet af andre end beskæftigelsesankenævnene, når det er fastsat ved lov.

Stk. 2. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg behandler klager, jf. stk. 1, når klagerne er indbragt for udvalget inden for de klagefrister, der er fastsat i lovgivningen. Er der ikke fastsat særlige klagefrister, gælder klagefristen i § 67, stk. 1.

Stk. 3. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg behandler endvidere spørgsmål om en arbejdsgivers betaling af dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. samt spørgsmål, der er indbragt for udvalget om en arbejdsgivers overholdelse af oplysningspligten efter lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.

Stk. 4. Ved behandlingen af klager efter stk. 1, jf. dog stk. 5 og 6, deltager to ankechefer, hvoraf den ene er formand, jf. dog § 59 d, stk. 5, samt et medlem udpeget af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra hver af følgende organisationer:

1) KL (Kommunernes Landsforening).

2) Landsorganisationen i Danmark.

3) Dansk Arbejdsgiverforening.

Stk. 5. Ved behandlingen af klager over afgørelser om befordringstilskud, tilskud til kost og logi og tilbagebetaling efter § 31 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser og over afgørelser om ret til selvvalgt uddannelse efter kapitel 8 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og om uddannelsesydelse efter kapitel 9 b i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. samt over afgørelser om godtgørelse for tab af indtægt eller arbejdsmuligheder, godtgørelse udbetalt til arbejdsgiveren, godtgørelse under lovlig konflikt og tilbagebetaling efter § 20 i lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse deltager foruden medlemmerne i stk. 4 et yderligere medlem med særlig sagkundskab inden for disse områder. Beskæftigelsesministeren udpeger sagkyndige medlemmer inden for hvert af de nævnte områder efter indstilling fra undervisningsministeren.

Stk. 6. Ved behandlingen af spørgsmål om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. deltager to ankechefer, hvoraf den ene er formand, samt et medlem fra henholdsvis Landsorganisationen i Danmark og Dansk Arbejdsgiverforening. Ved behandlingen af klager over afgørelser efter ferieloven og spørgsmål om arbejdsgiverens overholdelse af oplysningspligten efter lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet deltager to ankechefer, hvoraf den ene er formand, samt et medlem fra henholdsvis Landsorganisationen i Danmark og Dansk Arbejdsgiverforening, jf. dog stk. 7 og 8. Medlemmerne udpeges af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra organisationerne.

Stk. 7. Hvis en lønmodtager eller en arbejdsgiver, der er part i en sag omfattet af stk. 6, 2. pkt., er medlem af en organisation, som ikke er tilknyttet Landsorganisationen i Danmark eller Dansk Arbejdsgiverforening, deltager foruden medlemmerne i stk. 6 en repræsentant fra hovedorganisationen for den pågældende lønmodtager- eller arbejdsgiverorganisation. Hvis der er tale om offentlige arbejdsgivere, deltager et medlem fra KL eller en repræsentant for Danske Regioner eller Finansministeriet.

Stk. 8. Hvis lønmodtageren eller arbejdsgiveren, der er part i en sag omfattet af stk. 6, 2. pkt., er tilsluttet en organisation, der ikke er medlem af en hovedorganisation, deltager foruden medlemmerne i stk. 6 en repræsentant for lønmodtager- eller arbejdsgiverorganisationen.

Stk. 9. Repræsentanterne i stk. 7 og 8 udpeges af hovedorganisationerne, de pågældende lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer, KL, Danske Regioner eller Finansministeriet selv og deltager i Beskæftigelsesudvalgets behandling af klager og spørgsmål omfattet af stk. 6, 2. pkt., med stemmeret.

Stk. 10. § 50, stk. 4, § 51, stk. 2, § 57, nr. 2, § 59, § 67, stk. 2, §§ 68 og 70, § 72, stk. 1 og 8, og § 74 finder anvendelse på Beskæftigelsesudvalget og dets behandling af klager og spørgsmål efter stk. 1 og 3.

§ 59 c. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med indenrigs- og socialministeren antallet af beskikkede medlemmer og stedfortrædere, der udpeges til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg efter indstilling fra organisationerne efter § 59 a, stk. 4 og 5, og § 59 b, stk. 4-6.

Stk. 2. Beskæftigelsesudvalgets medlemmer udpeges for 4 år ad gangen. Udpegning sker med virkning fra den 1. juni i året efter det kommunale valgår. Finder udpegning sted i løbet af en periode, gælder den til periodens udløb.

Stk. 3. Som medlemmer kan ikke udpeges personer,

1) der er beskikkede medlemmer eller stedfortrædere i et beskæftigelsesankenævn,

2) der er ansat i en kommune eller valgt til kommunalbestyrelsen,

3) der er ansat eller valgt i en arbejdsløshedskasse,

4) der er arbejdsgiver, eller

5) der tidligere i to fulde perioder har været beskikket enten som medlem af Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg eller har været udpeget som medlem eller stedfortræder i Arbejdsmarkedets Ankenævn.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan uagtet stk. 3, nr. 5, beslutte, at udpegning ud over to fulde perioder kan finde sted, hvis der ellers ikke vil kunne udpeges de nødvendige medlemmer til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

§ 59 d. Beskæftigelsesudvalget udøver sin virksomhed i møder, jf. dog stk. 6.

Stk. 2. Beskæftigelsesudvalget er beslutningsdygtigt, når de medlemmer og eventuelle repræsentanter, der skal deltage ved behandlingen af den enkelte sag, jf. § 59 a, stk. 4 og 5, og § 59 b, stk. 4-8, er til stede.

Stk. 3. Afgørelser træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 4. Formanden kan, hvis denne skønner, at der er tvivl om, hvorvidt en afgørelse er lovlig, beslutte, at afgørelsen ikke skal have virkning. Sagen skal herefter behandles efter stk. 5.

Stk. 5. Styrelseschefen kan beslutte, at en afgørelse skal træffes i et møde, hvor styrelseschefen eller vicestyrelseschefen er formand, og hvor der deltager tre ankechefer og de medlemmer og repræsentanter, der er udpeget til at deltage efter § 59 a, stk. 4 og 5, eller § 59 b, stk. 4-8.

Stk. 6. Skønner Ankestyrelsen, at en sag er egnet til at blive afgjort uden afholdelse af et møde, sender styrelsen en indstilling til medlemmerne om, hvad afgørelsen bør gå ud på. Hvis et medlem ikke ønsker at afgøre sagen på dette grundlag, skal sagen behandles på et møde.

§ 59 e. Beskæftigelsesministeren fastsætter en forretningsorden for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.«

7. § 63, stk. 2, ophæves.

§ 13

I lov nr. 499 af 7. juni 2006 om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, som ændret senest ved lov nr. 548 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 21, stk. 3, ændres »32,0 mio. kr.« til: »39,5 mio. kr.« og »2007« til: »2010«.

2. Efter § 23 indsættes i kapitel 7:

»§ 23 a. Staten yder årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne til finansiering af kommunernes udgifter til forsikrede ledige. Det samlede beskæftigelsestilskud fastsættes af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Beskæftigelsestilskuddet fordeles af indenrigs- og socialministeren efter stk. 2-5.

Stk. 2. Beskæftigelsestilskuddet består af:

1) Et grundtilskud, som svarer til den enkelte kommunes samlede tilskud i året 2 år før tilskudsåret opreguleret til tilskudsårets forventede pris- og lønniveau.

2) Et merudgiftsbehov, der for kommunerne under et beregnes som forskellen mellem kommunernes grundtilskud og de skønnede kommunale nettoudgifter for tilskudsåret. Merudgiftsbehovet fordeles på kommunerne i forhold til ledigheden i året 2 år før til­skuds­året.

Stk. 3. Grundtilskuddet efter stk. 2, nr. 1, reguleres med ændringer i de kommunale nettoudgifter som følge af ændringer i love og regler på de områder, som er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

Stk. 4. I tilskudsåret foretages en midtvejsregulering af det merudgiftsbehov, der er nævnt i stk. 2, nr. 2, på grundlag af den forventede udvikling i ledigheden. Der foretages en fornyet beregning af merudgiftsbehovet for hele landet. Merudgiftsbehovet fordeles på landsdele i forhold til den enkelte landsdels andel af udviklingen i antallet af ledige fra året 2 år før til­skuds­året til det på tidspunktet for midtvejsreguleringen senest opgjorte antal ledige. Merudgiftsbehovet for hver landsdel fordeles på kommunerne i landsdelen i forhold til ledigheden i året 2 år før tilskudsåret. Midtvejsreguleringen udgør forskellen mellem den fornyede beregning af merudgiftsbehovet og merudgiftsbehovet efter stk. 2. Midtvejsreguleringen afregnes i oktober, november og december i tilskudsåret.

Stk. 5. I året efter tilskudsåret foretages efterregulering af merudgiftsbehovet. Der foretages en endelig opgørelse af merudgiftsbehovet for hele landet. Merudgiftsbehovet fordeles på landsdele i forhold til den enkelte landsdels andel af udviklingen i antallet af ledige fra året 2 år før tilskudsåret til tilskudsåret. Merudgiftsbehovet for hver landsdel fordeles på kommunerne i landsdelen i forhold til ledigheden i året 2 år før tilskudsåret. Efterreguleringen udgør forskellen mellem den endelige opgørelse af merudgiftsbehovet og merudgiftsbehovet efter stk. 2 korrigeret for midtvejsreguleringen efter stk. 4. Efterreguleringen afregnes i oktober, november og december i året efter tilskudsåret.

Stk. 6. Indenrigs- og socialministeren fastsætter regler om opgørelse af midtvejsreguleringen og efterreguleringen af kommunernes udgifter til forsikrede ledige samt fastlægger afgrænsningen af landsdele.

§ 23 b. Der ydes et særligt tilskud til kommuner, hvor udviklingen i bruttoledigheden for forsikrede ledige i perioden fra 1. kvartal i året før tilskudsåret til 1. kvartal i tilskudsåret, jf. dog stk. 4, er væsentlig højere end udviklingen i landsdelen.

Stk. 2. Tilskuddet ydes til kommuner, hvor udviklingen i ledigheden i perioden fra 1. kvartal i året før tilskudsåret til 1. kvartal i tilskudsåret for de forsikrede ledige overstiger udviklingen i landsdelen tillagt 5 procentpoint. For disse kommuner beregnes tilskuddet som et af beskæftigelsesministeren fastsat beløb pr. bruttoledig ganget med det antal ledige, hvormed udviklingen i ledigheden i kommunen overstiger udviklingen i landsdelen tillagt 5 procentpoint fratrukket 0,01 pct. af kommunens budgetterede beskatningsgrundlag for tilskudsåret.

Stk. 3. Samtlige kommuner bidrager til de årlige tilskud efter stk. 2 i forhold til den enkelte kommunes andel af det samlede indbyggertal.

Stk. 4. Indenrigs- og socialministeren fastsætter efter forhandling med beskæftigelsesministeren regler om fastsættelsen af det særlige tilskud til kommunerne.«

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 14

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2009, jf. dog stk. 2-6.

Stk. 2. §§ 23 a og 23 b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner som affattet ved denne lovs § 13, nr. 2, træder i kraft den 20. juni 2009.

Stk. 3. § 45 i lov om aktiv socialpolitik som affattet ved denne lovs § 2, nr. 2, og § 31 a, stk. 8, i integrationsloven som affattet ved denne lovs § 9, nr. 3, træder i kraft den 1. oktober 2009.

Stk. 4. § 77, stk. 5, nr. 2 og 3, i lov om arbejdsmiljø som ændret ved denne lovs § 7, nr. 1, træder i kraft den 29. december 2009.

Stk. 5. § 82 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. som affattet ved denne lovs § 1, nr. 15, denne lovs § 1, nr. 2-4, 6, 8, 9, 14 og 20-23, § 13 d, stk. 5 og 6, i lov om aktiv socialpolitik som indsat ved denne lovs § 2, nr. 1, denne lovs § 8, nr. 1 og 2, og § 25 b, stk. 5 og 6, i integrationsloven som indsat ved denne lovs § 9, nr. 1, træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 6. § 46, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. som ændret ved denne lovs § 1, nr. 1, træder i kraft den 25. januar 2010.

Stk. 7. §§ 23 a og 23 b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner som affattet ved denne lovs § 13, nr. 2, har virkning fra og med tilskudsåret 2010. § 82 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. som affattet ved denne lovs § 1, nr. 15, og denne lovs § 1, nr. 2-4, 6, 8, 9, 14 og 20-23, har virkning for udbetaling af dagpenge for perioder fra og med den 4. januar 2010. § 82 a, stk. 3, 3. pkt., og § 85 c, stk. 3, nr. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. som indsat henholdsvis affattet ved denne lovs § 1, nr. 15 og 21, har dog virkning fra den 3. januar 2011.

§ 15

Stk. 1. Alle sager, der verserer ved Arbejdsmarkedets Ankenævn, og hvori der ikke pr. 31. juli 2009 er truffet endelig administrativ afgørelse, overføres pr. 1. august 2009 til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Stk. 2. Beskæftigelsesudvalgets nuværende medlemmer fortsætter i udvalget frem til den 31. maj 2010, forudsat at de opfylder betingelserne for udpegning, jf. § 59 c, stk. 3, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område som indsat ved denne lovs § 12, nr. 6. Beskæftigelsesministeren kan beslutte, at der efter den 1. august 2009 og for den resterende udpegningsperiode skal ske udpegning af yderligere medlemmer til Beskæftigelsesudvalget. Pr. 1. juni 2010 skal der ske nyudpegning af alle Beskæftigelsesudvalgets medlemmer efter § 59 c, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område som indsat ved denne lovs § 12, nr. 6.

Stk. 3. Uanset § 82 a, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. som affattet ved denne lovs § 1, nr. 15, bidrager kommunerne ikke til finansieringen af dagpenge for de sammenlagt første 18 uger i 2010, 12 uger i 2011 og 8 uger i 2012. I disse perioder finder § 85 c, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. som affattet ved denne lovs § 1, nr. 21, tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Grundtilskuddet efter § 23 a, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner for tilskudsårene 2010 og 2011 fastsættes af beskæftigelsesministeren på grundlag af de beregnede udgifter i hver enkelt kommune for henholdsvis 2008 og 2009, såfremt reglerne i denne lov og i lov om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse for finansiering af beskæftigelsesområdet havde været gældende i disse år.

Stk. 5. For tilskudsåret 2010 udgør midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet efter § 23 a i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner forskellen mellem en fornyet beregning af beskæftigelsestilskuddet og det oprindelig beregnede beskæftigelsestilskud, jf. § 23 a, stk. 2. I den fornyede beregning opgøres grundtilskuddet som de beregnede udgifter i kommunerne for 2009, såfremt reglerne i denne lov og i lov om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse for finansiering af beskæftigelsesområdet havde været gældende i dette år. Der foretages en fornyet beregning af merudgiftsbehovet fra 2009 til 2010 for hele landet. Merudgiftsbehovet fordeles på landsdele i forhold til den enkelte landsdels andel af udviklingen i antallet af ledige fra 2009 til det på tidspunktet for midtvejsreguleringen senest opgjorte antal ledige. Merudgiftsbehovet fordeles på kommunerne i landsdelen i forhold til ledigheden i 2009.

Stk. 6. For tilskudsåret 2010 foretages en endelig opgørelse af merudgiftsbehovet efter § 23 a, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner for perioden 2009 til 2010 for hele landet. Merudgiftsbehovet fordeles på landsdele i forhold til den enkelte landsdels andel af udviklingen i antallet af ledige fra 2009 til 2010. Merudgiftsbehovet for hver landsdel fordeles på kommunerne i landsdelen i forhold til ledigheden i 2009. Efterreguleringen udgør forskellen mellem den endelige opgørelse af merudgiftsbehovet og merudgiftsbehovet opgjort ved midtvejsreguleringen, jf. stk. 6.

Stk. 7. Indenrigs- og socialministeren fastsætter efter forhandling med beskæftigelsesministeren regler om opgørelse af de beregnede udgifter, jf. stk. 5-7, i kommunerne i 2008 og 2009.

Stk. 8. I tilskudsåret 2010 opgøres udviklingen i bruttoledigheden for forsikrede ledige efter § 23 b, stk. 1, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner for perioden fra 4. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg

Redaktionel note
  • www.adir.dk