Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse

(Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Beskæftigelsesministeriet

§ 1

I lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, som ændret ved § 1 i lov nr. 404 af 8. maj 2006, § 5 i lov nr. 1545 af 20. december 2006, § 2 i lov nr. 176 af 27. februar 2007 og § 1 i lov nr. 292 af 27. marts 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, udgår »staten og«.

2. I § 3 ændres »Staten og kommunalbestyrelsen« til: »Kommunalbestyrelsen«.

3. I § 6, stk. 1, ændres »statens og kommunernes beskæftigelsesindsats« til: »beskæftigelsesindsatsen«.

4. § 6, stk. 2, ophæves.

5. I § 7, stk. 1, udgår »og for den statslige beskæftigelsesindsats i jobcentre«.

6. § 7, stk. 2, ophæves.

7. I § 8, stk. 1, ændres »de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen« til: »jobcentrene«.

8. I § 8, stk. 2, ændres »den statslige og kommunale beskæftigelsesindsats« til: »beskæftigelsesindsatsen«.

9. I § 8 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Arbejdsmarkedsstyrelsen kan pålægge beskæftigelsesregionen at varetage andre opgaver, herunder administrative opgaver, der vedrører beskæftigelsesindsatsen.

Stk. 4. Beskæftigelsesregionen etablerer en rådgivningsfunktion, der kan bistå de enkelte jobcentre med at analysere og vurdere resultater af indsatsen, tilrettelægge arbejdsgange og håndtere indsatsen for særlige målgrupper m.v. Beskæftigelsesregionen orienterer løbende det regionale beskæftigelsesråd om rådgivningsfunktionens arbejde og resultater.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 5.

10. § 9 ophæves.

11. I § 10 og § 40 ændres »de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i et jobcenter« til: »kommunen«.

12. § 11, stk. 1 og 2, affattes således:

»Hvis regionsdirektøren konstaterer, jf. § 8, stk. 2, at resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i et jobcenter afviger væsentligt fra resultater i sammenlignelige jobcentre, kan regionsdirektøren indgå en skriftlig aftale med kommunen om at forbedre indsatsen.

Stk. 2. Hvis der ikke kan opnås enighed om en aftale eller beskæftigelsesindsatsen ikke forbedres som aftalt, kan beskæftigelsesministeren efter indstilling fra regionsdirektøren pålægge kommunen at benytte andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og rådgivningsfunktionen efter § 8, stk. 4.«

13. I § 11 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Pålæg om at benytte andre aktører i beskæftigelsesindsatsen over for udlændinge omfattet af integrationsloven gives efter aftale med ministeren for flygtninge, indvandrere og integration.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

14. § 11, stk. 4, der bliver stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Kommunen har pligt til at efterkomme et pålæg efter stk. 2 og afholder samtlige udgifter forbundet med et pålæg om at benytte andre aktører.«

15. I § 12 og § 46, stk. 1, ændres »de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen« til: »kommunen«.

16. Efter § 12 indsættes før overskriften før § 13:

»Statslige rammeudbud

§ 12 a. Beskæftigelsesministeren kan beslutte, at regionsdirektøren efter høring af det regionale beskæftigelsesråd gennemfører statslige rammeudbud på områder, hvor jobcentre har betydelige udfordringer.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan efter aftale med ministeren for flygtninge, indvandrere og integration beslutte, at der gennemføres rammeudbud, jf. stk. 1, der vedrører beskæftigelsesindsatsen over for udlændinge omfattet af integrationsloven.

Stk. 3. Kommunen har pligt til at anvende de andre aktører, der er omfattet af et statsligt rammeudbud, der er gennemført efter stk. 1 eller 2, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Regionsdirektøren kan efter ansøgning fra jobcenteret og efter en konkret vurdering af jobcenterets indsats og resultater over for en målgruppe, der er omfattet af et rammeudbud efter stk. 1 eller 2, fritage jobcenteret for pligten til at anvende andre aktører efter stk. 3. Regionsdirektøren hører i denne forbindelse det regionale beskæftigelsesråd.«

17. I § 13, stk. 1, ændres »den kommunale beskæftigelsesindsats« til: »beskæftigelsesindsatsen«, og i stk. 2 ændres »Den kommunale beskæftigelsesindsats« til: »Beskæftigelsesindsatsen«.

18. I § 13, stk. 2, nr. 2, indsættes efter »barsel«: », lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.«

19. I § 14, stk. 1, indsættes efter »udlændinge m.fl.«: », lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.«

20. § 15, stk. 1, affattes således:

»Kommunalbestyrelsen opretter et bestemt tjenestested (et jobcenter) i kommunen, hvor beskæftigelsesindsatsen over for borgere og virksomheder varetages.«

21. § 16 ophæves.

22. § 17 affattes således:

»§ 17. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med KL (Kommunernes Landsforening) fastsætte regler om anvendelse af fælles logo, grafisk design m.v. i kommunikationen med borgere, virksomheder og andre samarbejdsparter.«

23. §§ 18-22 ophæves.

24. § 23, stk. 1, affattes således:

»Kommunen skal under inddragelse af det lokale beskæftigelsesråd udarbejde en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesplanen skal drøftes med beskæftigelsesregionen forud for planens forelæggelse for kommunalbestyrelsen. Forud for vedtagelsen af budgettet for det kommende år behandler kommunalbestyrelsen beskæftigelsesplanen med det lokale beskæftigelsesråds og beskæftigelsesregionens bemærkninger i et møde.«

25. § 24, stk. 1, affattes således:

»Kommunen skal årligt udarbejde en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret. Resultatrevisionen skal drøftes med beskæftigelsesregionen forud for forelæggelsen for kommunalbestyrelsen. Forud for vedtagelsen af budgettet for det kommende år behandler kommunalbestyrelsen resultatrevisionen med det lokale beskæftigelsesråds og beskæftigelsesregionens bemærkninger i et møde.«

26. § 24, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

27. I § 25 og § 47, stk. 4, ændres »De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret« til: »Kommunen«.

28. I § 32, stk. 1, ændres »Staten og kommunen overlader« til: »Kommunen kan i henhold til en indgået databehandleraftale, jf. § 42 i lov om behandling af personoplysninger, overlade«.

29. I § 32 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om at overlade oplysninger til anden aktør.«

30. I § 39, stk. 1, ændres »den statslige og den kommunale beskæftigelsesindsats« til: »beskæftigelsesindsatsen«.

31. I § 41 ændres »over for særlige målgrupper, jf. § 9« til: », jf. § 12 a«.

32. I § 44, § 46, stk. 2 og 3, og § 47, stk. 2 og 3, ændres »de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret« til: »kommunen«.

33. § 45, stk. 1, nr. 1, ophæves.

Nr. 2-9 bliver herefter nr. 1-8.

34. § 45, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Borgmesteren er formand for rådet. Varetages beskæftigelsesindsatsen i kommunen af et stående udvalg, jf. § 14, stk. 3, kan borgmesteren beslutte, at formanden for det stående udvalg er formand for rådet. Formandens suppleant er henholdsvis viceborgmesteren og næstformanden i det stående udvalg. Formandens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.«

35. I § 45, stk. 6, ændres »De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret varetager i fællesskab« til: »Kommunen varetager«.

36. I § 50, stk. 3, ændres »nr. 7« til: »nr. 6«.

37. I § 51 udgår »og staten«.

38. I § 56, stk. 1 og 2, udgår »til ledige dagpengemodtagere«.

39. § 56 a, stk. 1, affattes således:

»Jobcenteret kan inden for kvoten anmode kommuner, regioner eller statslige myndigheder om at stille en konkret løntilskudsplads, jf. § 56, til rådighed for personer omfattet af § 2, nr. 1-4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller udlændinge, der modtager introduktionsydelse efter integrationsloven. Jobcenteret kan fastsætte tidspunktet for påbegyndelse af løntilskudspladsen til et bestemt tidspunkt efter udløbet af fristen i stk. 4.«

40. I § 56 a, stk. 2 og 6, udgår »staten i«.

41. § 57, stk. 2 og 3, ophæves.

42. § 58, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Oplysninger i det fælles datagrundlag kan bruges til fastlæggelse af borgernes rettigheder og pligter efter lovgivningen, jobsøgning, matchkategorisering, tilrettelæggelse og opgørelse af indsatsen over for de forskellige målgrupper, understøttelse af sagsbehandling, herunder af arbejdsevnevurderinger, visitation, tilsyn, statistik og anden forvaltning af lovgivningen, jf. stk. 1. Oplysningerne kan endvidere bruges til kontrol.«

43. I § 58 indsættes som stk. 3-7:

»Stk. 3. Som en del af det fælles it-baserede datagrundlag efter stk. 1 etablerer beskæftigelsesministeren et register for medlemskab af anerkendte arbejdsløshedskasser.

Stk. 4. For at sikre en koordineret indsats i forhold til borgeren på tværs af kommuner og arbejdsløshedskasser etablerer beskæftigelsesministeren som en del af det fælles it-baserede datagrundlag et landsdækkende register omfattende tilmeldinger i jobcentrene, matchkategoriseringer og andre tværgående grupperinger i den arbejdsmarkedsrettede lovgivning.

Stk. 5. Offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasser, der indberetter data til det fælles it-baserede datagrundlag, er hver især dataansvarlige for indberetningen, brug af data lokalt samt herudover ansvarlige for at orientere de registrerede om registreringer i det fælles it-baserede datagrundlag.

Stk. 6. Arbejdsmarkedsstyrelsen er dataansvarlig for centrale behandlingsaktiviteter.

Stk. 7. De enkelte kommuner er hver for sig dataansvarlige i relation til andre aktører som databehandlere, jf. § 32.«

44. I § 59 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Datagrundlaget for Jobindsats.dk samles i Arbejdsmarkedsstyrelsens statistiske datavarehus sammen med andre data af betydning for arbejdsmarkedsovervågning samt styring og opfølgning på beskæftigelsesindsatsen på nationalt, regionalt og kommunalt niveau.«

45. § 60 affattes således:

»§ 60. Beskæftigelsesministeren etablerer og driver Jobnet som et landsdækkende system for registrering af jobannoncer fra arbejdsgivere og de jobsøgendes cv’er.

Stk. 2. De enkelte jobcentre er forpligtet til at indlægge stillingsopslag, der modtages fra arbejdsgiverne, i Jobnet.

Stk. 3. Cv-oplysninger og oplysninger om de lediges brug af Jobnet kan bruges til opfølgning på de lediges opfyldelse af rådighedsforpligtelsen, herunder til kontrol i medfør af bestemmelserne i §§ 68 og 68 b.

Stk. 4. Kommunerne er forpligtet til at udarbejde jobcenterets hjemmeside som en del af Jobnet og skal bruge de retningslinjer for design og logo, som er fælles for alle jobcentre.

Stk. 5. Med Jobnet som fælles indgang for borgere og virksomheder etablerer og driver beskæftigelsesministeren selvbetjeningsløsninger fælles for alle jobcentre.

Stk. 6. Data, som er registreret i selvbetjeningsløsninger, herunder tilmelding, tilmeldtes cv-oplysninger, fraværsperioder, bekræftelse af jobsøgning og andre oplysninger til brug for sagsbehandling i jobcentrene, indgår i det fælles datagrundlag.

Stk. 7. Data om enkeltpersoner, herunder data registreret i selvbetjeningsløsninger, vises ved opslag på den pågældende side på Jobnet (Min side) eller ved opslag i anden landsdækkende portal.

Stk. 8. De kommunale systemer skal indrettes på en sådan måde, at systemerne og Jobnet med tilhørende faciliteter til selvbetjening og opslag på Min side, jf. stk. 7, kan udveksle data og funktionaliteter ved brug af fællesoffentlige standarder.«

46. § 61 affattes således:

»§ 61. Beskæftigelsesministeren kan etablere og drive andre it-systemer, herunder landsdækkende it-systemer på områder af særlig betydning for effektiviteten og dækningen af it-understøtningen af beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene.«

47. § 62 affattes således:

»§ 62. Offentlige myndigheder, arbejdsløshedskasser og andre aktører, der medvirker i forvaltningen af arbejdsmarkedsrettede ordninger, har pligt til at indberette data om arbejdsmarkedsforhold, om virksomheders og borgeres deltagelse i arbejdsmarkedsrettede ordninger, beskæftigelsesindsatsen over for borgere, data om ydelsesforløb og andre data til forvaltning af lovgivningen og opfølgning på indsatsen til Beskæftigelsesministeriets it-systemer, herunder det statistiske datavarehus og det fælles it-baserede datagrundlag i Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Stk. 2. Der kan ikke kræves betaling for tilvejebringelse og indsendelse af de oplysninger, der er nævnt i stk. 1.«

48. I § 63, stk. 1, ændres »Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, Socialministeriet« til: »Indenrigs- og Socialministeriet«.

49. I § 65 indsættes efter »fælles it-servicer«: »samt at bruge de landsdækkende systemer som nævnt i §§ 58-61«.

50. I § 65 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. For at sikre en jobrettet og aktiv indsats på tværs af jobcentre og arbejdsløshedskasser kan beskæftigelsesministeren fastlægge landsdækkende krav til ibrugtagning, opbygning, indretning og brug af de it-værktøjer, som offentlige myndigheder, arbejdsløshedskasser og andre aktører anvender i varetagelsen af beskæftigelsesindsatsen.«

51. § 66 affattes således:

»§ 66. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om omfanget og brugen af de systemer, der er nævnt i §§ 58-61, herunder regler om dataansvar, registrering af cv’er og jobannoncer i Jobnet.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om den i §§ 62-64 nævnte indberetning og udveksling af data, den i § 65 nævnte anvendelse af fælles standarder og it-servicer og den i § 67 a nævnte datagenopretning, herunder om, hvordan offentlige myndigheder, arbejdsløshedskasser og andre aktører skal levere oplysninger til Beskæftigelsesministeriets it-systemer om virksomheder og personer, som er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og den øvrige arbejdsmarkedsrettede lovgivning.«

52. Efter § 67 indsættes:

»§ 67 a. Hvis en kommune ikke overholder de regler, der er fastsat om indberetning af data m.v. efter § 66, kan de statslige beskæftigelsesmyndigheder iværksætte foranstaltninger til genopretning af data.

Stk. 2. De statslige beskæftigelsesmyndigheder kan stille krav om, at jobcenteret inden for en nærmere fastsat frist udarbejder en konkret handlingsplan for genopretning af data.

Stk. 3. De statslige beskæftigelsesmyndigheder kan pålægge kommunen at medvirke til, at handlingsplanen udbygges ved inddragelse af ekstern bistand, kommunens revision eller anden bistand. De statslige beskæftigelsesmyndigheder træffer herefter efter forudgående høring af kommunen beslutning om indhold og frister i handlingsplanen for datagenopretningen. De statslige beskæftigelsesmyndigheder kan herunder pålægge kommunen at anvende et it-system, der opfylder de statslige myndigheders krav til kvalitet, form, indhold og hyppighed af indberetning af data m.v.«

53. I § 68 indsættes efter »ydelser«: », herunder manglende opfyldelse af rådighedsforpligtelsen«.

54. I § 68 a, stk. 2, ændres »De myndigheder, der har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen« til: »Statslige og kommunale myndigheder med ansvar for beskæftigelsesindsatsen«.

55. I § 68 a indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. Data på individ- og virksomhedsniveau fra indkomstregisteret anvendes i Arbejdsmarkedsstyrelsens statistiske datavarehus til løsning af de statistiske opgaver på beskæftigelsesområdet.

Stk. 5. Data på individ- og virksomhedsniveau fra indkomstregisteret anvendes i det fælles datagrundlag til opgørelse af beskæftigelseskravet, indplacering i og forbrug af dagpengeperiode m.v., opgørelse af beskæftigelseseffekten af indsatsen m.v.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 6 og 7.

56. I § 69 og § 70, stk. 1, nr. 1, ændres »§§ 5-12« til: »§§ 5-12 a«.

§ 2

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. maj 2008, som ændret ved § 2 i lov nr. 1587 af 20. december 2006 og lov nr. 1396 af 27. december 2008, og som ændres ved § 1 i det af Folketinget den 28. maj 2009 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love. (Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under Beskæftigelsesministeriet), § 1 i det af Folketinget den 28. maj 2009 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark. (Afbureaukratisering af reglerne om aktivering af unge, sanktionsreglerne for kontant- og starthjælpsmodtagere og målretning af aktiveringsindsatsen m.v.) og § 2 i det af Folketinget den 29. maj 2009 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark. (En styrket beskæftigelsesrettet indsats over for sygemeldte m.fl.), foretages følgende ændringer:

1. I § 1 a ændres »Statens og kommunalbestyrelsens« til: »Kommunalbestyrelsens«.

2. § 2, nr. 1, affattes således:

»1) Ledige, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,«

3. § 3, stk. 7, ophæves.

4. I § 4 a, stk. 1, ændres »de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentre« til: »jobcenteret«.

5. § 4 b affattes således:

»§ 4 b. Kommunen kan overlade det til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelse efter denne lov. Ansvaret for indsatsen påhviler fortsat kommunalbestyrelsen.«

6. I § 4 c, stk. 1, udgår »af staten eller kommunen i jobcenteret« og »staten og kommunen i«.

7. § 4 c, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Andre aktører skal overholde samme regler, som gælder for kommunen i forbindelse med indkaldelse til samtaler, deltagelse i aktiviteter, afgivelse af tilbud og underretninger efter denne lov.«

8. § 4 c, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om krav til andre aktørers sagsbehandling, herunder om frister, underretninger og procedurer i forbindelse med sagsbehandlingen. Beskæftigelsesministeren kan herunder fastsætte regler om andre aktørers forpligtelse til at give jobcenteret de nødvendige oplysninger om personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-10, til brug for administrationen af den beskæftigelsesmæssige lovgivning m.v.«

9. Overskriften til kapitel 3 affattes således:

»Jobcenterets bistand til at finde arbejde og arbejdskraft«

10. § 5 affattes således:

»§ 5. Jobcenteret har til opgave at bistå alle arbejdssøgende med at finde arbejde samt bistå arbejdsgivere med at finde arbejdskraft.

Stk. 2. Bistanden kan bl.a. ske, ved at

1) en eller flere arbejdssøgende efter aftale med en arbejdsgiver direkte henvises til et konkret job,

2) der indhentes og videregives information om udbud af arbejdskraft til arbejdsgivere og om beskæftigelsesmuligheder til arbejdssøgende, eller

3) råde virksomheder og arbejdssøgende til selv at etablere kontakten ved at anvende Beskæftigelsesministeriets database Jobnet eller jobbanken Workindenmark.

Stk. 3. Arbejdsløshedskasserne kan bistå egne ledige medlemmer med at finde arbejde.«

11. I § 6 ændres »strejke eller lockout, må der ikke formidles arbejdskraft« til: »strejke, lockout eller blokade, må der ikke ydes bistand med at finde arbejdskraft«.

12. I § 7, stk. 1, og § 30, stk. 2, ændres »staten« til: »jobcenteret«.

13. I § 7, stk. 1, ændres »formidlingsaktiviteter« til: »aktiviteter, der medvirker til at finde arbejde og arbejdskraft«.

14. § 8 affattes således:

»§ 8. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om bistand til at finde arbejde og arbejdskraft, herunder henvisning til tilbud efter kapitel 10-12, om støtte til særlige aktiviteter, der medvirker til at finde arbejde og arbejdskraft, og om støtte til arbejdssøgende, der skifter bopæl i forbindelse med overtagelse af arbejde. Beskæftigelsesministeren kan herunder fastsætte regler om, at personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 og 2, kan pålægges at søge konkrete job, hvor arbejdsgiveren ikke har aftalt med jobcenteret, at der sker henvisning af arbejdssøgende.«

15. Kapitel 4 affattes således:

»Kapitel 4

Information og vejledning i jobcenteret

§ 9. Arbejds- og uddannelsessøgende kan af jobcenteret få

1) information og vejledning om mulighederne for beskæftigelse og uddannelse,

2) information og vejledning om indlæggelse af cv i Jobnet, jf. § 12, og

3) information om andre aktiviteter efter denne lov.

§ 10. Private og offentlige arbejdsgivere kan af jobcenteret få

1) information og vejledning om arbejdskraft- og uddannelsesforhold og

2) information og vejledning om indlæggelse af job i Jobnet, jf. § 12.

Stk. 2. Jobcenteret kan yde en vederlagsfri virksomhedsservice, der har til formål at fremme en aktiv indsats over for ledige og personer, som har problemer med at fastholde beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Denne service tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov for vejledning og støtte under etablering og forløb af ansættelsesforhold, herunder behovet for at lette virksomhedens administrative arbejde i forbindelse med en ansættelse.«

16. I overskriften til kapitel 5 ændres »Registrering« til: »Tilmelding«.

17. I § 11, stk. 1, ændres »registrere« til: »tilmelde« og »hos staten i et jobcenter« til: »i jobcenteret«.

18. § 11, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som ønsker at modtage dagpenge eller er berettigede til dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., skal tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret på den første ledighedsdag. Den ledige skal mindst hver 7. dag bekræfte, at pågældende er arbejdssøgende.

Stk. 3. En person, der har ansøgt om eller modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som efter kommunens vurdering modtager hjælpen alene på grund af ledighed, skal ved første henvendelse til kommunen om hjælp tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret, og kommunen skal sørge for, at det sker. Den ledige skal mindst hver 7. dag bekræfte, at pågældende er arbejdssøgende.«

19. I § 11, stk. 4, § 13, stk. 2, og § 14, stk. 2, ændres »registrering« til: »tilmelding«.

20. Overskriften til kapitel 6 affattes således:

»Oplysninger om job og cv«

21. § 13, stk. 1, affattes således:

»Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 og 2, og som er tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret, jf. § 11, stk. 2 og 3, skal give fyldestgørende oplysninger om tidligere beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer og øvrige forhold af betydning for jobcenterets bistand til at finde arbejde. De personer, som er nævnt i 1. pkt., skal endvidere angive mindst ét beskæftigelsesmål inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft.«

22. I § 13, stk. 2, udgår »formidlingsrelevante«.

23. I § 13, stk. 3, ændres »registrering« til: »tilmelding« og »registreret« til: »tilmeldt«.

24. I § 13, stk. 4, ændres »Staten og kommunerne« til: »Jobcenteret«.

25. § 14, stk. 1, affattes således:

»For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 og 2, skal der senest 3 uger efter tilmeldingen afholdes en samtale med personen, hvor det sikres, at de oplysninger, som personen indlægger i Jobnet, er fyldestgørende. Under samtalen skal det aftales, hvordan personens jobsøgning kan understøttes, og personen skal pålægges at søge mindst to relevante konkrete job.«

26. I § 16, stk. 2, ændres »registreres som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret« til: »tilmeldes som arbejdssøgende i jobcenteret«.

27. I § 19, stk. 1, nr. 3 og 4, ændres »registrering« til: »tilmelding«.

28. § 21 a, stk. 1, affattes således:

»Modtager jobcenteret meddelelse om, at der ved offentlige myndigheders kontrolaktion er rejst tvivl om den generelle rådighed for en person omfattet af § 2, nr. 1, og om, at den pågældende anmoder om dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., skal jobcenteret straks indkalde personen til en individuel jobsamtale, der skal afholdes inden for 1 uge fra jobcenterets modtagelse af meddelelsen.«

29. I § 21 a, stk. 3, ændres »Staten og kommunen i jobcenteret« til: »Jobcenteret«.

30. I § 21 b, stk. 1 og 3, § 23, § 69, stk. 1, § 70, stk. 1 og 3, § 70 a, stk. 2, § 72, stk. 2 og 3, § 73 c, stk. 4, § 74, stk. 1, 2 og 3, og § 75, stk. 1, ændres »Kommunen« til: »Jobcenteret«.

31. I § 21 b, stk. 2 og 5, ændres to steder »kommunen« til: »jobcenteret«.

32. Overskriften til § 21 c affattes således:

»Systematisk henvisningsforløb«

33. I § 21 c ændres »staten eller kommunen i jobcenteret formidler« til: »jobcenteret henviser« og »formidlingsforløb« til: »henvisningsforløb«.

34. § 21 d, stk. 1 og 2, affattes således:

»Jobcenteret skal hurtigst muligt henvise personen til endnu et job efter § 5, stk. 2, nr. 1, og skal løbende fortsætte hermed indtil 3 måneder efter første henvisning efter § 21 c, hvis personen ikke kommer i beskæftigelse.

Stk. 2. Er der ikke job, jf. stk. 1, personen kan henvises til, skal jobcenteret pålægge personen at søge et antal relevante konkrete job på Jobnet. Jobbene findes i samarbejde med personen.«

35. I § 21 e, stk. 2, udgår »af staten eller kommunen i jobcenteret«.

36. I § 21 e, stk. 3, ændres »§ 9« til: »§ 12 a«, og »staten eller kommunen i jobcenteret« ændres til: »kommunen«.

37. I § 22, stk. 1, ændres »Staten og kommunen« til: »Jobcenteret«.

38. I § 24, stk. 1, ændres »eller ydelser efter § 55 i« til: »efter«.

39. I § 28, stk. 3, ændres »kommunens« til: »jobcenterets«.

40. I § 31 a, stk. 1, udgår »henholdsvis staten«, og »arbejdsløshedsdagpenge eller aktiveringsydelse« ændres til: »dagpenge«.

41. I § 31 a, stk. 3 og 4, udgår »henholdsvis staten«, og i § 31 a, stk. 4, udgår »eller staten«.

42. § 36, stk. 4-6, ophæves.

43. I § 37, stk. 2, ændres »Staten henholdsvis kommunen« til: »Jobcenteret«.

44. I § 37, stk. 3, ændres »staten og kommunen« til: »jobcenteret«.

45. § 38, stk. 1, affattes således:

»Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, modtager under tilbud om vejledning og opkvalificering dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

46. § 38, stk. 3, ophæves.

47. I § 44, stk. 2, ændres »stk. 1, nr. 2 og 3« til: »stk. 1, nr. 3 og 4«.

48. § 45, stk. 1, affattes således:

»Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, modtager under tilbud om virksomhedspraktik dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

49. I § 51, stk. 2, 2. pkt., ændres »eller ydelser efter § 55 i« til: »efter«.

50. I § 64, stk. 2, ændres »§ 2, nr. 1« til: »§ 2, nr. 1-3«.

51. § 64, stk. 3, ophæves.

Stk. 4-8 bliver herefter stk. 3-7.

52. § 67 b, stk. 1, affattes således:

»Ved aftaler om ansættelse med løntilskud efter § 67 a skal jobcenteret alene påse, at betingelserne i § 67 a, stk. 2, er opfyldt. Jobcenteret skal ikke foretage en vurdering efter § 22, stk. 3.«

53. § 67 e, stk. 1, affattes således:

»Ved aftaler om ansættelse med løntilskud efter § 67 d skal jobcenteret alene påse, at betingelserne i § 67 d, stk. 2, er opfyldt. Jobcenteret skal ikke foretage en vurdering efter § 22, stk. 3.«

54. I § 69 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om tilskud til arbejdsgivere med ansatte i fleksjob, hvor arbejdet udføres i udlandet.«

55. § 71, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Tilskud til lønnen udbetales til arbejdsgiveren.«

56. I § 71, stk. 3, 3. pkt., indsættes efter »Tilskuddet«: »til lønnen«.

57. I § 72, stk. 1, § 73 c, stk. 2, og § 74 b ændres »kommunen« til: »jobcenteret«.

58. I § 73 b, stk. 4, udgår »af kommunen«.

59. I § 73 c, stk. 1, 1. pkt., udgår », jf. § 26 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,«.

60. I § 73 c, stk. 3, udgår », jf. § 27 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats«.

61. I § 75 a, stk. 1, ændres »Kommunen i jobcenteret« til: »Jobcenteret«.

62. § 75 a, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Bestemmelserne om ydelser m.v. i § 38 og § 45 finder ikke anvendelse for personer omfattet af § 2, nr. 10.«

63. I § 81 a, stk. 1, udgår »staten eller kommunen i«.

64. I § 83, stk. 1, ændres »kommunens« til: »jobcenterets«.

65. I overskriften til kapitel 16 ændres »eller ydelser efter § 55 i« til: »efter«.

66. I § 84, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om timetal i tilbud efter dette kapitel.«

67. I § 85, stk. 1, §§ 87 og 88 og tre steder i § 89 indsættes efter »ret og pligt til«: »at påbegynde«.

68. § 90 ophæves.

69. I § 90 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Stk. 1, 2. pkt., finder ikke anvendelse på personer, der ansættes med løntilskud i en offentlig virksomhed, og hvor det fastsatte timetal er på mindre end 6 timer i gennemsnit om dagen, jf. § 55.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

70. I § 91 ændres »§ 90« til: »§ 90 a«.

71. I § 96, stk. 2, ændres to steder »12 måneder« til: »9 måneder«.

72. I § 97, stk. 1, ændres »staten eller kommunen« til: »jobcenteret«.

73. I § 98 a, stk. 1, udgår »staten i«.

74. I § 98 b, stk. 4, ændres », jf. § 53, stk. 4, i« til: »efter«.

75. I § 102, stk. 1, og § 105 ændres »Staten« til: »Jobcenteret«.

76. § 104 affattes således:

»§ 104. Jobcenteret skal give arbejdsløshedskassen de nødvendige oplysninger til brug for arbejdsløshedskassens administration af reglerne i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. om personer, der er omfattet af § 2, nr. 1.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om jobcenterets underretninger til arbejdsløshedskassen efter stk. 1, herunder om omfanget af oplysningerne og måden, tidspunktet og formen for afgivelse af oplysningerne.«

77. § 105 a ophæves.

78. § 106 affattes således:

»§ 106. Arbejdsløshedskassen skal give jobcenteret de nødvendige oplysninger om dens medlemmer til brug for jobcenterets administration af reglerne i denne lov. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler herom, herunder om omfanget af oplysningerne og måden, tidspunktet og formen for afgivelse af oplysningerne.«

79. I § 109 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Kommunen skal bidrage til finansiering af statens udgifter til befordringsgodtgørelse efter denne lovs § 82, jf. § 79, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Reglerne i § 82 a, stk. 2, 5 og 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Kommunens bidrag efter stk. 2 udgør 50 pct. af statens udgifter.«

80. § 110, stk. 1-3, ophæves.

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 1 og 2.

81. I § 110, stk. 5, der bliver stk. 2, ændres »de i stk. 1 omhandlede tilskud og ydelser« til: »tilskud og ydelser efter kapitel 12, 14 og 18«.

82. § 112 ophæves.

83. I § 113, stk. 1 og 2, udgår »staten og«.

84. Kapitel 21 ophæves.

85. Overskriften til kapitel 23 affattes således:

»Statens refusion til kommunerne«

86. § 117 affattes således:

»§ 117. Kommunen afholder endeligt udgifterne til vejledning, sagsbehandling og det individuelle kontaktforløb, til udarbejdelse af jobplaner og til administration i øvrigt m.v., jf. dog § 117 a. Kommunen afholder desuden endeligt udgifterne til godtgørelse efter § 50 a, til særlige aktiviteter efter § 7 og til lægeerklæringer.«

87. Efter § 117 indsættes:

»§ 117 a. Kommunens udgifter til vederlag til en anden aktør, der efter § 4 b varetager indsatsen, herunder de i § 117, 1. pkt., nævnte opgaver, for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-4, 6-8 og 10, refunderes med 50 pct. Dækker vederlaget udgifter, der efter §§ 117 b-124 berettiger til højere refusion, kan udgifterne refunderes efter disse bestemmelser.

Stk. 2. Udgifterne efter stk. 1, 1. pkt., medtages inden for rådighedsbeløbet efter § 117 b, stk. 1, for personer omfattet af § 2, nr. 1, og inden for rådighedsbeløbet efter § 118, stk. 1, for personer omfattet af § 2, nr. 2-4, 6-8 og 10. Dækker vederlaget til anden aktør udgifter, der kan refunderes uden for et rådighedsbeløb efter §§ 117 b-124, kan udgifterne refunderes efter disse bestemmelser.

§ 117 b. Staten refunderer inden for et rådighedsbeløb 50 pct. af en kommunes driftsudgifter i forbindelse med tilbud efter kapitel 10 til personer, der er omfattet af § 2, nr. 1. Det samme gælder udgifter til undervisningsmaterialer efter §§ 76 og 77 samt udgifter efter §§ 81a og 99. Rådighedsbeløbet opgøres til 18.200 kr. pr. år (2009-niveau) pr. person i målgruppen, herunder personer, der deltager i tilbud efter kapitel 12, opgjort som antal helårspersoner i regnskabsåret. Ved opgørelsen af målgruppen i forhold til rådighedsbeløbet efter 3. pkt. medregnes dog ikke personer, der har indgået uddannelsesaftaler eller elevkontrakter med virksomheder, regioner eller kommuner, som modtager løntilskud efter § 68, stk. 2.

Stk. 2. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 og 77 bortset fra udgifter til undervisningsmaterialer til personer, der er omfattet af § 2, nr. 1. Staten refunderer desuden 50 pct. af en kommunes udgifter til mentorer efter §§ 78-81 til personer, der er omfattet af § 2, nr. 1.

Stk. 3. Staten refunderer 75 pct. af kommunens udgifter til løntilskud efter kapitel 12 for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, jf. dog § 122 b.«

88. I § 118, stk. 1, ændres »kapitel 14 og §§ 83 og 99« til: »§§ 76, 77, 81 a, 83 og 99«.

89. I § 118 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Staten refunderer 50 pct. af kommunens udgifter til mentorer efter §§ 78-81 til personer omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 10.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

90. § 121, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

91. § 122 affattes således:

»§ 122. Staten refunderer 75 pct. af en kommunes udgifter til løntilskud efter kapitel 12 til personer, der er omfattet af § 2, nr. 8, hvis personen er medlem af en arbejdsløshedskasse. For øvrige personer refunderer staten 65 pct. For udgifter efter kapitel 14 og § 99 refunderes 50 pct. af en kommunes udgifter.«

92. Efter § 122 indsættes:

»§ 122 a. Staten refunderer inden for det rådighedsbeløb, der er nævnt i § 117 b, stk. 1, for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, og inden for det rådighedsbeløb, der er nævnt i § 118, stk. 1, for øvrige personer, 50 pct. af kommunens udgifter efter § 8 til støtte til arbejdssøgende, der skifter bopæl i forbindelse med overtagelse af arbejde.

§ 122 b. Staten refunderer 100 pct. af kommunens udgifter til løntilskud til virksomheder, regioner og kommuner, der indgår uddannelsesaftaler eller elevkontrakter med personer, der er fyldt 25 år, efter regler, der er fastsat af beskæftigelsesministeren, jf. § 68, stk. 2.

§ 122 c. Staten refunderer 100 pct. af kommunens udgifter til jobrotationsydelse efter § 98 a, stk. 3.

§ 122 d. Staten refunderer 100 pct. af kommunens udgifter til 6 ugers selvvalgt uddannelse, deltagerbetaling samt kost og logi, jf. kapitel 8 a i denne lov.«

93. § 127, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) løntilskud efter § 63,«

94. I § 127, stk. 1, nr. 5, indsættes efter »rådighedsbeløbet efter«: »§ 117 b og«.

95. I § 127 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Løntilskuddet pr. time efter § 67 c og § 67 f skal beregnes på grundlag af den årligt regulerede maksimale dagpengesats, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

96. Overskriften før § 128 affattes således:

»Klage over jobcenterets afgørelser«

97. I § 128, stk. 1, ændres »Klage over statens og kommunens afgørelser i jobcenteret« til: »Jobcenterets afgørelser«.

98. § 128, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ved klage over jobcenterets afgørelser efter kapitel 9-12 vedrørende personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, træffer beskæftigelsesankenævnet afgørelse i sagen, inden 4 uger efter at klagen er modtaget i beskæftigelsesankenævnet, når jobcenterets afgørelse er begrundet i

1) personens ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov, eller

2) at beskæftigelsesindsatsen for personen skal varetages af en anden aktør.«

99. I § 131 ændres »den myndighed i jobcenteret, der har afgivet tilbud om ansættelse med løntilskud af den, som beregningen vedrører« til: »jobcenteret«.

100. § 133, stk. 5, ophæves.

Stk. 6 bliver herefter stk. 5.

§ 3

I lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 71 af 8. februar 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 2, § 8, stk. 2, § 14, § 14 a, stk. 2, § 16 a, stk. 2, og § 16 b, stk. 1, udgår »staten i«.

2. I § 11 og § 16 a, stk. 1, ændres »Staten i jobcenteret« til: »Jobcenteret«.

3. § 16 a, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

4. I § 16 a, stk. 4, der bliver stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Endvidere fastsætter direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen regler om udbetaling af refusion, regnskab, revision m.v.«

5. § 16 b, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Der er pligt til at tilbagebetale tilskud m.v., som er udbetalt på et urigtigt grundlag, når den handicappede person, virksomheden eller et vikarbureau, der har ydet personlig assistance, mod bedre vidende har afgivet urigtige erklæringer eller fortiet omstændigheder af betydning for udbetaling af tilskud eller ikke har opfyldt betingelserne for at få tilskud.«

6. § 17, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Beskæftigelsesregionen udarbejder årligt en analyse om den arbejdsmarkedspolitiske situation for handicappede personer i beskæftigelsesregionen.«

7. § 17, stk. 3 og 4, ophæves.

8. I § 17 a, stk. 1, udgår »statens«.

9. Efter § 17 a indsættes i kapitel 7:

»Finansiering m.v.

§ 17 b. Staten refunderer 50 pct. af kommunens udgifter i forbindelse med tilskud efter kapitel 3 og 4.

§ 17 c. Staten yder forskudsrefusion af en kommunes refusionsberettigende udgifter efter denne lov.

§ 17 d. Opholdskommunen har adgang til refusion fra en tidligere opholdskommune efter § 9 c i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.«

§ 4

I lov nr. 1543 af 20. december 2006 om seniorjob foretages følgende ændringer:

1. I overskriften til kapitel 4 ændres »formidlet« til: »henvist«.

2. I § 10, 1. pkt., ændres »formidles« til: »henvises til«.

3. I § 10, 2. pkt., udgår »hos staten«.

4. I § 11, stk. 1, nr. 2, ændres »er formidlet af staten i« til: »personen er henvist til af«.

5. I § 12, stk. 1, og § 13 ændres »§ 15, stk. 3,« til: »§ 15, stk. 5,«.

6. I § 12, stk. 2, nr. 1, ændres »formidlede« til: »henviste«.

7. I § 15 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Staten yder tilskud forskudsvis i forhold til antallet af ansatte i seniorjob.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om udbetaling samt om administration, regnskab, revision, tilsyn m.v. for de i stk. 1 omhandlende tilskud og kan herunder bestemme, at administrationen og udbetalingen til kommunerne kan varetages af en anden offentlig myndighed.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 5.

§ 5

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 975 af 26. september 2008, som ændret ved § 1 i lov nr. 1540 af 20. december 2006, § 2 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og lov nr. 118 af 17. februar 2009, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »staten i jobcenteret« til: »jobcenteret«.

2. I § 57, stk. 4, ændres »registreret« til: »tilmeldt«, »Registreringen« til: »Tilmeldingen« og »registrering« til: »tilmelding«.

3. I § 57, stk. 5, ændres »registrering« til: »tilmelding«.

4. I § 62, stk. 1, nr. 3, ændres »formidlingssamtaler« til: »henvisningssamtaler« og »formidlingsrelevante« til: »henvisningsrelevante«.

5. I § 62, stk. 1, nr. 5, ændres »formidles« til: »henvises til«.

6. I § 63, stk. 1, nr. 1, ændres »der er formidlet« til: »som pågældende er henvist til«.

7. I § 63 a, stk. 1, 2 og 3, ændres »formidlings-« til: »henvisnings-«.

8. I § 71, 1. pkt., ændres »formidlet« til: »henvist« og »formidles« til: »henvises«, og i 2. pkt. ændres »arbejdet formidles ved henvisning til samtale« til: »pågældende henvises til en samtale«.

9. I § 94 udgår »staten i«.

§ 6

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007, som ændret ved § 4 i lov nr. 346 af 18. april 2007, § 1 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 31 i lov nr. 1344 af 19. december 2008 og § 4 i lov nr. 286 af 15. april 2009, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »registrering« til: »tilmelding«, »registreringen« til: »tilmeldingen«, »registrere« til: »tilmelde« og »registreret« til: »tilmeldt«.

2. I § 8 a, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, § 13 a, stk. 2, § 13 b, stk. 1, og § 38 e, stk. 1 og 2, udgår »hos staten«.

3. § 8 a, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

4. I § 10, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2, 3. pkt., ændres »Kommunen i jobcenteret« til: »Jobcenteret«.

5. I § 13, stk. 2, nr. 1, ændres »formidlet arbejde« til: »arbejde, som personen er henvist til«.

6. § 13, stk. 2, nr. 2, affattes således:

»2) udebliver fra en jobsamtale eller en cv-samtale i jobcenteret eller hos anden aktør eller fra en rådighedsvurdering i jobcenteret,«

7. I § 13, stk. 2, nr. 4, og § 38 a, stk. 1, nr. 3, ændres »staten i jobcenteret, kommunen« til: »jobcenteret«.

8. I § 13 a, stk. 1, 2. pkt., og § 38 a, stk. 1, nr. 4, ændres »staten i jobcenteret eller kommunen« til: »jobcenteret«.

9. I § 13 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »konkrete, åbne jobordrer« til: »konkrete job«.

10. I § 13 a, stk. 2, 1. pkt., ændres »formidlingen af« til: »jobcenterets bistand med at finde«.

11. I § 38 a, stk. 1, nr. 4, ændres »konkrete åbne jobordrer« til: »konkrete job«.

12. § 38 d, stk. 1, affattes således:

»Hvis en person eller dennes ægtefælle uden rimelig grund udebliver fra en jobsamtale, en cv-samtale eller en rådighedsvurdering i jobcenteret, foretages der fradrag i hjælpen for de dage, der går, fra personen eller ægtefællen skulle være mødt til jobsamtalen, cv-samtalen eller rådighedsvurderingen, og indtil kontakten til jobcenteret er genoprettet.«

§ 7

I lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1545 af 20. december 2006 og senest ved § 18 i lov nr. 283 af 15. april 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 9, stk. 1, udgår »staten i jobcenteret,«.

§ 8

I lov om børnepasningsorlov, jf. lovbekendtgørelse nr. 193 af 23. marts 2004, som ændret ved § 6 i lov nr. 1380 af 20. december 2004, § 8 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, § 21 i lov nr. 523 af 24. juni 2005 og § 7 i lov nr. 1545 af 20. december 2006, foretages følgende ændring:

1. Overalt i loven ændres »staten i jobcenteret« til: »kommunen«, »Staten i jobcenteret« til: »Kommunen« og »Staten i jobcenterets« til: »Kommunens«.

§ 9

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 8. juli 2008, som ændret senest ved lov nr. 271 af 3. april 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 2 a, stk. 3, ændres », godtgørelse fra en arbejdsløshedskasse eller fra arbejdsformidlingen eller modtager jobrotationsydelse fra arbejdsformidlingen« til: »eller godtgørelse fra en arbejdsløshedskasse, fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte eller fra uddannelsesstedet«.

§ 10

I lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 186 af 18. marts 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 37, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »kommuner«: », jobcentre«.

§ 11

Lov nr. 139 af 25. marts 2002 om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse ophæves.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

§ 12

I lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr. 259 af 18. marts 2006, som ændret ved § 13 i lov nr. 523 af 24. juni 2005 og § 2 i lov nr. 104 af 7. februar 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 6, stk. 1, udgår »staten i«.

§ 13

I lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1593 af 14. december 2007, som ændret ved § 32 i lov nr. 1344 af 19. december 2008 og § 8 i lov nr. 286 af 15. april 2009, og som ændres ved § 6 i det af Folketinget den 28. maj 2009 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark. (Afbureaukratisering af reglerne om aktivering af unge, sanktionsreglerne for kontant- og starthjælpsmodtagere og målretning af aktiveringsindsatsen m.v.), og § 9 i det af Folketinget den 29. maj 2009 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love. (Sammenlægning af Arbejdsmarkedets Ankenævn med Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, finansiering af arbejdsløshedsdagpenge, arbejdsløshedskassernes vejledningspligt og tilsyn med kommunerne m.v.), foretages følgende ændringer:

1. I § 23 b, stk. 7, udgår »og § 20 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats«.

2. I § 25, stk. 3, ændres to steder og i § 25 a, stk. 1, nr. 4, ændres »staten i jobcentret« til: »jobcenteret«.

3. I § 25 a, stk. 1, nr. 1, ændres »formidlet arbejde« til: »arbejde, som udlændingen er henvist til«.

4. I § 25 a, stk. 1, nr. 2, udgår to steder og i § 30 a, stk. 1, udgår »hos kommunen«.

5. § 25 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. En udlænding, der har ansøgt om eller modtager introduktionsydelse alene på grund af ledighed, skal ved første henvendelse til kommunen om hjælp tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret, og kommunen har pligt til at sikre dette. Udlændingen skal mindst hver 7. dag bekræfte sin tilmelding som arbejdssøgende hos jobcenteret.«

6. I § 25 a, stk. 3, ændres »Staten i jobcenteret« til: »Jobcenteret«.

7. I § 25 a, stk. 4, ændres tre steder »registrering« til: »tilmelding« og et sted »registreret« til: »tilmeldt«.

8. I § 25 a indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Reglerne i §§ 13 og 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om beskæftigelsesmål i cv og om en generel pligt til at søge mindst to job i forbindelse med cv-samtaler finder tilsvarende anvendelse, for så vidt angår udlændinge omfattet af integrationsloven, der alene har ledighed som problem.«

Stk. 5-9 bliver herefter stk. 6-10.

9. § 25 a, stk. 7, der bliver stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Når kommunalbestyrelsen henviser en udlænding, der modtager introduktionsydelse, og som ikke har problemer ud over ledighed, til et job af over 5 dages varighed og udlændingen ikke får jobbet, igangsættes et systematisk henvisningsforløb efter stk. 9.«

10. § 25 a, stk. 8, der bliver stk. 9, affattes således:

»Stk. 9. Kommunalbestyrelsen skal hurtigst muligt henvise udlændingen til endnu et job og skal løbende fortsætte hermed indtil 3 måneder efter første henvisning efter stk. 8, hvis udlændingen ikke kommer i beskæftigelse. Er der ikke job, hvortil udlændingen kan henvises, skal kommunalbestyrelsen pålægge udlændingen at søge et antal nærmere angivne job på Jobnet. Jobbene udsøges i samarbejde med udlændingen.«

11. § 25 a, stk. 9, der bliver stk. 10, affattes således:

»Stk. 10. En udlænding, der er omfattet af et systematisk henvisningsforløb, kan ikke henvises til en anden aktør, jf. § 5, stk. 3, som kommunalbestyrelsen har overladt varetagelsen af introduktionsprogrammer. Dette gælder dog ikke, hvis udlændingen er omfattet af målgruppen for et statsligt rammeudbud efter § 12 a i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, eller hvis jobcenteret er blevet pålagt at bruge anden aktør efter § 11 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.«

12. § 25 b, stk. 10, ophæves.

13. I § 30 a, stk. 2, udgår »hos staten«.

14. I § 30 a, stk. 2-4, ændres syv steder »registrering« til: »tilmelding«, to steder »registrere« til: »tilmelde«, et sted »registreringen« til: »tilmeldingen« og et sted »registreret« til: »tilmeldt«.

15. I § 30 a, stk. 3, udgår »kommunen i«.

§ 14

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 8. juli 2008, som ændret senest ved lov nr. 313 af 28. april 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 12, 2. pkt., udgår »eller statens«.

2. I § 16 udgår »staten i«.

Undervisningsministeriet

§ 15

I lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 606 af 14. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, ændres »Staten i jobcentret og kommunerne« til: »Kommunen«.

2. I § 2, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3, udgår »staten i jobcentret,«.

3. I § 2, stk. 4, og § 4, stk. 1, 1. og 2. pkt., udgår »staten i jobcentret eller«.

4. I § 4, stk. 2, 2. pkt., ændres »Staten i jobcentret og kommunalbestyrelsen« til: »Kommunalbestyrelsen«.

5. I § 4 a, 1. pkt., ændres »Staten i jobcentret eller kommunen« til: »Kommunen«.

6. I § 4 a, 2. pkt., udgår »staten i jobcentret eller«.

§ 16

I lov nr. 566 af 6. juni 2007 om ændring af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (Andre aktørers inddragelse i beskæftigelsesindsatsen) foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 2, ændres »2009-10« til: »2011-12«.

§ 17

I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007, som ændret ved § 3 i lov nr. 1173 af 10. december 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 40, stk. 4, 2. pkt., ændres »staten i jobcenteret« til: »kommunalbestyrelsen«.

§ 18

I lov om vejledning om uddannelse og erhverv, jf. lovbekendtgørelse nr. 630 af 20. juni 2008, som ændret ved § 2 i lov nr. 354 af 6. maj 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 4, ændres »statens« til: »kommunernes«.

2. I § 11, stk. 2, ændres »statens beskæftigelsesindsats« til: »beskæftigelsesregionerne«.

Indenrigs- og Socialministeriet

§ 19

I lov nr. 541 af 24. juni 2005 om forpligtende kommunale samarbejder, som ændret ved § 17 i lov nr. 506 af 7. juni 2006 og § 98 i lov nr. 1572 af 20. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 12, stk. 2, nr. 1, udgår »1 medlem af den bemyndigede kommunalbestyrelse samt«, og »øvrige« ændres til: »delegerende«.

2. I § 12 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Borgmesteren i den kommune i gruppen af kommuner, der efter § 2, stk. 1, på vegne af alle kommunalbestyrelserne i gruppen er bemyndiget til at varetage opgaverne efter § 1, stk. 2, nr. 1, er formand for rådet. Varetages beskæftigelsesindsatsen i en bemyndiget kommune af et stående udvalg, kan borgmesteren beslutte, at formanden for det stående udvalg er formand for rådet. Formandens suppleant er henholdsvis viceborgmesteren og næstformanden i det stående udvalg. Formandens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

3. I § 12, stk. 3, der bliver stk. 4, udgår »sammen med staten«.

4. I § 12, stk. 4, der bliver stk. 5, udgår »med undtagelse af statens udgifter til sekretariatsbistand efter stk. 3«, og »2006« ændres til: »det pågældende indkomstår«.

§ 20

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 877 af 3. september 2008, som ændret ved § 3 i lov nr. 286 af 15. april 2009 og § 1 i lov nr. 316 af 28. april 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 60, stk. 1, ændres »eller statens afgørelser i et jobcenter« til: », herunder jobcenterets, afgørelser«.

2. I § 76, 2. pkt., og § 78, stk. 2, ændres »staten i jobcenteret« til: »jobcentrene«.

§ 21

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2009, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 1, nr. 39 og 40, og § 2, nr. 2, 45, 48, 50, 51, 65, 79-81, 85-89, 91, 92 og 94, træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 3. § 2, nr. 67 og 68, træder i kraft den 1. januar 2010 og finder anvendelse for personer, der har ret og pligt til tilbud efter dette tidspunkt.

§ 22

Stk. 1. Kommunen overtager fra den 1. august 2009 statsligt ansatte, der udelukkende eller helt overvejende er beskæftiget med varetagelsen af opgaver, der efter denne lov overføres til kommunen.

Stk. 2. Kommunen overtager herudover en del af de statsligt ansatte, der ikke er omfattet af stk. 1, og som ikke udelukkende eller helt overvejende er beskæftiget med varetagelsen af opgaver, der efter denne lov overføres til kommunen.

Stk. 3. De pligter og rettigheder, der følger af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, finder tilsvarende anvendelse for ansatte, der er ansat i henhold til kollektiv overenskomst eller individuel aftale, og som i forbindelse med overførslen efter stk. 1 og 2 ikke er omfattet af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

Stk. 4. Statslige tjenestemænd, der overføres efter stk. 1 og 2, overgår til ansættelse i kommunen på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår. Ved pensionering fra denne ansættelse udbetales den samlede tjenestemandspension af kommunen.

Stk. 5. Finansministeren fastsætter efter forhandling med indenrigs- og socialministeren og KL (Kommunernes Landsforening) regler om beregning og fordeling af pensionsforpligtelsen for tjenestemænd, der overføres efter stk. 1 og 2. Finansministeren kan endvidere efter forhandling med indenrigs- og socialministeren og KL fastsætte regler om beregning, administration, refusion, revision m.v. af pensionerne.

Stk. 6. Finansministeren træffer afgørelse om tvivlsspørgsmål efter stk. 5.

Stk. 7. Kommunen kan fra den 1. august 2009 anvende de delaftaler, som staten i jobcenteret har indgået med andre aktører under de landsdækkende rammeudbud, der er gennemført af Arbejdsmarkedsstyrelsen eller regionsdirektørerne.

Stk. 8. Staten yder i perioden fra den 1. august 2009 til den 31. december 2009 tilskud til kommunernes drift af den beskæftigelsesindsats, som overgår fra staten til kommunerne pr. 1. august 2009, og tilskud til kommunernes beskæftigelsesindsats efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats vedrørende personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 9. Tilskuddet efter stk. 8 til drift af beskæftigelsesindsatsen vil blive udbetalt over finanslovens § 17.44.04 inden for rammerne af den på finanslovens § 17.44.03 og § 17.44.04 afsatte bevilling.

Stk. 10. Tilskuddet efter stk. 8 til beskæftigelsesindsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats vil blive udbetalt over finanslovens § 17.46.12 inden for rammerne af den på finanslovens § 17.46.11 og § 17.46.12 afsatte bevilling.

Stk. 11. Tilskuddet efter stk. 8 til beskæftigelsesindsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan udbetales til kommunerne fra den 1. juni 2009.

Stk. 12. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler for regnskab, revision, tilsyn m.v. for statslige tilskud til kommunerne i perioden fra den 1. august 2009 til den 31. december 2009.

Stk. 13. I den overgangsperiode, hvor Arbejdsmarkedsstyrelsens fagsystemer udfases, indgår data i disse systemer i det i § 58, stk. 1, i den gældende lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats nævnte fælles it-baserede datagrundlag.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg

Redaktionel note
  • www.adir.dk
Omtryksnote
  • 03-07-2009:
  • Lov nr. 483 af 12. juni 2009 er omtrykt på grund af omtryk af lovforslag L 185 af 31. marts 2009, som vedtaget ved tredjebehandlingen den 29. maj 2009.

    I § 21, stk. 3, er henvisningen til lovforslagets § 2, nr. 66 og 67 rettet til lovforslagets § 2, nr. 67 og 68.