Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Formål

Kapitel 2   Uddannelsessøgende, der har ret til SVU

Kapitel 3   Uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse, der giver ret til SVU.Klippekort og deltagerbetaling

Kapitel 4   Videregående uddannelse, der giver ret til SVU.Et begrænset støttesystem

Kapitel 5   (Ophævet)

Kapitel 6   Omfang, beregning, tildeling og bortfald af SVU

Kapitel 7   Administration, klageadgang m.v.

Kapitel 8   Ikrafttræden m.v.

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Herved bekendtgøres lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), jf. lovbekendtgørelse nr. 319 af 20. marts 2007 som ændret ved § 17 i lov nr. 1587 af 20. december 2006, lov nr. 546 af 17. juni 2008, § 137 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 5 i lov nr. 478 af 12. juni 2009.

Kapitel 1

Formål

§ 1. Loven har til formål at skabe økonomisk grundlag for, at voksne kortuddannede kan deltage i uddannelse på folkeskoleniveau og i gymnasial uddannelse, og at voksne kan deltage i videregående uddannelse.

Kapitel 2

Uddannelsessøgende, der har ret til SVU

§ 2. Uddannelsessøgende har ret til statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), når de

1) er fyldt 25 år og indtil nået folkepensionsalder efter § 1 a i lov om social pension, jf. dog stk. 2,

2) er beskæftigede uden offentligt tilskud som lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefæller,

3) gennemgår en uddannelse, der giver ret til SVU, jf. § 4, stk. 1, og § 8, stk. 1, 2 og 5,

4) er studieaktive, jf. § 14,

5) er tilmeldt folkeregistret i Danmark eller er danske statsborgere, tilhører det danske mindretal i Sydslesvig eller i henhold til international overenskomst har ret til SVU på lige fod med danske statsborgere,

6) ikke får anden offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostningerne,

7) ikke får ydelser, der skal dække udgifter til aflønning af medhjælper i uddannelsesperioden, og

8) ikke har ret til løn fra et praktiksted i uddannelsesperioden.

Stk. 2. Uddannelsessøgende, der er i alderen fra 20 år og op til 25 år, kan få SVU til forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne, jf. § 5, stk. 2.

Stk. 3. For at få SVU efter kapitel 3 er det en betingelse, at den uddannelsessøgende har været i beskæftigelse, jf. stk. 1, nr. 2, hos nuværende arbejdsgiver i mindst 26 uger, umiddelbart før uddannelsen begynder. Er den uddannelsessøgende sæsonarbejder, løsarbejder eller vikar, kan de 26 uger hos samme arbejdsgiver optjenes over en periode på 2 år.

Stk. 4. For at få SVU efter kapitel 4 er det en betingelse, at den uddannelsessøgende inden for en periode på 5 år, før uddannelsen begynder, har været i beskæftigelse, jf. stk. 1, nr. 2, svarende til mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse. Er den uddannelsessøgende deltidsbeskæftiget, dog svarende til mindst 2 års fuldtidsbeskæftigelse.

Stk. 5. For uddannelsessøgende, der er i beskæftigelse som lønmodtagere, jf. stk. 1, nr. 2, er det yderligere en betingelse, at lønmodtageren træffer aftale med sin nuværende arbejdsgiver om orlov til deltagelse i uddannelse. Aftalen skal indeholde nærmere vilkår for den uddannelsessøgendes tilbagevenden til arbejdspladsen efter uddannelsesperiodens udløb eller afbrydelse.

Stk. 6. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelserne i stk. 1, nr. 1-8, og kan herunder fravige aldersbetingelsen i stk. 1, nr. 1, i forbindelse med jobrotation samt betingelsen om, at det skal dreje sig om beskæftigelse uden offentligt tilskud, i stk. 1, nr. 2.

§ 3. For at få SVU efter bestemmelserne i kapitel 3 til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse skal de uddannelsessøgende være kortuddannede, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Kortuddannede ifølge stk. 1 er uddannelsessøgende, der har indtil

1) 7-8 års skolegang suppleret med en erhvervsrettet uddannelse eller uddannelse svarende hertil eller

2) 9-10 års skolegang suppleret med 2 års erhvervsrettet uddannelse eller en forældet erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelserne efter stk. 2 og kan herunder fastsætte regler om, i hvilke situationer der kan ses bort fra skolegang eller erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at der kan ses bort fra betingelsen om, at den uddannelsessøgende skal være kortuddannet, når der søges SVU til forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne. Undervisningsministeren kan herunder fastsætte regler om, hvilke grupper der kan komme i betragtning, og om, at der højst kan gives SVU i op til 18 uger omregnet til heltid. Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om, at der gives SVU til de nævnte grupper inden for en af ministeren fastsat ramme for antallet af støttemodtagere.

Kapitel 3

Uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse, der giver ret til SVU. Klippekort og deltagerbetaling

§ 4. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke uddannelser der på følgende områder kan gives SVU til:

1) Forberedende voksenundervisning.

2) Almen voksenuddannelse.

3) Gymnasial uddannelse.

4) Anden uddannelse på tilsvarende niveau, jf. nr. 1-3.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om uddannelsestiden, herunder om, at mindstekravet til den ugentlige uddannelsestid kan være forskelligt for de uddannelser, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-4, og om, at der kan tildeles SVU til kombinationer af de uddannelser, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-4.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om omfanget af den uddannelsessøgendes adgang til SVU til deltagelse i undervisning efter stk. 1, nr. 1.

§ 5. SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse, jf. § 4, stk. 1, gives inden for et samlet støttesystem (klippekort til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse) på højst 80 uger omregnet til heltid, jf. dog § 6. Der kan herudover opnås SVU til forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne i de perioder, der er nævnt i stk. 2 og 3.

Stk. 2. Uddannelsessøgende, der er i alderen fra 20 år og op til 25 år, kan i indtil 18 uger omregnet til heltid få SVU til forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne, jf. § 2, stk. 2.

Stk. 3. Uddannelsessøgende, der ikke kan få SVU inden for den periode, der er nævnt i stk. 1, 1. pkt., på grund af fradrag efter § 6, stk. 1, af støtte udbetalt før den 1. juli 2000, kan få SVU i op til 18 uger omregnet til heltid til forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om støttesystemet (klippekortet) og om administration af de perioder, der er nævnt i stk. 2 og 3.

§ 6. Voksenuddannelsesstøtte, der er tildelt efter den hidtil gældende lov om støtte til voksenuddannelse, jf. § 23, stk. 2-4, og tidligere lovgivning om støtte til voksenuddannelse, fradrages i den periode, der er nævnt i § 5, stk. 1, 1. pkt. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om fradraget.

§ 7. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at staten yder tilskud til hel eller delvis dækning af deltagerbetaling til beskæftigede uddannelsessøgende, der modtager SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse.

Kapitel 4

Videregående uddannelse, der giver ret til SVU. Et begrænset støttesystem

§ 8. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke uddannelser der på følgende områder kan gives SVU til:

1) Videregående uddannelse, der udbydes som åben uddannelse, og som er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse.

2) Fagspecifikke kurser på niveau som anført i nr. 1, der udbydes som åben uddannelse.

3) Supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på at opfylde adgangskrav på uddannelser, hvor der er fastsat adgangskrav, og som er udbudt efter § 2, stk. 2, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter efter forhandling med ministeren for videnskab, teknologi og udvikling nærmere regler om, hvilke uddannelser, som ikke udbydes som indtægtsdækket virksomhed, der på følgende områder kan gives SVU til:

1) Masteruddannelse, der udbydes efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), og som er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse.

2) Anden efter- og videreuddannelse, der udbydes efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om universiteter (universitetsloven), og som er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse.

3) Supplerende uddannelsesaktivitet med henblik på at opfylde adgangskrav på kandidatuddannelse, der udbydes efter § 5, stk. 1, nr. 3, i lov om universiteter (universitetsloven).

4) Enkeltfag på deltid og fagspecifikke kurser fra de uddannelser, som universiteterne er godkendt til at udbyde på heltid, jf. § 5, stk. 2, i lov om universiteter (universitetsloven).

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om uddannelsestiden og om, at der kan tildeles SVU til kombinationer af de uddannelser, der er nævnt i stk. 1 henholdsvis stk. 2.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om omfanget af SVU, der kan gives til afgangsprojekter og specialeskrivning i forbindelse med uddannelser, der er omfattet af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne.

Stk. 5. Undervisningsministeren fastsætter efter forhandling med pågældende minister nærmere regler om, i hvilket omfang der kan opnås SVU til videregående uddannelser inden for andre ministerområder end de områder, der hører under ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

§ 9. SVU til videregående uddannelse gives efter et begrænset støttesystem på højst 52 uger på heltid inden for en periode på 5 år.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om støttesystemet.

§ 10. (Ophævet)

Kapitel 5

(Ophævet)

Kapitel 6

Omfang, beregning, tildeling og bortfald af SVU

§ 12. SVU gives som tilskud til dækning af den uddannelsessøgendes leveomkostninger for en periode, der svarer til den normerede uddannelsestid.

Stk. 2. SVU kan gives til uddannelse i sammenlagt mindst 1 uge omregnet til heltid og sammenlagt højst i de perioder, der er nævnt i § 5, stk. 1-3, og § 9, stk. 1.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at der til de uddannelser, der er nævnt i § 4, stk. 1, kan gives SVU til deltidsuddannelse.

§ 13. SVU til heltidsuddannelse udgør et beløb pr. uge svarende til arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. dog stk. 2. Ved deltidsuddannelse nedsættes SVU forholdsmæssigt.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at der ved beregningen af SVU til fagspecifikke kurser, jf. § 8, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, nr. 4, tages udgangspunkt i et mindre beløb end arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 3. SVU gives på baggrund af en beregnet ugentlig uddannelsestid, jf. § 4, stk. 2, og § 8, stk. 3. Der kan dog ikke gives SVU for uddannelsestid, der overstiger den ugentlige nedsættelse af arbejdstiden.

Stk. 4. Nedsættelsen af arbejdstiden kan ikke overstige den uddannelsessøgendes gennemsnitlige arbejdstid de seneste 10 uger forud for ansøgningen om SVU.

Stk. 5. SVU gives ikke til uddannelse, der i alt berettiger til mindre end ugesatsen for heltidsuddannelse, jf. stk. 1 og 2.

Stk. 6. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om beregning af SVU, om at mindstekravet til den ugentlige nedsættelse af arbejdstiden kan være forskelligt ved beregningen af SVU til de uddannelser, der er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1-4, og om tildeling af SVU under kortere afbrydelser af undervisningen, der skyldes uddannelsesstedets forhold.

Stk. 7. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om udbetaling af SVU til arbejdsgiveren i tilfælde, hvor der er truffet aftale om, at arbejdsgiveren fortsætter med at udbetale sædvanlig løn under uddannelsen, forudsat at lønnen mindst svarer til SVU, og om udbetaling af tilskud til deltagerbetaling efter § 7 til arbejdsgivere, der betaler for undervisningen.

§ 14. Det er en betingelse for at modtage SVU, at den uddannelsessøgende har deltaget i uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter. Ophører den uddannelsessøgende med at deltage i et planlagt uddannelsesforløb, bortfalder SVU for den resterende del af uddannelsesforløbet med udgangen af den kalenderuge, hvori den uddannelsessøgende er holdt op.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter regler om ophør og om fravær fra uddannelsen på grund af sygdom, barsel og lignende og om fravigelse af den maksimale periode med SVU som følge heraf.

§ 14 a. Retten til SVU bortfalder for den resterende del af uddannelsesforløbet for uddannelsessøgende, som bevidst unddrager sig strafforfølgning her i landet i tilfælde, hvor

1) den pågældende er varetægtsfængslet,

2) politiet eftersøger den pågældende med henblik på varetægtsfængsling eller

3) der foreligger en varetægtsfængslingskendelse.

Stk. 2. Retten til SVU bortfalder endvidere for den resterende del af uddannelsesforløbet for uddannelsessøgende, som bevidst unddrager sig straffuldbyrdelse her i landet, hvis den pågældende er idømt en ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse.

Stk. 3. Bortfald af SVU sker med udgangen af den kalenderuge, hvor den uddannelsessøgende unddrager sig strafforfølgning, jf. stk. 1, eller straffuldbyrdelse, jf. stk. 2.

Stk. 4. Efterfølges en strafforfølgning, jf. stk. 1, ikke af en domfældelse, kan ansøgeren søge om at blive stillet, som var der ikke sket bortfald af SVU, jf. stk. 1, såfremt betingelserne for tildeling i øvrigt er opfyldt. SVU udbetales dog ikke til afdødes bo, hvis personen afgår ved døden, inden der er afsagt dom i sagen.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ophør på grund af unddragelse fra strafforfølgning, jf. stk. 1, eller om straffuldbyrdelse, jf. stk. 2, og om fravigelse af den maksimale periode med SVU som følge heraf.

§ 15. En uddannelsessøgende, der er omfattet af lovligt varslet strejke, lockout eller blokade (lovlig konflikt), jf. § 61 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., har ikke ret til SVU, så længe konflikten varer.

Stk. 2. Uddannelsessøgende, som forud for den lovligt varslede strejke, lockout eller blokade er begyndt på uddannelse med SVU og deltager i uddannelse, når konflikten bryder ud, kan gennemføre og afslutte uddannelsen med SVU.

§ 16. Den uddannelsessøgende skal betale SVU samt tilskud til deltagerbetaling tilbage, hvis betingelserne for SVU ikke er opfyldt og den uddannelsessøgende vidste eller burde vide dette.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om tilbagebetalingen efter stk. 1. Det kan herunder fastsættes, at en afdragsordning bortfalder, hvis den uddannelsessøgende trods påkrav ikke betaler en ydelse.

Stk. 3. Beløb, der skal betales tilbage, forrentes fra den første i den måned, der følger 2 måneder efter, at kravet om tilbagebetaling er fremsat. Den til enhver tid skyldige gæld forrentes med en årlig rente, der svarer til den, der følger af lov om renter ved forsinket betaling. Renten tilskrives månedligt.

§ 17. (Ophævet)

§ 18. (Ophævet)

Kapitel 7

Administration, klageadgang m.v.

§ 19. Undervisningsministeren kan bemyndige Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) til at udøve visse beføjelser efter denne lov.

Stk. 2. Afgørelser, der træffes af styrelsen efter bemyndigelsen i stk. 1, kan ikke indbringes for undervisningsministeren.

§ 20. Undervisningsministeren eller styrelsen efter bemyndigelse kan hos told- og skatteforvaltningen, andre offentlige myndigheder, private institutioner og arbejdsløshedskasser indhente de oplysninger om den uddannelsessøgende, der er nødvendige for tildeling af, tilbagebetaling af og kontrol med SVU.

Stk. 2. Undervisningsministeren eller styrelsen efter bemyndigelse kan til uddannelsesstederne og arbejdsløshedskasserne videregive de oplysninger om den uddannelsessøgende, der er nødvendige ved varetagelsen af opgaver efter denne lov, jf. § 21, stk. 1.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om

1) adgangen til at indhente oplysninger efter stk. 1 og kan herunder fastsætte, hvilke oplysninger der skal gives i elektronisk form,

2) administrationen, herunder om ansøgning, frister for ansøgning, opbevaring af ansøgninger og breve m.v., tildeling, udbetaling og tilbagebetaling af SVU,

3) dokumentation for nedsat arbejdstid,

4) dokumentation for deltagelse i undervisningen, og

5) at ansøgere og arbejdsgivere skal give alle oplysninger, herunder personnumre, der er nødvendige for tildeling af SVU.

§ 20 a. Politiet eller kriminalforsorgen skal underrette styrelsen om unddragelsen, når myndigheden får formodning om, at den person, der bevidst unddrager sig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse, jf. § 14 a, stk. 1 og 2, samtidig modtager SVU.

§ 21. Undervisningsministeren kan bestemme, at visse opgaver efter denne lov varetages dels af uddannelsesstederne, dels efter forhandling med beskæftigelsesministeren af anerkendte arbejdsløshedskasser.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om uddannelsesstedernes og efter forhandling med beskæftigelsesministeren om arbejdsløshedskassernes administration af opgaver efter stk. 1.

Stk. 3. I det omfang uddannelsessteder, der ikke er en del af den offentlige forvaltning, tillægges beføjelser til at træffe afgørelser efter denne lov, gælder forvaltningsloven og offentlighedsloven for disse uddannelsessteder.

Stk. 4. Afgørelser, der træffes af uddannelsesstederne og arbejdsløshedskasserne efter stk. 1, kan undervisningsministeren eller styrelsen efter bemyndigelse ændre efter klage eller på egen foranledning.

Stk. 5. Undervisningsministeren eller styrelsen efter bemyndigelse fører tilsyn med uddannelsesstedernes og arbejdsløshedskassernes varetagelse af opgaver efter stk. 1. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om tilsynet og om forvaltningsrevision af arbejdsløshedskassernes opgaver. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at ministeren eller styrelsen efter bemyndigelse fra uddannelsesstederne og efter forhandling med beskæftigelsesministeren fra arbejdsløshedskasserne kan kræve oplysninger, der er nødvendige for varetagelsen af tilsynet.

Stk. 6. Undervisningsministeren eller styrelsen efter bemyndigelse vejleder uddannelsessteder og arbejdsløshedskasser om SVU.

§ 22. Afgørelser truffet af undervisningsministeren eller styrelsen efter bemyndigelse om beregning, tildeling, udbetaling og tilbagebetaling af SVU kan inden 4 uger efter meddelelsen af afgørelsen indbringes for Ankenævnet for Uddannelsesstøtten af den, som afgørelsen vedrører.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at klagen stiles til Ankenævnet for Uddannelsesstøtten og sendes til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Hvis afgørelsen fastholdes, sendes klagen til ankenævnet med en udtalelse. Ankenævnet træffer den endelige administrative afgørelse.

Stk. 3. Afgørelser truffet af uddannelsesstedet eller arbejdsløshedskassen, jf. § 21, stk. 1, kan inden 4 uger efter meddelelsen af afgørelsen indbringes for undervisningsministeren eller styrelsen efter bemyndigelse af den, som afgørelsen vedrører.

Stk. 4. Ankenævnet for Uddannelsesstøtten, jf. stk. 1, og undervisningsministeren eller styrelsen efter bemyndigelse, jf. stk. 3, kan indtil 6 måneder efter meddelelsen af afgørelsen se bort fra overskridelse af fristen i stk. 1 og 3, når overskridelsen af særlige grunde er undskyldelig.

Kapitel 8

Ikrafttræden m.v.

§ 23. Loven træder i kraft den 1. januar 2001.

Stk. 2. Lov om støtte til voksenuddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 20. december 1995, ophæves, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Bestemmelserne i den i stk. 2 nævnte lov og regler fastsat med hjemmel heri finder dog anvendelse for

1) ansøgninger om støtte til voksenuddannelse, der er modtaget i styrelsen før den 30. marts 2000, og

2) ansøgninger om støtte til voksenuddannelse, hvis tildelingen sker for en periode, der begynder før den 1. januar 2001.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at bestemmelserne i den i stk. 2 nævnte lov og regler fastsat med hjemmel heri i særlige tilfælde, herunder helt eller delvis til meritpædagoguddannelsen, finder anvendelse for tildeling af støtte til voksenuddannelse for tiden efter den 1. januar 2001.

§ 24. (Vedrørende ændring i anden lovgivning; udeladt)

§ 25. (Vedrørende ændring i anden lovgivning; udeladt)

§ 26. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 1035 af 17. december 2002, hvis § 2 ændrede overskriften til kapitel 5, § 11, stk. 1, 1. pkt., stk. 3 og 5, og § 22, stk. 5, indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003.

Stk. 2-4. (udeladt)


Lov nr. 1076 af 17. december 2002, hvis § 1 ophævede § 8, stk. 1, nr. 2, indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2003 og har virkning for ansøgninger om SVU for en uddannelsesperiode, der begynder den 1. januar 2003 eller senere.


Lov nr. 401 af 28. maj 2003, hvis § 3 ændrede § 2, stk. 1, nr. 3, indsatte § 8, stk. 2, og ændrede § 8, stk. 2, der blev stk. 3, § 8, stk. 4, der blev stk. 5, § 11, stk. 1, 1. pkt., og § 13, stk. 2, 1. pkt., indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2-4. (udeladt)


Lov nr. 418 af 10. juni 2003, hvis § 10 nyaffattede § 11, stk. 1, 2. pkt., indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 24

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2-5. (udeladt)


Lov nr. 449 af 10. juni 2003, hvis § 1 ændrede § 7 og § 16, stk. 1, og indsatte § 11 a, indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning for tildeling af tilskud til deltagerbetaling til uddannelser, som er påbegyndt den 1. januar 2003 eller senere.


Lov nr. 480 af 9. juni 2004, hvis § 1 ændrede § 2, stk. 2, § 5, stk. 2 og 3, § 3, stk. 1, § 11 a, stk. 1, 2. og 3. pkt., § 17, stk. 1, og indsatte § 3, stk. 4, indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2004 og har virkning for tildeling af SVU til forberedende voksenundervisning og specialundervisning for voksne, som begynder denne dato eller senere.


Lov nr. 1455 af 22. december 2004, hvis § 1 ændrede § 2, stk. 1, nr. 1, § 5, stk. 1, 2. pkt., § 9, stk. 1, § 22, stk. 5, 1. pkt., ophævede § 5, stk. 2, 2. pkt., § 6, stk. 2 og § 10 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 2. Loven har virkning for ansøgninger om SVU, der modtages den 1. januar 2005 eller senere.

Stk. 3. (udeladt)


Lov nr. 1456 af 22. december 2004, hvis § 1 ændrede § 4, stk. 2 og § 13, stk. 5, indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 2. § 1 har virkning for ansøgninger om SVU, der modtages den 1. januar 2005 eller senere.


Lov nr. 327 af 18. maj 2005, hvis § 10 indsatte § 14 a og § 20 a, indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 13

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2005.

Stk. 2. Loven har virkning for personer, som bevidst unddrager sig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse den 1. juli 2005 eller senere.

Stk. 3. (udeladt)

Stk. 4. (udeladt)


Lov nr. 428 af 6. juni 2005, hvis § 114 ændrede § 20, stk. 1, indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 125

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. § 69 træder dog tidligst i kraft på det eller de tidspunkter, som skatteministeren fastsætter som ikrafttrædelsestidspunkt for lov om beskatning af søfolk eller de relevante dele af den nævnte lov, jf. lovens § 17.

Stk. 2. Loven har virkning fra den 1. november 2005. § 70, nr. 1, og § 104 har dog virkning fra lovens ikrafttræden.

Stk. 3. (udeladt)


Lov nr. 430 af 6. juni 2005, hvis § 62 ændrede § 17, stk. 1, 1. pkt. og § 17, stk. 2, indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 70

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning fra den 1. november 2005, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. (udeladt)


Lov nr. 523 af 24. juni 2005, hvis § 18 ændrede § 11, stk. 4 og 7, indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 23

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2-6. (udeladt)


Lov nr. 176 af 27. februar 2007, hvis § 6 ændrede § 11, stk. 1 og 3, og § 22, stk. 5, indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts 2007, jf. dog stk. 2-7.

Stk. 2. (udeladt)

Stk. 3. § 1, nr. 20, 23, 24, 32, 33 og 43, § 5, nr. 9, § 6 og § 7 træder i kraft den 1. august 2007.

Stk. 4-7. (udeladt)


Lov nr. 1587 af 20. december 2006, hvis § 17 nyaffattede § 2, nr. 1, indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 19

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2009, jf. dog stk. 2-7.

Stk. 2-7. (Udeladt)


Lov nr. 546 af 17. juni 2008, hvis § 1 indsatte § 8, stk. 1, nr. 2, ændrede § 8, stk. 2, nr. 4, ændrede § 13, stk. 1, 1. pkt., indsatte § 13, stk. 2 og ændrede § 13, stk. 4, der blev stk.5, indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2008 og har virkning for ansøgninger om SVU til deltagelse i fagspecifikke kurser, der begynder efter lovens ikrafttræden.


Lov nr. 1336 af 19. december 2008, hvis § 137 ophævede § 16, stk. 4 og 5 samt §§ 17 og 18, indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 167

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2009, jf. dog stk. 2. § 11 finder alene anvendelse på afgørelser om lønindeholdelse, der træffes efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. (Udeladt)


Lov nr. 478 af 12. juni 2009, hvis § 5 ændrede § 2, stk. 1, nr. 2, ændrede § 5, stk. 1, 1. pkt., ændrede § 9, stk. 1, ophævede kapitel 5, ændrede § 12, stk. 2, ændrede § 13, stk. 6 og ophævede § 22, stk. 5, indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2009.

Stk. 2. Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, der inden lovens ikrafttræden er påbegyndt en uddannelse med godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller med statens voksenuddannelsesstøtte, kan færdiggøre uddannelsesforløbet med godtgørelse eller støtte efter de hidtidige regler.

Stk. 3. Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, der inden lovens ikrafttræden har indgivet en ansøgning om statens voksenuddannelsesstøtte, jf. bekendtgørelse nr. 643 af 15. juni 2007 om statens voksenuddannelsesstøtte § 19, stk. 2, sidste pkt., til en SVU-administrator, kan deltage i den valgte uddannelse med voksenuddannelsesstøtte efter de hidtil gældende regler.

Stk. 4. (Udeladt).

Undervisningsministeriet, den 8. juni 2009

Bertel Haarder

/ Hanna Dam