Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Vresen Vildtreservat

 

I medfør af § 33 og § 49, stk. 1 og 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, fastsættes:

§ 1. Vildtreservatet omfatter som angivet på kortbilag:

1) Øen Vresen og det tilstødende sandrev Langesand.

2) Søterritoriet ud for de under nr. 1 nævnte områder i en bredde af 300 m fra højeste, daglige vandstandslinie.

§ 2. Færdsel og jagt er forbudt fra 1. oktober til 30. juni.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for sejlads i forbindelse med erhvervsfiskeri.

§ 3. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i § 2.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i § 2 kan Farvandsvæsenet eller andre (f.eks. havne) udføre arbejder i forbindelse med redningsopgaver og den for sejladsen nødvendige afmærkning m.v.

Stk. 3. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 4. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

§ 5. Efter § 54, stk. 1, nr. 5 og nr. 7, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, straffes overtrædelse af bestemmelserne i § 2 eller tilsidesættelse af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 3 med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2002.

Stk. 2. Samtidig hermed ophæves Landbrugsministeriets bekendtgørelse af 1. marts 1976 om Vresen Vildtreservat.

Miljøministeriet, den 13. januar 2002

Hans Christian Schmidt

/Jens Peter Simonsen


Bilag 1

AL795_1.GIF Size: (608 X 861)