Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indberetning til Uddannelsesguiden (UG.dk)

I medfør af § 3, stk. 8, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 939 af 22. september 2008, § 22, stk. 2, i lov nr. 311 af 30. april 2008 om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i hf-uddannelsen og i uddannelsen til studentereksamen (avu-loven), § 34 i lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 445 af 8. maj 2007, § 26, stk. 1, i lov nr. 574 af 9. juni 2006 om private gymnasier, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen, som ændret ved lov nr. 1409 af 27. december 2008, § 10, stk. 3, i lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 16 af 7. januar 2005, som ændret ved lov nr. 592 af 24. juni 2005, § 7 b i lov om specialundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 658 af 3. juli 2000, som ændret ved lov nr. 592 af 24. juni 2005 og § 28, stk. 1, i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 18. marts 2008, fastsættes følgende:

§ 1. Institutioner, herunder private skoler, eller initiativtagere, der tilbyder undervisning for voksne i medfør af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (HF-loven), lov om private gymnasier, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen, lov om specialundervisning for voksne, lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i hf-uddannelsen og i uddannelsen til studentereksamen (avu-loven), lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven) og lov om arbejdsmarkedsuddannelser skal foretage indberetning til Uddannelsesguiden (UG.dk) af oplysninger om voksenuddannelser på kursus- og holdniveau.

Stk. 2. Indberetningen skal løbende foretages til Undervisningsministeriet, jf. dog § 5.

§ 2. Indberetningen skal indeholde oplysninger om

1) udbudte kurser/fag på den enkelte institution, herunder kurser/fag med udbudte tompladsordninger, omfattende kursets eller fagets navn, indhold, varighed, eventuelle optagelsesbetingelser, eventuel deltagerbetaling og dennes størrelse samt eventuelle støttemuligheder.

2) den enkelte uddannelsesinstitutions aktuelle udbud af hold, jf. § 1, herunder tid og sted for undervisningens gennemførelse, og

3) uddannelsesinstitutionens institutionsnummer, navn, adresse, kommune, telefonnummer, e-postadresse og kontaktperson.

Stk. 2. Ved et hold forstås en gruppe af elever/kursister/deltagere, der normalt undervises sammen i et fag/på et kursus gennem en på forhånd fastsat periode.

Stk. 3. Oplysningernes format fastsættes af Undervisningsministeriet.

§ 3. Indberetningen foretages normalt on-line, men Undervisningsministeriet kan i særlige tilfælde bestemme, at indberetning skal ske på anden måde.

§ 4. Undervisningsministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, hvor der foreligger særlige forhold for en institution eller en gruppe af institutioner.

§ 5. Undervisningsministeriet kan bemyndige en styrelse under Undervisningsministeriet, en anden offentlig institution eller efter udbud en selvejende institution eller en privat virksomhed til at varetage opgaverne i henhold til denne bekendtgørelse.

Ikrafttræden m.m.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1020 af 10. december 2003 om informationssystemet for voksenuddannelser (VIDAR) ophæves.

Undervisningsministeriet, den 19. juni 2009

P.M.V.
Søren Hansen

/ Simon Kjølby Larsen