Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om elforsyning

(Undtagelse af Kommunekemi A/S fra elforsyningslovens § 37)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 8. november 2006, som ændret bl.a. ved § 13 i lov nr. 534 af 6. juni 2007, § 3 i lov nr. 548 af 6. juni 2007, § 1 i lov nr. 549 af 6. juni 2007 og § 1 i lov nr. 503 af 17. juni 2008 og senest ved § 7 i lov nr. 1400 af 27. december 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 37 indsættes som stk. 11:

»Stk. 11. Kommunekemi A/S anses ikke for at være en virksomhed omfattet af stk. 1.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2009 og har virkning for uddelinger fra og vederlag ved afståelse af ejerandele, som kommuner modtager fra og med den 1. juli 2009.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Connie Hedegaard