Den fulde tekst

Lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

(Ændringer som følge af selskabsloven)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 15. juni 2006, som ændret ved § 5 i lov nr. 108 af 7. februar 2007, § 63 i lov nr. 468 af 17. juni 2008, lov nr. 516 af 17. juni 2008, § 166 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og lov nr. 1403 af 27. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, 2. pkt., ændres »lov om aktieselskaber, lov om anpartsselskaber« til: »selskabsloven«.

2. § 3, stk. 3 og 4, ophæves.

3. I § 7, stk. 1, nr. 4, indsættes efter »afsnit V«: », jf. dog § 7 a«.

4. I § 7, stk. 3, nr. 3, ændres »aktieselskabslovens § 178« til: »§ 143 i selskabsloven«.

5. Efter § 7 indsættes i kapitel 1:

»Undtagelser for datterselskaber af statslige aktieselskaber

§ 7 a. Denne lovs særlige regler om statslige aktieselskaber finder ikke anvendelse på aktieselskaber, som er datterselskaber af statslige aktieselskaber.«

6. § 8, stk. 1, affattes således:

»Virksomhedens ledelse, jf. bilag 1, A, nr. 5, skal aflægge årsrapport for virksomheden.«

7. I § 8, stk. 2, 1. pkt., ændres »pågældende« til: »ansvarlige«.

8. § 35 ophæves.

9. Efter § 35, som ophæves, indsættes:

»§ 35 a. Aktie- og anpartsselskaber samt partnerselskaber, der yder lån, sikkerhedsstillelse eller anden økonomisk bistand i henhold til § 206, stk. 2, og § 214, stk. 1, i selskabsloven, skal omklassificere et beløb svarende til lånet, sikkerhedsstillelsen eller den økonomiske bistand fra posten ”Overført overskud” eller anden post under egenkapitalen, der kan anvendes til udbytte, til posten ”Reserve for udlån og sikkerhedsstillelse”. Denne reserve kan ikke elimineres med virksomhedens underskud eller formindskes på anden måde. Reserven skal dog formindskes eller opløses, i det omfang lånet, sikkerhedsstillelsen eller den økonomiske bistand nedbringes eller bringes til ophør.

Stk. 2. Sikkerhedsstillelse, som er foretaget i strid med §§ 206 og 210 i selskabsloven, er omfattet af stk. 1, hvis sikkerhedsstillelsen er bindende for selskabet, jf. § 215, stk. 3, i selskabsloven.

§ 35 b. Aktie- og anpartsselskaber samt partnerselskaber, hvori den tegnede virksomhedskapital ikke er fuldt indbetalt, skal

1) indregne ikke indbetalt virksomhedskapital som et tilgodehavende, jf. definitionen på aktiver i bilag 1, C, nr. 1, jf. stk. 2, eller

2) uanset definitionen på aktiver i bilag 1, C, nr. 1, fratrække et beløb svarende til ikke indbetalt virksomhedskapital tydeligt under virksomhedskapitalen, jf. stk. 3.

Stk. 2. Ved bruttopræsentation, jf. stk. 1, nr. 1, skal virksomheden omklassificere et beløb svarende til ikke indbetalt virksomhedskapital fra posten ”Overført overskud” eller en anden post, der kan anvendes til udbytte under egenkapitalen, til posten ”Reserve for ikke indbetalt virksomhedskapital”. Denne reserve kan ikke elimineres med virksomhedens underskud eller formindskes på anden måde. Reserven skal dog opløses eller formindskes, i det omfang virksomhedskapitalen indbetales til virksomheden.

Stk. 3. Ved nettopræsentation, jf. stk. 1, nr. 2, skal virksomheden omklassificere et beløb svarende til ikke indbetalt virksomhedskapital fra posten ”Overført overskud” eller en anden post, der kan anvendes til udbytte under egenkapitalen, til posten ”Reserve for ikke indbetalt virksomhedskapital”. Denne reserve kan ikke elimineres med virksomhedens underskud eller formindskes på anden måde. Reserven skal dog opløses eller formindskes, i det omfang virksomhedskapitalen indbetales til virksomheden.«

10. I § 51 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. For virksomheder, som tidligere har aflagt årsrapport efter et andet regelsæt end denne lov, kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætte regler, der fraviger stk. 1 og 2, i det omfang det er nødvendigt for at lette overgangen til anvendelse af denne lov.«

11. § 74 ophæves.

12. I § 102 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Statslige aktieselskaber, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, skal følge reglerne for virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, hvor disse regler afviger fra denne lovs regler for statslige aktieselskaber.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

13. I § 106 a, stk. 2, ændres »bestyrelse og« til: »virksomhedens«.

14. § 107, stk. 1, affattes således:

»Der skal oplyses om de ledelseshverv, som ledelsesmedlemmerne beklæder i andre erhvervsdrivende virksomheder bortset fra aktieselskabets egne 100 pct. ejede datterselskaber. Er den pågældende medlem af ledelsen i såvel et andet moderselskab som et eller flere af dettes 100 pct. ejede datterselskaber, er det uanset 1. pkt. tilstrækkeligt at oplyse navnet på dette moderselskab og antallet af dets datterselskaber, hvori den pågældende er ledelsesmedlem.«

15. I § 107 a, stk. 1, nr. 3, ændres »bestyrelse« til: »øverste ledelsesorgan«.

16. § 107 a, stk. 1, nr. 4, affattes således:

»4) Ledelsens beføjelser, især hvad angår muligheden for at udstede aktier, jf. § 155 i selskabsloven, eller for at erhverve egne aktier, jf. § 198 i selskabsloven.«

17. I § 107 c, stk. 1, udgår », som ikke har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land,«.

18. I § 107 c, stk. 2, 1. pkt., udgår », som ikke har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land«.

19. § 107 c, stk. 3, ophæves.

20. I § 128, stk. 4, 1. pkt., ændres »§ 102, stk. 2« til: »§ 102, stk. 3«.

21. § 131, stk. 1, 3. pkt., ophæves.

22. I § 134, nr. 4, ændres »bestyrelsen« til: »selskabets øverste ledelse«.

23. I § 138, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fravige fristen i 2. pkt. og fastsætte en længere frist for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C, som indsender årsrapporten elektronisk efter regler, der er udstedt i medfør af § 155, stk. 2.«

24. I § 138, stk. 1, 3. pkt., der bliver 4. pkt., indsættes efter »ikke«: »yderligere«.

25. I § 139, stk. 2, og § 154, stk. 1, udgår »indledende og«.

26. I § 148 a, 3. pkt., ændres »bestyrelse og direktion« til: »ledelse«.

27. I § 150, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »til virksomhedens«: »øverste«.

28. I § 150, stk. 3, indsættes som 4. pkt.:

»Hvis årsrapport eller undtagelseserklæring for et interessentskab eller kommanditselskab, jf. § 3, stk. 1, nr. 2, ikke er modtaget inden udløbet af den frist, som er anført i 1. pkt., kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen beslutte at slette registreringen af interessentskabet eller kommanditselskabet i styrelsens register over aktive selskaber efter reglerne herom i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.«

29. I § 151, stk. 1, udgår »ansvarlige«.

30. § 153 affattes således:

»§ 153. Hvor det i loven eller i forskrifter, der udstedes i medfør af loven, er fastsat, at en handling senest skal foretages, et bestemt antal dage, uger, måneder eller år efter at en nærmere angiven begivenhed har fundet sted, beregnes fristen for at foretage handlingen fra dagen efter denne begivenhed, jf. stk. 2-4.

Stk. 2. Er fristen, jf. stk. 1, angivet i uger, udløber fristen for at foretage handlingen på ugedagen for den dag, hvor begivenheden fandt sted.

Stk. 3. Er fristen, jf. stk. 1, angivet i måneder, udløber fristen for at foretage handlingen på månedsdagen for den dag, hvor begivenheden fandt sted. Hvis begivenheden fandt sted på den sidste dag i en måned, eller hvis fristen udløber på en månedsdato, som ikke findes, udløber fristen altid på den sidste dag i måneden uanset månedens længde.

Stk. 4. Er fristen, jf. stk. 1, angivet i år, udløber fristen for at foretage handlingen på årsdagen for begivenheden.

Stk. 5. Udløber fristen i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, skal handlingen senest være foretaget den førstkommende hverdag derefter.«

31. I § 159, stk. 1, 1. pkt., ændres »aktieselskabsloven« til: »selskabsloven«, og »anpartsselskabsloven,« udgår.

32. I § 159 a, stk. 6, 4. pkt., ændres »virksomhedens bestyrelse, direktion eller lignende ansvarligt organ« til: »medlemmerne af virksomhedens ledelse«.

33. I § 162, stk. 1, ændres »bestyrelse, direktion eller lignende ansvarligt organ« til: »ledelse«.

34. Bilag 1, A, nr. 4, affattes således:

»4. Statslige aktieselskaber:

Et aktieselskab, hvortil den danske stat har samme forbindelse til selskabet, som et moderselskab har til et datterselskab, jf. § 351, jf. §§ 6 og 7 i selskabsloven.«

35. I bilag 1, A, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:

»5. Virksomhedens ledelse:

Medlemmerne af de ansvarlige ledelsesorganer, som varetager henholdsvis den øverste ledelse og den daglige ledelse efter de love, vedtægter, aftaler eller sædvaner, der gælder for virksomheden. I virksomheder, som har et tilsynsorgan eller et tilsynsråd, er tilsynsorganet eller tilsynsrådet omfattet af de bestemmelser, som gælder for det øverste ledelsesorgan. Er der ikke et særskilt ledelsesorgan i virksomheden, anses de personligt ansvarlige ejere i fællesskab for at udgøre det ansvarlige ledelsesorgan.«

Nr. 5 og 6 bliver herefter nr. 6 og 7.

36. Bilag 1, B, affattes således:

»B. Koncerner m.v.

1. Koncern:

En modervirksomhed og alle dens dattervirksomheder.

2. Modervirksomhed:

En virksomhed, som har en bestemmende indflydelse over en eller flere dattervirksomheder.

En dattervirksomhed kan kun have én direkte modervirksomhed. Hvis flere virksomheder opfylder et eller flere af kriterierne i nr. 4, er det alene den virksomhed, som faktisk kan udøve den bestemmende indflydelse til at styre virksomhedens økonomiske og driftsmæssige beslutninger, der anses for at være modervirksomhed.

3. Dattervirksomhed:

En virksomhed, der er underlagt bestemmende indflydelse af en modervirksomhed.

4. Bestemmende indflydelse i forhold til en dattervirksomhed:

Bestemmende indflydelse er beføjelsen til at styre en dattervirksomheds økonomiske og driftsmæssige beslutninger.

Bestemmende indflydelse i forhold til en dattervirksomhed foreligger, når modervirksomheden direkte eller indirekte gennem en dattervirksomhed ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i en virksomhed, medmindre det i særlige tilfælde klart kan påvises, at et sådant ejerforhold ikke udgør bestemmende indflydelse.

Ejer en modervirksomhed ikke mere end halvdelen af stemmerettighederne i en virksomhed, foreligger der bestemmende indflydelse, hvis modervirksomheden har

1) råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aftale med andre investorer,

2) beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i en virksomhed i henhold til en vedtægt eller aftale,

3) beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan og dette organ besidder den bestemmende indflydelse på virksomheden, eller har

4) råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i et tilsvarende organ og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over virksomheden.

Eksistensen og virkningen af potentielle stemmerettigheder, herunder tegningsretter og købsoptioner af kapitalandele, som aktuelt kan udnyttes eller konverteres, skal tages i betragtning ved vurderingen af, om en virksomhed har beføjelse til at styre en anden virksomheds økonomiske og driftsmæssige beslutninger.

Ved opgørelsen af stemmerettigheder i en dattervirksomhed ses der bort fra stemmerettigheder, som knytter sig til kapitalandele, der besiddes af dattervirksomheden selv eller dens dattervirksomheder.

5. Associeret virksomhed:

En virksomhed, som ikke er en dattervirksomhed, men i hvilken en anden virksomhed og dennes dattervirksomheder udøver en betydelig indflydelse på virksomhedens driftsmæssige og finansielle ledelse. En virksomhed formodes at udøve betydelig indflydelse, hvis virksomheden og dens dattervirksomheder tilsammen besidder 20 pct. eller mere af stemmerettighederne.

6. Tilknyttet virksomhed:

En virksomheds dattervirksomhed, dens modervirksomhed og dennes dattervirksomhed.«

37. I Bilag 2, 1. Skema for balance i kontoform (regnskabsklasse B, C og D), PASSIVER, EGENKAPITAL, IV. Andre reserver, indsættes efter nr. 2 som nye numre:

»3. Reserve for udlån og sikkerhedsstillelse

4. Reserve for ikke indbetalt virksomhedskapital.«

Nr. 3-5 bliver herefter nr. 5-7.

38. I Bilag 2, 2. Skema for balance i beretningsform (regnskabsklasse B, C og D), EGENKAPITAL, IV. Andre reserver, indsættes efter nr. 2 som nye numre:

»3. Reserve for udlån og sikkerhedsstillelse

4. Reserve for ikke indbetalt virksomhedskapital.«

Nr. 3-5 bliver herefter nr. 5-7.

§ 2

I lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 651 af 15. juni 2006, som ændret ved § 3 i lov nr. 573 af 6. juni 2007 og § 60 i lov nr. 468 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem« og »styrelsens edb-informationssystem« til: »Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system«.

2. I § 1, stk. 2 , ændres »aktieselskabsloven, anpartsselskabsloven« til: »selskabsloven«.

3. I § 1, stk. 3, nr. 3, ændres »aktieselskabslovens § 2, stk. 2, jf. §§ 4 og 5,« til: »selskabslovens §§ 6 og 7«.

4. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ved et kommanditselskab forstås en virksomhed, hvor en eller flere deltagere, komplementarerne, hæfter personligt, uden begrænsning, og hvis der er flere, solidarisk for virksomhedens forpligtelser, mens en eller flere deltagere, kommanditisterne, hæfter begrænset for virksomhedens forpligtelser. For kommanditselskaber, der er stiftet efter den 1. juni 1996, skal de fuldt ansvarlige deltagere have forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser.«

5. I § 3 indsættes som 2. pkt.:

»Det er desuden en betingelse, at virksomhedsdeltagerne ikke kan stemme og modtage udbytte i forhold til deres andel af kapitalen, og at der skal være mulighed for vekslende deltagerantal.«

6. §§ 10-17 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 10. Registreringspligtige oplysninger efter denne lov skal være optaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system senest 2 uger efter den retsstiftende beslutning, medmindre andet er bestemt i medfør af denne lov. Hvor anmelder ikke selv forestår registreringen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system, skal anmeldelse være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, senest 2 uger efter at den retsstiftende beslutning er truffet. Overholdes 1. og 2. pkt. ikke, kan registrering ikke finde sted.

Stk. 2. Pligten til at sikre, at registrering finder sted, eller at anmeldelse med henblik på registrering meddeles Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, påhviler selskabets centrale ledelsesorgan.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på offentliggørelse af dokumenter og andre meddelelser m.v., som skal offentliggøres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system.

Stk. 4. Virksomheden skal udarbejde en vedtægt, som skal vedlægges anmeldelsen om registrering af stiftelsen.

§ 11. Medlemmerne af ledelsen i en virksomhed, der er omfattet af denne lov, skal registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det skal ligeledes registreres, hvem der er tegningsberettiget for virksomheden. Desuden optages oplysning om virksomhedens navn, adresse, hjemstedskommune, formål og regnskabsår. Skal virksomheden aflægge årsrapport i henhold til årsregnskabslovens § 3, stk. 1, nr. 4, optages tillige revisors navn i registeret.

Stk. 2. Anmeldelse om og ændringer vedrørende en eventuel revisor valgt af generalforsamlingen til revision af årsrapporten, jf. selskabslovens § 144, skal registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Hvis revisorskifte sker inden hvervets udløb, skal anmeldelsen vedlægges en fyldestgørende forklaring fra det centrale ledelsesorgan på årsagen til hvervets ophør.

§ 12. Et kommanditselskab eller et interessentskab kan slettes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register, hvis

1) virksomheden anmelder, at en af interessenterne henholdsvis komplementarerne ikke længere er kapitalselskaber eller selskaber med en tilsvarende retsform,

2) virksomheden ikke længere har registreret nogen ledelse eller revisor og dette ikke afhjælpes senest ved udløbet af en frist fastsat af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller

3) ledelsen ikke til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har indsendt årsrapport eller undtagelseserklæring i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler herom.

Stk. 2. Viser det sig efter sletningen, at de forhold, der har ført til sletningen ikke længere foreligger, kan interessentskabet eller kommanditselskabet, jf. stk. 3, anmode Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om at genregistrere virksomheden. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om genregistrering af de i stk. 3 nævnte virksomheder.

Stk. 3. Omfattes en virksomhed ikke længere af loven, jf. § 1, stk. 1, og likvideres den ikke, jf. § 20, skal dette anmeldes efter stk. 1. Med anmeldelsen skal indsendes en erklæring udarbejdet af en statsautoriseret eller registreret revisor om, at virksomheden utvivlsomt er solvent. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sletter virksomheden af registeret, når denne erklæring er modtaget.

§ 13. Anmeldelser, regnskaber og andre dokumenter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen modtager, og breve, udskrifter og andre dokumenter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udsteder, kan være i såvel papirbaseret som elektronisk form, jf. dog stk. 2. Dokumenterne er i retlig henseende ligestillede uanset formen. Hvor det i denne lov er krævet, at et dokument skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved personlig underskrift, ved maskinelt gengivet underskrift eller ved digital eller tilsvarende elektronisk signatur.

Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om

1) brug, anmeldelse og registrering, herunder hvilke forhold anmeldere eller andre selv kan eller skal registrere,

2) offentliggørelse af dokumenter og andre meddelelser, herunder hvilke dokumenter m.v. anmelder selv kan eller selv skal registrere i styrelsens it-system,

3) elektronisk indsendelse af dokumenter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen modtager i henhold til denne lov, herunder om indsendelsens form, om krav til de anvendte elektroniske systemer og om anvendelse af elektronisk signatur,

4) hvilke oplysninger der hurtigst muligt skal offentliggøres,

5) hvorvidt oplysninger m.v. er offentligt tilgængelige,

6) gebyrer for anmeldelse, for udskrifter m.v., for bekendtgørelse, for brugen af styrelsens it-system og for rykkerskrivelser m.v. ved for sen betaling og

7) betaling af et årligt gebyr for administration af de selskabsretlige regler vedrørende kapitaltab m.v. samt for ikke særligt prissatte ydelser.

§ 14. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om sprogkrav til den dokumentation, der indsendes i forbindelse med anmeldelser i virksomheder omfattet af denne lov.

Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan derudover fastsætte regler om, at frivillig registrering og offentliggørelse af virksomhedsoplysninger også kan ske på ethvert andet af Den Europæiske Unions officielle sprog ud over den pligtmæssige offentliggørelse på et af de sprog, der er tilladt efter stk. 1.

Stk. 3. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de dokumenter og oplysninger, som har været genstand for obligatorisk anmeldelse og offentliggørelse på dansk, jf. stk. 1, og den oversættelse, der frivilligt er offentliggjort, jf. stk. 2, kan virksomheden ikke gøre oversættelsen gældende mod tredjemand. Tredjemand kan derimod gøre den frivilligt offentliggjorte tekst gældende over for virksomheden, medmindre det bevises, at den pågældende kendte den anmeldelsespligtige version, som var offentliggjort i registeret. § 12 finder ikke anvendelse på frivilligt offentliggjorte dokumenter.

Registrering

§ 15. I Erhvervs- og Selskabsstyrelsen føres et register over virksomheder, der er registreret i medfør af denne lov. Registrering og offentliggørelse i henhold til denne lov sker i styrelsens it-system.

Stk. 2. Oplysninger, der er offentliggjort i it-systemet, anses for at være kommet til tredjemands kundskab. 1. pkt. finder dog ikke anvendelse på dispositioner, der er foretaget senest den 16. dag efter offentliggørelsen, såfremt det bevises, at tredjemand ikke kunne have haft kendskab til det offentliggjorte forhold.

Stk. 3. Så længe offentliggørelse i it-systemet ikke har fundet sted, kan forhold, der skal registreres og offentliggøres, ikke gøres gældende mod tredjemand, medmindre det bevises, at denne har haft kendskab hertil. Den omstændighed, at et sådant forhold endnu ikke er offentliggjort, hindrer ikke tredjemand i at gøre forholdet gældende.

§ 15 a. Registrering må ikke finde sted, hvis det forhold, der ønskes registreret, er i strid med denne lov, regler, der er fastsat i henhold til loven, eller virksomhedens vedtægter, eller hvis den beslutning, der ligger til grund for registreringen, ikke er blevet til på den måde, som loven eller vedtægterne foreskriver.

Stk. 2. Den, der registrerer et forhold eller indsender anmeldelse herom til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, er ansvarlig for, at det registrerede eller anmeldte forhold er lovligt foretaget og i overensstemmelse med virksomhedens vedtægter, herunder at der foreligger behørig fuldmagt, og at dokumentationen i forbindelse med anmeldelsen er gyldig.

§ 15 b. Finder Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at en fejl eller mangel ved et anmeldt forhold kan afhjælpes ved en generalforsamlingsbeslutning eller ved vedtagelse af virksomhedens ledelse, fastsætter styrelsen en frist til forholdets berigtigelse. Sker berigtigelse ikke senest ved udløbet af den fastsatte frist, kan registrering ikke finde sted.

Stk. 2. Anmelderen skal have skriftlig meddelelse om, at registrering ikke kan finde sted og om begrundelsen herfor.

Stk. 3. Bliver Erhvervs- og Selskabsstyrelsen bekendt med, at der er tvivl om ejerskabet til andelene i en virksomhed med begrænset ansvar, kan styrelsen træffe beslutning om, at registreringer efter § 12 ikke kan finde sted, før der er skabt klarhed om ejerforholdet. Anmelderen skal have skriftlig meddelelse om, at registrering ikke kan finde sted, og om begrundelse herfor. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan endvidere i styrelsens it-system offentliggøre en meddelelse om grundlaget for styrelsens beslutning.

Stk. 4. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan i de af stk. 3 omfattede tilfælde tillige registrere ledelsens fratræden.

§ 15 c. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan af anmelder forlange de oplysninger, som er nødvendige for at vurdere, om loven og virksomhedens vedtægter er overholdt.

Stk. 2. Ved anmeldelse og registrering efter regler fastsat i medfør af dette kapitel kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i indtil 3 år fra registreringstidspunktet stille krav om indsendelse af bevis for, at anmeldelsen eller registreringen er lovligt foretaget. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan i forbindelse hermed i særlige tilfælde stille krav om, at der indsendes en erklæring afgivet af en revisor om, at de økonomiske dispositioner i forbindelse med anmeldelsen eller registreringen er lovligt foretaget. Opfyldes kravene i henhold til 1. og 2. pkt. ikke, fastsætter styrelsen en frist til forholdets berigtigelse. Sker berigtigelse ikke senest ved udløbet af den fastsatte frist, kan styrelsen om nødvendigt foranledige virksomheden opløst efter reglerne i § 21.

§ 15 d. Oplysninger om navn, stilling og adresse på ledelsen skal til enhver tid fremgå af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system. Dette gælder også i slettede virksomheder. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om, at visse oplysninger ikke skal fremgå.

Stk. 2. Opdatering af personoplysninger efter stk. 1 ophører, 10 år efter at den pågældende person ophører med at være registreret i en virksomhed, som er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om, at visse oplysninger ikke skal fremgå.

§ 15 e. Mener nogen, at en registrering er den pågældende til skade, afgør domstolene spørgsmålet om registreringens lovlighed.

Stk. 2. Sag herom skal være anlagt mod virksomheden senest 6 måneder efter registreringens offentliggørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system. Retten sender Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udskrift af dommen, hvorefter Erhvervs- og Selskabsstyrelsen offentliggør oplysning om sagens udfald i styrelsens it-system.

Stk. 3. Andre afgørelser truffet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til loven eller forskrifter udstedt i medfør af loven kan indbringes for Erhvervsankenævnet, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 4. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse efter § 15 b og afgørelser som følge af overskridelse af de frister, der er fastsat i § 10, stk. 2 og 4, og § 15 b, samt afgørelser efter § 20 og § 21, stk. 1, kan dog ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Frister

§ 16. Hvor det i loven eller i forskrifter, der udstedes i medfør af loven, er fastsat, at en handling kan eller skal foretages et bestemt antal dage, uger, måneder eller år før en nærmere angivet begivenhed finder sted, beregnes fristen for at foretage handlingen fra dagen før denne begivenhed.

Stk. 2. Udløber fristen for at foretage handlingen i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, vil handlingen skulle foretages senest den sidste hverdag forinden.

Stk. 3. Hvor det i loven eller i forskrifter, der udstedes i medfør af loven, er fastsat, at en handling eller beslutning tidligst kan foretages, et bestemt antal dage, uger, måneder eller år efter at en nærmere angivet begivenhed har fundet sted, beregnes fristen for at foretage handlingen eller beslutningen fra dagen efter denne begivenhed. Handlingen eller beslutningen kan tidligst foretages, dagen efter at fristen er udløbet.

§ 16 a. Hvor det i loven eller i forskrifter, der udstedes i medfør af loven, er fastsat, at en handling senest skal foretages, et bestemt antal dage, uger, måneder eller år efter at en nærmere angivet begivenhed har fundet sted, beregnes fristen for at foretage handlingen fra dagen efter denne begivenhed, jf. stk. 2-4.

Stk. 2. Er fristen, jf. stk. 1, angivet i uger, udløber fristen for at foretage handlingen på ugedagen for den dag, hvor begivenheden fandt sted.

Stk. 3. Er fristen, jf. stk. 1, angivet i måneder, udløber fristen for at foretage handlingen på månedsdagen for den dag, hvor begivenheden fandt sted. Hvis begivenheden fandt sted på den sidste dag i en måned, eller hvis fristen udløber på en månedsdato, som ikke findes, udløber fristen altid på den sidste dag i måneden uanset månedens længde.

Stk. 4. Er fristen, jf. stk. 1, angivet i år, udløber fristen for at foretage handlingen på årsdagen for begivenheden.

Stk. 5. Udløber fristen i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, skal handlingen senest være foretaget den førstkommende hverdag derefter.«

7. I § 20 ændres »aktieselskabslovens kapitel 14« til: »kapitel 14 i selskabsloven«.

8. I § 21, stk. 1, ændres »§ 11, stk. 2, 2. pkt.,« til: »§ 12, stk. 2, 2. pkt.«

9. I § 21, stk. 2, ændres »§ 117 i lov om aktieselskaber« til: »§§ 226-229 i selskabsloven«.

10. I § 21 a, stk. 2, ændres »aktieselskabslovens kapitel 15« til: »de regler i kapitel 15 i selskabsloven, der gælder for anpartsselskaber«.

11. I § 21 b, stk. 2, ændres »aktieselskabslovens kapitel 15« til: »de regler i kapitel 15 i selskabsloven, der gælder for anpartsselskaber«.

12. I § 21 c, stk. 1, ændres »Aktieselskabslovens §§ 137-137 g« til: »kapitel 16 i selskabsloven«.

13. I § 21 d, stk. 1, ændres »Aktieselskabslovens § 138« til: »Kapitel 16 i selskabsloven«.

14. I § 23, stk. 1, ændres »§§ 11 og 12« til: »§§ 12 og 15 c«.

§ 3

I lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som ændret ved § 6 i lov nr. 133 af 24. februar 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 13, stk. 5, 2. pkt., affattes således:

»I selskaber, der har et tostrenget ledelsessystem, finder 1. pkt. anvendelse både for medlemmer af det centrale ledelsesorgan og for medlemmer af tilsynsorganet.«

2. § 22, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. I selskaber, som har et tostrenget ledelsessystem, omfatter medlemmer af virksomhedens ledelse både medlemmer af det centrale ledelsesorgan og af tilsynsrådet.«

3. § 31, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Revisionsudvalget skal bestå af medlemmer af tilsynsrådet eller medlemmer af bestyrelsen, der ikke samtidig indgår i virksomhedens direktion.«

4. § 31, stk. 3-6, affattes således:

»Stk. 3. I virksomheder, som har etableret et revisionsudvalg, skal det øverste ledelsesorgans forslag om valg af revisor baseres på en indstilling fra revisionsudvalget.

Stk. 4. Virksomheder omfattet af stk. 1, 1. pkt., kan dog vælge, at revisionsudvalgets funktioner i stedet udøves af det samlede øverste ledelsesorgan. Dette forudsætter, at ingen bestyrelsesmedlemmer samtidig er medlem af direktionen, og at mindst et medlem af det øverste ledelsesorgan både er uafhængigt af virksomheden og har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision.

Stk. 5. Uanset stk. 4 kan virksomheder omfattet af stk. 1, 1. pkt., vælge at lade revisionsudvalgets funktioner udøve af det samlede øverste ledelsesorgan, hvis formanden for bestyrelsen ikke er medlem af direktionen, og hvis virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser:

1) Et antal heltidsbeskæftigede på 250 medarbejdere,

2) en balance på 43 mio. euro eller

3) en nettoomsætning på 50 mio. euro.

Stk. 6. I virksomheder, hvor revisionsudvalgets funktioner udøves af det samlede øverste ledelsesorgan, jf. stk. 4 og 5, skal der oplyses herom i årsrapporten.«

5. § 53 affattes således:

»§ 53. Hvor det i loven eller i forskrifter, der udstedes i medfør af loven, er fastsat, at en handling senest skal foretages, et bestemt antal dage, uger, måneder eller år efter at en nærmere angivet begivenhed har fundet sted, beregnes fristen for at foretage handlingen fra dagen efter denne begivenhed, jf. stk. 2-4.

Stk. 2. Er fristen, jf. stk. 1, angivet i uger, udløber fristen for at foretage handlingen på ugedagen for den dag, hvor begivenheden fandt sted.

Stk. 3. Er fristen, jf. stk. 1, angivet i måneder, udløber fristen for at foretage handlingen på månedsdagen for den dag, hvor begivenheden fandt sted. Hvis begivenheden fandt sted på den sidste dag i en måned, eller hvis fristen udløber på en månedsdato, som ikke findes, udløber fristen altid på den sidste dag i måneden uanset månedens længde.

Stk. 4. Er fristen, jf. stk. 1, angivet i år, udløber fristen for at foretage handlingen på årsdagen for begivenheden.

Stk. 5. Udløber fristen i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, skal handlingen senest være foretaget den førstkommende hverdag derefter.«

§ 4

I lov om Det Centrale Virksomhedsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 653 af 15. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem« til: »Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system«.

2. I § 4, nr. 3, udgår », jf. dog stk. 2«.

3. I § 18, stk. 5, ændres »20 år« til: »10 år«.

§ 5

I lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 652 af 15. juni 2006, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 573 af 6. juni 2007 og senest ved § 2 i lov nr. 510 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem« og »styrelsens edb-informationssystem« til: »Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system«.

2. I § 1, stk. 2, nr. 3, ændres »aktieselskabslovens § 2, stk. 2, jf. stk. 4 og 5« til: »§§ 3 og 4 i lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)«.

3. I § 1, stk. 4, nr. 4, ændres »amtskommune« til: »region« og »amtskommunens« til: »regionens«.

4. § 22, stk. 1, affattes således:

»De i lov om aktie- og anpartsselskaber og i henhold til denne fastsatte regler om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer finder tilsvarende anvendelse på en erhvervsdrivende fond og dens dattervirksomheder med de nødvendige tilpasninger. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan i den forbindelse fastsætte særlige regler for selskabs- og koncernrepræsentation i erhvervsdrivende fonde. De bestyrelsesmedlemmer, der vælges af medarbejderne, deltager kun i behandlingen af spørgsmål, som ikke vedrører erhvervsvirksomheden, såfremt dette er bestemt i vedtægten. I det omfang nye bestyrelsesmedlemmer skal udpeges af bestyrelsen, deltager de bestyrelsesmedlemmer, der er valgt af medarbejderne, ikke i udpegelsen, medmindre andet er bestemt i vedtægten.«

5. I § 50, stk. 2, ændres »aktieselskabslovens kapitel 15« til: »kapitel 15 i lov om aktie- og anpartsselskaber«.

6. I § 50, stk. 3, ændres »aktieselskabslovens kapitel 15 a« til: »kapitel 16 i lov om aktieselskaber«.

7. § 53 a affattes således:

»§ 53 a. Hvor det i loven eller i forskrifter, der udstedes i medfør af loven, er fastsat, at en handling kan eller skal foretages, et bestemt antal dage, uger, måneder eller år før en nærmere angivet begivenhed finder sted, beregnes fristen for at foretage handlingen fra dagen før denne begivenhed.

Stk. 2. Udløber fristen for at foretage handlingen i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, vil handlingen skulle foretages senest den sidste hverdag forinden.

Stk. 3. Hvor det i loven eller i forskrifter, der udstedes i medfør af loven, er fastsat, at en handling eller beslutning tidligst kan foretages, et bestemt antal dage, uger, måneder eller år efter at en nærmere angivet begivenhed har fundet sted, beregnes fristen for at foretage handlingen eller beslutningen fra dagen efter denne begivenhed. Handlingen eller beslutningen kan tidligst foretages, dagen efter at fristen er udløbet.«

8. Efter § 53 a indsættes:

»§ 53 b. Hvor det i loven eller i forskrifter, der udstedes i medfør af loven, er fastsat, at en handling senest skal foretages, et bestemt antal dage, uger, måneder eller år efter at en nærmere angivet begivenhed har fundet sted, beregnes fristen for at foretage handlingen fra dagen efter denne begivenhed, jf. stk. 2-4.

Stk. 2. Er fristen, jf. stk. 1, angivet i uger, udløber fristen for at foretage handlingen på ugedagen for den dag, hvor begivenheden fandt sted.

Stk. 3. Er fristen, jf. stk. 1, angivet i måneder, udløber fristen for at foretage handlingen på månedsdagen for den dag, hvor begivenheden fandt sted. Hvis begivenheden fandt sted på den sidste dag i en måned, eller hvis fristen udløber på en månedsdato, som ikke findes, udløber fristen altid på den sidste dag i måneden uanset månedens længde.

Stk. 4. Er fristen, jf. stk. 1, angivet i år, udløber fristen for at foretage handlingen på årsdagen for begivenheden.

Stk. 5. Udløber fristen i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, skal handlingen senest være foretaget den førstkommende hverdag derefter.«

9. § 56, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan bestemme, at registrering og offentliggørelse skal ske i styrelsens it-system. Oplysninger, der er offentliggjort i it-systemet, anses for at være kommet til tredjemands kendskab.«

10. § 66 ophæves.

§ 6

I lov om det europæiske selskab (SE-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem« til: »Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system«.

2. § 8 og § 9, stk. 1, ophæves.

§ 9, stk. 2, bliver herefter § 9, stk. 1.

3. §§ 11, 12 og 14 ophæves.

4. I § 15 ændres »aktieselskabslovens § 117« til: »§ 226 i selskabsloven«.

5. § 17, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»Oplysninger om navn og adresse på stiftere samt om navn, stilling og adresse på ledelsen skal til enhver tid fremgå af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om, at visse oplysninger ikke skal fremgå.«

6. § 17, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Opdatering af personoplysninger efter stk. 3 ophører, 10 år efter at den pågældende person ophører med at være aktiv i en virksomhed, som er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system.«

7. § 22, stk. 2-5, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Medlemmer af administrationsorganet, ledelsesorganet, tilsynsorganet og en administrerende direktør i et SE-selskab straffes efter samme bestemmelser, som ville finde anvendelse, hvis lovovertrædelsen var begået af et tilsvarende ledelsesmedlem i et aktieselskab. Tilsvarende gælder for suppleanter for denne personkreds.«

Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 3 og 4.

8. I § 22, stk. 7, der bliver stk. 4, ændres »stk. 6« til: »stk. 3«.

§ 7

I lov nr. 454 af 22. maj 2006 om det europæiske andelsselskab (SCE-loven) foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem« til: »Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system«.

2. I § 1, stk. 2, ændres »lov om aktieselskaber« til: »selskabsloven«.

3. § 14, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Reglerne i selskabsloven om registrering, anmeldelse og offentliggørelse af dokumenter og oplysninger finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på SCE-selskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet.«

§ 8

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 4. september 2008, som ændret ved § 2 i lov nr. 512 af 17. juni 2008, § 159 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 16 i lov nr. 67 af 3. februar 2009 og § 1 i lov nr. 133 af 24. februar 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 3, § 30, stk. 10, og § 314, stk. 2, ændres »Aktieselskabslovens« til: »Selskabslovens«.

2. § 1, stk. 14, affattes således:

»Stk. 14. Bestemmelser om bestyrelsen eller medlemmer heraf samt bestemmelser om ledelsen i § 14, stk. 1, nr. 2, §§ 64, 65, 73-75, 80, 110 og 117, § 124, stk. 1 og 4, § 125, stk. 1 og 7, § 179, nr. 2, § 180, nr. 2, §§ 184 og 185, § 233, § 289, stk. 1, § 299, § 317, stk. 3, § 346, stk. 2 og 3, § 349, stk. 2, nr. 2, § 351, § 355, stk. 2, nr. 9, og stk. 3, og §§ 356, 373 og 374 finder i SE-selskaber med et tostrenget ledelsessystem ud over ledelsesorganet og medlemmerne heraf også anvendelse på tilsynsorganet eller medlemmer heraf med de fornødne tilpasninger.«

3. I § 1, stk. 15, indsættes efter »§ 204, stk. 1,«: »§ 206 a,«.

4. I § 4, stk. 2, ændres »aktieselskabslovens regler« til: »lov om aktie- og anpartsselskabers (selskabslovens) regler«, og »aktieselskabslovens § 49, stk. 3« ændres til: »§ 141 i selskabsloven«.

5. § 5, stk. 1, nr. 7, affattes således:

»7) Modervirksomhed:

En virksomhed, som har en eller flere dattervirksomheder.«

6. § 5, stk. 1, nr. 8, affattes således:

»8) Dattervirksomhed:

En virksomhed, som er underlagt bestemmende indflydelse af en modervirksomhed.«

7. § 5, stk. 1, nr. 9, affattes således:

»9) Koncern:

En modervirksomhed og dens dattervirksomheder, jf. § 5 a.«

8. § 5, stk. 6, ophæves.

Stk. 7 og 8 bliver herefter stk. 6 og 7.

9. Efter § 5 indsættes:

»Koncerner

§ 5 a. En modervirksomhed udgør sammen med en eller flere dattervirksomheder en koncern. En virksomhed kan kun have én direkte modervirksomhed. Hvis flere virksomheder opfylder et eller flere af kriterierne i § 5 b, er det alene den virksomhed, som faktisk udøver den bestemmende indflydelse over virksomhedens økonomiske og driftsmæssige beslutninger, der anses for at være modervirksomhed.

§ 5 b. Bestemmende indflydelse er beføjelsen til at styre en dattervirksomheds økonomiske og driftsmæssige beslutninger.

Stk. 2. Bestemmende indflydelse i forhold til en dattervirksomhed foreligger, når modervirksomheden direkte eller indirekte gennem en dattervirksomhed ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i en virksomhed, medmindre det i særlige tilfælde klart kan påvises, at et sådant ejerforhold ikke udgør bestemmende indflydelse.

Stk. 3. Ejer en modervirksomhed ikke mere end halvdelen af stemmerettighederne i en virksomhed, foreligger der bestemmende indflydelse, hvis modervirksomheden har

1) råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aftale med andre investorer,

2) beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i en virksomhed i henhold til en vedtægt eller aftale,

3) beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan og dette organ besidder den bestemmende indflydelse på virksomheden eller

4) råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i et tilsvarende organ og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over virksomheden.

Stk. 4. Eksistensen og virkningen af potentielle stemmerettigheder, herunder tegningsretter og købsoptioner på kapitalandele, som aktuelt kan udnyttes eller konverteres, skal tages i betragtning ved vurderingen af, om en virksomhed har bestemmende indflydelse.

Stk. 5. Ved opgørelsen af stemmerettigheder i en dattervirksomhed ses der bort fra stemmerettigheder, som knytter sig til kapitalandele, der besiddes af dattervirksomheden selv eller dens dattervirksomheder.«

10. I § 7, stk. 6, og § 11, stk. 4, ændres »Aktieselskabslovens § 153, stk. 2-6,« til: »Selskabsloven § 27, stk. 2, §§ 28-30 og § 347«.

11. I § 12 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. De finansielle virksomheder, der er nævnt i stk. 1, skal have en bestyrelse og direktion.«

12. § 13, stk. 1, affattes således:

»Aktiekapitalen i finansielle virksomheder skal indbetales fuldt ud. Immaterielle aktiver kan ikke anvendes til indbetaling af aktiekapital.«

13. I § 13, stk. 2, ændres »og investeringsforvaltningsselskaber« til: », investeringsforvaltningsselskaber, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber«.

14. I § 13 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. En finansiel virksomhed må ikke mod vederlag til eje eller pant erhverve egne aktier, hvis den pålydende værdi af selskabets og dets datterselskabers samlede beholdning af aktier i selskabet som følge af erhvervelsen vil overstige 10 pct. I den tilladte beholdning af egne aktier medregnes aktier, der er erhvervet af tredjemand i eget navn, men for virksomhedens regning«

15. I § 15, stk. 4, § 23, stk. 1, 2. pkt., og § 336, stk. 2, ændres »aktieselskabslovens« til: »selskabslovens«.

16. I § 23, stk. 1, 1. pkt., ændres »Aktieselskabslovens §§ 3-13« til: »Kapitel 3 i selskabsloven«.

17. I § 23, stk. 2, og § 209, stk. 4, ændres »aktieselskabsloven« til: »selskabsloven«.

18. § 23, stk. 3, ophæves.

19. I § 66 ændres »aktieselskabslovens § 60, stk. 2« til: »§ 135, stk. 2, i selskabsloven«.

20. I § 68 ændres »aktieselskabslovens § 72, stk. 2« til: »§ 92, stk. 2 og 3, i selskabsloven«.

21. I § 74, stk. 1, 3. pkt., ændres »være til stede« til: »deltage i«.

22. I § 79 ændres »lov om aktieselskaber« til: »selskabsloven«.

23. § 83 affattes således:

»§ 83. En sparekasses vedtægter skal indeholde bestemmelser om

1) sparekassens navn og eventuelle binavne,

2) garantikapitalens størrelse og forrentning,

3) garanter og de forpligtelser, der påhviler disse,

4) repræsentantskab, bestyrelse og direktion,

5) indkaldelse til repræsentantskabsmøder og valg til repræsentantskab, jf. § 81, stk. 3,

6) tid og sted for det ordinære repræsentantskabsmøde,

7) hvilke anliggender der skal behandles på ordinært repræsentantskabsmøde,

8) regnskabsaflæggelse og anvendelse af overskud,

9) ændring af vedtægter og

10) frivilligt ophør af virksomheden.«

24. § 84, stk. 1, affattes således:

»Selskabslovens § 86, § 88, stk. 1 og 3, §§ 89, 90, 92 og 93, § 95, stk. 2, § 96, stk. 3, §§ 100-102, 104, 107 og 108, § 111, stk. 1, nr. 1, og stk. 2 og 4, §§ 112-119, §§ 121, 124-127, 131 og 134, § 135, stk. 1 og 2, §§ 136-138 og 140-143 finder med de nødvendige tilpasninger og med de afvigelser, der fremgår af denne lovs bestemmelser, tilsvarende anvendelse på sparekasser.«

25. I § 84, stk. 2, og § 88, stk. 2, ændres »aktieselskabslovens § 24, stk. 3,« til: »§ 66, stk. 3, i selskabsloven«.

26. § 87, stk. 1, affattes således:

»En andelskasses vedtægter skal indeholde bestemmelser om

1) andelskassens navn og eventuelle binavne,

2) andelskapitalens størrelse og de enkelte andelshaveres andel i andelskassens egenkapital,

3) betingelserne for medlemskab, herunder om retten til optagelse og adgangen til udtræden,

4) de forpligtelser, der påhviler andelshaverne,

5) generalforsamling, bestyrelse og direktion,

6) indkaldelse til generalforsamling,

7) tid og sted for den ordinære generalforsamling,

8) hvilke anliggender der skal behandles på den ordinære generalforsamling,

9) regnskabsaflæggelse og anvendelse af overskud,

10) vedtagelse af forslag på generalforsamlingen, herunder ændringer af vedtægter,

11) frivilligt ophør af virksomheden og

12) bestemmelser om indløsning af andelskapitalen.«

27. § 88, stk. 1, affattes således:

»Selskabslovens §§ 79, 80 og 86, § 88, stk. 1 og 3, §§ 89, 90, 92 og 93, § 95, stk. 2, § 96, stk. 3, §§ 100-102, 104, 107 og 108, § 111, stk. 1, nr. 1, og stk. 2 og 4, §§ 112-119, §§ 121, 124-127, 131 og 134, § 135, stk. 1 og 2, §§ 136-138 og 140-143 finder med de nødvendige tilpasninger og med de afvigelser, der fremgår af denne lovs bestemmelse tilsvarende anvendelse på andelskasser.«

28. I § 91 ændres »§ 87, stk. 1, nr.1, 2 og 6-13« til: »§ 87, stk. 1, nr. 1 og 5-12«.

29. § 96 affattes således:

»Selskabslovens §§ 79, 80 og 86, § 88, stk. 1 og 3, §§ 89, 90, 92 og 93, § 95, stk. 2, § 96, stk. 3, §§ 100-102, 104, 107 og 108, § 111, stk. 1, nr. 1, og stk. 2 og 4, §§ 112-119, § 120, stk. 1 og 3, §§ 121, 124-127, 131 og 134, § 135, stk. 1 og 2, §§ 136-138 og 140-143 finder med de nødvendige tilpasninger og med de afvigelser, der fremgår af denne lovs bestemmelser, tilsvarende anvendelse på en sammenslutning af andelskasser.«

30. I § 110 ændres »Aktieselskabslovens § 48 a« til: »§ 199 i selskabsloven«.

31. I § 112 ændres »aktieselskabslovens § 4« til: »§§ 25 og 26 i selskabsloven«.

32. I § 113, stk. 1, ændres »aktieselskabslovens § 38« til: »§ 159 i selskabsloven«.

33. § 114, stk. 1, affattes således:

»Selskabslovens §§ 86 og 87, § 88, stk. 1 og 3, §§ 92 og 93, 95, 100-102 og 104, § 111, stk. 1, nr. 1, og stk. 2 og 4, §§ 112-122, 124-127, 128, 131, 133-141, 143 og 357 finder med de nødvendige tilpasninger og med de afvigelser, der fremgår af denne lovs bestemmelser, tilsvarende anvendelse på gensidige forsikringsselskaber.«

34. I § 114, stk. 3, ændres »Aktieselskabslovens § 65, stk. 2, § 66, § 71, § 73, stk. 7, § 74, § 75, stk. 1 og 3, § 76, stk. 2, § 80 samt § 81« til: » § 76, stk. 5, § 79, stk. 1-4, § 80, § 89, stk. 1 og 2, § 90, § 97, § 100, § 101, stk. 1 og 2, §§ 107, 108, 125 og 126 i lov om aktie- og anpartsselskaber«.

35. I § 114, stk. 5, ændres »Aktieselskabslovens §§ 112 og 113« til: »§ 180, stk. 1, og § 194 i selskabsloven«.

36. I § 116, stk. 2, ændres »Aktieselskabslovens § 49, stk. 6,« til: »§ 120, stk. 1 og 3, i selskabsloven«.

37. I § 144, stk. 3, ændres »i henhold til Statstidende, jf. aktieselskabslovens bestemmelser herom« til: »via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system, jf. bestemmelserne herom i selskabsloven«.

38. I § 199, stk. 8, ændres »Aktieselskabslovens §§ 82-85« til: »§§ 144-149 i selskabsloven«.

39. I § 204, stk. 2, 4. pkt., ændres »5 og 6« til: »6 og 7«.

40. I § 204 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. § 242, 2. pkt., § 256, 3. pkt., § 257, stk. 2, § 260, 2. pkt., § 277, 2. pkt., § 294, stk. 2, og § 297, 2. pkt., i selskabsloven finder ikke anvendelse ved sammenlægninger omfattet af stk. 1.«

Stk. 4-9 bliver herefter stk. 5-10.

41. I § 204, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »aktieselskabslovens kapitel 15 eller 15 a« til: »kapitel 15 eller 16 i selskabsloven«.

42. I § 204, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk. 5« til: »stk. 6«.

43. § 204, stk. 9, der bliver stk. 10, affattes således:

»Stk. 10. Fusionsplaner, spaltningsplaner og vurderingsmændenes erklæring efter §§ 242 og 243 i selskabsloven skal for forsikringsselskaber senest 4 uger efter underskrivelsen sendes til Finanstilsynet, som offentliggør modtagelsen af fusionsplanen, spaltningsplanen og vurderingsmændenes erklæring.«

44. I § 205, stk. 1, og § 206, stk. 1, ændres »aktieselskabslovens §§ 134 a-134 k og 137-137 g« til: »§§ 237-253 og 271-290 i selskabsloven«.

45. I § 205, stk. 2, og § 206, stk. 2, ændres »Aktieselskabslovens § 134« til: »§ 236 i selskabsloven«.

46. I § 208, stk. 1, ændres »Aktieselskabslovens §§ 134-134 i, 137-137 c og 137 e-137 g« til: »§§ 236-251 og 271-290 i selskabsloven«.

47. I § 208, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»§ 327, stk. 2, § 328, stk. 2, og § 331, 2. pkt., i selskabsloven finder ikke anvendelse.«

48. I § 208, stk. 3, ændres »aktieselskabslovens § 134 a« til: »§ 237, stk. 1, 3 og 4, i selskabsloven«.

49. § 208, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

50. I § 228, stk. 1, ændres »aktieselskabslovens § 116, stk. 1« til: »§ 217 i selskabsloven«.

51. I § 241 ændres »Aktieselskabslovens kapitel 14« til: »Kapitel 14 i selskabsloven«.

52. I § 246, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»For pengeinstitutter, der er aktieselskaber, og hvis aktier er optaget til handel på et reguleret marked, skal indkaldelsen dog uanset vedtægternes bestemmelser herom ske med et varsel på mindst 3 uger.«

53. I § 246, stk. 3, udgår »indeholdende dagsorden for, hvilke anliggender der skal behandles, og det væsentligste indhold af eventuelle forslag til ændring af vedtægterne«.

54. I § 246, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»For indkaldelse til generalforsamling i pengeinstitutter, der er aktieselskaber, og hvis aktier er optaget til handel på et reguleret marked, jf. stk. 1, 2. pkt., finder §§ 95-98 i selskabsloven anvendelse.«

55. I § 246, stk. 5, ændres »aktieselskabslovens §§ 78 og 79« til: »§§ 105 og 106 i selskabsloven«.

56. I § 258, stk. 1, ændres »aktieselskabslovens § 3« til: »§§ 21 og 22 i selskabsloven«.

57. I § 290, stk. 2, ændres »aktieselskabslovens § 109 a, stk. 3, nr. 1« til: »§ 183, stk. 2, i selskabsloven«.

58. I § 295, stk. 1, udgår »samt aktieselskabslovens §§ 3 og 5, § 6, stk. 1 og 3-5, og §§ 7-10 og § 11, stk. 1 og 3,«.

59. § 296, stk. 2-5, og §§ 297, 298 og 300 ophæves.

60. I § 358 ændres »aktieselskabslovens § 33 a« til: »§ 161 i selskabsloven«.

61. I § 373, stk. 3, ændres »aktieselskabslovens § 52, stk. 1« til: »§ 112, stk. 1, i selskabsloven«.

62. I § 396 ændres »reglerne i aktieselskabslovens § 59, stk. 1-3« til: »fra § 59, stk. 1-3, i aktieselskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 649 af 15. juni 2006«.

63. I § 399, stk. 1, ændres »Aktieselskabslovens § 67, stk. 1, hvorefter enhver aktie skal give stemmeret« til: »Denne lovs § 13, stk. 2«.

64. I § 399, stk. 2, ændres »Aktieselskabslovens § 67, stk. 1« til: »Denne lovs § 13, stk. 2«.

§ 9

I lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 360 af 6. maj 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. De virksomheder, der er nævnt i stk. 1, skal have en bestyrelse og en direktion, jf. dog stk. 3 og 4.«

Stk. 2-7 bliver herefter stk. 3-8.

2. I § 7, stk. 2, som bliver stk. 3, ændres »§ 12, stk. 1, § 12 d, stk. 5, og § 31, stk. 1, nr. 2« til: »§ 12, stk. 1, og § 12 d, stk. 5«.

3. I § 7, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »§ 12 d, stk. 1-3, § 13, § 28 a, stk. 2, § 37, stk. 1, 1. pkt., § 60, stk. 4, § 84 b, stk. 2, nr. 2, og stk. 3, § 87, stk. 1, § 95, stk. 1, og § 96, stk. 1« til: »§ 12 d, stk. 1-3, § 12 e, stk. 2, § 13, § 15, stk. 3, § 28 a, stk. 2, § 37, stk. 1, 1. pkt., § 60, stk. 4, § 84 b, stk. 2, nr. 2, og stk. 3, § 87, stk. 1, § 95, stk. 1, og § 96, stk. 1«.

4. I § 7, stk. 3, der bliver stk. 4, udgår », jf. § 8, stk. 1, i lov om det europæiske selskab,«.

5. § 12, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

6. I § 27 b, stk. 1, ændres »lov om aktieselskaber« til: »selskabsloven«.

7. I § 28 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Et selskab som nævnt i stk. 1, der har Danmark som hjemland, skal tillige hurtigst muligt offentliggøre andelen af egne aktier, hvis andelen når, overstiger eller falder under grænserne 15, 20, 25, 50 eller 90 pct. og grænserne 1/3 eller 2/3 af stemmerettighederne.

Stk. 3. Danmark anses som hjemland, når selskabet

1) har sit vedtægtsmæssige hjemsted i Danmark eller

2) er registreret i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område og Danmark er det sted, hvor selskabet

a) udbød sine aktier til offentligheden for første gang efter 31. december 2003 eller

b) indsendte den første ansøgning om optagelse til handel på et reguleret marked.«

8. I § 28 a, stk. 2, nr. 1, ændres »eller bestyrelse« til: », bestyrelse eller tilsynsråd«.

9. § 31, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Overdrages en aktiepost i et selskab, der har en eller flere aktieklasser optaget til handel på et reguleret marked eller en alternativ markedsplads, direkte eller indirekte til en erhverver eller til personer, der handler i forståelse med denne, skal erhververen give alle selskabets aktionærer mulighed for at afhænde deres aktier på identiske betingelser, hvis overdragelsen medfører, at erhververen opnår bestemmende indflydelse over selskabet, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. Bestemmende indflydelse foreligger, når erhververen direkte eller indirekte besidder mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, medmindre det i særlige tilfælde klart kan påvises, at et sådant ejerforhold ikke udgør bestemmende indflydelse.

Stk. 3. Bestemmende indflydelse foreligger desuden, når en erhverver, der ikke ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, har

1) beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i bestyrelsen eller tilsvarende ledelsesorgan og denne bestyrelse eller dette organ besidder den bestemmende indflydelse over selskabet,

2) beføjelse til at styre de økonomiske og driftsmæssige forhold i et selskab i henhold til en vedtægt eller aftale,

3) råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aftale med andre investorer eller

4) besiddelse over mere end en tredjedel af stemmerettighederne i selskabet samt det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i et andet ledelsesorgan og derved besidder den reelle faktiske bestemmende indflydelse over selskabet.

Stk. 4. Eksistensen og virkningen af potentielle stemmerettigheder, herunder tegningsretter og købsoptioner på aktier, som aktuelt kan udnyttes eller konverteres, skal tages i betragtning ved vurderingen af, om en erhverver har bestemmende indflydelse.

Stk. 5. Ved opgørelsen af stemmerettigheder i et selskab medregnes stemmerettigheder, som knytter sig til aktier, der besiddes af selskabet selv eller dets dattervirksomheder. Et selskabs erhvervelse af egne aktier udløser dog tilbudspligt efter stk. 1, såfremt erhvervelsen er et udtryk for omgåelse af de grænser, der er nævnt i stk. 2 og 3.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 6-8.

10. I § 31, stk. 3, som bliver stk. 7, ændres »Bestemmelserne i aktieselskabslovens § 20 b, stk. 4, og § 20 e« til: »§ 71 i selskabsloven«, og »aktier« ændres til: »stemmerettigheder«.

11. I § 37, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »bestyrelsesmedlemmers,«: »tilsynsrådsmedlemmers,«.

12. I § 127, stk. 5, ændres »aktieselskabslovens bestemmelser.« til: »selskabsloven.«

§ 10

I lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 18. september 2008, som ændret ved § 17 i lov nr. 67 af 3. februar 2009 og § 4 i lov nr. 133 af 24. februar 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 1, nr. 6, affattes således:

»6) Modervirksomhed:

En virksomhed, som har en eller flere dattervirksomheder.«

2. § 3, stk. 1, nr. 7, affattes således:

»7) Dattervirksomhed:

En virksomhed, som er underlagt bestemmende indflydelse af en modervirksomhed.«

3. § 3, stk. 1, nr. 8, affattes således:

»8) Koncern:

En modervirksomhed og dens dattervirksomheder, jf. § 3 a.«

4. Efter § 3 indsættes i kapitel 2:

»Koncerner

§ 3 a. En modervirksomhed udgør sammen med en eller flere dattervirksomheder en koncern. En virksomhed kan kun have en direkte modervirksomhed. Hvis flere virksomheder opfylder et eller flere af kriterierne i § 3 b, er det alene den virksomhed, som faktisk udøver den bestemmende indflydelse over virksomhedens økonomiske og driftsmæssige beslutninger, der anses for at være modervirksomhed.

§ 3 b. Bestemmende indflydelse er beføjelsen til at styre en dattervirksomheds økonomiske og driftsmæssige beslutninger.

Stk. 2. Bestemmende indflydelse i forhold til en dattervirksomhed foreligger, når modervirksomheden direkte eller indirekte gennem en dattervirksomhed ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i en virksomhed, medmindre det i særlige tilfælde klart kan påvises, at et sådant ejerforhold ikke udgør bestemmende indflydelse.

Stk. 3. Ejer en modervirksomhed ikke mere end halvdelen af stemmerettighederne i en virksomhed, foreligger der bestemmende indflydelse, hvis modervirksomheden har

1) råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aftale med andre investorer,

2) beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i en virksomhed i henhold til en vedtægt eller en aftale,

3) beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan og dette organ besidder den bestemmende indflydelse på virksomheden eller

4) råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i et tilsvarende organ og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over virksomheden.

Stk. 4. Eksistensen og virkningen af potentielle stemmerettigheder, herunder tegningsretter og købsoptioner på kapitalandele, som aktuelt kan udnyttes eller konverteres, skal tages i betragtning ved vurderingen af, om en virksomhed har bestemmende indflydelse.

Stk. 5. Ved opgørelsen af stemmerettigheder i en dattervirksomhed ses der bort fra stemmerettigheder, som knytter sig til kapitalandele, der besiddes af dattervirksomheden selv eller dens dattervirksomheder.«

5. § 8, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ved anmeldelse og registrering efter stk. 1 skal anmeldelse være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, senest 4 uger efter at den retsstiftende beslutning er truffet.«

6. I § 20 ændres »aktieselskabslovens § 72, stk. 2.« til: »§ 92, stk. 2 og 3, i selskabsloven.«

7. I § 21 a ændres »Aktieselskabslovens § 65 a« til: »§ 110 i selskabsloven«.

8. § 23, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

9. § 26, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Foreninger skal have en bestyrelse og direktion, som forestår ledelsen af foreningens anliggender, jf. dog § 27, stk. 3.«

10. I § 26, stk. 5, ændres »aktieselskabslovens bestemmelser« til: »bestemmelserne i selskabsloven«.

11. I § 71, stk. 7, ændres »Aktieselskabslovens §§ 82-85« til: »§§ 144-149 i selskabsloven«.

12. § 78, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. De regler i selskabsloven om fusion og spaltning, der gælder for aktieselskaber, finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på fusion og spaltning af foreninger efter stk. 1 samt på sammenlægninger eller delinger af afdelinger efter stk. 2, dog således at lov om aktie- og anpartsselskaber § 242, 2. pkt., § 256, 3. pkt., § 257, stk. 2, § 260, 2. pkt., § 277, 2. pkt., § 294, stk. 2, og § 297, 2. pkt., ikke finder anvendelse. Foreningen skal bekendtgøre fusions-, spaltnings-, sammenlægnings- og delingsdokumenter i Statstidende.«

13. I § 83 ændres »Aktieselskabslovens § 123« til: »§ 222 i selskabsloven«.

§ 11

I lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1561 af 19. december 2007, som ændret ved § 3 i lov nr. 515 af 17. juni 2008, § 4 i lov nr. 517 af 17. juni 2008 og § 5 i lov nr. 133 af 24. februar 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 11, stk. 1, affattes således:

»Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om:

1) Pensionskassens navn.

2) Pensionskassens formål.

3) Pensionskassens medlemmer.

4) Antallet af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle bestyrelsessuppleanter samt bestyrelsesmedlemmers valgperiode.

5) Hvorvidt der ansættes en direktør (forretningsfører).

6) Eventuelle begrænsninger i bestyrelsesmedlemmers og direktørers tegningsret i henhold til § 30.

7) Indkaldelse til generalforsamlinger.

8) Hvilke anliggender der skal behandles på ordinær generalforsamling.

9) Regler om ændring af vedtægter og pensionsregulativ.

10) Regnskabsaflæggelse og behandling af årsregnskabet.

11) Anbringelse af pensionskassens midler.

12) Anvendelse af overskud og dækning af underskud.

13) Hvorledes der skal forholdes, hvis en eller flere af de virksomheder, hvis personale pensionskassen omfatter, helt eller delvis nedlægges eller overdrages eller virksomheden af anden grund ønsker at bringe pensionsordningen til ophør.

14) Regler om pensionskassens opløsning og anvendelse af pensionskassens midler.

15) Procedurer for løsning af uoverensstemmelser mellem et medlem og pensionskassen.«

2. I § 12, nr. 1, ændres »1-4« til: »stk. 1, nr. 1-3«.

3. I § 14, stk. 1, ændres »Til konstituerende generalforsamling« til: »Selskabslovens §§ 21-24 finder med de nødvendige tilpasninger tilsvarende anvendelse på pensionskasser. Hvis der afholdes konstituerende generalforsamling,«.

4. I § 14, stk. 2, ændres »Generalforsamlingen træffer« til: »Hvis der afholdes en konstituerende generalforsamling, træffer denne«.

5. I § 15, stk. 1, ændres »4 uger efter« til: »2 uger fra underskrivelsen af stiftelsesdokumentet, alternativt fra afholdelsen af«.

6. I § 18, stk. 2, ændres »nr. 1-3, 7, 8 og 11« til: »nr. 1, 2, 6, 7 og 10«.

7. I § 20, stk. 2, 1. pkt., ændres »4 uger« til: »2 uger«.

8. I § 27, stk. 1, 3. pkt., ændres »være til stede« til: »deltage i«.

9. I § 31, stk. 2, 1. pkt., ændres »møde« til: »deltage«.

10. I § 31, stk. 4, ændres »møde« til: »deltage på«.

11. § 31, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning gøres tilgængelig for medlemmerne til eftersyn.«

12. I § 52, stk. 1, ændres »§§ 54 b og 82-85 i aktieselskabsloven« til: »§§ 133 og 144-149 i selskabsloven«.

13. I § 52, stk. 2, ændres »§ 54 b i aktieselskabsloven« til: »§ 133 i selskabsloven«.

14. I § 53 ændres »§ 86 i aktieselskabsloven« til: »§§ 150-152 i selskabsloven«.

15. I § 55, stk. 1, ændres »aktieselskabslovens §§ 134 a-134 k« til: »§§ 237-253 i selskabsloven«.

16. I § 55, stk. 2, ændres »Aktieselskabslovens § 134« til: »§ 236 i selskabsloven«.

17. I § 55 a, stk. 1, ændres »aktieselskabslovens §§ 136-136 j« til: »§§ 254-270 i selskabsloven«.

18. I § 55 a, stk. 2, ændres »Aktieselskabslovens § 136, stk. 1, 4. pkt.« til: »Selskabslovens § 254, stk. 1, 4. pkt.«

19. I § 55 a, stk. 3, ændres »Aktieselskabslovens § 136, stk. 2« til: »§ 254, stk. 2, i selskabsloven«.

20. I § 57, stk. 5, ændres »§§ 123 og 124 i lov om aktieselskaber« til: »§§ 222, 224 og 225 i selskabsloven«.

21. I § 68 ændres »aktieselskabslovens« til: »selskabslovens«.

§ 12

I lov om et skibsfinansieringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 1376 af 10. december 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 3, ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

2. I § 8, stk. 1, ændres »aktieselskabslovens §§ 134-134 i« til: »§§ 236-251 i selskabsloven«.

3. I § 8 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Lov om aktie- og anpartsselskaber § 242, 2. pkt., finder ikke anvendelse ved omdannelser omfattet af stk. 1.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

4. I § 8, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »aktieselskabslovens § 134 a, stk. 1,« til: »§ 237, stk. 1 og 3, i selskabsloven«.

5. I § 8, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »Det i aktieselskabslovens § 134 b, stk. 2, nævnte fusionsregnskab og eventuel« til: »Den i § 239, stk.1, i selskabsloven nævnte«.

6. I § 8, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »aktieselskabsloven« til: »selskabsloven«.

§ 13

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 8. juli 2008, som ændret senest ved lov nr. 271 af 3. april 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 24 e ændres »lov om aktieselskaber« til: »selskabsloven«.

§ 14

I lov nr. 1003 af 10. oktober 2008 om finansiel stabilitet, som ændret ved lov nr. 68 af 3. februar 2009 og § 2 i lov nr. 338 af 1. maj 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 5 ændres »lov om aktieselskaber« til: »selskabsloven«.

§ 15

I lov om Energinet.dk, jf. lovbekendtgørelse nr. 224 af 16. marts 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 5, ændres »aktieselskabsloven« til: »selskabsloven«.

2. I § 16 ændres »kapitel 19 i lov om aktieselskaber« til: »kapitel 2 i selskabsloven«.

§ 16

I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 8. november 2006, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 1400 af 27. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 40, stk. 2, ophæves.

2. I § 105, stk. 6, ændres »aktie- eller anpartsselskabslovens« til: »selskabslovens«.

§ 17

I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1286 af 8. november 2007, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 98 af 10. februar 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 14 e ændres »§ 135 i aktieselskabsloven« til: »§ 325, jf. §§ 326-337, i selskabsloven«.

2. I § 14 f, stk. 1 , ændres »§ 135 i aktieselskabsloven« til: »§ 325, jf. §§ 326-337, i selskabsloven«.

§ 18

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 272 af 3. april 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »aktieselskaber«: »og anpartsselskaber«.

2. § 31 C, stk. 1-7, affattes således:

»Et selskab, en fond, en trust eller en forening m.v. (moderselskabet) udgør sammen med et eller flere datterselskaber en koncern. Et selskab kan kun have ét direkte moderselskab. Hvis flere selskaber opfylder et eller flere af kriterierne i stk. 2-6, er det alene det selskab, som faktisk udøver den bestemmende indflydelse over selskabets økonomiske og driftsmæssige beslutninger, der anses for at være moderselskab.

Stk. 2. Bestemmende indflydelse er beføjelsen til at styre et datterselskabs økonomiske og driftsmæssige beslutninger.

Stk. 3. Bestemmende indflydelse i forhold til et datterselskab foreligger, når moderselskabet direkte eller indirekte gennem et datterselskab ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, medmindre det i særlige tilfælde klart kan påvises, at et sådant ejerforhold ikke udgør bestemmende indflydelse.

Stk. 4. Ejer et moderselskab ikke mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, foreligger der bestemmende indflydelse, hvis moderselskabet har

1) råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aftale med andre investorer,

2) beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i et selskab i henhold til en vedtægt eller aftale,

3) beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan og dette organ besidder den bestemmende indflydelse på selskabet eller

4) råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i et tilsvarende organ og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over selskabet.

Stk. 5. Eksistensen og virkningen af potentielle stemmerettigheder, herunder tegningsretter og købsoptioner på kapitalandele, som aktuelt kan udnyttes eller konverteres, skal tages i betragtning ved vurderingen af, om et selskab har bestemmende indflydelse.

Stk. 6. Ved opgørelsen af stemmerettigheder i et datterselskab ses der bort fra stemmerettigheder, som knytter sig til kapitalandele, der besiddes af datterselskabet selv eller dets datterselskaber.

Stk. 7. Et selskab skal holdes ude af sambeskatningen, hvis der er fradraget eller vil kunne fradrages tab på fordringer mod selskabet efter kursgevinstlovens § 4, stk. 5, af et koncernforbundet selskab.«

3. § 33, 3. pkt., affattes således:

»Dette gælder dog ikke ved opløsning af aktieselskaber og anpartsselskaber efter § 216 i lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) eller andre selskaber efter § 20 a i lov om visse erhvervsdrivende selskaber.«

§ 19

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1126 af 24. november 2005, som ændret bl.a. ved § 18 i lov nr. 1414 af 21. december 2005, § 17 i lov nr. 404 af 8. maj 2006, § 5 i lov nr. 1344 af 19. december 2008 og senest ved § 6 i lov nr. 98 af 10. februar 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 3 A affattes således:

»§ 3 A. Alle i et selskab, som er nævnt i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2, og som ikke er omfattet af pligten til at indberette til Ejerregisteret efter selskabslovens §§ 56-58, der ejer mindst 5 pct. af selskabskapitalen eller råder over mere end 5 pct. af den samlede stemmeværdi i selskabet, skal senest 1 måned efter ejerrettens respektive råderettens indtræden underrette selskabet skriftligt om ejerens m.v. identitet.

Stk. 2. Identitetsoplysningerne skal omfatte fulde navn, adresse, hjemland og personnummer (cpr-nr.) Har ejeren m.v. ikke cpr-nr., men virksomhedsnummer (cvr-nr.), oplyses cvr-nr. Har ejeren m.v. heller ikke cvr-nr., men stamnummer som erhvervsdrivende (SE-nr.), oplyses dette. Har ejeren m.v. hverken cpr-nr., cvr-nr. eller SE-nr., oplyses fødselsdatoen, når ejeren m.v. er en fysisk person.

Stk. 3. Selskabet skal vedlægge selvangivelsen oplysninger som nævnt i stk. 1 og 2 om dem, der i indkomståret har haft den i stk. 1 nævnte ejerret respektive råderet.«

2. § 6 B, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Personer, som i et selskab som nævnt i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, ejer mindst 25 pct. af selskabskapitalen eller råder over mere end 50 pct. af den samlede stemmeværdi i selskabet, skal i de tilfælde, som er nævnt i stk. 1, tillige oplyse om væsentlige økonomiske aftaler, der i indkomståret er indgået eller ændret mellem det selskab, som den pågældende behersker, og den pågældende selv eller en ægtefælle, som den pågældende levede sammen med ved udgangen af indkomståret.«

3. I § 6 B indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ejerforholdet eller rådeforholdet som nævnt i stk. 2 opgøres efter aktieavancebeskatningslovens § 4.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

4. I § 10 A, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 3 A, stk. 2,« til: »stk. 4«.

5. I § 10 A indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. De identitetsoplysninger, som efter stk. 3 skal afgives om ejeren, omfatter navn, adresse og personnummer, dvs. cpr-nr. Har ejeren m.v. ikke cpr-nr., men virksomhedsnummer, dvs. cvr-nr., oplyses dette. Har ejeren m.v. heller ikke cvr-nr., men stamnummer som erhvervsdrivende, dvs. SE-nr., oplyses dette. Har ejeren m.v. hverken cpr-nr., cvr-nr. eller SE-nr., oplyses ejerens m.v. fødselsdato, når ejeren m.v. er en fysisk person.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

6. I § 10 B, ændres »§ 10 A, stk. 4« til: »§ 10 A, stk. 5«.

§ 20

I lov nr. 346 af 14. maj 2008 om erhvervsakademier for videregående uddannelser foretages følgende ændring:

1. I § 36, stk. 8, ændres »aktieselskabslovens kapitel 15« til: »kapitel 15 i selskabsloven«.

§ 21

I lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 22. september 2008, som ændret ved § 23 i lov nr. 475 af 17. juni 2008 og § 1 i lov nr. 289 af 15. april 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 6, stk. 5, ændres »aktieselskabslovens kapitel 15« til: »kapitel 15 i selskabsloven«.

§ 22

I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 22. september 2008, som ændret ved § 2 i lov nr. 289 af 15. april 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 4, stk. 5, ændres »aktieselskabslovens kapitel 15« til: »kapitel 15 i selskabsloven«.

§ 23

I lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1091 af 18. november 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 38, stk. 5, ændres »aktieselskabslovens kapitel 15« til: »kapitel 15 i selskabsloven«.

§ 24

I lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter, som ændret ved § 3 i lov nr. 338 af 1. maj 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 1, ændres: »aktieselskabslovens kapitel 6« til: »kapitel 10 i selskabsloven« to steder.

§ 25

Stk. 1. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Loven gælder ikke for Grønland, jf. dog stk. 4, men kan, med undtagelse af §§ 6, 7, 13 og 15-19 ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 3. Loven gælder ikke for Færøerne, jf. dog stk. 4, men §§ 8-10 og 12 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Stk. 4. § 14 gælder for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lene Espersen