Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed

(Udvidelse af dækningen efter rejsegarantiordningen m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond, som ændret ved § 2 i lov nr. 164 af 15. marts 2000, lov nr. 207 af 29. marts 2004 og lov nr. 513 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »et rejsearrangement« til: »en rejseydelse«, »Rejsearrangement« til: »Rejseydelse«, »rejsearrangementer« til: »rejseydelser« og »rejsearrangementet« til: »rejseydelsen«.

2. Overalt i loven ændres »rejser« til: »rejseydelser« og »rejsen« til: »rejseydelsen«.

3. Overalt i loven ændres »Arrangør« til: »Rejseudbyder«, »arrangør« til: »rejseudbyder«, »Arrangører« til: »Rejseudbydere«, »arrangører« til: »rejseudbydere«, »Arrangørers« til: »Rejseudbyderes«, »arrangørers« til: »rejseudbyderes«, »arrangøren« til: »rejseudbyderen«, »arrangørs« til: »rejseudbyders«, »arrangørens« til: »rejseudbyderens« og »rejsearrangør« til: »rejseudbyder«.

4. I § 1, stk. 1, indsættes efter »§§ 5«: », 5 a«.

5. § 2, stk. 1, affattes således:

»Ved en rejseydelse forstås:

1) En pakkerejse, som består af en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af rejseudbyderen udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges samlet, og såfremt den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller omfatter overnatning:

a) Transport.

b) Indkvartering.

c) Anden turistmæssig ydelse, der ikke er direkte knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen.

2) En ydelse, der omfatter transport og indkvartering, som er aftalt med samme rejseudbyder eller formidler, men som ikke er omfattet af nr. 1.

3) Transport og anden turistmæssig ydelse, som ikke har en varighed på over 24 timer, men har en samlet pris på over 1.000 kr.

4) Flytransport.

5) Billeje i udlandet formidlet af en dansk rejseudbyder.«

6. § 3 affattes således:

»§ 3. Som rejseudbyder anses enhver, der i eget navn til kunder udbyder eller sælger rejseydelser direkte eller gennem en formidler, medmindre denne virksomhed alene udøves lejlighedsvis.

Stk. 2. Som formidler anses enhver, der udbyder eller sælger en rejseydelse i en indenlandsk rejseudbyders navn.

Stk. 3. Som formidler for en udenlandsk rejseudbyder anses enhver, der udbyder eller sælger en rejseydelse i en udenlandsk rejseudbyders navn.«

7. I § 5, stk. 1, indsættes efter: »aftale om et rejsearrangement,«: » jf. § 2, stk. 1, nr. 1-3,«.

8. Efter § 5 indsættes:

»§ 5 a. Når en kunde har indgået en aftale om en rejseydelse til privat brug,jf. § 2, stk. 1, nr. 4 og 5, er kunden dækket, såfremt kunden har valgt dækning hos Rejsegarantifonden, jf. § 9.

Stk. 2. Det skal tydeligt fremgå af rejsebeviset, om kunden har valgt dækning hos Rejsegarantifonden eller ej.

Stk. 3. Medfører en rejseudbyders økonomiske forhold, at der ikke er sikret kunden passende hjemtransport, skal fonden inden rimelig tid sørge herfor.

Stk. 4. Fonden kan endvidere yde kunden en rimelig godtgørelse for tab, der skyldes en rejseudbyders økonomiske forhold.«

9. I § 6 ændres »§ 5« til: »§§ 5 og 5 a«.

10. I § 7, stk. 1, indsættes efter »§ 5, stk. 2-5,«: »og § 5 a«.

11. I § 8, stk. 2, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Registrerede rejseudbydere skal ved skiltning eller på anden tilsvarende tydelig måde oplyse, at de er registreret i Rejsegarantifonden. Oplysningen skal være frit tilgængelig for kunderne.«

12. I § 8, stk. 3, ændres »stk. 4-6« til: »stk. 4-7«.

13. I § 8, stk. 4, indsættes efter »rejsearrangementer«: », jf. §§ 5 og 5 a«.

14. I § 8, stk. 5, indsættes efter »stk. 6«: »og 7«.

15. I § 8 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. For rejseudbydere eller formidlere for en udenlandsk rejseudbyder af flytransport eller billeje i udlandet kan garantiens størrelse dog ikke overstige 100 mio. kr.«

Stk. 6-9 bliver herefter stk. 7-10.

16. § 9 affattes således:

»§ 9. Rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere skal betale et administrationsbidrag til fonden til finansiering af fondens og ankenævnets driftsudgifter. Bidragets størrelse fastsættes af fondens bestyrelse og godkendes af økonomi- og erhvervsministeren.

Stk. 2. Fondens bestyrelse kan fastsætte, at rejseudbydere af pakkerejser, jf. § 2, stk. 1, nr. 1-3, og formidlere for en udenlandsk rejseudbyder af pakkerejser skal betale et bidrag til fonden pr. deltager i en rejseydelse, der er omfattet af fondens dækning, jf. § 5.Bidragets størrelse fastsættes af fondens bestyrelse og godkendes af økonomi- og erhvervsministeren.

Stk. 3. Når en kunde har indgået en aftale om en rejseydelse til privat brug,jf. § 2, stk. 1, nr. 4 og 5, kan kunden vælge dækning af Rejsegarantifonden, jf. § 5 a. Vælger kunden dækning hos Rejsegarantifonden, skal kunden erlægge et bidrag herfor til rejseudbyderen, som skal viderebetale bidraget til fonden. Bidragets størrelse fastsættes af fondens bestyrelse og godkendes af økonomi- og erhvervsministeren.

Stk. 4. Fondens formue fastsættes af fondens bestyrelse og godkendes af økonomi- og erhvervsministeren.«

17. § 10 affattes således:

»§ 10. Fondens bestyrelse består af 1 formand og 6 medlemmer, der udnævnes af økonomi- og erhvervsministeren. Af de 6 medlemmer repræsenterer 3 de i fonden registrerede rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere og 3 medlemmer repræsenterer kunderne. Bestyrelsen og en stedfortræder for formanden udnævnes for 3 år.«

18. § 14 affattes således:

»§ 14. Fonden kan fastsætte bestemmelser om, at garantien eller bidraget nedsættes eller bortfalder for en rejseudbyder eller formidler for en udenlandsk rejseudbyder.«

19. I § 15 ændres »§ 8, stk. 5 og 6« til: »§ 8, stk. 5-7«.

20. I § 17, stk. 1, ændres »§ 8, stk. 5 og 6« til: »§ 8, stk. 5-7«.

21. § 21, stk. 1, affattes således:

»Fonden dækker ikke rejseydelser, der er markedsført og solgt i udlandet.«

22. I § 23, stk. 2, ændres »stk. 3-6« til: »stk. 3-7«.

23. I § 25, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »overtræder«: »§ 5 a, stk. 2, og«.

§ 2

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 4. september 2008, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 133 af 24. februar 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 11, stk. 2, indsættes som nr. 12:

»12) Rejsegarantifonden.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2010.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lene Espersen