Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering i almen voksenuddannelse (avu)

I medfør af § 21, stk. 2, i lov nr. 311 af 30. april 2008 om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i hf-uddannelsen og i uddannelsen til studentereksamen (avu-loven) fastsættes:

§ 1. Institutioner, der udbyder almen voksenuddannelse, skal have og anvende et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsen og undervisningen for blandt andet at styrke institutionens mulighed for at varetage sit ansvar for uddannelsen.

§ 2. Ved selvevaluering efter denne bekendtgørelse forstås: En proces, der består i at indsamle information og implementere procedurer, der muliggør kontinuerlige, systematiske og kritiske diskussioner om uddannelsesmæssige og undervisningsmæssige forhold i sammenhæng med institutionens tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsen.

Stk. 2. Kvalitetssystemet skal omfatte systematiske og regelmæssige selvevalueringer inden for nogle nøgleområder, som institutionen udvælger. Selvevalueringerne skal foregå løbende og mindst hvert 3. år. Selvevalueringerne skal dække alle de af institutionen valgte nøgleområder, jf. dog § 7, stk. 3.

§ 3. Systemet til kvalitetsudvikling og resultatvurdering skal sikre en procedure for selvevalueringer og for løbende kvalitetsudvikling med henblik på blandt andet at sikre, at undervisningen er i overensstemmelse med de fastsatte mål, og at kvaliteten af institutionens arbejde løbende udvikles.

Stk. 2. Systemet til kvalitetsudvikling og resultatvurdering skal sikre en procedure for inddragelse af kursister og aftagere i den løbende selvevaluering, kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Det er ikke nødvendigt at anvende samme evalueringsmetode/system ved hvert nøgleområde. Evalueringsmetoden/systemet skal dog kunne indbefatte belysning af visse fastlagte punkter, jf. §§ 4 og 5.

§ 4 . Systemet til kvalitetsudvikling og resultatvurdering skal til stadighed kunne belyse

1) hvordan institutionens ledelse er organiseret til at varetage det faglige og pædagogiske ansvar for uddannelsen,

2) sammenhængen mellem institutionens værdigrundlag og den valgte strategi for selvevaluering,

3) sammenhængen mellem den valgte strategi for selvevaluering og procedurer for implementering af selvevaluering,

4) hvordan institutionen gennemfører selvevaluering på de af institutionen valgte nøgleområder,

5) selvevalueringens virkning på nøgleområder og

6) hvilke handlinger institutionen iværksætter som led i opfølgningen.

Stk. 2. På baggrund af selvevalueringer skal der udarbejdes opfølgningsplaner, som beskriver ændringsbehov og tiltag, jf. § 6, stk. 2.

§ 5. Institutionen skal ved tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsen have en procedure, der belyser:

1) hvordan undervisnings- og arbejdsformerne understøtter den faglige progression i uddannelsesforløbet herunder kursisternes udbytte af undervisningen

2) hvordan undervisnings- og arbejdsformerne understøtter uddannelsens formål

3) hvordan undervisnings- og arbejdsformerne har sammenhæng med aktuelle behov og erfaringer, herunder hvorledes kursisterne inddrages i undervisningens tilrettelæggelse

4) hvordan der sker en faglig og pædagogisk ajourføring af lærernes kvalifikationer.

Stk. 2. Proceduren skal tillige belyse:

1) hvordan institutionen indhenter kursisternes og aftagernes vurdering af tilrettelæggelsen af uddannelsesforløbet, og hvordan vurderingen inddrages

2) hvordan indberetninger fra censorer samt resultatet af eventuelle eksterne evalueringer inddrages

3) hvordan erfaringer med de uddannedes overgang og fordeling til videre uddannelse inddrages.

§ 6. På grundlag af selvevaluering udarbejder institutionen som minimum hvert 3. år skriftlige opfølgningsplaner, som kan realiseres inden for den gældende lovgivning om almen voksenuddannelse og inden for de økonomiske rammer for uddannelsen.

Stk. 2. Opfølgningsplanen skal hvile på den dokumentation, der er fremkommet i forbindelse med selvevalueringen og skal beskrive ændringsbehov og operationelle kvalitetsmål. Det skal fremgå, hvilke handlinger institutionen iværksætter som led i opfølgningen, og inden for hvilken tidsplan handlingerne vil blive iværksat.

Stk. 3. De seneste to opfølgningsplaner skal være tilgængelig på institutionen og på institutionens hjemmeside.

§ 7. Institutionen skal altid kunne dokumentere sit system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering og brugen heraf over for Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Ministeriet kan indhente oplysninger om systemet. Ministeriet kan bestemme, at oplysningerne skal indsendes i elektronisk form, herunder i hvilket format.

Stk. 3. Ministeriet kan give konkrete påbud om evaluering af andre nøgleområder end de af institutionen valgte og om opfølgning heraf.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2009.

Undervisningsministeriet, den 16. juni 2009

Jarl Damgaard

/ Kirsten Krogstrup