Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

(Kønssammensætning i offentlige udvalg m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 1095 af 19. september 2007, som ændret ved § 15 i lov nr. 387 af 27. maj 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 1, 2. pkt., udgår »og i tilfælde af ulige antal én mere af det ene køn end af det andet«.

2. I § 9, stk. 3, 1. pkt., ændres to steder »kan« til: »skal«.

3. I § 10 a, stk. 1, 2. pkt., udgår »og i tilfælde af ulige antal én mere af det ene køn end af det andet«.

4. I § 10 a, stk. 3, 1. pkt., ændres »og som er anført på den liste, som ministeren for ligestilling fastsætter i medfør af stk. 4« til: »og hvis sammensætning er reguleret i lovgivningen«.

5. § 10 a, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Stk. 3 omfatter ikke udvalg m.v., som træffer generelle eller konkrete afgørelser.«

6. I § 12, stk. 1, 2. pkt., udgår »og i tilfælde af ulige antal én mere af det ene køn end af det andet«.

7. I § 12, stk. 4, 1. pkt., ændres to steder »kan« til: »skal«.

8. I § 13, stk. 1, ændres »hvert tredje år inden den 1. november« til: »hvert andet år inden den 1. september«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2009.

Stk. 2. Ministeren for ligestilling fremsætter senest i folketingsåret 2010-11 forslag til revision af lovens kapitel 4.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg

Redaktionel note
  • www.adir.dk