Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om jagttegn

 

I medfør af § 40, stk. 4, § 41, stk. 1, § 43, stk. 2, § 44, stk. 2, § 45, stk. 1, § 49, stk. 1 - 3, og § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, fastsættes:

Kapitel 1

Jagtprøven

§ 1. Personer, der ønsker at erhverve jagttegn, skal, såfremt vedkommende ikke er optaget i Skov- og Naturstyrelsens register over jagttegnsberettigede (Jægerregistret), jf. § 19, stk. 3, bestå jagtprøven.

Stk. 2. Hvis særlige grunde taler derfor, kan Skov- og Naturstyrelsen gøre undtagelse herfra.

Stk. 3. For personer bosat i udlandet og som ikke er optaget i Jægerregistret gælder reglerne i § 20.

§ 2. Jagtprøveordningen administreres af Skov- og Naturstyrelsen.

Stk. 2. Prøven aflægges for prøvesagkyndige, der beskikkes af Skov- og Naturstyrelsen.

§ 3. Personer med fast bopæl i Danmark kan tilmelde sig jagtprøven, der afholdes hvert år i perioderne 15. april 30. juni (første prøveperiode) og 15. september 31. oktober (anden prøveperiode).

Stk. 2. Tilmelding til jagtprøven forudsætter at jagtprøveaspiranten har deltaget i det i § 7 stk. 2, nævnte våbenkursus, samt at der er sket indberetning til Skov- og Naturstyrelsen fra en af de i § 7 stk. 2, nævnte våbenkursuslærere om jagtprøveaspirantens navn, adresse og personnummer.

Stk. 3. Tilmelding sker ved indbetaling af et gebyr til Skov- og Naturstyrelsen på 215 kr. Tilmeldingen skal til første prøveperiode ske senest 15. marts og til anden prøveperiode senest 15. august. Tilmelding skal ske ved anvendelse af et særligt indbetalingskort, der af Skov- og Naturstyrelsen fremsendes til aspiranten ca. 1½ måned før starten af den prøveperiode prøven ønskes aflagt i. Skov- og Naturstyrelsen forsyner indbetalingskortet med aspirantens navn, adresse og personnummer.

Stk. 4. Prøven afholdes på hverdage inden for tidsrummet kl. 8.00 - 18.00.

Stk. 5. For aflæggelse af prøve efter lovens § 42, stk. 2, 1. pkt., betales ikke gebyr.

Stk. 6. Skov- og Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra reglen i stk. 1 og tilmeldingsfristen i stk. 3.

§ 4. Personer under 16 år kan tilmelde sig jagtprøven, såfremt de fylder 16 år i prøveåret.

Stk. 2. Personer, der den dag, hvor prøven aflægges, ikke er fyldt 18 år, kan kun aflægge prøven, såfremt der ved prøven forevises skriftligt samtykke fra forældremyndighedens indehaver(e) til, at den aflægges, samt til, at jagttegn erhverves, hvis den bestås.

§ 5. De tilmeldte aspiranter indkaldes af den prøvesagkyndige med mindst 14 dages varsel til jagtprøven på nærmere angivet sted, dato og klokkeslæt.

Stk. 2. Udebliver en aspirant fra en prøve, uden at den prøvesagkyndige har modtaget meddelelse herom senest kl. 12.00 den sidste hverdag før, prøven afholdes, er retten til at aflægge prøve i den pågældende prøveperiode bortfaldet. Det indbetalte gebyr tilbagebetales ikke. Ved tilmelding til jagtprøve i en senere prøveperiode skal der på ny betales gebyr.

Stk. 3. Aspiranter, der rettidigt melder afbud, indkaldes til at aflægge prøve en anden dato. Er aspiranten på ny forhindret, har vedkommende ikke krav på yderligere indkaldelse, medmindre hindringen dokumenteres og findes væsentlig. Hvis hindringen skyldes sygdom, betragtes kun lægeerklæring som tilstrækkelig dokumentation. Hvis hindringen ikke dokumenteres og findes væsentlig, gælder reglerne i stk. 2, 2. og 3. pkt. tilsvarende.

Stk. 4. Aspiranter, der indkaldes til prøve efter stk. 3, har ikke krav på indkaldelse med det mindstevarsel, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 5. Skov- og Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra reglen i stk. 2.

Jagtprøvens aflæggelse

§ 6. Jagtprøven omfatter en skriftlig og en praktisk prøve. For at bestå prøven kræves, at aspiranten har bestået såvel den skriftlige som den praktiske prøve. Den skriftlige prøve skal være bestået, inden den praktiske prøve aflægges.

§ 7. Aspiranterne indkaldes til aflæggelse af jagtprøven i hold. Holdstørrelsen søges afpasset således, at den samlede prøves varighed ikke overstiger 3 timer.

Stk. 2. Inden prøven aflægges, skal den enkelte aspirant forevise legitimation med sit personnummer for den prøvesagkyndige. For aspiranter på 18 år og derover skal legitimationen være fotolegitimation. Desuden skal aspiranten forevise gyldigt bevis for deltagelse i et våbenkursus, afholdt af en af Skov- og Naturstyrelsen godkendt våbenkursuslærer. Beviset er gyldigt i de to på hinanden følgende prøveperioder efter udstedelsen.

Stk. 3. Den skriftlige prøve aflægges holdvis. Den praktiske prøve aflægger aspiranterne enkeltvis.

Den skriftlige prøve

§ 8. Ved den skriftlige prøve stilles spørgsmål, der skal belyse aspirantens kendskab til

1) jagtlovgivningen, herunder til de bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af loven. Særlig vægt lægges på, om aspiranten har tilfredsstillende kendskab til, hvilke vildtarter der må jages, til reglerne om imødegåelse af vildtskader samt til lovlige jagtformer og -redskaber,

2) de jagtetiske regler, herunder kendskab til principperne om hvordan anskydningsrisikoen kan nedbringes,

3) almindeligt forekommende vildtarters udseende og biologi samt

4) jagtvåben og sikkerhed under jagt.

Stk. 2. Aspiranterne må ikke medbringe hjælpemidler ved prøven.

Stk. 3. Spørgsmålene udformes således, at hvert spørgsmål skal besvares ved afkrydsning.

Stk. 4. Prøven består af mindst 40 spørgsmål, som skal besvares på højst 30 minutter. For at bestå prøven må højst 10 % af spørgsmålene være besvaret forkert.

Stk. 5. Umiddelbart efter den skriftlige prøves afslutning meddeler den prøvesagkyndige de enkelte aspiranter, om denne del af prøven er bestået.

Stk. 6. Såfremt prøven ikke bestås, kan fornyet aflæggelse af jagtprøven tidligst ske i den følgende prøveperiode efter rettidig tilmelding og indbetaling af gebyr. Skov- og Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse herfra.

Den praktiske prøve

§ 9. Den praktiske prøve omfatter

1) våbenbehandling under færdsel i terræn,

2) våbenbehandling i forbindelse med skudafgivelse og

3) bedømmelse af afstanden til vildtfigurer.

Stk. 2. For at bestå den praktiske prøve kræves, at aspiranten udviser en efter den prøvesagkyndiges skøn forsvarlig behandling af våbnet. Ved afstandsbedømmelsen, jf. stk. 1, nr. 3, skal aspiranten korrekt vurdere, om skudafstanden til mindst 5 ud af 6 vildtfigurer er forsvarlig. Aspiranten skal gennemføre afstandsvurderingen inden for højst 5 sekunder fra den prøvesagkyndiges udpegning af den pågældende vildtfigur.

Stk. 3. Den prøvesagkyndige kan fritage fysisk handicappede aspiranter for den del af den praktiske prøve, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, mod at der i stedet overhøres mundtligt i færdsel med skydevåben i terræn. Spørgsmålene skal omhandle færdsel med skydevåben under samme terrænforhold, som de øvrige aspiranter afprøves under.

Stk. 4. Den prøvesagkyndige skal indstille afviklingen af den praktiske prøve, hvis det foreligger klart, at aspiranten efter de regler, der er nævnt i stk. 2 og 3, ikke kan bestå prøven.

Efter jagtprøvens aflæggelse

§ 10. Umiddelbart efter den praktiske prøves afslutning meddeler den prøvesagkyndige de enkelte aspiranter, om jagtprøven er bestået i sin helhed.

Stk. 2. Aspiranter, der består den skriftlige men ikke den praktiske prøve, kan tilmelde sig yderligere én prøve inden for samme prøveperiode mod indbetaling af det gebyr, der er nævnt i § 3, stk. 3. Reglen i § 5, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse ved indkaldelse til prøven. Såfremt prøven fortsat ikke bestås, kan fornyet aflæggelse af jagtprøven kun ske ved aflæggelse af både den skriftlige og den praktiske prøve, og det kan tidligst ske i den følgende prøveperiode efter rettidig tilmelding og betaling af gebyr.

Stk. 3. Skov- og Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra reglen i stk. 2, 3. pkt.

Kapitel 2

Riffelprøven

§ 11. Jagt med jagtriffel må kun udøves af personer, der

1) har bestået riffelprøven efter reglerne i dette kapitel, og som har påtegning på jagttegnet om tilladelse til jagt med jagtriffel, eller

2) uden at bestå riffelprøven har opnået ret til påtegning om tilladelse til riffeljagt på jagttegnet i henhold til tidligere gældende regler.

Stk. 2. Bevis for bestået riffelprøve er i den resterende del af det jagtår, hvor prøven er bestået, sidestillet med den påtegning, der er nævnt i stk. 3, såfremt det medbringes sammen med jagttegnet i forbindelse med udøvelse af riffeljagt.

Stk. 3. Når Skov- og Naturstyrelsen har modtaget meddelelse om bestået riffelprøve, jf. § 18, giver styrelsen påtegning på jagttegnet for kommende jagtår om tilladelse til jagt med jagtriffel.

Stk. 4. Personer, der er bosat i udlandet, i Grønland eller på Færøerne, og som kan dokumentere at have tilladelse til at udøve jagt med jagtriffel i udlandet, i Grønland eller på Færøerne, kan ved udstedelse af dansk jagttegn, jf. § 20, på begæring få påtegning på jagttegnet om tilladelse til jagt med jagtriffel.

Stk. 5. Ved jagtriffel forstås i denne bekendtgørelse et riflet våben med centraltænding, der ifølge bekendtgørelse om skydevåben og ammunition, der må anvendes til jagt m.v., lovligt kan anvendes til jagt og regulering.

§ 12. Afviklingen af riffelprøver forestås af Danmarks Jægerforbund. De prøvesagkyndige udpeges af Danmarks Jægerforbund efter retningslinier, der fastsættes af Skov- og Naturstyrelsen.

§ 13. Inden riffelprøven aflægges, skal der til Skov- og Naturstyrelsen indbetales et prøvegebyr på 135 kr. Indbetalingen kan kun ske ved anvendelse af et særligt indbetalingskort, der fås hos Danmarks Jægerforbund, herunder forbundets lokalforeninger, eller hos Skov- og Naturstyrelsen, herunder statsskovdistrikterne.

Riffelprøvens afholdelse og indhold

§ 14. Meddelelse om tid og sted for riffelprøvernes afholdelse fremsendes med det i § 22, stk. 1, nævnte indbetalingskort. Aspiranten skal give møde på et af de annoncerede prøvesteder senest en halv time før det annoncerede starttidspunkt.

Stk. 2. Inden prøven aflægges, skal den enkelte aspirant for den prøvesagkyndige forevise gyldigt jagttegn, gyldig våbentilladelse til det våben prøven ønskes aflagt med, legitimation samt kvitteringsdelen af det særlige indbetalingskort, der er nævnt i § 13, påført eller påhæftet gyldig kvittering for, at prøvegebyret er indbetalt til Skov- og Naturstyrelsen. For aspiranter på 18 år og derover skal den nævnte legitimation være fotolegitimation.

§ 15. Riffelprøven aflægges på godkendte skydebaner.

Stk. 2. Aspiranten medbringer det våben, som prøven ønskes aflagt med, tillige med den fornødne jagtammunition samt det prøvebevis der er vedhæftet det i § 13, 2. pkt. nævnte indbetalingskort.

§ 16. For at bestå riffelprøven skal aspiranten i fri skydestilling i løbet af højst 5 minutter fra en afstand af 100 m placere 5 ud af 6 skud indenfor en cirkel med en diameter på 20 cm.

Stk. 2. I forbindelse med skudafgivelsen må der anvendes lovligt optisk sigtemiddel, der er monteret på riflen, og hjælpemidler, der kan medbringes og anvendes under praktisk jagt, herunder skydestok og jagtstol.

Stk. 3. Den prøvesagkyndige afgør, hvorvidt kravene i stk. 1 og 2 for bestået prøve er opfyldt.

Stk. 4. Såfremt almindelige sikkerhedskrav i forbindelse med riffelskydning ikke iagttages af aspiranten under prøvens aflæggelse, skal den prøvesagkyndige indstille prøven med det resultat, at den ikke er bestået.

Stk. 5. Den prøvesagkyndige angiver på det af aspiranten medbragte prøvebevis, jf. § 15, stk. 2, at aspiranten har aflagt riffelprøve, og om den er bestået.

§ 17. Såfremt riffelprøven ikke bestås, kan fornyet aflæggelse af prøven først ske, når indbetaling af nyt prøvegebyr har fundet sted. Aspiranten kan kun aflægge én riffelprøve den enkelte prøvedag.

§ 18. Danmarks Jægerforbund meddeler Skov- og Naturstyrelsen navn, adresse og personnummer på de personer, der består riffelprøven.

Kapitel 3

Jagttegn

§ 19. Jagttegn udstedes af Skov- og Naturstyrelsen.

Stk. 2. Jagttegn tilbydes årligt til de personer, der er optaget i Jægerregistret, og som har fast bopæl i Danmark. Personer, der er optaget i registret, men som ikke har fast bopæl i Danmark, kan efter anmodning få udstedt jagttegn.

Stk. 3. Jægerregistret omfatter personer, som har bestået jagtprøve eller inden for de sidste 10 år har løst jagttegn, jf. dog stk. 4 og 5 og § 21, stk. 3.

Stk. 4. Personer, der ikke inden for de sidste 10 år har løst jagttegn, slettes af registret, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Personer, der i medfør af § 20, stk. 1, får udstedt dansk jagttegn, optages kun som berettiget til jagttegn i det pågældende jagtår og slettes af registret efter udløbet af det jagtår, for hvilket jagttegnet er løst.

Stk. 6. Personer, der er optaget i Jægerregistret, kan skriftligt forlange at blive slettet af registret.

§ 20. Personer, der er bosat i udlandet, kan efter anmodning få udstedt dansk jagttegn, hvis de pågældende er i besiddelse af gyldigt jagttegn eller lignende, der giver adgang til jagt i udlandet, i Grønland eller på Færøerne.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsen kan som betingelse for at udstede dansk jagttegn til personer, der er bosat i udlandet, i Grønland eller på Færøerne, og som har jagttegn eller lignende fra lande, hvor der for at udøve jagt enten ikke kræves jagtprøve eller ikke kræves jagtprøve af en tilsvarende karakter som den danske, forlange at kendskab til brug af jagtvåben dokumenteres ved aflæggelse af den praktiske del af den obligatoriske jagtprøve. Reglerne i § 3, stk. 2 og 3, finder ikke anvendelse ved aflæggelse af denne prøve.

Stk. 3. Personer, der har fået udstedt dansk jagttegn i medfør af stk. 1, og som senere tager fast bopæl i Danmark, kan ikke få udstedt nyt dansk jagttegn, med mindre de består jagtprøven. Hvis særlige grunde taler derfor, kan Skov- og Naturstyrelsen gøre undtagelse herfra.

§ 21. Før jagttegn kan udstedes, skal der foreligge samtykke fra politimesteren hertil.

Stk. 2. Politimesteren meddeler Skov- og Naturstyrelsen navn, adresse og personnummer på personer

1) for hvem samtykke enten nægtes eller tilbagekaldes, eller

 1. der efter lovens § 55, stk. 1, er frakendt retten til at besidde eller erhverve jagttegn, samt for hvilket tidsrum frakendelsen er sket.

Stk. 3. Personer, der efter stk. 2, nr. 2, ikke længere har ret til at udøve jagt, slettes af Jægerregistret. Før genoptagelse i registret kan finde sted, skal den obligatoriske jagtprøve og eventuelt riffelprøven bestås.

§ 22. Skov- og Naturstyrelsen udsender hvert år inden udgangen af marts måned et særligt indbetalingskort til de personer, der er optaget i Jægerregistret. Indbetalingskortet fremsendes efter anmodning også til de i § 20, stk. 1, nævnte personer.

Stk. 2. Indtil det i stk. 3, nævnte jagttegn er modtaget fra Skov- og Naturstyrelsen, gælder kvitteringsdelen fra det i stk. 1, nævnte indbetalingskort som gyldigt jagttegn for indehaveren, når den er påtrykt eller påhæftet gyldig kvittering eller anden dokumentation for, at jagttegnsafgiften, jf. § 23, stk. 2, er betalt.

Stk. 3. Når Skov- og Naturstyrelsen har modtaget indbetaling af jagttegnsafgiften, fremsender styrelsen jagttegn gældende for det pågældende jagtår (1. april - 31. marts) til jagttegnsløseren.

Stk. 4. Hvis en jagttegnsløser mister sit gyldige jagttegn, kan et nyt rekvireres hos Skov- og Natyrstyrelsen mod betaling af et ekspeditionsgebyr på 30 kr.

§ 23. På det i § 22, stk. 1, nævnte indbetalingskort og det i § 22, stk. 3, nævnte jagttegn angives

 1. indehaverens navn, adresse og personnummer,
 2. for hvilket jagtår det er udstedt, samt
 3. om indehaveren har ret til at udøve jagt med jagtriffel.

Stk. 2. Jagttegnsafgiften udgør pr. jagtår 500 kr.

Indberetning af vildtudbytte

§ 24. Jagttegnsløsere skal senest 1. november efter afslutningen af et jagtår indberette til Skov- og Naturstyrelsen, hvor meget vildt vedkommende personligt har nedlagt i det forløbne jagtår. Dette gøres ved, at

 1. vildtudbytteskemaet, som er fremsendt med det kommende jagtårs indbetalingskort, jf. § 22, stk. 1, udfyldes, underskrives og indsendes til Skov- og Naturstyrelsen. Har vildtudbyttet været 0, skal dette ligeledes angives, eller
 2. ved at vildtudbyttet indberettes til Skov- og Naturstyrelsen via Internettet som angivet i det med vildtudbytteskemaet fremsendte informationsmateriale.

Forsikring

§ 25. Personer, der løser jagttegn, tegner samtidig en ansvarsforsikring, som dækker det ansvar, de pågældende måtte pådrage sig under eller i umiddelbar forbindelse med jagt for skader, der forvoldes ved skudafgivelse.

Stk. 2. Ansvarsforsikringen skal som minimum opfylde de betingelser, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 1. Forsikringsselskaber, der udbyder forsikring af den omhandlede art, skal forinden underrette Skov- og Naturstyrelsen om forsikringsbetingelserne.

Stk. 3. Skov- og Naturstyrelsen har indgået en overenskomst med Dansk Jagtforsikring A/S, hvorefter dette selskab for en årlig præmie på 15 kr., der opkræves af Skov- og Naturstyrelsen sammen med jagttegnsafgiften, påtager sig at udrede de erstatninger, som jagttegnsløseren måtte blive ansvarlig for, jf. stk. 1.

Stk. 4. En jagttegnsløser, der ikke ønsker at tegne ansvarsforsikringen i Dansk Jagtforsikring A/S, kan få tilbagebetalt den erlagte præmie til Dansk Jagtforsikring A/S ved til Skov- og Naturstyrelsen at sende bevis for, at den pågældende i et andet selskab har tegnet en forsikring af den art, der er nævnt i stk. 2.

Kapitel 4

Klage, straf, ikrafttræden

§ 26. Den prøvesagkyndiges afgørelser efter § 8, stk. 5, § 9, stk. 3 og 4, § 10, stk. 1, eller § 16, stk. 3 og 4, kan af aspiranten påklages til Skov- og Naturstyrelsen.

Stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

§ 27. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter § 3, stk. 6, § 5, stk. 5, § 8, stk. 6, § 10, stk. 3, § 20, stk. 2 og 3, og § 26, stk. 1, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 28. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

 1. overtræder § 11, stk. 1, eller
 2. i strid med § 25, stk. 2, 2. pkt., undlader at underrette Skov- og Naturstyrelsen om forsikringsbetingelser.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

 1. voldt betydelig skade på de interesser, som loven tilsigter at beskytte, jf. lovens § 1, stk. 1, eller fremkaldt fare derfor, eller
 2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

§ 29. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts 2002.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 67 af 21. januar 2001 om jagttegn ophæves.

 

 

 

Miljøministeriet, den 18. februar 2002

Hans Chr. Schmidt

/Jens Peter Simonsen


Bilag 1

I medfør af bekendtgørelsens § 25, stk. 2, skal nedennævnte betingelser være opfyldt ved udstedelse af policer for ansvarsforsikring til dækning ved skader, der forvoldes ved skudafgivelse under eller i umiddelbar forbindelse med jagt.

1. Forsikringens omfang

Forsikringen dækker det erstatningsansvar, den sikrede, dvs. jagttegnsindehaveren, pådrager sig

 1. ved at affyre skud under jagt, dvs. under efterstræbelse af vildt,
 2. ved at skydevåbnet affyres utilsigtet under en sådan jagt eller i umiddelbar forbindelse med jagtens påbegyndelse eller afslutning.

Forsikringen dækker skade forvoldt i Europa, herunder Færøerne og Grønland. Uden for Danmark, Færøerne og Grønland dækkes dog kun i det omfang, den sikrede ikke er dækket af anden ansvarsforsikring, der er tegnet specielt med henblik på at dække risiko ved jagt.

Jagttegnsindehavere, der ikke på skadestidspunktet er bosiddende i Danmark, er ikke dækket for så vidt angår skader forvoldt uden for Danmark, herunder Færøerne og Grønland.

2. Forsikringssummer

Forsikringen dækker pr. forsikringsbegivenhed med indtil

 1. 6 mio. kr. for personskade, uanset hvor mange personer der kommer til skade ved samme skud eller samme affyring af skydevåben,
 2. 2 mio. kr. for anden skade, herunder på dyr og ting, uanset antal ved en enkelt hændelse.

3. Undtagen risiko

Forsikringen dækker ikke sikredes ansvar for

 1. skade, som sikrede forvolder på dyr eller ting, som sikrede med ejerens udtrykkelige eller stiltiende godkendelse har i sin varetægt,
 2. skade forvoldt ved forsæt eller under selvforskyldt beruselse eller ved uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed,
 3. skade forvoldt i forbindelse med forsætlig overtrædelse af lov om jagt og vildtforvaltning,
 4. skade forvoldt på vildt, beplantning og terræn,
 5. skade på ting eller dyr, der ikke er en følge af, at tingen eller dyret er ramt af projektiler fra et skydevåben.

4. Skader forvoldt af ukendte eller uforsikrede

 1. Efter samme regler som ovenfor yder jagtforsikringen endvidere erstatning og godtgørelse for personskade forvoldt i Danmark, herunder Færøerne og Grønland, men hvor den ansvarlige skadevolder er ukendt, eller hvor forsikring ikke er i kraft. På tilsvarende måde yder jagtforsikringen erstatning for både personskade og tingsskade, hvis forsikringen er tegnet, men dækning er undtaget alene i henhold til pkt. 3 b eller pkt. 3 c.
 2. Erstatning og godtgørelse i henhold til denne bestemmelse ydes ikke i det omfang, skaden godtgøres af skadevolderen eller dækkes af ydelser efter den sociale lovgivning, løn under sygdom, pensionsydelser, private forsikringer eller andre økonomiske ydelser, der tilfalder skadelidte i anledning af skaden.
 3. Erstatning og godtgørelse ydes ikke, såfremt skadelidte har været vidende om eller burde have vidst, at skadevolderen ikke havde løst jagttegn, eller såfremt skadelidte uden selv at have løst pligtigt jagttegn har deltaget i den jagt, hvorunder eller i forbindelse med hvilken skaden er sket. Erstatning og godtgørelse kan endvidere nedsættes eller helt bortfalde, såfremt skadelidte har deltaget i jagten efter aftale med skadevolderen uden at have begrundet formodning om, at denne havde løst jagttegn.