Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31997L0036
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområdet

Kapitel 2   Tilladelser

Kapitel 3   Vilkår

Kapitel 4   Ansøgning om tilladelse

Kapitel 5   Radio- og tv-nævnets behandling af ansøgninger

Kapitel 6   Tilsyn med programvirksomheden

Kapitel 7   Tilskud til programvirksomheden

Kapitel 8   Aflæggelse af regnskab m.v.

Kapitel 9   Revision af regnskab

Kapitel 10   Andet

Kapitel 11   Ikrafttræden

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikke-kommercielt tv i MUX 11)

I medfør af § 45, stk. 5 og 6, § 47, stk. 2, § 48 og § 92 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 429 af 27. maj 2009, som ændret ved lov nr. 426 af 30. maj 2009, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområdet

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter udøvelse af ikke-kommerciel programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendenet i MUX 1 i henhold til tilladelser udstedt af Radio- og tv-nævnet.

Kapitel 2

Tilladelser

§ 2. Udøvelse af ikke-kommerciel programvirksomhed i MUX 1 forudsætter i henhold til § 47, stk. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed en tilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet i medfør af lovens § 45, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for public service-virksomhed udøvet af DR, TV 2/DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheder.

§ 3. Radio- og tv-nævnet udsteder i henhold til § 45, stk. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed efter udbud tilladelse til udøvelse af ikke-kommerciel programvirksomhed i MUX 1.

Stk. 2. Tilladelser fordeles ved skønhedskonkurrence.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet kan i henhold til § 45, stk. 6, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed uden forudgående udbud udstede midlertidig tilladelse af op til 1 måneds varighed til udøvelse af ikke-kommerciel programvirksomhed.

Stk. 4. Nævnet kan i forbindelse med udbud af sendetid eller i forbindelse med udstedelse af midlertidig tilladelse med 3 måneders varsel inddrage den øvrige sendetid, der midlertidigt benyttes til udøvelse af programvirksomhed, jf. § 11, stk. 5.

Stk. 5. Radio- og tv-nævnet kan undlade at udbyde ledig sendetid. Nævnet skal i denne forbindelse lægge vægt på omfanget af den ledige sendetid sammenholdt med den resterende tilladelsesperiode, jf. § 5, og eventuelt antallet af ansøgninger ved tidligere udbud.

§ 4. Radio- og tv-nævnet udsteder tilladelser til 8 regionale områder svarende til TV 2-regionerne.

Stk. 2. Nævnet udsteder – hvis der efter nævnets vurdering på basis af indkomne ansøgninger mv. er behov herfor – landsdækkende tilladelser, der dækker de i stk. 1 anførte regionale områder. Sendetid til landsdækkende tilladelser kan maksimalt udgøre 21 timer pr. uge.

§ 5. Tilladelse udstedes for en periode af 5 år, første gang dog med udløb den 31. december 2013, jf. dog § 3, stk. 3.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan udstede tilladelser med kortere varighed end 5 år med henblik på at opnå en fælles udløbsdato for tilladelserne.

§ 6. Tilladelse udstedes med en ugentlig minimumssendetid, som i tilladelsesperioden ikke kan ændres af nævnet i forbindelse med udstedelse af nye tilladelser, medmindre tiden ikke udnyttes af tilladelsesindehaveren.

§ 7. Programvirksomhed i MUX 1 i henhold til Radio- og tv-nævnets tilladelser kan udøves alle dage i tidsrummet kl. 21.00 til 17.00, idet der dog ikke kan udøves programvirksomhed i TV/MIDT-VESTs område i de tidsrum, hvor TV/MIDT-VEST udsender nyhedsudsendelser fra TV 2/NORD, eller til TV SYDs område i de tidsrum, hvor TV SYD udsender nyheds-udsendelser fra TV 2/ØSTJYLLAND, jf. bilag 1.

Stk. 2. I forbindelse med udstedelse af landsdækkende tilladelser i henhold til § 4, stk. 2, træffer nævnet på baggrund af de indkomne ansøgninger, herunder oplysninger om programindhold og/eller målgrupper mv., afgørelse om, hvilke tidspunkter, der inden for det i stk. 1 nævnte tidsrum, vil være til rådighed for landsdækkende programvirksomhed.

Kapitel 3

Vilkår

Programvirksomheden

§ 8. Radio- og tv-nævnet fastsætter i forbindelse med udstedelse af tilladelse vilkår for programvirksomheden. Nævnet kan i den forbindelse fastsætte, at programvirksomheden skal udøves i overensstemmelse med ansøgningen.

Stk. 2. Der må ikke indgå reklamer i programvirksomheden.

Stk. 3. Ændringer af programvirksomheden skal forinden godkendes af Radio- og tv-nævnet.

§ 9. Der må ikke udsendes programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi eller umotiveret vold.

Stk. 2. Andre programmer, som kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, må ikke sendes, medmindre det ved valget af sendetidspunkt eller ved tekniske foranstaltninger sikres, at mindreårige i udsendelsesområdet normalt ikke ser eller hører udsendelserne. Når programmerne udsendes i ukodet form, skal der forud for dem gives en akustisk advarsel, eller de skal under hele deres varighed være markeret med et visuelt symbol.

Stk. 3. Programmerne må ikke på nogen måde tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans.

§ 10. Indehaveren af en landsdækkende tilladelse i henhold til § 4, stk. 2, skal tilstræbe:

1) at over halvdelen af den sendetid, der ikke består af nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, afsættes til europæiske programmer, jf. bilag 2, og

2) at 10 pct. af den sendetid, der ikke består af nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, eller 10 pct. af programbudgettet afsættes til europæiske programmer fra producenter, der er uafhængige af tv-foretagendet. En passende andel skal forbeholdes programmer af ny dato, dvs. programmer, der udsendes senest 5 år efter deres produktion.

Sendesamvirke m.v.

§ 11. Indehavere af tilladelser til udøvelse af programvirksomhed i samme region skal indgå i et sendesamvirke. Indehavere af landsdækkende tilladelser skal ligeledes indgå i et sendesamvirke. Sendesamvirker organiseres som forening eller tilsvarende juridisk form.

Stk. 2. Regler for samarbejdet i sendesamvirket fastsættes ved aftale mellem sendesamvirkets medlemmer, jf. dog stk. 15.

Stk. 3. Sendesamvirket udpeger en kontaktperson, der har kontakten til I/S DIGI-TV og til Radio- og tv-nævnet.

Stk. 4. Sendesamvirket fordeler i overensstemmelse med Radio- og tv-nævnets prioriteringer, jf. §§ 15 og 16, den af Radio- og tv-nævnet tildelte minimumssendetid, jf. § 6, på den sendetid, der er til rådighed, jf. § 7.

Stk. 5. Ved fordeling af øvrig sendetid, dvs. ledig sendetid, der midlertidigt kan udnyttes, deltager udover sendesamvirkets medlemmer eventuelle indehavere af midlertidige tilladelse til udøvelse af programvirksomhed i regionen, tilladelsesindehavere fra andre regioner eller indehavere af tilladelse til udøvelse af landsdækkende programvirksomhed, der forinden har anmeldt interesse i at udøve programvirksomhed i den pågældende region. Endvidere deltager den pågældende regionale TV 2-virksomhed.

Stk. 6. Ved fordeling af øvrig sendetid skal sendesamvirket bestræbe sig på at opnå alsidig programvirksomhed efter emner og målgrupper.

Stk. 7. Regionale sendesamvirker skal endvidere ved fordeling af øvrig sendetid prioritere programvirksomhed i denne rækkefølge:

1) programvirksomhed udøvet af indehavere af midlertidige tilladelser

2) programvirksomhed udøvet af indehavere af tilladelser til den pågældende region

3) programvirksomhed udøvet af den pågældende regionale TV 2-virksomhed

4) programvirksomhed udøvet af andre indehavere af tilladelse.

Stk. 8. Det landsdækkende sendesamvirke skal ved fordeling af øvrig sendetid endvidere prioritere programvirksomhed i denne rækkefølge:

1) programvirksomhed udøvet af indehavere af midlertidige tilladelser

2) programvirksomhed udøvet af indehavere af landsdækkende tilladelser

3) programvirksomhed udøvet af andre indehavere af tilladelse.

Stk. 9 . Sendesamvirkets kontaktperson underretter Radio- og tv-nævnet om fordelingen af minimumssendetiden samt om fordelingen af øvrige sendetid.

Stk. 10. Det regionale sendesamvirke er forpligtet til at koordinere signalleverancer til regional udsendelse i henhold til stk. 4-7 til et samlet signal, der leveres til den stedlige regionale TV 2-virksomhed.

Stk. 11. For det landsdækkende sendesamvirke gælder, at signalleverancer skal leveres til en regional TV 2-virksomhed. Det landsdækkende sendesamvirke er forpligtet til at udarbejde en samlet plan for signalleverancer til landsdækkende udsendelse i henhold til stk. 4 og 8 med oplysning om, til hvilke regionale TV 2-virksomheder, de enkelte signalleverancer sker. Sendesamvirket meddeler med passende varsel eventuelle ændringer heri.

Stk. 12. Sendesamvirket betaler I/S DIGI-TV for den kapacitet i MUX 1, der er allokeret til distribution af den i henhold til stk. 4-8 nævnte programvirksomhed. Sendesamvirket meddeler med passende varsel eventuelle ændringer af behovet for kapacitet. Betalingsforpligtelsen omfatter tillige fremføringen af programmerne fra den enkelte region til TV 2/DANMARK A/S i Odense samt fra TV 2/DANMARK A/S i Odense og til sendemasterne. Medlemmerne af sendesamvirket hæfter solidarisk for den betaling, der er aftalt med I/S DIGI-TV.

Stk. 13. Sendesamvirket kan såvel af medlemmerne som af andre tilladelsesindehavere, der sender i den øvrige sendetid, forlods kræve betaling for sendetid

Stk. 14. Bestemmelserne i stk. 11-13 gælder ikke for programmer fra de regionale TV 2-virksomheder, der distribueres i MUX 1.

Stk. 15. Radio- og tv-nævnet stiller et forslag til en vedtægt, jf. bilag 3, til rådighed for sendesamvirker, hvoraf bl.a. fremgår, hvilke bestemmelser der kun kan fraviges med godkendelse fra Radio- og tv-nævnet.

Stk. 16. Såfremt tilladelsesindehaverne i et sendesamvirke ikke kan blive enige om fordeling af minimumssendetid eller om økonomiske vilkår m.v., træffes afgørelse af Radio- og tv-nævnet. Tilsvarende træffer Radio- og tv-nævnet afgørelse ved uenighed mellem tilladelsesindehavere, herunder regionale TV 2-virksomheder, om fordeling af øvrig sendetid og økonomiske vilkår m.v. herfor.

§ 12. Programvirksomheden skal være påbegyndt senest 3 måneder efter udstedelse af tilladelsen.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan dispensere fra stk. 1, hvis særlige forhold gør sig gældende.

Kapitel 4

Ansøgning om tilladelse

§ 13. Ansøgning om tilladelse sker på et ansøgningsskema, som kan rekvireres hos Radio- og tv-nævnet.

Stk. 2. Ansøgning om tilladelse skal indeholde oplysninger om:

1) Ansøgers navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Såfremt ansøgeren har flere adresser, oplyses disse med en beskrivelse af, hvilke funktioner der varetages fra de forskellige adresser.

2) Økonomiske forhold, herunder hvordan driften vil blive finansieret.

3) Karakteren af programvirksomheden, herunder beskrivelse af de programtyper, jf. stk. 5, og programkategorier, dvs. eksempelvis nyheder, aktualitet, sport, religiøs forkyndelse, underholdning, børneprogrammer og ungdomsprogrammer, virksomheden omfatter, samt de enkelte programtypers og programkategoriers tidsmæssige fordeling. Det oplyses endvidere, om virksomheden retter sig mod bestemte målgrupper, fx alders- eller befolkningsgrupper.

4) Ansøgninger om tilladelse til regional programvirksomhed skal indeholde oplysninger om omfanget af egenproducerede programmer til den pågældende region, af egenproducerede programmer fra andre regioner og af andre programmer samt omfanget af genudsendelser fordelt på de tre programtyper, jf. stk. 5.

5) Ansøgninger om landsdækkende tilladelse skal indeholde oplysninger om omfanget af egenproducerede programmer og af andre programmer samt omfanget af genudsendelser fordelt på de to programtyper, jf. stk. 5. Ansøgningerne skal endvidere indeholde ønsker om sendetimernes placering.

6) Ønsker om antal sendetimer pr. uge. Det skal i den forbindelse tilkendegives, om ansøgningen bortfalder, hvis det ønskede antal sendetimer ikke kan imødekommes.

7) Planer om fast samarbejde med andre program- og/eller produktionsforetagender m.v. om programvirksomheden.

8) Det navn, som tv-stationen vil anvende.

Stk. 3. Nævnet kan i øvrigt kræve de oplysninger, det finder nødvendige for behandlingen af ansøgningen. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelsen af oplysninger. Såfremt nævnet ikke kan få tilstrækkelige oplysninger, kan der gives afslag på ansøgningen.

Stk. 4. Ændringer i forhold til det i ansøgningen oplyste skal meddeles Radio- og tv-nævnet, idet ændringer i forhold til det i stk. 2, nr. 3-5, dog forinden skal godkendes af Radio- og tv-nævnet, jf. § 8, stk. 3.

Stk. 5. Ved programtyper forstås i denne bekendtgørelse alene følgende programtyper:

egenproducerede programmer til den region, som tilladelsen dækker

egenproducerede programmer fra andre regioner

egenproducerede programmer til landsdækkende programvirksomhed

andre programmer

Kapitel 5

Radio- og tv-nævnets behandling af ansøgninger

§ 14. Ved behandling af ansøgninger skal Radio- og tv-nævnet søge at sikre den enkelte region, respektive den landsdækkende del af sendetiden, en samlet programvirksomhed af alsidig karakter i relation til emner og/eller målgrupper.

Stk. 2. Ved behandlingen af ansøgninger kan Radio- og tv-nævnet bl.a. lægge vægt på ansøgerens økonomiske formåen og mulighed for at realisere de opstillede programplaner.

§ 15. Ved behandling af ansøgninger om programvirksomhed i de enkelte regioner prioriterer Radio- og tv-nævnet i nedenstående rækkefølge ansøgere, der udøver programvirksomhed indeholdende:

1) egenproducerede programmer til den pågældende region

2) egenproducerede programmer fra andre regioner

3) Andre programmer.

§ 16. Ved behandling af ansøgninger om landsdækkende programvirksomhed prioriterer Radio- og tv-nævnet i nedenstående rækkefølge ansøgere, der udøver programvirksomhed indeholdende:

1) Egenproducerede programmer

2) Andre programmer.

§ 17. Ved behandling af ansøgning om midlertidig tilladelse lægger Radio- og tv-nævnet, udover de i §§ 15 og 16 nævnte prioriteringer, vægt på den i ansøgningen beskrevne programvirksomhed sammenholdt med den programvirksomhed, der udøves i den øvrige sendetid i den pågældende region, respektive det landsdækkende sendesamvirke med henblik på at sikre en samlet programvirksomhed af alsidig karakter i den pågældende region, respektive det landsdækkende sendesamvirke.

§ 18. Ved programmer produceret til den pågældende region forstås i denne bekendtgørelse programmer, der i deres indhold retter sig mod seerne i regionen.

Stk. 2. Ved egenproducerede programmer forstås i denne bekendtgørelse programmer, der er produceret af tilladelsesindehaveren selv eller for dennes regning.

Kapitel 6

Tilsyn med programvirksomheden

§ 19. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med udøvelsen af programvirksomheden, herunder med anvendelsen af tilskudsmidler i henhold til kapitel 7. Nævnet gennemfører stikprøvekontrol i den forbindelse.

§ 20. Radio- og tv-nævnet påtaler i henhold til § 42, nr. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed overtrædelser af loven, bestemmelser fastsat efter loven og vilkår for programtilladelser og kan inddrage tilladelsen, jf. lovens § 50.

§ 21. I forbindelse med behandling af sager om overtrædelse af loven, bestemmelser fastsat efter loven samt vilkår fastsat i forbindelse med udstedelse af programtilladelse hører Radio- og tv-nævnet tilladelsesindehaveren. I sager, der vedrører programvirksomhed, der er udsendt samtidig af flere tilladelsesindehavere eller i medfør af et fast samarbejdsforhold om programvirksomheden, vælger Radio- og tv-nævnet, hvilken tilladelsesindehaver nævnet hører.

§ 22. Indehavere af tilladelse til programvirksomhed er i henhold til § 39, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed forpligtede til at meddele nævnet de oplysninger, udlevere de dokumenter m.v. og afgive de skriftlige udtalelser, som forlanges af nævnet. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelsen af sådanne oplysninger m.v.

§ 23. En eventuel sanktion i henhold til § 50 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed kan rettes mod én eller samtlige indehavere af en tilladelse til programvirksomhed, der har udøvet den programvirksomhed, der sanktioneres.

Kapitel 7

Tilskud til programvirksomheden

§ 24. Radio- og tv-nævnet kan yde tilskud til tilladelsesindehavere, der er omfattet af § 3, stk. 1.

Stk. 2. For så vidt angår de i § 4, stk. 1, nævnte stationer er det en forudsætning for tilskud, at stationerne har bred kontakt til lokalsamfundet.

§ 25. Såfremt Radio- og tv-nævnet stiller krav herom, skal der i forbindelse med ansøgningen om tilskud oplyses om eventuelle verserende eller afsluttede sager for domstolene eller offentlige myndigheder.

Stk. 2. Hvis sagen vedrører stationens drift og programvirksomhed, og hvis sagen drejer sig om overtrædelser af medieansvarsloven, regler om andre tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven eller af straffeloven m.v., og hvor overtrædelsen er af grov eller af ofte gentagen karakter, kan Radio- og tv-nævnet træffe beslutning om afslag på ansøgningen om tilskud.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet kan ved vurderingen af de i stk. 2 nævnte forhold kun lægge vægt på overtrædelser, der er begået af stationen selv eller af en ledende medarbejder, herunder ulønnet arbejdskraft, og hvorover der er afsagt endelig dom, truffet endelig afgørelse af Pressenævnet eller truffet endelig administrativ afgørelse.

Stk. 4. Såfremt stationen ikke efterkommer Radio- og tv-nævnets anmodning om oplysning om de i stk. 2 nævnte forhold, kan Radio- og tv-nævnet lægge vægt herpå i sin vurdering af ansøgningen om tilskud.

§ 26. Tilskud ydes som driftstilskud og beregnes på grundlag af omfanget af stationernes samlede, tilskudsberettigede sendetid sammenholdt med vægtning af den enkelte stations tilskudsberettigede timer i overensstemmelse med stk. 4-6.

Stk. 2. Der kan ikke ydes driftstilskud til sendetimer, som består af prøvebilleder, rulletekster med informationer, hjemmesider, tekst-tv, såkaldte info-kanaler og tilsvarende programvirksomhed eller udsendelse fra fast opstillede kameraer.

Stk. 3. Der kan maksimalt ydes driftstilskud til 3 timer ugentligt.

Stk. 4. Tilskuddet til én times førstegangsudsendelse beregnes på basis af et pointsystem efter følgende model for så vidt angår tilladelser i henhold til § 4, stk. 1:

   
Egenproducerede programmer til det regionale område
5
Egenproduktion fra andre regioner
2
Andre programmer
1
   

Stk. 5. Tilskuddet til én times førstegangsudsendelse beregnes på basis af et pointsystem efter følgende model for så vidt angår tilladelser i henhold til § 4, stk. 2:

   
Egenproduktioner
5
Andre programmer
1
   

Stk. 6. Der kan ydes tilskud til en tv-stations genudsendelser med op til fem gange det årlige antal timer for førstegangsudsendelser. Tilskud til genudsendelse ydes med 25 pct. af det pointtal som førstegangsudsendelse har opnået i henhold til stk. 4 og 5.

Stk. 7. Ved førstegangsudsendelse forstås udsendelser, der ikke tidligere har været sendt på stationen eller på en anden station i tilladelsesområdet. Mindre ændringer i en tidligere sendt udsendelse medfører ikke, at udsendelsen anses som førstegangsudsendelse.

Stk. 8. Co-produktioner med andre tv-stationer medregnes ved opgørelsen af tilskudsberettigede timer proportionalt med stationens finansieringsandel.

§ 27. Radio- og tv-nævnet fastsætter fordelingen af tilskudsmidlerne mellem radio- og tv-området på baggrund af rammen for den årlige bevilling til formålet med tillæg af eventuelle tilbagebetalte tilskudsbeløb fra tidligere år.

Stk. 2. Det af Radio- og tv-nævnet fastsatte beløb til tv-området skal dog mindst udgøre 50 pct. og maksimalt 70 pct. af den samlede bevilling, jf. stk. 1.

§ 28. Radio- og tv-nævnet gennemfører en årlig ansøgningsrunde med henblik på ydelse af tilskud.

§ 29. Ansøgninger om tilskud skal indeholde oplysning om det planlagte antal tilskudsberettigede timer fordelt på de i § 26, stk. 4-6, nævnte programtyper.

§ 30. Det udmeldte årlige driftstilskud er et maksimumsbeløb, der er beregnet på basis af de på ansøgningstidspunktet afgivne oplysninger. Der kan således ikke efterfølgende ske en opregulering af driftstilskuddet, såfremt stationen udvider sin sendetid, eller såfremt stationens faktiske realiserede antal tilskudsberettigede timer fordelt på de i § 26, stk. 4-6, nævnte programtyper måtte medføre et større tilskud.

Stk. 2. I forbindelse med aflæggelse af regnskab for tilskudsåret skal stationen som en del af regnskabet indlevere et sendetidsskema med oplysning om de faktisk realiserede sendetimer, stationen har udsendt i tilskudsåret, herunder oplysninger om den faktiske realiserede fordeling af sendetimer opgjort i de § 26, stk. 4-6, nævnte programtyper. Radio- og tv-nævnet kan herefter foretage en regulering af tilskuddet, jf. stk. 1.

§ 31. Radio- og tv-nævnet kan efter ansøgning tillade, at en station, der modtager driftstilskud i henhold til radio- og fjernsynsloven, afbryder programvirksomheden i en periode, eksempelvis i sommerferien. Stationen er ikke berettiget til driftstilskud i perioden, hvor programvirksomheden er afbrudt.

§ 32. En tv-stations driftstilskud kan på årsbasis højst udgøre stationens faktiske driftsudgifter for det pågældende år. Såfremt det samlede driftstilskud overstiger driftsudgifterne, skal det overskydende driftstilskud tilbagebetales.

Stk. 2. Driftstilskuddet har til formål at bidrage til finansiering af stationens driftsudgifter, herunder til sendeudgifter og programproduktion.

Stk. 3. Lønudgifter, der finansieres af tilskuddet, må ikke overstige niveauet for de statslige overenskomster for et tilsvarende arbejde.

Stk. 4. Driftstilskuddet kan anvendes til køb af udstyr, der er nødvendigt for stationens produktion af programmer. Købesummen må ikke overskride markedsprisen. Udstyr kan afskrives over forventede leveår eller udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. Udstyr, der er købt af tilskud fra Radio- og tv-nævnet, er stationens eje og skal købes i stationens navn.

§ 33. Afgivne tilsagn bortfalder, og udbetalte tilskud kan i henhold til § 92 a, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte programvirksomhed.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis der ikke afleveres et fyldestgørende, underskrevet regnskab, eller hvis fristen for indsendelse af regnskab ikke overholdes.

§ 34. Overtrædelse af tilskudsreglerne kan i henhold til § 50, stk. 1, nr. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, såfremt overtrædelsen er grov, eller overtrædelserne er ofte gentagne, medføre en midlertidig eller endelig inddragelse af programtilladelsen.

Kapitel 8

Aflæggelse af regnskab m.v.

§ 35. Afhængig af stationens størrelse skal der tilrettelægges et bogholderi, der løbende og på betryggende vis giver overblik over stationens økonomiske stilling og tilskuddets anvendelse. Bogføring skal foretages løbende gennem året.

Stk. 2. Såfremt tilskud ydes til en tilladelsesindehaver, der er en enkeltperson, eller som har andre aktiviteter end lokal programvirksomhed, skal stationen drives som en selvstændig regnskabsmæssig enhed adskilt fra eventuelle andre aktiviteter.

§ 36. Bogføringen skal være tilrettelagt sådan, at der er tydelige sammenhænge mellem de enkelte transaktioner og regnskabet.

§ 37. Regnskabsmaterialet skal opbevares forsvarligt og tilgængeligt i mindst fem år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Femårsreglen består ligeledes i tilfælde af stationens lukning. I tilfælde af at stationen lukker, er den sidst siddende ledelse ansvarlig for opbevaringen.

§ 38. Regnskabsmaterialet kan opbevares elektronisk, men skal til enhver tid kunne udskrives i tekst.

§ 39. Stationer, der modtager driftstilskud fra Radio- og tv-nævnet, skal afgive årsregnskab for stationen.

Stk. 2. Stationer, der modtager driftstilskud, skal opbevare de førstegangsudsendelser, der har dannet grundlag for tilskudsberegningen, indtil årsregnskabet for det pågældende år er godkendt af Radio- og tv-nævnet. Stationerne skal tillige i samme periode opbevare programoversigter over de udsendte programmer.

§ 40. Årsregnskabet skal give et retvisende billede af stationens aktiver, passiver, økonomiske stilling samt resultatet. Regnskabet skal omfatte hele stationens virksomhed.

Stk. 2. Tilskud modtaget fra Radio- og tv-nævnet skal fremgå særskilt af årsregnskabet. Dette omfatter såvel modtagne tilskud som tilgodehavende tilskud vedrørende regnskabsåret. Øvrige indtægter og omkostninger skal specificeres på en sådan måde, at resultatopgørelsen fremstår i overskuelig form. Afskrivninger samt renteindtægter og udgifter skal anføres særskilt.

Stk. 3. Årsregnskabets balance skal indeholde en pålidelig og overskuelig oversigt over stationens aktiver og passiver. For så vidt angår egenkapitalen skal der udarbejdes kapitalforklaring, hvor egenkapitalens bevægelser specificeres i hovedposter.

Stk. 4. Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Kapitel 9

Revision af regnskab

Driftstilskud under 100.000 kr.

§ 41. For et samlet driftstilskud på under 100.000 kr. skal der ikke udføres revision. Et regnskab underskrevet af stationens samlede ledelse er tilstrækkeligt. Med sin underskrift står ledelsen inde for, at tilskuddet er brugt sparsommeligt til formålet.

Driftstilskud mellem 100.000 kr. og 500.000 kr.

§ 42. For et samlet driftstilskud på mellem 100.000 kr. og 500.000 kr. skal der udføres revision i henhold til reglerne i §§ 43-47. Revisionen kan gennemføres af en ikke-faguddannet revisor. Revisor skal dog opfylde de almindelige habilitetskrav, dvs. revisor skal være personligt, familiemæssigt og økonomisk uafhængig af stationen og dens ledelse.

§ 43. Revisor skal ved revisionen efterprøve, om regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, om tilskudsbetingelserne er opfyldt, og om tilskuddet er brugt sparsommeligt til formålet.

§ 44. Stationens ledelse skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af regnskabet. Ledelsen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, revisor anser som nødvendige for udførelsen af sit hverv.

§ 45. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med tilskudsmidlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give stationen meddelelse herom samt at påse, at ledelsen inden tre uger giver Radio- og tv-nævnet meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere Radio- og tv-nævnet. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

§ 46. § 45 finder tilsvarende anvendelse, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at stationens fortsatte drift er usikker af økonomiske eller andre grunde.

§ 47. Revisor skal forsyne det reviderede regnskab med en revisionspåtegning. Forbehold og supplerende oplysninger skal fremgå af påtegningen.

Driftstilskud på 500.000 kr. eller derover

§ 48. For et samlet driftstilskud på 500.000 kr. eller derover skal der udføres revision i henhold til reglerne i §§ 44-46 samt §§ 49-55. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor eller kommunale revisionsorganer.

Stk. 2. I tilfælde af revisorskifte skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen.

§ 49. Revisionen skal foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. (lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997) og nærmere præciseret i stk. 2.

Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af tilskudsmidlerne og ved driften af den station, der er omfattet af regnskabet.

§ 50. Revisionens omfang afhænger af stationens administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen.

§ 51. Der foretages sædvanligvis revision i årets løb. Som led i revisionen undersøger revisor de eksisterende forretningsgange, herunder forretningsgangene vedrørende registrering af tilskudsudløsende faktorer, med henblik på at påse, om den interne kontrol er betryggende. Ud over systemrevision udfører revisor i nødvendigt omfang substansrevision. Revisionen udføres som udgangspunkt ved stikprøvevise undersøgelser. Uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn indgår i revisionen.

Stk. 2. Ved den afsluttende revision påses det, at regnskabet er opstillet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herfor i denne bekendtgørelse, og at det ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Stk. 3. Ved forvaltningsrevisionen undersøges det, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved stationens forvaltning. Revisionen udføres med udgangspunkt i stationens rapportering til tilskudsyder om mål og opnåede resultater samt om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

§ 52. Revisor skal forsyne det reviderede regnskab med en revisionspåtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Forbehold og supplerende oplysninger skal fremgå af påtegningen.

Stk. 2. Revisor skal afgive beretning om det udførte revisionsarbejde, herunder om revisors vurdering og konklusion om stationens erklæring om opfyldelse af de opstillede resultatkrav.

Stk. 3. Beretningen afgives i en særskilt revisionsprotokol. I protokollen skal der indføres oplysninger om, hvilke revisionsarbejder der er udført og resultatet heraf, samt om væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende stationens bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontrol.

Stk. 4. Revisor skal endvidere redegøre for den udførte forvaltningsrevision. Specielt oplyses om revisors undersøgelse af samt vurdering og konklusioner vedrørende sparsommelighed, produktivitet og effektivitet samt om dispositioner uden for stationens formål.

§ 53. Det skal i protokollatet til årsregnskabet oplyses, hvorvidt revisor opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser, hvorvidt revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om, og hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med de angivne vilkår, samt hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om refusion og tilskudsgrundlag er opgjort i overensstemmelse med de gældende regler.

Stk. 2. I revisionsprotokollen anføres endvidere oplysninger om særlige rapporter eller erklæringer, afgivelse af særlige beretninger, rådgivning og assistance.

§ 54. Genpart af revisionsprotokollater indsendes af stationen til Radio- og tv-nævnet sammen med det påtegnede årsregnskab.

§ 55. Årsregnskabet påtegnes af stationens samlede ledelse, som tillige ved deres underskrift på revisors protokollat bekræfter, at de har gennemlæst revisionsprotokollatet.

Stk. 2. Genpart af det påtegnede revisionsprotokollat indsendes sammen med det påtegnede årsregnskab til Radio- og tv-nævnet senest tre måneder efter udløbet af regnskabsåret.

Kapitel 10

Andet

§ 56. Sendesamvirker er forpligtede til at meddele Radio- og tv-nævnet de oplysninger, udlevere de dokumenter m.v. og afgive de skriftlige udtalelser, som forlanges af nævnet. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelse af oplysninger m.v.

Kapitel 11

Ikrafttræden

§ 57. Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. juni 2009.

Kulturministeriet, den 11. juni 2009

Carina Christensen

/ Lars M. Banke


Bilag 1

Udsendelse af regionale TV 2-virksomheders nyhedsudsendelser i henhold til § 7, stk. 1.

Det fremgår af § 7, stk. 1, at programvirksomhed i MUX 1 i henhold til Radio- og tv-nævnets tilladelser kan udøves alle dage i tidsrummet kl. 21.00 til 17.00, idet der dog ikke kan udøves programvirksomhed i TV/MIDT-VESTs område i de tidsrum, hvor TV/MIDT-VEST udsender nyhedsudsendelser fra TV 2/NORD, eller til TV SYDs område i de tidsrum, hvor TV SYD udsender nyheds-udsendelser fra TV 2/ØSTJYLLAND.
 
Disse tidsrum er følgende:
 
På mandage, tirsdage, onsdage, torsdage og fredage samt søndage udsender TV 2/Midt-vest kl. 22:00 - 22:30 TV 2/NORDs hovednyhedsudsendelse fra samme aften, dvs. den som har været udsendt af TV 2/NORD kl. 19:30 - 20:00.
 
På lørdage udsender TV2/Midt-vest kl. 22:00 - 22:15 TV 2/NORDs hovednyhedsudsendelse fra samme aften, dvs. den som har været udsendt af TV 2/NORD kl. 19:30 - 19:45.
 
På mandage, tirsdage, onsdage, torsdage og fredage samt søndage udsender TV SYD kl. 22:00 - 22:30 TV 2/ØSTJYLLANDs hovednyhedsudsendelse fra samme aften, dvs. den som har været udsendt af TV 2/ØSTJYLLAND kl. 19:30 - 20:00.
 
På lørdage udsender TV SYD kl. 22:00 - 22:15 TV 2/ØSTJYLLANDs hovednyhedsudsendelse fra samme aften, dvs. den som har været udsendt af ØSTJYLLAND kl. 19:30 - 19:45.


Bilag 2

Definition af europæiske programmer

1. Ved europæiske programmer forstås i denne bekendtgørelse:

1) Programmer fremstillet i EF-medlemsstater,

2) programmer fremstillet i europæiske tredjelande, som er parter i den af Europarådet vedtagne europæiske konvention om grænseoverskridende fjernsyn, og som opfylder betingelserne i punkt 2,

3) programmer fremstillet i andre europæiske tredjestater og som opfylder betingelserne i punkt 3,

4) anvendelsen af bestemmelserne i nr. 2 og 3 er betinget af, at programmer med oprindelse i medlemsstaterne ikke udsættes for diskriminerende foranstaltninger i de pågældende tredjelande.

2. De i punkt 1, nr. 1 og 2, omhandlede programmer er sådanne, der er fremstillet hovedsagelig under medvirken af ophavsmænd og medarbejdere, der er bosiddende i en eller flere af de stater, der er omhandlet i samme punkt, nr. 1 og 2, når en af følgende tre betingelser er opfyldt:

1) De er fremstillet af en eller flere producenter, der er etableret i en eller flere af disse stater,

2) produktion af programmerne overvåges og kontrolleres effektivt af en eller flere producenter, der er etableret i en eller flere af disse stater,

3) koproducenterne i disse stater står for størstedelen af de samlede omkostninger ved koproduktionen, og denne kontrolleres ikke af en eller flere producenter, der er etableret uden for disse stater.

3. De i punkt 1, nr. 3, omhandlede programmer er enten fremstillet i koproduktion med producenter, der er etableret i en eller flere medlemsstater, eller fremstillet selvstændigt af producenter, der er etableret i et eller flere europæiske tredjelande, med hvilke Fællesskabet har indgået aftaler omfattende den audiovisuelle sektor, såfremt de hovedsagelig er fremstillet under medvirken af ophavsmænd og medarbejdere, der er bosiddende i en eller flere stater i Europa.

4. Programmer, der ikke er europæiske programmer i den i punkt 1 anførte betydning, men som er fremstillet som led i bilaterale koproduktionsaftaler mellem medlemsstater og tredjelande, betragtes som europæiske produktioner, såfremt størstedelen af de samlede produktionsudgifter er afholdt af koproducenterne i Fællesskabet, og såfremt produktionen ikke kontrolleres af en eller flere producenter, der er etableret uden for medlemsstaterne.

5. Programmer, der ikke er europæiske programmer i henhold til punkt 1 og 4, men som er fremstillet hovedsageligt under medvirken af ophavsmænd og medarbejdere, der er bosiddende i en eller flere medlemsstater, betragtes som europæiske programmer i et omfang svarende til, hvor stor en del af de samlede produktionsomkostninger koproducenter i Fællesskabet har afholdt.


Bilag 3

Forslag til vedtægt for sendesamvirker.

§ 1 Navn, hjemsted og formål
Stk. 1. Foreningens navn er <navn>
Stk. 2. <navn> har hjemsted og virke i <region/hele landet>
Stk. 3. <navn>s formål er at varetage fælles anliggender for tv-stationer, der har tilladelse fra Radio- og tv-nævnet til at sende tv i <region/det landsdækkende sendebånd> i medfør af bekendtgørelse nr. xxx af xx. juni 2009 om ikke-kommercielt tv i MUX 1.
 
§ 2 Medlemsforhold
Stk. 1. Alle tv-stationer, der har tilladelse fra Radio- og tv-nævnet til at sende tv i <region/ det landsdækkende sendebånd> i medfør af bekendtgørelse nr. xxx af xx. juni 2009 om ikke-kommercielt tv i MUX 1, har ret og pligt til at være medlemmer af foreningen, jf. dog § 3.
 
§ 3 Eksklusion
Stk. 1. Bestyrelsen kan ekskludere en medlemsstation, hvis stationen ikke overholder aftaler om sendetidsfordeling eller hvis stationen misligholder sine betalingsforpligtelser eller på anden måde væsentligt misligholder sine forpligtelser overfor sendesamvirket.
Stk. 2. Såfremt der er uenighed om eksklusionen vil denne i henhold til bekendtgørelsens § 10, stk. 15, kunne indbringes for Radio- og tv-nævnet.
 
§ 4 Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. maj og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden, tre medlemmer af bestyrelsen, eller hvis mindst halvdelen af medlemmerne stiller forslag herom.
Stk. 3. Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf.
3. Regnskabets fremlæggelse og godkendelse heraf.
4. Indkomne forslag.
5. Budgettets fremlæggelse og godkendelse heraf.
6. Fastsættelse af kontingenter.
7. Valg af bestyrelse og <antal> suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
Stk. 4. Der kan ikke træffes beslutning om forslag, der ikke har været på dagsordenen.
Forslag til stk. 3, nr. 4 skal være bestyrelsen i hænde senest den 7 dage før generalforsamlingen.
Stk. 5. Stemmeret på generalforsamlingen har medlemsstationer, som ikke har forfalden gæld til foreningen.
 
§ 5 Bestyrelse
Stk. 1. Bestyrelsen består af fem personer, hvoraf 2 vælges i ulige år, og 3 vælges i lige år. Første gang bestyrelsen vælges, anses kandidaterne med højst stemmetal for valgt for den længste periode.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen.
Stk. 4 Bestyrelsen drager omsorg for, at foreningen løser sine opgaver, jf. særligt §§ 6-9.
 
§ 6 Foreningens opgaver vedrørende fordeling af minimumssendetid
Stk. 1. Medlemmerne skal i overensstemmelse med Radio- og tv-nævnets prioriteringer af programtilladelserne aftale fordelingen af minimumssendetiden, der i henhold til tilladelse fra Radio- og tv-nævnet er tildelt de enkelte medlemmer. Ved fordelingen af minimumssendetiden skal medlemmerne så vidt muligt tage hensyn til ønsker om placering af sendetid, der er begrundet i planlagt programindhold og målgrupper for programvirksomheden, jf. den af nævnet udstedte tilladelse.
 
§ 7 Foreningens opgaver vedrørende fordeling af øvrig sendetid
Stk. 1. Efter der er sket fordeling af minimumssendetid, skal foreningen med en frist på ikke under 1 måned offentligt indbyde den stedlige regionale TV 2-virksomhed og programtilladelsesindehavere som nævnt under stk. 2.1.ii) og iv) til at anmelde interesse for at benytte den øvrige sendetid, der resterer efter foreningen har fordelt og placeret sendetid tildelt af Radio- og tv-nævnet.
Stk. 2. Den øvrige sendetid fordeles efter følgende retningslinjer blandt eventuelle indehavere af midlertidige tilladelser samt øvrige stationer, der i henhold til stk. 1 har anmeldt interesse for at benytte den øvrige sendetid:
1. Ved fordelingen af den øvrige sendetid skal følgende prioriteringsorden følges:
 
i)
Indehavere af midlertidige programtilladelser udstedt til den pågældende region/det lands-dækkende sendebånd.
 
ii)
Medlemmer af sendesamvirket
 
iii)
Den stedlige regionale TV 2-virksomhed
 
iv)
Andre indehavere af programtilladelser til MUX 1
2. Ved fordeling af øvrig sendetid skal foreningen bestræbe sig på at opnå alsidig programvirksomhed efter emner og målgrupper. Foreningen skal dog altid med 3 måneders varsel afgive øvrig sendetid til indehavere af midlertidige tilladelser udstedt til den pågældende region/det landsdækkende sendebånd.
Stk. 3. Foreningen afgør varigheden af fordelingen af den øvrige sendetid, idet midlertidige tilladelser i henhold til bekendtgørelsens § 3, stk. 3, har en maksimal varighed af 1 måned. I henhold til bekendtgørelsens § 3, stk. 4, kan Radio- og tv-nævnet (i forbindelse med udbud af sendetid) med 3 måneders varsel inddrage den øvrige sendetid.
 
§ 8 Pligt til offentliggørelse
Stk. 1. Foreningen har pligt til at offentliggøre den til enhver tid gældende fordeling af sendetiden, kontaktinformation på medlemmerne og på øvrige stationer, der i henhold til § 7 sender i den pågældende region/det landsdækkende sendebånd, samt proceduren for administration af øvrig sendetid på en internetside eller på anden tilsvarende måde.
 
§ 9 Foreningens opgaver vedrørende signalleverancen til udsendelse i MUX 1
Stk. 1. Foreningen er forpligtet til at koordinere signalleverancer fra medlemmerne og øvrige stationer, der i henhold til § 7 sender i den pågældende region til et samlet signal, der leveres til den stedlige regionale TV 2-virksomhed.
Stk. 2. For det landsdækkende sendesamvirke gælder, at de enkelte medlemmer og øvrige stationer, der i henhold til § 7 sender på det landsdækkende sendebånd er forpligtede til at levere deres signal til en regional TV 2-virksomhed, og at foreningen er forpligtet til at oplyse I/S DIGI-TV og samtlige regionale TV 2-virksom­heder om fordelingen af sendetiden på det landsdækkende sendebånd opgjort på medlemsstationer, tidspunkter og respektive regionale TV 2-virksomheder, idet afviklingen ikke må påføre de regionale TV 2-virksomheder væsentlig ulempe.
 
§ 10 Økonomi
Stk. 1. <navn>s regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
Stk. 3. Revideret regnskab for det foregående år og budget for det følgende år skal foreligge senest 14 dage før generalforsamlingen med henblik på, at medlemsstationerne kan gennemgå dette, inden det skal godkendes.
Stk. 4. Foreningen opkræver blandt medlemmer og øvrige stationer, der i henhold til § 7 sender i den pågældende region/det landsdækkende sendebånd, betaling for udsendte programmer og foretager samlet betaling til I/S DIGI-TV.
Stk. 5. Foreningens medlemmer hæfter jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 12, solidarisk for den betaling, der er aftalt med I/S DIGI-TV. I øvrigt hæfter foreningen alene med sin formue.
Stk. 6. Bestyrelsen kan meddele prokura indenfor en nærmere angivet beløbsramme. Dog ikke vedrørende køb af fast ejendom eller pantsætning.
 
§ 11 Tegningsret
Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening eller af fire bestyrelsesmedlemmer i forening.
 
§ 12 Ændring af vedtægter
Stk. 1. Vedtægtsændring kan ske på generalforsamlingen, når forslag herom er adviseret i mødeindkaldelsen, og hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.
Stk. 2. Vedtægtsændringer skal meddeles Radio- og tv-nævnet, idet ændringer af bestemmelserne i §§ 2-3, §§ 6-9, samt § 10,stk. 4 og 5, § 12, stk. 2, og § 13, stk. 2, i henhold til bekendtgørelsens § 11, stk. 14, kun kan ske med godkendelse fra Radio- og tv-nævnet.
 
§ 13 Opløsning
Stk. 1. Beslutning om opløsning af foreningen skal træffes af bestyrelsen
og godkendes på en generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.
Stk. 2. Opløsning skal for at være gyldig godkendes af Radio- og tv-nævnet.
Stk. 3. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler og udstyr kulturelle eller almennyttige formål.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen viderefører bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/36/EF af 30. juni 1997 om ændring af Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed (EF-tidende 1997 nr. L 202 s. 60).