Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller

(Til kommunalbestyrelserne)

I medfør af § 3, stk. 1, i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse 1027 af 20. oktober 2008, fastsættes:

§ 1. Produktion af elektricitet ved hjælp af vindmøller udgør en vigtig del af den danske energipolitik. Opstilling af vindmøller på land har samtidig væsentlig indflydelse på omgivelserne. En bæredygtig udbygning med vindmøller nødvendiggør derfor, at der gennem planlægningen og landzonesagsbehandlingen tages omfattende hensyn ikke alene til muligheden for at udnytte vindressourcen, men også til nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og de jordbrugsmæssige interesser.

§ 2. Vindmøller skal fortrinsvis opstilles i grupper. Vindmøller opstillet i grupper skal opstilles i et i forhold til landskabet let opfatteligt geometrisk mønster.

Stk. 2. Der må ikke planlægges for vindmøller med en totalhøjde på 150 meter og derover. Ved totalhøjde forstås højden målt til vingespids, når denne er højest over terræn.

Stk. 3. Der må ikke planlægges for opstilling af vindmøller nærmere nabobeboelse end 4 gange møllens totalhøjde.

Stk. 4. Ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra eksisterende eller planlagte vindmøller skal redegørelsen for planforslaget belyse anlæggenes påvirkning af landskabet, herunder oplyse hvorfor påvirkningen anses for ubetænkelig.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1-4, gælder ikke for husstandsmøller med en totalhøjde på op til 25 m.

§ 3. Når kommunalbestyrelsen i kommuneplanens retningslinjer for arealanvendelsen udpeger et eller flere områder til opstilling af vindmøller, skal områdets eller områdernes størrelse være tilpasset den påtænkte vindmøllegruppe eller enkeltstående vindmølle.

Stk. 2. Retningslinjerne for udpegede vindmølleområder skal indeholde bestemmelser om møllernes forventede maksimale antal og størrelse, til den afstand, der skal være mellem vindmøllerne af hensyn til en effektiv udnyttelse af vindenergien og til, at der i lokalplanlægningen skal være rimelig mulighed for at tilpasse et opstillingsmønster til de lokale forhold.

§ 4. Der må i kommuneplanen kun tilvejebringes rammer for lokalplanlægningen for vindmøller inden for områder, der er udpeget dertil i kommuneplanens retningslinjer for arealanvendelsen.

Stk. 2. En lokalplan for et vindmølleområde skal indeholde bestemmelser om møllernes præcise placering, antal, mindste og største totalhøjde samt udseende.

§ 5. Ved behandlingen af ansøgninger om tilladelse til opstilling af vindmøller efter § 35, stk. 1, i lov om planlægning skal der tages størst muligt hensyn til nabobeboelser og til de øvrige interesser, der er knyttet til anvendelsen af det åbne land, herunder natur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbruget, ligesom møllers forhold til andre tekniske anlæg i det åbne land skal vurderes.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen må kun meddele tilladelse, hvis opstillingen er i overensstemmelse med kommuneplanretningslinjer, der udpeger området til opstilling af vindmøller, eller en lokalplan.

Stk. 3. Undtaget fra stk. 2 er opstilling af husstandsmøller med en totalhøjde på op til 25 m i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygningsanlæg.

§ 6. By- og Landskabsstyrelsen kan i særlige tilfælde godkende, at § 2, stk. 1og 2, fraviges for forsøgsmøller.

§ 7. Cirkulæret træder i kraft den 10. juni 2009.

Stk. 2. Cirkulære nr. 100 af 10. juni 1999 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller ophæves.

Stk. 3. Forslag til planer, der er offentliggjort inden cirkulærets ikrafttræden, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 4. Ansøgninger om tilladelse efter § 35, stk. 1, der er indgivet til kommunalbestyrelsen inden cirkulærets ikrafttræden, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

Miljøministeriet, den 22. maj 2009

Troels Lund Poulsen

/ Sven Koefoed-Hansen

Redaktionel note
  • Cirkulæret er genindlagt den 11. juli 2009 pga. manglende ikræfttrædelsesdato.